TlačPoštaZväčšiZmenši

228/2011 Z. z.

8.8. 2011, 06:12 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa + informácia o výsledku rokovania výborov

Všeobecná časť

Vzhľadom na rapídny nárast počtu videohier a vysoký výskyt výherných automatov a tým aj počtu hráčov, ktorí sa stávajú patologickými hráčmi sa je zámerom zákonodarcu sústrediť tieto zariadenia do herní, ktoré sú ľahšie kontrolovateľné, sú tam stanovené presnejšie a prísnejšie podmienky na ich prevádzku ako v pohostinstvách alebo v obchodoch. Novela zákona o hazardných hrách upravuje aj podmienky nastavenia výherných automatov s cieľom uchrániť hráča pred impulzívnym a v mnohých prípadoch nekontrolovateľným hraním.

Novela má za cieľ pomôcť redukovať počet ľudí závislých na gamblerstve, tých, ktorí v hracom automate neraz nechávajú celú výplatu, zadlžujú seba, svojich blízkych. Patologické hráčstvo prináša so sebou rozpady rodín, rozpady osobností. Dieťa, ktoré vyrastá v takomto prostredí samo začína hrať v skorom veku a často sa rovnako stáva patologickým hráčom.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Prijatie tohto návrhu zákona a jeho aplikácia v praxi si nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov.

Návrh zákona nebude mať dopad na environmentálnu oblasť.

Osobitná časť :

K Čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa upraviť definícia herne, a to tak, aby sa redukovali predpoklady pre obchádzanie novej zákonnej úpravy, umožňujúcej prevádzku výherných prístrojov výlučne v herniach.

K bodu 2

Navrhuje sa doplniť novú podmienku na vydanie licencie v týchto prípadoch, ktorou je súhlas príslušného zastupiteľstva obce so zriadením herne na jej území alebo na území mestských častí. Predmetné doplnenie má za cieľ zvýšiť možnosti ingerencie zástupcov obyvateľov obce na reguláciu podnikania v oblasti hazardných hier.

K bodu 3

Ide o technickú úpravu, ktorej cieľom je dosiahnuť reálny efekt právnej regulácie v praxi..

K bodu 4

Navrhuje sa zaviesť niektoré nové pravidlá pre herne, ktorých cieľom je obmedziť negatívny dopad hazardných hier na život obyvateľov. Nadväzne na to sa zavádza povinnosť odmietnuť vstup do herne patologickým hráčom, ak o to sami alebo ich blízki požiadajú.

K bodu 5

Navrhuje sa predĺžiť interval medzi jednotlivými hrami z 3 sekúnd na 4 sekundy, nakoľko väčší rozostup medzi hrami znižuje impulzívne, nutkavé hranie, smerujúce k vzniku patologickej hráčskej závislosti.

K bodu 6

Navrhuje sa 15 sekundový interval od vyplatenia výhry do začatia ďalšej hazardnej hry z dôvodu ochrany hráča pred motiváciou k impulzívnemu hraniu.

K bodu 7

Navrhuje sa sústrediť výherné automaty, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry do herní cieľom čoho je zvýšiť kontrolu prevádzky a zamedziť prístup mladistvých ku hre. Navrhuje sa tiež zákaz konzumácie alkoholických nápojov a zákaz fajčenia v herniach. Tento návrh reaguje na odporúčania odborníkov z oblasti psychológie a psychiatrie, ktorí požívanie návykových látok definujú ako faktor, zásadným spôsobom potencujúci nekontrolovateľné hranie a vytvárajúci motiváciu k hráčsky rizikovému správaniu sa. Zároveň odborníci predpokladajú, že absencia možnosti požívať návykové látky zníži rozsah hrania pri všetkých typoch hráčov.

K bodu 8

Prechodnými ustanoveniami sa navrhuje ustanoviť prechodné obdobie na úpravu už zriadených herní, pokiaľ ide o ich samostatný vchod, prevádzkové hodiny a stavebné oddelenie.

K Čl. II

Doplnenie zákona o obecnom zriadení reaguje na zavedenie novej povinnosti pri žiadosti o individuálnu licenciu, ktorou je súhlas obecného zastupiteľstva. Navrhuje sa, aby sa tento súhlas vydával na obmedzené obdobie a vo vzťahu nie ku konkrétnemu prevádzkovateľovi ale všeobecne ku všetkým prevádzkovateľom na území obce či mestskej časti.

K čl. III.

Zákon síce upravuje nové povinnosti dotknutých subjektov, ale so zreteľom na dĺžku lehôt vyplývajúcich z prechodných ustanovení na zosúladenie s novými pravidlami, sa uvedená legisvakančná lehota javí ako úplne dostačujúca.

Informácia

o výsledku rokovania

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Radoslava PROCHÁZKU a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 359) v druhom čítaní (podľa § 78 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 496 z 2. júna 2011 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Radoslava PROCHÁZKU a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 359) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet

- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

II.

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Radoslava PROCHÁZKU a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 359) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

III.

K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

1. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neprijal platné

uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov v súlade s § 52 ods. 4 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy SR v znení neskorších predpisov (celkový počet 13 poslancov, prítomných 9, za návrh hlasoval 1 poslanec, 4 poslanci boli proti a 4 sa zdržali hlasovania)

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov v súlade s § 52 ods. 4 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy SR v znení neskorších predpisov (celkový počet 12 poslancov, prítomných 9, za návrh hlasovali 4 poslanci, 0 poslancov bolo proti a 5 sa zdržali hlasovania)

2. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť

s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 231 zo dňa 15. júna 2011)

IV.

Z uznesení výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy :

1. V čl. I sa vypúšťa bod 2

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Navrhuje sa vypustiť ustanovenie, ktoré posilňuje pôsobnosť obecného zastupiteľstva ako jedného z orgánov obce, ktorá je subjektom práva. Je na obci, kto súhlas udelí – starosta alebo

obecné zastupiteľstvo.

Ústavnoprávny výbor NR SR

2. Čl. II sa vypúšťa.

Doterajší čl. III sa označuje ako čl. II.

Vypúšťa sa nejasné, právne nezrozumiteľné ustanovenie, ktoré obmedzuje originálnu pôsobnosť obce.

Ústavnoprávny výbor NR SR

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Radoslava PROCHÁZKU a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 359)vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto informácie a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 81 ods. 2 a § 82 ods.1, § 83 ods. 4, § 84 ods.2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

neprijal odporúčanie Národnej rade Slovenskej republiky

k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Radoslava PROCHÁZKU a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 359).

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Radoslava PROCHÁZKU a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 359a) bola prerokovaná s prijatím uznesenia gestorského výboru č. 210 zo 17. júna 2011. Výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu výborov.

Súčasne ju poveril

1. predniesť informáciu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

2. predložiť návrh na ďalší postup

Bratislava 17. júna 2011

Jozef K o l l á r

predseda

Výboru NR SR pre financie a rozpočet 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 677
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: