TlačPoštaZväčšiZmenši

153/2011 Z. z.

31.5. 2011, 00:34 |  Edmund Horváth

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov + Link na dôvody vrátenia zákona prezidentom

Všeobecná časť

Účelom predloženého návrhu zákona je upraviť spôsob hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky v prípadoch menovania a odvolávania tých funkcionárov, pri ktorých to rokovací poriadok ustanovuje. Navrhuje sa stanovenie zákonného pravidla, že Národná rada Slovenskej republiky hlasuje tajne v tých prípadoch, ktoré výslovne upravuje Ústava Slovenskej republiky – teda v prípadoch podľa čl. 89 ods. 1, čl. 90 ods. 1 a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Okrem toho bude fakultatívna možnosť, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tajnej voľbe aj v iných prípadoch, kde by inak rozhodovala verejne.

Vo všetkých ostatných personálnych rozhodnutiach, ktoré nie sú priamo upravené na ústavnej úrovni, bude Národná rada Slovenskej republiky hlasovať verejne, ak sa neuznesie na tajnej voľbe. Z hľadiska rokovacieho poriadku sa to týka voľby a dovolávania predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, voľby kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora a rozhodovanie o návrhu na odvolanie generálneho prokurátora.

Predložený návrh zákona obsahuje tiež návrhy na zmenu súvisiacich predpisov – v prípade zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov ide o vypustenie tajnej voľby členov dozornej rady Fondu národného majetku a v prípade zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ide o odtajnenie spôsobu voľby a odvolávania predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné rozpočty, nebude mať dopad na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a VÚC. Predložený návrh zákona nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry, na obyvateľstvo, na zamestnanosť, na životné prostredie a na podnikateľské prostredie.

 Osobitná časť

K Čl. I –

Bod 1. –

V ustanovení § 39 ods. 8 rokovacieho poriadku sa navrhuje stanovenie základného zákonného pravidla, že voľby sú tajné v tých prípadoch, keď to výslovne stanovuje Ústava Slovenskej republiky – voľby v Národnej rade Slovenskej republiky budú tajné v prípade čl. 89 ods. 1 – voľba a odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, v prípade čl. 90 ods. 1 – voľby a odvolanie podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky a v prípade čl. 92 ods. 1 – voľby predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Vo všetkých ostatných prípadoch bude Národná rada Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 1 rokovacieho poriadku hlasovať verejne. Súčasne sa stanovuje možnosť, aby minimálne 15 poslancov predložilo návrh na vykonanie inak verejnej voľby tajne. O takomto návrhu rozhodne Národná rada Slovenskej republiky bez rozpravy s tým, že takýto návrh musí byť predložený najneskôr do začatia rokovania o bode, kde sa má voliť.

Bod 2. –

Navrhuje sa doplnenie ustanovenia, ktoré upravuje techniku a postup pri verejnej voľbe v personálnych veciach.

Body 3. a 4. –

Vo vzťahu k pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky voliť, odvolávať a pozastavovať výkon funkcie predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa navrhuje stanovenie pravidla pre platné prijatie platného rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky.

Bod 5. –

Navrhuje sa odtajnenie voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Body 6. a 7. –

Navrhuje sa odtajnenie voľby kandidáta na generálneho prokurátora a odtajnenie schvaľovania návrhu na odvolanie generálneho prokurátora.

K Čl. II –

Účelom predloženej zmeny zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov je odtajnenie voľby členov dozornej rady Fondu národného majetku.

K Čl. III –

Účelom predloženej zmeny zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je úprava § 8 ods. 2 tohto zákona. V uvedenom ustanovení je riešená voľba a odvolávanie predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky tajným hlasovaním. Vzhľadom na zmeny navrhované v § 110 ods. 2 a § 112 ods. 2 rokovacieho poriadku je nevyhnutná aj úprava § 8 ods. 2 v tomto zákone.

K Čl. IV –

Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia. 

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V. volebné obdobie

___________________________________________

Číslo: CRD-188/2011

228a

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) v druhom čítaní

________________________________________________________________

Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 8. februára 2011 č. 305 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) na prerokovanie týmto výborom:

- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).

III.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) odporúčali schváliť:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 9. marca 2011 č. 146,

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením zo 16. marca 2011 č. 156 a

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením z 10. marca 2011 č. 93.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

V čl. I úvodnej vete sa za slovo „mení" vkladajú slová „a dopĺňa".

Legislatívno-technická úprava.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V čl. I sa pred 1. bod vkladá nový 1. bod, ktorý znie:

„1. V § 32 odsek 3 znie: „Do rokovacej sály je zakázané vnášať zbrane,34) výbušniny, paralyzujúce prístroje a látky. V rokovacej sále je zakázané používať prenosné telekomunikačné prostriedky na telefonovanie a používať ich akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je sprevádzaný akustickými prejavmi prostriedku. Voči osobe, ktorá poruší niektorý z týchto zákazov, predsedajúci postupuje podľa odseku 2.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 34) znie:

„34) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."

Doterajší 1. bod sa označuje ako 2. bod a nasledujúce body sa prečíslujú.

Navrhuje sa nahradiť zákaz vnášania prenosných telekomunikačných prostriedkov do rokovacej sály zákazom ich používania na telefonovanie a ich používania spôsobom, ktorý vyvoláva zvukové prejavy (zvonenie). Dôvodom je, že problematickým nie je samotné vnesenie prenosného telekomunikačného prostriedku do sály, ale rušenie priebehu rokovania zvonením týchto prostriedkov alebo telefonovaním poslancov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V čl. I sa pred 1. bod vkladá nový 1. bod, ktorý znie:

„1. V § 39 odsek 2 znie:

„(2) Verejne sa hlasuje použitím technického zariadenia, zdvihnutím ruky, použitím hlasovacích lístkov alebo iným spôsobom, na ktorom sa uznesie národná rada.

Doterajší 1. bod sa označuje ako 2. bod a nasledujúce body sa prečíslujú.

Účelom doplnenia (hlasovacie lístky) je zabezpečiť rovnaké kvórum pri verejnom hlasovaní o voľbe (odvolávaní) funkcionárov volených v národnej rade a nadviazať na zmenu spôsobu hlasovania navrhovanú v § 39 ods. 8.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V čl. I 2. bod znie:

„2. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:

㤠39a

Podrobnosti o voľbe a odvolávaní funkcionárov, okrem funkcionárov národnej rady podľa § 2 ods. 3 písm. a) a písm. b), upraví volebný poriadok, ktorý na návrh ústavnoprávneho výboru schváli národná rada.".

Účelom navrhovanej zmeny je odstrániť duplicitu pôvodného textu § 39a a zjednotiť spôsob voľby (odvolávania) a spôsob hlasovania o funkcionároch volených v národnej rade.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V čl. I 2. bode v § 39a ods. 1 sa za slovo „mená" vkladajú slová „a priezviská navrhnutých" a druhá veta znie: „O každom navrhnutom kandidátovi sa hlasuje samostatne pomocou technického zariadenia.".

Legislatívno-technická úprava a navrhnutie vhodnejšej formulácie druhej vety bez zmeny obsahu.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

V čl. I 2. bode v § 39a odsek 2 znie:

„(2) Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Ak sa volia dvaja alebo viacerí funkcionári, zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.".

Navrhuje sa zmena znenia § 39a ods. 2 v tom zmysle, že na zvolenie nepostačuje získanie najväčšieho počtu hlasov prítomných poslancov, ale sa musí získať nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov, čo je ústavná podmienka pre platné prijatie uznesenia.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

7. V čl. I 2. bode v § 39a ods. 4 sa slovo „koná" nahrádza slovom „vykoná", bodka na konci prvej vety sa nahrádza bodkočiarkou a slová „Opakovaná voľba sa nekoná" sa nahrádzajú slovami „to neplatí".

Navrhuje sa spojenie dvoch viet do jednej vety a zjednodušenie textu bez zmeny jeho obsahu.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

8. V čl. I 2. bode v § 39a ods. 5 sa slovo „prípadne" nahrádza slovom „alebo" a slovo „ďalších" sa nahrádza slovom „nasledujúcich".

Legislatívno-technická úprava. Navrhuje sa použite vhodnejších slov.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

9. V čl. I 2. bode v § 39a ods. 6 sa za slovo „navrhnúť vkladá slovo „aj" a za slovo „ani" sa vkladá slovo „v".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

V čl. I 4. bode v § 112 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo na pozastavenie výkonu funkcie".

Súčasné znenie zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. už neobsahuje možnosť pozastavenia výkonu funkcie predsedu a podpredsedu NKÚ SR.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V čl. I sa za 4. bod vkladá nový 5. bod, ktorý znie:

„5. § 113 sa vypúšťa.".

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Nadväzuje na navrhované nové znenie § 39a, a preto treba označené ustanovenie, ako duplicitné, vypustiť.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V čl. I sa za 5. bod vkladá nový 6. bod, ktorý znie:

„6. V § 115 sa vypúšťa odsek 4.".

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

Nadväzuje na navrhované nové znenie § 39a, a preto treba označené ustanovenie, ako duplicitné, vypustiť.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V čl. I sa za 7. bod vkladajú 8. a 9. bod, ktoré znejú:

„8. § 125 sa vypúšťa.

9. V § 126 sa vypúšťa odsek 4.".

Nadväzuje na navrhované nové znenie § 39a, a preto treba označené ustanovenia, ako duplicitné, vypustiť.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:

a) spoločne o bodoch 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13 s návrhom schváliť,

b) osobitne o bode 2 s návrhom schváliť,

c) spoločne o bodoch 5, 6, 7, 8, 9 s návrhom neschváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave, podľa § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228) v druhom čítaní (tlač 228a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 21. marca 2011 č. 160. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Radoslav Procházka

predseda Ústavnoprávneho výboru

Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislava 21. marca 2011  

Rozhodnutie prezidenta o vrátení zákona (Kliknite SEM)

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1315
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Vek odchodu do penzie? Roky udáva tabuľkahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526309-vek-odchodu-do-penzie-roky-udava-tabulka/

Pevne stanovené roky namiesto automatického výpočtu.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá zbavuje sudcov v politike talárahttp://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zakon-ktory-r/419468-clanok.html

Podľa novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu ...

Novelu školského zákona o definovaní národnostnej školy neschválilihttp://www.teraz.sk/slovensko/novelu-skolskeho-zakona-o-definovani/419407-clanok.html

Poslanci poukazovali na to, že zákon zatiaľ neobsahuje komplexnú úpravu podmienok výchovy a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: