TlačPoštaZväčšiZmenši

158/2011 Z. z.

2.6. 2011, 22:15 |  Edmund Horváth

DÔVODOVÁ SPRÁVA + spoločná správa výborov

A. Všeobecná časť

Úrad pre verejné obstarávanie v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pripravil návrh zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona").

Obsah návrhu zákona bol pôvodne predložený na 2. zasadnutie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 9. novembra 2010, ako návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podpore ekologických a energeticky úsporných motorových vozidiel. Rokovanie o tomto bode bolo prerušené s odporúčaním Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky obsah návrhu upraviť formou zákona.

Predkladaným návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.

Cieľom preberanej smernice, a teda aj návrhu zákona je podporovať uvádzanie energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel na trh, čím sa prispeje k energetickej účinnosti v doprave znížením spotreby paliva, ochrane klímy znížením emisií oxidu uhličitého (CO2) a k zlepšeniu kvality ovzdušia znížením emisií znečisťujúcich látok. Podpora energeticky a environmentálne účinných motorových vozidiel prostredníctvom regulácie ich nákupov urýchli rozvoj trhu motorových vozidiel s novými technológiami a prispeje k úspore energie, ochrane klímy a zlepšeniu kvality ovzdušia.

Subjekty vymedzené v návrhu zákona sú povinné pri nákupe alebo lízingu motorových vozidiel určitých kategórií zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy niektorým z dvoch navrhovaných spôsobov. Stanovením technických špecifikácií, ktoré sa týkajú energetických a environmentálnych vlastností motorového vozidla, v dokumentácii alebo zahrnutím energetických a environmentálnych nákladov, ktoré vzniknú prevádzkou motorového vozidla počas celej jeho životnosti, do rozhodnutia o nákupe, resp. do kritérií na vyhodnotenie ponúk. Týmito spôsobmi zohľadnenia energetických a environmentálnych vplyvov prevádzky motorového vozidla počas jeho životnosti pri nákupe motorových vozidiel sa sleduje podpora čistejších a energeticky účinnejších vozidiel s pozitívnym dopadom na životné prostredie.

Návrh zákona ukladá povinnosť pre verejného obstarávateľa, obstarávateľa a dopravcu poskytujúceho služby vo verejnom záujme pri nákupe alebo lízingu motorových vozidiel určitých kategórií nad ustanovenými finančnými prahmi zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorového vozidla počas jeho životnosti. Súčasne sa ustanovuje metodika výpočtu nákladov z prevádzky motorového vozidla počas jeho životnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

Predkladaný návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočet obcí a rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať ani iný finančný, ekonomický vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie znížením množstva škodlivých emisií a skleníkových plynov a nižšou spotrebou energií prevádzkou ekologických a energeticky úsporných motorových vozidiel.

B. Osobitná časť

K § 1

Cieľom návrhu zákona je stimulácia trhu energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a zlepšenie životného prostredia, klímy a energetiky. Povinné subjekty ustanovené v návrhu zákona sú viazané pri nákupe alebo lízingu motorových vozidiel zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorového vozidla počas jeho životnosti vrátane spotreby energií, produkcie škodlivých emisií a určitých znečisťujúcich látok.

K § 2

Povinnými subjektmi, ktoré sú viazané zohľadňovaním energetických a environmentálnych vplyvov prevádzky motorových vozidiel počas ich životnosti pri nákupe alebo lízingu motorových vozidiel, sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia definovaní v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") a dopravcovia poskytujúci služby vo verejnom záujme podľa zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave"). Požiadavky upravené v návrhu zákona by sa mali uplatňovať pri nákupe alebo lízingu motorových vozidiel verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež by sa mali uplatňovať pri nákupe alebo lízingu motorových vozidiel, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb vo verejnom záujme. Súčasne sa ustanovujú výnimky pri nákupe alebo lízingu motorových vozidiel, ak ide o motorové vozidlá, ktoré nepodliehajú typovému ani individuálnemu schvaľovaniu.

K § 3

V navrhovanom ustanovení sa stanovujú zohľadnenia spôsoby/možnosti energetických a environmentálnych vplyvov prevádzky motorových vozidiel počas ich životnosti pri nákupe alebo lízingu motorových vozidiel. Uskutočňuje sa to stanovením technických špecifikácií nakupovaných motorových vozidiel zohľadňujúce energetické a environmentálne vlastnosti motorového vozidla, t. j. najmä spotrebu energie, emisie oxidu uhličitého (CO2), emisie oxidov dusíka (NOx), emisie bezmetánových uhľovodíkov (NMHC) a emisie tuhých častíc, alebo zahrnutím nákladov na spotrebu energie, nákladov na emisie oxidu uhličitého (CO2) a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky motorového vozidla počas jeho životnosti do kritérií pre udelenie zákazky, čím sa dáva prednosť skoršiemu uplatňovaniu nových emisných noriem Euro, v ktorých sa stanovujú maximálne emisné limity pre motorové vozidlá. Prístup peňažného vyjadrenia emisií znečisťujúcich látok, vyprodukovaných prevádzkou motorového vozidla počas jeho životnosti, je potrebné vnímať ako doplnok k právnym predpisom o emisných normách Euro a nie je potrebné prijímanie ďalších pravidiel.

Rozhodnutím o nákupe je potrebné rozumieť rozhodnutie kupujúceho o dodávateľovi. Samotnému rozhodnutiu o nákupe predchádza určitý proces, ktorý možno nazvať proces rozhodovania o nákupe. Predpokladom správneho rozhodnutia o nákupe je, že kupujúci musí mať dostatok potrebných informácií o výrobku, ktorý chce kúpiť, to znamená, že musí samotný predmet nákupu poznať, poznať jeho technické špecifikácie. Mal by tiež poznať trh, čo ponúka z hľadiska jeho potrieb a aké sú možnosti trhu. Pre špecifikáciu nakupovaných výrobkov si teda kupujúci musí zistiť vzhľadom na svoje požiadavky, aké výrobky a za akých podmienok sú na trhu ponúkané dodávateľmi. Po získaní dostatočného množstva informácií kupujúci vyhodnotí ponúkané alternatívy a vyberie dodávateľa. Pri vyhodnocovaní sú dôležitými kritériami ekonomické podmienky, technické vlastnosti a kvalita výrobku, ako napr. cena, servis, dodacie podmienky. Navrhovaným ustanovením sa upravuje, že verejný obstarávateľ, obstarávateľ a dopravca sú povinní zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla v technických špecifikáciách alebo v rozhodnutí o nákupe. Pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa sú pravidlá výberu zmluvného partnera upravené zákonom o verejnom obstarávaní, takže rozhodnutie o nákupe je výsledkom procesu výberu na základe pravidiel a procesných postupov ustanovených v zákone o verejnom obstarávaní.

Od verejného obstarávateľa, obstarávateľa a dopravcu sa vyžaduje, aby pri nákupe alebo lízingu motorových vozidiel zohľadnil požiadavky na energiu a environmentálnu výkonnosť aplikovaním niektorej z nasledovných možností:

- uvedením technických špecifikácií na energiu a environmentálnu výkonnosť v technických špecifikáciách, ktoré určí v dokumentácií týkajúcej sa nákupu alebo lízingu motorových vozidiel, to znamená, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ do opisu predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných podkladov, zahrnie aj požiadavky, ktoré sa týkajú environmentálnych charakteristík nakupovaných motorových vozidiel,

- energiu a environmentálne vplyvy môže zahrnúť do rozhodnutia o nákupe alebo lízingu motorových vozidiel, a to

- použitím vplyvov ako kritérií na vyhodnotenie ponúk vtedy, ak sa použije postup verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo

- použitím metodiky výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti motorového vozidla v prípade, ak sú tieto vplyvy prevedené na peňažné hodnoty pre zahrnutie do rozhodnutia o nákupe alebo lízingu.

K § 4

V súlade s čl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy sa ustanovuje metodika výpočtu prevádzkových nákladov na spotrebu energie, prevádzkových nákladov na emisie oxidu uhličitého (CO2) a prevádzkových nákladov na emisie znečisťujúcich látok počas životnosti motorového vozidla.

Náklady na spotrebu energie počas životnosti vozidla sa počítajú ako súčin nákladov na jednotku energie, spotreby energie na kilometer a celkových najazdených kilometrov počas životnosti. Náklady na emisie oxidu uhličitého (CO2) / škodlivé emisie sa počítajú ako súčin nákladov na kilogram emisií, emisií v kilogramoch na kilometer a celkových najazdených kilometrov počas životnosti.

Podľa bodu 24 preambuly smernice 2009/33/ES povinné uplatňovanie kritérií pre verejné obstarávanie ekologických a energeticky úsporných vozidiel nebráni ani výberu dodatočne upravených vozidiel, ktoré sú zmodernizované z dôvodu lepších environmentálnych vlastností. V takýchto prípadoch sa pri výpočte prevádzkových nákladov podľa metodiky výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla zohľadňujú už najazdené kilometre takýmto motorovým vozidlom.

Európska komisia uviedla do prevádzky webovú stránku, ktorá má pomôcť pri výbere najekologickejších a z energetického hľadiska najefektívnejších vozidiel. Portál ekologických vozidiel je dostupný na adrese http://www.cleanvehicle.eu. Stránka poskytuje informácie o právnych predpisoch regulujúcich ekologické a energeticky efektívne vozidlá na úrovni EÚ a členských štátov, zabezpečuje prístup k technickým údajom v najväčšej európskej databáze o vozidlách. Portál ekologických vozidiel obsahuje vozidlá od osobných automobilov, cez úžitkové vozidlá, nákladné vozidlá až po autobusy. Poskytuje informácie o rozličných technológiách, o spotrebe energie a objeme emisií vozidiel na európskom trhu.

K § 5

V navrhovanom ustanovení sa vymedzuje transponovaný právny akt Európskej únie.

K Čl. II

Medzi osobitné povinnosti dopravcu poskytujúceho služby vo verejnom záujme na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme sa navrhuje zaradiť aj zohľadňovanie energetických a environmentálnych vplyvov prevádzky motorových vozidiel počas ich životnosti pri ich nákupe alebo lízingu podľa navrhovaného zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovuje sa prahová hodnota odkazom na § 4 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, pri ktorej presiahnutí je dopravca povinný uplatniť požiadavky upravené v návrhu tohto zákona. Ide o finančný limit 387 000 eur, ktorý je totožný s prahovou hodnotou stanovenou smernicou 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb v platnom znení pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, keďže v prípade dopravcov ide o súkromné podniky. Ostatné úpravy sú úpravy legislatívno-technického charakteru.

K Čl. III

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní nadlimitných zákaziek na dodanie motorových vozidiel určitých kategórií zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorových vozidiel počas ich životnosti pri ich nákupe alebo lízingu podľa navrhovaného zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nezohľadnenie týchto vplyvov sa navrhuje ako správny delikt. Ostatné úpravy sú úpravy legislatívno-technického charakteru.

K Čl. IV

Navrhuje sa ustanoviť účinnosť zákona 15. júna 2011.

K prílohe č. 1

Vymedzuje sa počet najazdených kilometrov počas životnosti motorového vozidla v nadväznosti na kategóriu motorového vozidla, ktoré sú potrebné pri výpočte prevádzkových nákladov na spotrebu energie, prevádzkových nákladov na emisie oxidu uhličitého (CO2) a prevádzkových nákladov na emisie znečisťujúcich látok počas životnosti motorového vozidla.

K prílohe č. 2

Vymedzujú sa koeficienty/ukazovatele energetického obsahu motorových palív pre príslušný druh paliva, ktoré sú potrebné pri výpočte prevádzkových nákladov na spotrebu energie počas životnosti motorového vozidla, resp. pri prepočte/premene na spotrebu energie na kilometer.

K prílohe č. 3

Vymedzujú sa náklady na emisie oxidu uhličitého (CO2) a náklady na emisie znečisťujúcich látok potrebné pri výpočte prevádzkových nákladov na emisie počas životnosti motorového vozidla.

K prílohe č. 4

Uvádza sa preberaný právny akt Európskej únie.

Bratislava 2. marca 2011

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Roman Šipoš v. r.

predseda

Úradu pre verejné obstarávanie 

 

Národná rada Slovenskej republiky

V. volebné obdobie

Číslo: CRD-903/2011

283a

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 283) v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 283) (ďalej len „gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok") spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. marca 2011 č. 350 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).

III.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

• Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 3. mája 2011 č. 176.

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením z 5. mája 2011 č. 113.

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením z 12. mája 2011 č. 77.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V Čl. I § 4 ods 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 7 v prvej vete sa za slová v druhej zátvorke vkladá bodkočiarka a slová "Ú.v. ES L 110, 28.4.1999."."

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa sleduje zosúladenie so zaužívanou praxou.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V Čl. I § 4 ods 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 7 v druhej vete sa za slová v druhej zátvorke vkladá bodkočiarka a slová "Ú.v. ES L 216, 14.8. 1999."."

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa sleduje zosúladenie so zaužívanou praxou.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V Čl. II 1. bode v § 8 ods. 5 sa slová „M1, M2, M3, N1, N2, a N3" nahrádzajú slovami „M2 a M3".

Úprava sa týka zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v súvislosti s povinnosťou dopravcu podľa § 1 čl. I zohľadňovať pri nákupe motorových vozidiel environmentálne a energetické dopady prevádzky motorových vozidiel. V zákone sa dopĺňa § 8, ktorý je začlenený v druhej hlave zákona s názvom „PRAVIDELNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA". Povinnosť dopravcu podľa tohto zákona (čl. II) sa teda vzťahuje iba na autobusovú dopravu, čo sú vozidlá kategórie M2 a M3. Dopravca poskytujúci služby vo verejnom záujme uzatvára zmluvu o službách vo verejnom záujme podľa § 15 zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov len v oblasti autobusovej dopravy. Z tohto dôvodu je vhodnejšie ponechať povinnosť len na vozidlá kategórie M2 a M3 projektované a konštruované na prepravu cestujúcich.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V Čl. III sa pred 1. bod vkladajú nové body 1. až 9., ktoré znejú:

„1. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e)" nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f)".

2. V § 4 ods. 2 písm. d) sa slová „podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e)" nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f)".

3. V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,".

4. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa písm. a) až d) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu7a)." .

5. V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a

a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),

b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo

c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.".

6. V § 6 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

7. § 7 znie:

„ § 7

(1) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.

(2) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať

a) postup zadávania podprahových zákaziek podľa § 99 až 101, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 5; pri zadávaní takej zákazky nie je táto osoba povinná vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,

b) postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 102, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 5.

(3) Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je obstarávateľ povinný postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.".

8. V § 9 ods. 7 úvodnej vete sa slová „v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe" nahrádzajú slovami „spôsobom podľa § 23 ods. 1".

9. V § 33 ods. 4 druhá veta sa za slovom „Uchádzač" vkladajú slová „alebo záujemca".

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Spresňuje sa definovanie pojmu verejný obstarávateľ z dôvodu jednoznačnej aplikačnej praxe. Vzhľadom na túto úpravu je potrebná aj legislatívno-technická úprava v ustanovení § 4. V odseku 1a 2 sa spresňuje postup, ktorý má použiť osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľ, ak zadáva zákazku, na ktorú jej verejný obstarávateľ poskytol finančné prostriedky s ohľadom na výšku poskytnutých finančných prostriedkov. V odseku 3 sa ustanovuje postup, ktorý použije obstarávateľ, ak sa na zákazku prispieva z verejných zdrojov. Bližšie sa konkretizuje spôsob zasielania dokumentov úradu len elektronicky.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. V Čl. III sa za 1. bod vkladajú nové body 2. a 3., ktoré znejú:

„2. V § 42 odsek 4 znie:

„(4) Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač

a) nezašle písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 2 v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,

b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 2,

c) nezašle písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa odseku 3,

d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo

e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 3.".

3. V § 42 ods. 8 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi,".".

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Dopĺňajú sa okolnosti vylúčenia ponuky uchádzača, ktorý nereaguje na požiadavku verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na vysvetlenie ponuky alebo jeho vysvetlenie nie je v súlade s touto požiadavkou.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V Čl. III sa za 2. bod vkladajú nové body 3. a 4., ktoré znejú:

„3. V § 49 odsek 2 znie:

„(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať úradu informáciu na uverejnenie vo vestníku o splnení zmluvy, ktorú uzavrel použitím postupu zadávania nadlimitnej zákazky. Informáciu pošle najneskôr 14 dní po splnení zmluvy.".

4. V § 49 ods. 5 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová „spôsobom podľa § 23 ods. 1".".

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Ide o zosúladenie lehoty na posielanie informácií o uzavretí dodatkov k zmluvám a konkretizáciu spôsobu zasielania informácií a dokumentov úradu len elektronicky.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V Čl. III sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:

„4. V § 66 ods. 1 prvá veta sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak predpokladaná hodnota koncesie sa rovná alebo je vyššia ako 4 845 000 eur.".

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Ide o doplnenie predpokladanej hodnoty koncesie, pri ktorej je povinnosť aplikovať pravidlá a postupy podľa zákona.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. V Čl. III sa za 5. bod vkladá nový 6. bod, ktorý znie:

„6. V § 104 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e)" nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f)".".

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na spresnenie definície verejného obstarávateľa.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. V Čl. III 7. bode sa slová „akty Európskych spoločenstiev" nahrádzajú slovami „akty Európskych spoločenstiev a".

Legislatívno-technická oprava zohľadňuje potrebu vypustiť z platného ustanovenia § 156 aj spojku „a" podobne ako je to aj v bode 8. čl. III.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

10. V Čl. III sa vypúšťa 8. bod.

Nasledujúci bod sa prečísluje.

Nakoľko totožný návrh na zmenu nadpisu prílohy č. 7 obsahuje aj tlač 265 - vládny návrh zákona o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je potrebné ju z tohto návrhu vypustiť ako duplicitnú.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:

o bodoch 1 až 10 hlasovať spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 12. mája 2011 č. 133.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava 12. mája 2011

Stanislav J a n i š, v.r.

predseda Výboru NR SR pre

hospodárstvo, výstavbu a dopravu  

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1299
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvineníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-z-threemy-su-nadalej-bez-obvi/448444-clanok.html

Pokiaľ Threemu z môjho pohľadu vnímame ako celok, tak je uveriteľná, presvedčivá a ...

Vo väzeniach nie je možné fyzicky realizovať politickú kampaňhttps://www.teraz.sk/slovensko/vo-vazeniach-nie-je-mozne-fyzicky-rea/448468-clanok.html

Keďže objekty ZVJS vrátane ústavov nie sú verejným priestranstvom, obec nemôže všeobecne ...

Podle Ústavního soudu dál platí, že nelze žalobami obcházet restituční zákonyhttps://www.lidovky.cz/domov/podle-ustavniho-soudu-dal-plati-ze-nelze-zalobami-obchazet-restitucni-zakony.A200225_090511_ln_domov_ele

Ústavní soud (ÚS) v usnesení k nárokům Nadace knížete z Lichtenštejna znovu zdůraznil ...

VIAC VRÁŽD AKO V ROKU 2018: Vlani v SR spáchali 58.829 trestných činovhttps://www.teraz.sk/slovensko/viac-vrazd-ako-vlani-v-roku-2019-v-sr/448281-clanok.html

Najväčšia kriminalita bola v okrese Bratislava I. Okres s najnižšou kriminalitou v rámci ...

Rezort spravodlivosti chce skrátiť súdne konania vďaka časovým rámcomhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-chce-skratit-su/448208-clanok.html

Po ukončení testovacej prevádzky časových rámcov a analýze ich výsledkov bude možné ...

VOĽBY2020: Voliť budú môcť bosovia podsvetia i odsúdení vrahoviahttps://www.teraz.sk/slovensko/volby2020-budu-moct-volit-bosovia/448042-clanok.html

Zákon pôvodne stanovoval tri dôvody prekážky aktívneho volebného práva väzňov, ktoré ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: