TlačPoštaZväčšiZmenši

161/2011 Z. z.

10.6. 2011, 08:36 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov + Rozhodnutie prezidenta o vrátení zákona

A. Všeobecná časť

Predložený návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") je svojím obsahom úplnou transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene (ďalej len „smernica") do slovenského právneho poriadku.

Uplatňovaním tejto novej úpravy bude slovenský trh zosúladený v rámci vnútorného trhu Európskej únie, čo prispeje k posilneniu dôvery a právnej istoty spotrebiteľov a predávajúcich najmä v oblasti cestovného ruchu. Nový zákon nahradí existujúcu právnu úpravu v § 55 až § 60 Občianskeho zákonníka, ktorá však obsahovala iba zmluvu o práve užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch, tzv. „zmluvu o timeshare" a preto nedokázala reagovať na novovzniknuté situácie a dynamický vývoj v tejto oblasti.

Súčasťou návrhu zákona je jednak ustanovenie, ktorým sa zrušuje doterajšia právna úprava v Občianskom zákonníku, jednak zmena zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa Slovenská obchodná inšpekcia stáva orgánom dozoru vo veciach uvedených v zákone. Podľa doterajšej právnej úpravy v Občianskom zákonníku mohol vo veciach ochrany spotrebiteľských práv pri „zmluvách o timeshare" postupovať iba súd. Novou právnou úpravou bude zabezpečená aj kontrola prostredníctvom orgánu dohľadu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.

Právo Európskej únie upravuje vzťahy v súvislosti so zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluvou o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, zmluvou o sprostredkovaní ďalšieho predaja a zmluvou o účasti vo výmennom systéme predovšetkým smernicou, ktorá je predkladaným zákonom transponovaná do slovenského právneho poriadku v plnom rozsahu. Lehota na transpozíciu smernice je stanovená do 24. februára 2011.

B. Osobitná časť

K článkuI

K §1 – Predmet úpravy

Ustanovenie § 1 vymedzuje predmet právnej úpravy predkladaného návrhu zákona, a to práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov spadajúcich do pôsobnosti tohto zákona, ich náležitosti a pôsobnosť orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto zákona.

K § 2 – Vymedzenie niektorých pojmov

V § 2 sú definované niektoré základné pojmy obsiahnuté v zákone. Je tu obsiahnutá aj definícia spotrebiteľa, trvalého média a pobytového obdobia. "Spotrebiteľom" je výlučne fyzická osoba, ktorá nakupuje a používa služby pre svoju potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Táto definícia odzrkadľuje súčasnú situáciu v právnom poriadku Slovenskej republiky a zároveň reaguje na požiadavku smernice, aby spotrebiteľom bola iba fyzická osoba.

K § 3 – Predzmluvné informácie

Obsahom tohto paragrafu je poskytnutie predzmluvných informácií spotrebiteľovi, t. j. informácií, ktoré musí mať spotrebiteľ k dispozícii ešte predtým, ako uzavrie zmluvu.

K ods. 1 - Informácie sa spotrebiteľovi poskytujú prostredníctvom vyplneného štandardného informačného formulára podľa typu zmluvy, ktorý uzatvára. Štandardné informačné formuláre tvoria prílohy č. 1 až 4 návrhu zákona.

K ods. 2 – Upravuje spôsob poskytnutia informácií – písomne na trvalom médiu.

K ods. 3 – Upravuje, v ktorom jazyku je predávajúci povinný tieto informácie poskytnúť na základe voľby spotrebiteľa.

K ods. 4 a 5 – Upravuje poskytovanie predzmluvných informácií v rámci marketingových aktivít predávajúceho.

K ods. 6 – Upravuje povinnosť predávajúceho výslovne poučiť spotrebiteľa pred uzatvorím zmluvy, hlavne a možnosti odstúpiť od zmluvy.

K § 4 – Zmluvy

V tomto ustanovení sa vymedzuje zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, zmluva o účasti vo výmennom systéme a o sprostredkovaní ďalšieho predaja. Určujú sa podstatné náležitosti zmluvy.

V tomto ustanovení sú definované ďalšie obsahové i formálne náležitosti zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, zmluvy o účasti vo výmennom systéme. Súčasťou zmluvy musí byť aj štandardný formulár na odstúpenie, ktorý má uľahčiť pre spotrebiteľa využiť právo na odstúpenie od zmluvy. Jeho použitie však nie je povinné a spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť aj iným spôsobom.

K § 5

V tomto ustanovení sú upravené niektoré ďalšie povinnosti predávajúceho, podrobnosti o počítaní lehôt a zákaz prezentovať produkty podľa zákona ako investíciu.

K § 6 – Odstúpenie od zmluvy

§ 6 upravuje právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Všeobecne má spotrebiteľ právo od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, zmluvy o sprostredkovaní ďalšieho predaja a od zmluvy o účasti vo výmennom systéme , odstúpiť do 14 dní od jej uzavretia za predpokladu, že predávajúci splní svoje informačné povinnosti riadne a včas. V prípade, ak si predávajúci tieto povinnosti nesplní, lehota na odstúpenie sa predlžuje. Upravuje aj spôsob, akým môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť. V § 6 ods. 6 a 7 sú definované následky odstúpenia od zmluvy.

K § 7 – Zákaz predbežnej platby

Toto ustanovenie chráni spotrebiteľa pred úhradou akejkoľvek platby predávajúcemu alebo tretej osobe skôr, ako uplynie lehota, v ktorej môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť, resp. skôr, ako sa uskutoční ďalší predaj, alebo ako dôjde k splneniu zmluvy zo strany predávajúceho alebo k ukončeniu zmluvy iným spôsobom.

K § 8 – Osobitné ustanovenia týkajúce sa zmlúv o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb

Ustanovuje spôsob platby, pričom má chrániť spotrebiteľa, aby nebol nútený predávajúcim uhradiť celé plnenie vyplývajúce zo zmluvy vopred.

K § 9 – Výkon dohľadu a sankcie

Toto ustanovenie ustanovuje orgán dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Rovnako upravuje systém sankcií, ktoré budú uložené za porušenie zákona. Zavádza sa zásada, že pri prvom porušení zákona, orgán dohľadu neudeľuje pokutu, ale záväzným pokynom nariadi predávajúcemu odstrániť protiprávny stav.

K článkuII

Článkom II sa ruší doterajšia právna úprava obsiahnutá v § 55 až § 60 Občianskeho zákonníka a text niektorých ustanovení sa dáva do súladu so znením Lisabonskej zmluvy.

K článkuIII

Článkom III sa zakladá právomoc Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonávať dohľad vo veciach porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, o sprostredkovaní ich ďalšieho predaja a o účasti vo výmennom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K článkuIV

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. mája 2011.

Bratislava 12. januára 2011

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Juraj Miškov, v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

V. volebné obdobie

Číslo: CRD-147/2011

211a

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 211) v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 211) (ďalej len „gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok") spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 2. februára 2011 č. 284 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).

III.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením z 10. marca 2011 č. 87.

• Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením z 16 marca 2011 č. 66.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 9. marca 2011 a neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov

IV.

Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I § 1 sa dopĺňa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak nie je ustanovené inak, spravujú sa právne vzťahy upravené v tomto zákone, vrátane ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov, osobitnými predpismi.2)

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na zájazd3) podľa osobitného predpisu." .

Poznámky pod čiarou k odkazom 2) a 3) znejú:

„2) Občiansky zákonník.

Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 2 zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.".

Ostatné poznámky sa primerane prečíslujú.

Ide o vymedzenie vzťahu k Občianskemu zákonníku a k zákonu o ochrane spotrebiteľa a jednoznačné vymedzenie, že návrh zákona sa na zájazdy podľa osobitného predpisu nepoužije v zmysle úvodných ustanovení smernice. Zároveň ide o zapracovanie pripomienky Európskej komisie ohľadom správnej transpozície smernice EP a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V čl. I § 2 písm. a) sa za slová „pre osobnú potrebu alebo pre" vkladá slovo „osobnú".

Ide o zosúladenie pojmu s pojmom zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V čl. I § 2 písm. c) sa slovo „prístupným" nahrádza slovom „dostupným" a slovo „verné" sa nahrádza slovom „presné".

Ide o gramatické spresnenia textu.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. I § 2 písm. d) znie:

„d) ubytovacím zariadením nehnuteľnosť alebo jej časť alebo iné zariadenie určené na ubytovanie, vrátane hotelu, motelu, botelu, penziónu, apartmánového domu, turistickej ubytovne, chatovej osady, kempingu, minikempu, táboriska a ubytovania v súkromí, v ktorej sa spotrebiteľovi poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby,".

Ide o vymedzenie pojmu ubytovacie zariadenie s demonštratívnym výpočtom zariadení, ktoré sa považujú za ubytovacie zariadenie.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. V čl. I § 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) pobytovým obdobím obdobie jedného dňa alebo viac po sebe nasledujúcich dní, počas ktorých je spotrebiteľ oprávnený užívať jedno alebo viac ubytovacích zariadení.".

Ide o vymedzenie pojmu pobytové obdobie, aby nedochádzalo k nejasnostiam pri výklade a aplikácii zákona.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V čl. I § 3 ods. 1 sa slovo „určité" nahrádza slovom „presné".

Ide o gramatické spresnenie textu.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V čl. I § 3 ods. 2 sa slová „inom trvanlivom nosiči, ktorý je pre spotrebiteľa ľahko prístupný" nahrádzajú slovami „inom, pre spotrebiteľa ľahko dostupnom, trvanlivom nosiči podľa voľby spotrebiteľa".

Ide o spresnenie textu a zosúladenie so znením smernice.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. V čl. I § 3 ods. 3 sa za slová „úradný jazyk Európskej únie" vkladá odkaz na poznámku pod čiarou 5).

Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:

„5) Nariadenie Rady (EHS) č. 1/1958 zo dňa 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1) v platnom znení.".

Ostatné poznámky sa primerane prečíslujú.

Ide o spresnenie textu vložením odkazu na príslušný predpis.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. V čl. I § 3 ods. 4 sa slovo „v reklame" nahrádza slovom „reklama".

Ide o gramatické spresnenie textu.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

10. V čl. I § 3 odsek 5 znie:

„(5) Predávajúci je povinný sprístupniť spotrebiteľovi informácie podľa odseku 1 počas celého trvania prezentácie alebo predajného podujatia, predmetom ktorého je uzavretie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluvy o poskytovaní rekreačných služieb, zmluvy o sprostredkovaní ďalšieho predaja a zmluvy o účasti vo výmennom systéme; v pozvánke na prezentáciu alebo predajné podujatie je predávajúci povinný uviesť jasne, zrozumiteľne a pravdivo obchodný účel a povahu prezentácie alebo predajného podujatia.".

Ide o zosúladenie textu so znením smernice.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

11. V čl. I § 4 odseky 1 až 5 znejú:

„(1) Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení sa uzatvára na čas dlhší ako jeden rok, pričom predávajúci sa zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne do užívania jedno alebo viac ubytovacích zariadení umožňujúcich nocľah na čas dlhší ako jedno pobytové obdobie, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení musí mať písomnú formu.

(2) Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb sa uzatvára na čas dlhší ako jeden rok, pričom predávajúci sa zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne najmä zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní a to samostatne alebo v spojení s cestovnými službami alebo inými službami, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb musí mať písomnú formu.

(3) Zmluvou o účasti vo výmennom systéme sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi umožní účasť vo výmennom systéme, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. Zmluva musí mať písomnú formu.

(4) Zmluvou o sprostredkovaní ďalšieho predaja sa predávajúci zaväzuje, že obstará spotrebiteľovi uzavretie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením predávajúceho. Zmluva musí mať písomnú formu.

(5) Predávajúci je pri uzavretí zmluvy povinný spotrebiteľovi odovzdať vyhotovenie zmluvy písomne alebo na inom, pre spotrebiteľa ľahko dostupnom trvanlivom nosiči podľa voľby spotrebiteľa, v jazyku podľa § 3 ods. 3.".

Ide o zosúladenie textu so znením smernice a spresnenie niektorých vymedzení.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

12. V čl. I § 4 ods. 7 sa slová „trvanlivom nosiči, ktorý je pre spotrebiteľa ľahko prístupný„ nahrádzajú slovami „pre spotrebiteľa ľahko dostupnom trvanlivom nosiči podľa voľby spotrebiteľa".

Ide o zosúladenie textu so znením smernice.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

13. V čl. I § 4 ods. 8 prvej vete sa za slovo „je" vkladá slovo „neoddeliteľnou".

Ide o zosúladenie textu so znením smernice.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

14. V čl. I § 4 odsek 9 znie:

„(9) Vyplnený informačný formulár podľa § 3 ods. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podľa odsekov 1 až 4 a spotrebiteľ tieto zmluvné ustanovenia potvrdzuje osobitným podpisom na príslušnom vyplnenom informačnom formulári.".

Ide o zosúladenie textu so znením smernice.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

15. V čl. I § 4 sa vypúšťa odsek 10.

Ide o zosúladenie textu so znením smernice a Občianskym zákonníkom.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

16. V čl. I § 5 ods. 1 sa slová „štátnom jazyku alebo v jednom z jazykov" nahrádzajú slovami „úradnom jazyku" a vypúšťa sa odkaz na poznámku pod čiarou 4) a poznámka pod čiarou k odkazu 4.

Ide o zosúladenie textu so znením smernice.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

17. V čl. I § 6 ods. 1 sa slovo „odovzdania" nahrádza slovom „doručenia" a na konci druhej vety sa pripájajú slová „alebo odo dňa jej osobného prevzatia spotrebiteľom".

Ide o spresnenie času, od kedy sa začína počítať lehota na odstúpenie od zmluvy.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

18. V čl. I § 6 ods. 3 sa slovo „odovzdania" nahrádza slovom „doručenia" a na konci druhej vety sa pripájajú slová „alebo odo dňa jeho osobného prevzatia spotrebiteľom".

Ide o spresnenie času, od kedy sa začína počítať lehota na odstúpenie od zmluvy.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

19. V čl. I § 6 ods. 4 sa slovo „odovzdania" nahrádza slovom „doručenia" a na konci druhej vety sa pripájajú slová „alebo odo dňa jeho osobného prevzatia spotrebiteľom".

Ide o spresnenie času, od kedy sa začína počítať lehota na odstúpenie od zmluvy.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

20. V čl. I § 8 ods. 1 sa za slovo „je" vkladá slovo „neoddeliteľnou".

Ide o zosúladenie textu so znením smernice.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

21. V čl. I § 9 sa vypúšťajú odseky 5 a 6. Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 7.

Ide o odstránenie nejasností postupu pri výkone dohľadu nad trhom.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

22. V čl. II v úvodnej vete sa slová „a zákona č. 129/2010 Z. z." nahrádzajú slovami „zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 546/2010 Z. z.".

Ide o zosúladenie textu s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

23. V čl. III v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „zákona č. 377/2004 Z. z.," a slová „zákona č. 250/2007 Z. z.,".

Ide o zosúladenie textu s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

24. K prílohe č. 1

V prílohe č. 1 v časti 1 sa na konci pripájajú slová „Pozn.: Kódexom správania je dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu štátnej správy. Podrobnosti o tvorbe kódexu a možnosti jeho použitia ustanovuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.".

Ide o spresnenie textu a prepojenie na zákon o ochrane spotrebiteľa.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

25. K prílohe č. 2

V prílohe č. 2 v časti 1 sa slová „Lehotu, počas ktorej" nahrádzajú slovami „Presný čas, počas ktorého".

Ide o gramatické spresnenie textu.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

26. K prílohe č. 2

V prílohe č. 2 v časti 1 sa na konci pripájajú slová „Pozn.: Kódexom správania je dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu štátnej správy. Podrobnosti o tvorbe kódexu a možnosti jeho použitia ustanovuje zákon č. 250//2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľov a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.".

Ide o spresnenie textu a prepojenie na zákon o ochrane spotrebiteľa.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

27. K prílohe č. 3

V prílohe č. 3 v časti 1 sa na konci pripájajú slová „Pozn.: Kódexom správania je dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu štátnej správy. Podrobnosti o tvorbe kódexu a možnosti jeho použitia ustanovuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.".

Ide o spresnenie textu a prepojenie na zákon o ochrane spotrebiteľa.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

28. K prílohe č. 4

V prílohe č. 4 v časti 1 sa na konci pripájajú slová „Pozn.: Kódexom správania je dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu štátnej správy. Podrobnosti o tvorbe kódexu a možnosti jeho použitia ustanovuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.".

Ide o spresnenie textu a prepojenie na zákon o ochrane spotrebiteľa.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

29. K prílohe č. 4

V prílohe č. 4 v časti 3 sa slová „ktoré možno" sa nahrádzajú slovami „v ktorých možno komunikovať".

Ide o gramatickú úpravu textu.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

30. K prílohe č. 5

V prílohe č. 5 v časti Právo na odstúpenie od zmluvy posledná veta znie: „Uplatnením práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa tohto formulára nie je dotknuté jeho právo ukončiť zmluvu z dôvodov ustanovených osobitnými predpismi, napríklad zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a podobne.".

Ide o spresnenie textu na zabezpečenie lepšej informovanosti spotrebiteľov o možnostiach ukončenia zmluvného vzťahu.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

31. K prílohe č. 6

V prílohe č. 6 sa za bod č. 1 vkladá bod č. 2, ktorý znie: „Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 110, 1. 5. 2009).".

Doplnenie vyplýva z požiadavky Európskej komisie ohľadom správnej transpozície smernice EP a Rady 2009/22/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:

o bodoch 1 až 31 hlasovať spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením zo 17. marca 2011 č. 96.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava 17. marca 2011

Stanislav J a n i š, v.r.

predseda Výboru NR SR pre

hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Rozhodnutie prezidenta o vrátení zákona (KLIKNITE) 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1439
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Výška tarifnej hodnoty pri zmene ceny veci alebo práva počas poskytovania právnej služby

Zmena ceny veci alebo práva, ku ktorej dôjde v priebehu poskytovania právnej služby, má vplyv na výšku tarifnej hodnoty a tým aj spôsob ...

Výzva na vyčíslenie trov konania

1. Z ustanovení Civilného sporového poriadku súdu pred rozhodnutím o výške náhrady trov konania podľa § 262 ods. 2 CSP nevyplýva povinnosť ...

Postup súdu v prípade argumentácie konkrétnymi rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít

V prípade, ak účastník konania argumentuje konkrétnymi rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít, eventuálne rešpektovaným ...

Účasť intervenienta

Na rozdiel od právnej úpravy v OSP nová právna úprava nepovažuje za intervenciu prípady, ak právnická osoba vystupuje ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SAK: Poskytovanie právnych služieb bez oprávnenia je protizákonnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-poskytovanie-pravnych-sluzieb-bez/494362-clanok.html

Skúsenosti s falošnými exekútormi mala v minulosti Slovenská komora exekútorov (SKE)

Združenie miest a obcí vidí v novele cestného zákona nedostatkyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/zmos-vidi-v-novele-cestneho-zakona-ne/494335-clanok.html

V uplynulom volebnom období v rámci návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ...

Mazák navrhuje odvolať z funkcie sudcov nad 65 rokov, návrh vítajú aj členovia koalíciehttps://www.webnoviny.sk/mazak-navrhuje-odvolat-z-funkcie-sudcov-nad-65-rokov-navrh-vitaju-aj-clenovia-koalicie/

Členovia vládnej koalície vítajú návrh predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka odvolať z ...

Stíhaný soudce Závurka rezignoval na svou funkci. V justici ale zůstane ještě tři měsícehttps://www.lidovky.cz/domov/stihany-soudce-zavurka-rezignoval-na-svou-funkci-soudcem-ale-zustane-jeste-tri-mesice.A200919_113357_ln_domov_liak

Trestně stíhaný soudce Okresního soudu v Kutné Hoře Milan Závurka se vzdal funkce.

Mesároš zostal naďalej generálnym tajomníkom, aj keď ho ministerka Kolíková chcela vymeniťhttps://www.webnoviny.sk/mesaros-zostal-nadalej-generalnym-tajomnikom-aj-ked-ho-ministerka-kolikova-chcela-vymenit/

Na Ministerstve spravodlivosti SR naďalej zastáva funkciu Generálneho tajomníka služobného ...

Za otvorenú justíciu: Je najvyšší čas na sebareflexiu sudcov a prijatie spoluzodpovednostihttps://www.webnoviny.sk/za-otvorenu-justiciu-je-najvyssi-cas-na-sebareflexiu-sudcov-a-prijatie-spoluzodpovednosti/

Je najvyšší čas na sebareflexiu sudcov a na prijatie spoluzodpovednosti za žalostný stav ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: