TlačPoštaZväčšiZmenši

154/2011 Z. z.

2.6. 2011, 21:59 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa + Rozhodnutie prezidenta + Spoločná správa výborov po vrátení zákona

I. Všeobecná časť

Platy, ktoré sa poskytujú z verejných financií pre volených funkcionárov a štátnych zamestnancov, reguluje zásadne štát a to prostredníctvom normotvorby Národnej rady Slovenskej republiky. Vzhľadom na ekonomickú situáciu SR a reakciu na aktuálny vývoj spoločnosti (platové pomery boli nastavené v roku 1994, t. j. pred 16 rokmi) je v súčasnosti potrebné pristúpiť k úprave pravidiel formou novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Nesmieme pritom zabúdať, že verejnými funkcionármi, okrem štátnych zamestnancov sú aj starostovia obcí a primátori miest.

S ohľadom na neustále sa zadlžovanie samospráv je potrebné preniesť zodpovednosť za hospodárenie aj na starostov a primátorov miest a obcí. V súčasnosti dochádza k znižovaniu nákladov na chod štátnej správy paušálne o 10 %, preto je potrebné upraviť rozpočty miest a obcí, kde jednu z kapitol tvorí platy a odmeny starostov.

Predkladaná úprava má zamedziť neprimeranému zadlžovaniu samospráv aj cez systém znižovania platov a veľkých odmien, ktoré si schvaľovali starostovia a primátori cez zastupiteľstvá. Uvedeným návrhom bude zabezpečený princíp zásluhovosti pri vykonávaní funkcie.

Naša úprava konkrétne reaguje na tabuľku, ktorej koeficienty slúžili na výpočet základnej mzdy starostu, či primátora. Navrhujeme tieto koeficienty paušálne znížiť o 10 %. Ďalej navrhujeme ponechať minimálnu výšku platu podľa § 3 a § 4 a zároveň horný strop ponechať na obecné zastupiteľstvo, ktoré samo bude rozhodovať, či obec prípadne mesto hospodári s dostatočným prebytkom na zvyšovanie platov starostov a primátorov. Zostáva teda možnosť oceniť prácu starostu a primátora na základe nečakaných udalostí, za výborné hospodárenie, či prínos komunite práve zvýšením základného platu do výšky podľa vlastného uváženia zastupiteľstva a možností obce či mesta. Pripomíname, že právomoc zastupiteľstva na zvyšovanie, prípadne znižovanie platu starostu nie je časovo obmedzovaná počas volebného obdobia. Jediný strop, ktorý sme určili je najnižšia možná miera podľa § 3 a § 4.

Novelou reagujeme tiež na poskytovanie odmien, ktoré sa nikde nezverejňovali na rozdiel od platov primátorov a starostov miest a obcí. Navrhujeme úplne vypustiť inštitút odmien, pričom presúvame možnosť navýšenia platu primátorov prípadne starostov na ich zastupiteľstvá. Pripomíname, že platy starostov a primátorov sa budú aj naďalej transparentne zverejňovať.

Za ďalší veľmi dôležitý bod považujeme nastavenie podmienok na vyplácanie odstupného. Starostom a primátorom obcí a miest bude patriť odstupné vo výške 3-násobku priemerného mesačného platu. Zohľadňovali sme pritom aj úpravu odstupného poslancov NR SR. Súčasné odstupné vo výške 5-násobku priemerného mesačného platu je nadhodnotené. Považujeme za neopodstatnenú námietku ich spätného uplatnenia v súkromnej sfére, keďže samotný Zákonník práce poskytuje takýmto osobám ochranu v prípade ukončenia ich funkcie a ich spätného zamestnania sa.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,

s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskej únie

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.

DOLOŽKA

vybraných vplyvov

A. 1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

A. 2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? x

3. Sociálne vplyvy x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

– sociálnu exklúziu,

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

4. Vplyvy na životné prostredie x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti x

Pozn.: Zmeny uvedené v návrhu zákona môžu mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy ako aj osobitne na rozpočty obcí, ale v súčasnosti ho nie je možné kvantifikovať.

II. Osobitná časť

K Čl. I

K Bodu 1.

Vkladá sa nová tabuľka, ktorá znižuje koeficient výpočtu u všetkých platových skupín starostov obcí a primátorov miest o 10 % nadol. Toto opatrenie korešponduje so znižovaním výdavkov na chod verejnej správy o 10 %.

K bodu 2.

Ponecháva sa možnosť obecnému a mestskému zastupiteľstvu regulovať plat starostov obcí a primátorov miest počas celého volebného obdobia, pričom nie je možné ho znížiť pod hranicu ustanovenú v § 3 a § 4.

K bodu 3.

Prax ukázala, že obce s počtom obyvateľov nižším ako 500 mali problém s obsadzovaním funkcie starostu a jediný dlh, ktorý sa im v rámci rozpočtu vytváral bol z povinných mzdových odvodov. K tomu dochádzalo aj v prípadoch, keď samotní starostovia obcí fyzicky svoje platy neprebrali, avšak obec mala povinnosť vyplatiť za nich odvody. Navrhovaná úprava dáva obecnému zastupiteľstvu so súhlasom konkrétneho starostu možnosť znížiť plat až na 0-násobok a tým obec odbremeniť od povinných odvodových platieb.

K bodu 4.

Od účinnosti novely sa ruší možnosť poskytovať starostom odmeny, kvôli ich nemožnosti zverejnenia. Prax ukázala, že schvaľovanie odmien nebolo vôbec verejnosťou kontrolovateľné. Preto ponechávame možnosť navýšenia platu namiesto odmien za náročnú a kvalitnú prácu, podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Výšku platu sú povinné obecné zastupiteľstvá zverejňovať.

K bodu 5.

Odstupné bude možné udeliť len starostovi, prípadne primátorovi, ktorý vykonával funkciu minimálne 1 rok a to vo výške priemerného 3-mesačného platu. Poskytovanie

5-mesačného odstupného za vykonávanie funkcie 4 roky považujeme za nadhodnotené. Pripomíname ustanovenia Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. a to konkrétne § 64 ods. 1 písm. d), § 136 a § 157, ktorý prikazuje pôvodným zamestnávateľom prijať do zamestnania starostov po skončení výkonu verejnej funkcie. Preto argumentáciu, že bývalí starostovia a primátori mali problém sa po skončení výkonu funkcie opäť zamestnať, považujeme za neopodstatnenú.

K bodu 6.

Predstavuje postup výpočtu priemerného mesačného platu.

K Čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. marca 2011. 

 

Rozhodnutie prezidenta o vrátení zákona (kliknite SEM)

 

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V. volebné obdobie

Číslo: PREDS-239/2011

330a

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 330) v druhom čítaní

Zákon z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 330) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 317 z 26. apríla 2011 na prerokovanie:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republike správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore.

I.

Národná rada Slovenskej republiky 5. apríla 2011 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím z 21. apríla 2011 číslo 1379-2011-BA vrátil predmetný zákon na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky. Uviedol dôvody a v časti III. navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schválila s týmito pripomienkami:

1. V čl. I deviaty bod znie:

„9. V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia, patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. To neplatí, ak ide o dôvody uvedené v osobitnom predpise.9) Odstupné starostovi nepatrí, ak vykonával funkciu menej ako šesť mesiacov.".

2. V čl. I desiatom bode § 5 ods. 2 prvá veta znie:

„Priemerným mesačným platom na účely odseku 1 a § 2 ods. 2 je jedna dvanástina súčtu platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu.".

3. V čl. I jedenástom bode § 8a vrátane nadpisu sa slová „od 1. mája 2011" nahrádzajú slovami „od 1. júna 2011" a slová „do 20 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tohto zákona" sa nahrádzajú slovami „do 30. júna 2011".

4. Čl. II znie:

„Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2011.";

Výbory prerokovali vrátený zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 180 zo 4. mája 2011 prerokoval pripomienky uvedené v časti III. rozhodnutia prezidenta SR z 21. apríla 2011 č. 1379-2011-BA a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 330) schváliť v znení uvedených pripomienok.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 76 z 10. mája 2011 prerokoval pripomienky uvedené v časti III. rozhodnutia prezidenta SR z 21. apríla 2011 č. 1379-2011-BA a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 330) schváliť v znení uvedených pripomienok.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému zákonu (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Gestorský výbor na základe stanovísk poslancov – členov výboru

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky v nadväznosti na pripomienky uvedené v časti III. rozhodnutia prezidenta republiky schváliť zákon s týmito pripomienkami:

1. V čl. I deviaty bod znie:

„9. V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia, patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. To neplatí, ak ide o dôvody uvedené v osobitnom predpise.9) Odstupné starostovi nepatrí, ak vykonával funkciu menej ako šesť mesiacov.".

2. V čl. I desiatom bode § 5 ods. 2 prvá veta znie:

„Priemerným mesačným platom na účely odseku 1 a § 2 ods. 2 je jedna dvanástina súčtu platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu.".

3. V čl. I jedenástom bode § 8a vrátane nadpisu sa slová „od 1. mája 2011" nahrádzajú

slovami „od 1. júna 2011" a slová „do 20 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tohto zákona" sa nahrádzajú slovami „do 30. júna 2011".

4. Čl. II znie:

„Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2011.";

O pripomienkach prezidenta republiky navrhuje gestorský výbor hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

IV.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 330a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj dňa 10. mája 2011 č. 76.

V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov, poslanca Štefana T O M Č A predniesť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu.

Igor C H O M A, v. r.

predseda Výboru NR SR

pre verejnú správu a regionálny rozvoj

V Bratislave 10. mája 2011 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1642
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Medzera v aplikácii Viedenského dohovoru, určenie rozhodného práva

Vznik smluvního vztahu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím se sídlem ve Slovenské republice a kupujícím se sídlem v České ...

CSP: Pasivita žalovaného a interpretácia § 151 CSP

I. Pasivita žalovaného v konaní nemôže mať za následok (aplikáciou § 151 ods. 1 a 2 CSP) povinnosť všeobecného súdu priznať akýkoľvek ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch by sa mohli zrušiťhttp://www.teraz.sk/slovensko/sudne-poplatky-v-pracovnopravnych-spor/419278-clanok.html

Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: