Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
Predplatné
Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
TlačPoštaZväčšiZmenši

136/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 6.5. 2011, 05:53

Dôvodová správa +  Spoločná správa výborov

Všeobecná časť

Návrh zákona predkladá Ministerstvo hospodárstva SR z dôvodu transpozície článkov Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a článku 7a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 199/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS.

Smernica 2009/28/ES ustanovuje spoločný rámec presadzovania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Prostredníctvom stanovenia záväzných národných cieľov vytvára reálny predpoklad na dosiahnutie cieľa 20 % využívania obnoviteľných zdrojov energie na konečnej energetickej spotrebe pre rok 2020. Nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie cieľa smernice 2009/28/ES je zabezpečenie riadneho fungovania národných systémov podpory v súlade so smernicou 2001/77/ES, aby sa zachovala dôvera investorov.

Na zabezpečenie plnenia cieľov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie SR zaviedla zákonom č. 309/2009 Z.z. adekvátnu formu podpory výrobe elektriny. Uvedený návrh zákona okrem transpozície smernice vzhľadom na aplikačnú prax upresňuje z tejto oblasti ustanovenia, ktorých výklad nebol jednoznačný. V súlade so smernicou 2009/28/ES sa definujú nové pojmy, ktoré sa týkajú najmä tepla a dopravy.

Návrh zákona ďalej rozširuje podporu produkcie biometánu, ktorý ponúka vzhľadom na vysoký potenciál úspory emisií skleníkových plynov značné environmentálne výhody v oblasti výroby tepla a elektriny, ako aj v oblasti jeho využívania ako biopaliva. Zariadenia na výrobu bioplynu, z ktorých sa vyrába biometán, môžu vzhľadom na ich decentralizovaný charakter a regionálnu štruktúru investícií významne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju vo vidieckych oblastiach a ponúknuť poľnohospodárom nové možnosti príjmov.

Zámerom smernice je vznik spotrebiteľskému trhu s elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý prispeje k výstavbe nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie. Preto aj v uvedenom návrhu zákona sa zavádzajú záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré možno previesť z jedného držiteľa na iného nezávisle od energie, na ktorú sa vzťahuje. Jediným cieľom záruk pôvodu vydaných na tieto účely je preukázať koncovému spotrebiteľovi, že daný podiel alebo množstvo energie bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie. Uvedené ustanovenia zabezpečujú, aby sa jednotka elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vykázala spotrebiteľovi iba raz.

Náklady na pripojenie nových výrobcov elektriny a plynu z obnoviteľných zdrojov energie do elektrizačnej sústavy a plynárenskej siete by mali byť objektívne, transparentné a nediskriminačné a mali by náležite zohľadňovať výhody, ktoré elektrizačnej sústave a plynárenskej sieti prinesú začlenení výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a miestni producenti plynu z obnoviteľných zdrojov energie.

Návrh zákona zavádza mechanizmus pre dodržiavanie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny. Smernica stanovuje, že biopalivá používané na zabezpečenie dodržiavania cieľov stanovených v tejto smernici a biopalivá, na ktoré sa vzťahujú výhody národných systémov podpory, by preto mali spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti.

Zavedenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá nedosiahne želaný cieľ, ak povedie k tomu, že produkty, ktoré nespĺňajú kritériá a inak by sa použili ako biopalivá, sa namiesto toho použijú ako biokvapaliny v sektoroch výroby tepla alebo elektriny. Kritériá trvalej udržateľnosti sa preto v návrhu zákona vzťahujú aj na biokvapaliny vo všeobecnosti.

Kritériá trvalej udržateľnosti budú účinné len vtedy, ak povedú k zmenám v správaní účastníkov trhu. Týchto zmien sa dosiahne len vtedy, ak biopalivá a biokvapaliny spĺňajúce tieto kritériá bude možné, na rozdiel od tých, ktoré ich nespĺňajú, predávať za vyššie ceny. Podľa metódy hmotnostnej bilancie overovania súladu existuje fyzická väzba medzi výrobou biopalív a biokvapalín, ktoré spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti, a spotrebou biopalív a biokvapalín, čím sa zabezpečuje vhodná rovnováha medzi ponukou a dopytom a cenová prémia, ktorá je vyššia ako v systémoch bez takejto väzby.

V rámci transpozície smernice 2009/28/ES návrh zákona zavádza inštitút vydávania osvedčenia pre inštalatérov, ktoré sa bude udeľovať inštalatérom kotlov a pecí na biomasu, fotovoltaických a slnečných tepelných systémov, plytkých geotermálnych systémov a tepelných čerpadiel.

Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočet obcí a vyšších územných celkov, nebude mať finančný, ekonomický, environmentálny vplyv a ani vplyv na zamestnanosť a životné prostredie.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou SR, s ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Osobitná časť

K článku I

K bodu 1 až 3

Navrhuje sa v súlade so smernicou 2009/28/ES do jednotlivých druhov obnoviteľných zdrojov energie zahrnúť tiež aerotermálnu energiu a hydrotermálnu energiu a zadefinovať ich v terminologických pojmoch v dikcii zákona, spoločne s národným akčným plánom pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie. Rozširuje sa počet obnoviteľných zdrojov, ktoré sú uvedené v dotknutom ustanovení zákona. V prírodných procesoch sa tieto zdroje zrovnoprávňujú s geotermálnou energiou. Navrhuje sa upraviť definícia biomasy zahrnutím rybného hospodárstva a akvakultúry.

K bodu 4

Spresňuje sa pojem uvedenie zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky preukázateľnými úkonmi, ktorými sú kolaudácia a vykonanie funkčnej skúšky pripojenia zariadenia.

K bodu 5

V súlade so smernicou sa definujú pojmy diaľkové zásobovanie teplom a chladom.

K bodu 6

Navrhuje sa v súlade so smernicou 2009/28/ES zadefinovať biokvapalinu ako kvapalné palivo vyrobené z biomasy použité na iné energetické účely ako na dopravu. Taktiež sa navrhuje v súlade so smernicou 2009/30/ES zadefinovať emisie skleníkových plynov počas životného cyklu pohonnej látky a biokvapaliny a emisie skleníkových plynov na jednotku energie, ktoré sú potrebné pri výpočte úspor emisií pri kritériách trvalej udržateľnosti

K bodu 7

Návrhom sa umožňuje podporiť všetka elektrina z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení kombinovanej výroby, ktoré spĺňa minimálnu hranicu 30 % podielu obnoviteľných zdrojov energie v palive a podiel tepla pre technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla. Uvedená podpora sa v zmysle čl. III navrhuje do 31. 12. 2014.

K bodu 8

Navrhuje sa, aby pri zariadení výrobcu elektriny, ktorý vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy alebo biokvapaliny, sa podpora doplatkom vzťahovala len na množstvo elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou, ak biomasa spĺňa požiadavky a parametre kvality a biokvapalina spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti. Uvedené ustanovenie povedie k efektívnejšiemu využívaniu biomasy z dôvodu motivácie k výrobe využiteľného tepla. Pre spaľovne komunálnych odpadov sa doplatok vzťahuje na elektrinu vyrobenú z biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý podľa definície spadá pod biomasu. Vzhľadom na špecifický účel spaľovní sa množstvo podporenej elektriny neobmedzuje na vyrobenú elektrinu kombinovanou výrobou.

K bodu 9

Navrhuje sa stanoviť spôsob a podmienky podpory biometánu. Podporu podľa odseku 1 si výrobca biometánu uplatňuje na základe potvrdenia o pôvode biometánu. Podpora je zabezpečená získaním potvrdenia o množstve biometánu a možnosťou odberu. Vzťahuje sa na obdobie 15 rokov od roku uvedenia zariadenia na výrobu bioplynu do prevádzky.

K bodu 10 a 11

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 12

Navrhuje sa pre výrobcu elektriny kombinovanou výrobou s inštalovaným výkonom nad 1 MW, ktorý bude žiadať potvrdenie o vysoko účinnej kombinovanej výrobe a používa ako palivo zemný plyn, aby predložil v určenom termíne údaje potrebné pre prerozdelenie potvrdení o množstve biometánu.

K bodu 13

Upresňuje sa ustanovenie za účelom jednoznačného výkladu podpory elektriny vyrobenej z biometánu. Navrhuje sa podporovať využívanie biometánu tak, že doplatok sa bude vzťahovať na množstvo elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou. Uvedené ustanovenie povedie k efektívnejšiemu využívaniu biometánu z dôvodu motivácie k výrobe využiteľného tepla.

K bodu 14

Navrhuje sa zrušiť povinnosť pre výrobcov elektriny v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 MW dodávať celý objem elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

K bodu 15

Navrhuje sa povinnosť preukázania určenej spotreby biometánu výrobcovi vysoko účinnej kombinovanej výroby z dôvodu efektívneho využitia biometánu. Ide o biometán odobratý prevádzkovateľom distribučnej sústavy v predchádzajúcom roku, ktorý nebol spotrebovaný v kombinovanej výrobe elektriny a tepla.

Preukázanie spotreby sa uskutočňuje nákupom potvrdení o množstve biometánu.

K bodu 16

Navrhuje sa, aby aj náklady súvisiace s prevzatím zodpovednosti za odchýlku boli zohľadnené v konaní o cenovej regulácií.

K bodu 17

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 18

Navrhuje sa, aby aj náklady súvisiace s prevzatím zodpovednosti za odchýlku boli zohľadnené v konaní o cenovej regulácií.

K bodu 19

Navrhuje sa precíznejšie vymedziť právo prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy uplatňovať vrátenie toho doplatku, ktorý výrobca fakturoval a na ktorý nemá právo.

V súvislosti s pripojením sa určuje informačná povinnosť pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorú poskytuje výrobcovi elektriny z OZE. Táto sa vzťahuje najmä na oznámenie odhadovaných nákladov, ktoré súvisia s pripojením, ako aj oznámenie harmonogramu pripojenia výrobcu elektriny z OZE.

Súčasne sa navrhuje stanoviť pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorého sústavy má byť zariadenie výrobcu elektriny pripojené, vykonanie funkčnej skúšky v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti výrobcu elektriny.

K bodu 20

Navrhuje sa, aby pri stanovení ceny elektriny Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zohľadnil tiež plnenie kritérií trvalej udržateľnosti, ak sa na výrobu elektriny použila biokvapalina.

K bodu 21

Navrhuje sa neuplatňovanie zníženia ceny elektriny v prípade, že podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu bola využitá na ekologizáciu výrobných zariadení, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie životného prostredia plnením nižších emisných limitov znečisťujúcich látok.

K bodu 22

Navrhuje sa, aby cena biometánu, ktorú ustanoví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, nepresiahla hodnotu, ktorá závisí od účinnosti výroby elektriny a ceny elektriny vyrobenej z bioplynu. Ustanovuje sa možnosť zvýšenia ceny biometánu na jeden kalendárny rok príplatkom, ktorý zohľadňuje zvýšenie ceny vstupných surovín použitých pre výrobu biometánu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

K bodu 23

Navrhuje sa ustanoviť, aby potvrdenie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie slúžilo na preukázanie pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy o práve výrobcu elektriny na podporu podľa ustanovenia § 3 zákona. Ustanovuje sa spôsob a podmienky vydania potvrdenia o pôvode elektriny z OZE a obdobie, na ktoré sa vydáva. Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje najmä špecifikáciu zariadenia, predpokladanú výrobu a spôsob podpory, ktorý prináleží výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

K bodu 24

Z dôvodu transpozície smernice sa navrhuje mechanizmus fungovania záruk pôvodu, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Záruka pôvodu má elektronickú podobu a jej veľkosť je 1 MWh. Spôsobom využitia záruky je výkaz elektrickej energie v energetickom mixe dodávateľa alebo konečného spotrebiteľa elektriny. Taktiež, z dôvodu možného dvojitého započítania sa ustanovuje, že pokiaľ je záruka pôvodu použitá, je zároveň zrušená.

Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno previesť na iný subjekt na základe zmluvy o prevode záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Množstvo elektriny, ktoré zodpovedá zárukám pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a ktoré previedol na iný subjekt, sa dodávateľovi elektriny odpočíta z podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v jeho energetickom mixe.

Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie obsahuje informácie o zdroji energie, z ktorého bola elektrina vyrobená, počiatočný a koncový dátum výroby elektriny, miesto, typ a inštalovaný výkon zariadenia v ktorom bola elektrina vyrobená, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky, ako i dátum a krajinu vydania.

Navrhuje sa, aby záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie bola vydaná aj výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou, ktorý ma potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a preukáže spotrebu biometánu.

V zmysle smernice sa záruky pôvodu vydané v inom členskom štáte uznávajú aj v Slovenskej republike, ak bola vydaná na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu. V prípade opodstatnenej pochybnosti o spoľahlivom mechanizme sa ustanovuje spôsob ďalšieho konania.

K bodu 25

Navrhuje sa z dôvodu efektívnejšieho využívania biometánu doplniť náležitosti žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vydanej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

K bodu 26

Navrhuje sa určiť, aby prílohou žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vydanej vysoko účinnou kombinovanou výrobou bolo aj kolaudačné rozhodnutie, ktorým výrobca elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia.

K bodu 27

Jedná sa o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 28

Z dôvodu transpozície smernice sa navrhujú ustanoviť povinnosti pre Ministerstvo hospodárstva SR vyplývajúce z mechanizmov spolupráce medzi štátmi pri dosahovaní národného cieľa.

K bodu 29

Upresňuje sa povinnosť výrobcovi biometánu týkajúca sa zabezpečenia merania množstva a kvality biometánu.

K bodu 30

Navrhuje sa upraviť povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré vyplývajú z formy podpory biometánu. Ustanovuje sa v určenej lehote povinnosť ponúknuť na predaj formou aukcie potvrdenia o množstve biometánu. Nepredané potvrdenia o množstve biometánu z predchádzajúceho roka musí na požiadanie výrobcu kombinovanou výrobou predať za určenú cenu. Navrhované ustanovenia majú za cieľ účelné využitie biometánu, ktorý bol odobratý za vymedzených podmienok.

K bodu 31 a 33

Navrhuje sa, aby k žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu nemusel byť obligatórne uvádzaný aj údaj o podiele biomasy dopestovanej na ornej pôde a aby tento údaj neobsahovalo ani potvrdenia o pôvode biometánu, z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti.

K bodu 32

Navrhuje sa, aby k žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu žiadateľ uviedol aj rok uvedenia zariadenia na výrobu bioplynu do prevádzky.

K bodu 34

Navrhuje sa upresniť mechanizmus vydávania a fungovania potvrdení o množstve biometánu, ktorý je podobný s mechanizmom záruk pôvodu elektriny. Ustanovuje sa spôsob vydania a zrušenia potvrdenia o množstve biometánu a možnosti a dôsledky jeho prevodu.

K bodu 35

Navrhuje sa v rámci transpozície smernice 2009/28/ES zaviesť inštitút vydávania osvedčenie pre inštalatérov, ktoré sa bude udeľovať inštalatérom kotlov a pecí na biomasu, fotovoltaických a slnečných tepelných systémov, plytkých geotermálnych systémov a tepelných čerpadiel. Osvedčenie pre inštalatérov je podmienené preukázaním požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešným vykonaním skúšky. Osvedčenie pre inštalatérov vydá po splnení zákonom ustanovených podmienok Ministerstvo hospodárstva SR. Osvedčenie pre inštalatérov vydané v inom členskom štáte sa uznáva aj v Slovenskej republike.

K bodu 36

V súlade s dikciou smernice 2009/28/ES sa navrhuje ustanoviť podmienky, za ktorých Ministerstvo hospodárstva SR predkladá Európskej komisii upravený Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov. Ukladá sa aj lehota na predloženie Správy o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov v zmysle citovanej smernice.

Ďalej sa navrhuje Ministerstvu hospodárstva SR zabezpečiť rokovania s inými štátmi o štatistickom prenose energie z obnoviteľných zdrojov energie, ako aj povinnosť zverejniť na svojej webovej stránke informácie slúžiace k podpore využívania zariadení a systémov určených na využitie tepla, chladu a elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a informácie o optimálnej kombinácii obnoviteľných zdrojov energie, vysoko efektívnych technológií a diaľkového vykurovania a chladenia pri výstavbe priemyselných alebo obytných oblastí.

K bodu 37

Navrhuje sa, aby do výpočtu referenčnej hodnoty sa započítavali len biopalivá, ktoré spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti. Z dôvodu možnej komplikácie plnenia referenčnej hodnoty pre rok 2011 pri zavedení tejto podmienky v priebehu roka, sa pre tento bod navrhuje posunutie účinnosti na 1. január 2012.

K bodu 38

Navrhuje sa stanoviť, aby sa potvrdením o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny preukazovalo, že množstvo biopaliva alebo biokvapaliny bolo vyrobené v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti. Na území Slovenskej republiky budú uznané potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny, ktoré budú overené právnickými osobami alebo fyzickými osobami certifikovanými na tieto účely v niektorom z členských štátov Európskej únie. Určujú sa referenčné hodnoty podielu konečnej energetickej spotreby biopalív s ohľadom na národné ciele a opatrenia pre využívanie energie z obnoviteľných zdrojov stanovené smernicou EP a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a smernicou EP a Rady 2009/30/ES.

Ďalej sa navrhujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré uvádzajú pohonné látky s obsahom biopalív vrátane pohonných látok, ktoré sú 100 % biopalivom, biokvapalinu alebo pohonnú látku inú ako biopalivo na trh v SR. Vymedzujú sa povinnosti a právomoci organizácie poverenej Ministerstvom životného prostredia SR, ktorá bude kontrolovať mechanizmus deklarovania plnenia kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny a zároveň aj úspory emisií skleníkových plynov dosiahnutých počas životných cyklov pohonných látok.

Transponujú sa ustanovenia článku 18 odseku 4 smernice 2009/28/ES a článku 7c odseku 4 smernice 2009/30/ES, podľa ktorých môže Európska komisia rozhodnúť o alternatívnych spôsoboch deklarovania plnenia kritérií trvalej udržateľnosti spôsobom definovaným v odseku 5 a 6 uvedených článkov oboch smerníc.

Navrhuje sa vymedziť postup školenia, preskúšania a registrácie odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov, postup udeľovania, predlžovania, odoberania a zániku odbornej spôsobilosti na účely výpočtu, ako aj povinnosti odborne spôsobilých osôb.

Nakoniec sa navrhuje vymedziť kompetencie Ministerstva životného prostredia SR pri aplikácii kompetencií vyplývajúcich z novelizácie zákona v nadväznosti na transpozíciu čl. 17, 18 a 19 smernice č. 2009/28/ES a čl. 7a, 7b, 7c a 7d smernice č. 2009/30/ES.

K bodu 39

Jedná sa o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 40

Z dôvodu uvádzajúceho sa mechanizmu hodnotenia kritérií trvalej udržateľnosti v predchádzajúcich bodoch sa navrhuje vylúčiť predmetné hodnotenie z pôsobnosti orgánov podľa odseku 1.

K bodu 41 a 42

Navrhuje sa, aby doplniť sankčný mechanizmus ako aj výšku pokút tiež voči osobám, ktoré uvedú nepravdivé údaje v potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny, nepoužijú systém hmotnostnej bilancie pre biopalivá a biokvapaliny a nezabezpečia podávanie správ o úrovni tvorby emisií skleníkových plynov.

K bodu 43

Jedná sa o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 44

Ustanovenie zavádza časové obmedzenie pre uplatnenie podpory doplatkom podľa § 3 ods. 4 písm. g).

K bodu 45

Navrhuje sa doplnenie splnomocňovacieho ustanovenia pre Ministerstvo hospodárstva SR na vydanie vykonávacích predpisov, ktoré sa vzťahujú na predmet novelizovanej právnej úpravy.

K bodu 46

Navrhuje sa, aby spôsob určenia a použitia koeficientu pre výpočet množstva biometánu bol nahradený spôsobom určenia príplatku k cene biometánu.

K bodu 47

Navrhuje sa, aby Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s poverenými odbornými organizáciami dočasne nahrádzalo činnosť odborne spôsobilých osôb na účely overovania výpočtu emisií.

Navrhuje sa ustanoviť kompetencie Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na vydanie vykonávacích predpisov, ktoré sa vzťahujú na predmet novelizovanej právnej úpravy.

K bodu 48

Navrhuje sa doplnenie prílohy č. 2 zákona č. 309/2009 Z.z. o smernicu č. 2009/30/ES.

K bodu 49

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K článku II

K bodu 1

Navrhuje sa, aby do predmetu regulácie vykonávanej úradom patrila aj výroba biometánu.

K bodu 2

Navrhuje sa, aby do pôsobnosti úradu patrila patrila tiež výroba biometánu, preprava plynu, distribúcau plynu, dodávka plynu a uskladňovanie plynu.

K bodu 3

Navrhuje sa, aby bola stanovená povinnosť pre úrad vypracovať do 30. mája 2011 a potom každé dva roky správu o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie pravidiel týkajúcich sa úhrady a rozdelenia nákladov na technické úpravy pri pripojení do distribučnej sústavy.

K bodu 4

Navrhuje sa, aby cenovej regulácii vykonávanej úradom podliehala tiež výroba biometánu.

K článku III

Navrhuje sa účinnosť zákona.

Bratislava 12. januára 2011

Iveta Radičová v. r.

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Juraj Miškov v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Juraj Miškov

minister hospodárstva Slovenskej republiky 

 

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 214) v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 214) (ďalej len „gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok") spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 2. februára 2011 č. 287 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).

III.

O návrhu zákona rokovali výbory nasledovne:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 9. marca 2011 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 25. marca 2011. Oba výbory neprijali platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu rokoval 25. marca 2011 a uznesením č. 90 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť v znení prijatých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

IV.

Z uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

1. V čl. I 3. bode § 2 ods. 1 písm. l) sa slovo „štátov" nahrádza slovami „ medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi a so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text v súlade s čl. 7 a čl. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28 /ES.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V čl. I sa za 8. bod vkladá nový 9. bod, ktorý znie:

„9. § 3 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou a ktorý z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla, sa cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) znižuje o 30 %. Spôsob výpočtu ročnej výroby tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(10) Pri zariadení výrobcu elektriny, ktorý vyrába elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, má výrobca elektriny právo na uplatnenie doplatku na elektrinu vyrobenú z biometánu. Výška doplatku sa vypočíta z ceny elektriny zvýšenej o 15 % k cene elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) pre výrobcu bioplynu v zariadení s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW.".".

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Ustanovením sa zamedzuje výstavbe neefektívnych zariadení na výrobu bioplynu, ktoré nebudú mať umiestnené využiteľné teplo aspoň v pomere 50 % jeho produkcie a to znížením podpory za cenu elektriny. Zmenená úprava podpory biometánu ako zušľachteného bioplynu, reflektuje na požiadavku nezaťažovať energetické odvetvie ďalšou regulovanou podporou. To umožní preniesť veľkú časť zodpovednosti za efektivitu projektu na jeho realizátora. Zvýšením ceny elektrickej energie vyrobenej z biometánu dôjde možnosti, aby prevádzkovateľ zariadenia na výrobu biometánu mohol dohodnúť aj na vyššej cene za biometán ako je cena zemného plynu.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. V čl. I 9. bod znie:

„9. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a

Spôsob podpory a podmienky podpory biometánu

(1) Podpora biometánu sa zabezpečuje

a) prednostnou distribúciou biometánu,

b) vydaním potvrdenia o množstve biometánu.

(2) Podporu podľa odseku 1 si výrobca biometánu uplatňuje na základe potvrdenia o pôvode biometánu.

(3) Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje na obdobie 15 rokov od roku uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky.".

Zmenená úprava podpory biometánu ako zušľachteného bioplynu reflektuje na požiadavku nezaťažovať energetické odvetvie ďalšou regulovanou podporou a znižuje zákonné garancie pre výrobcu biometánu. To umožní preniesť veľkú časť zodpovednosti za efektivitu projektu na jeho realizátora.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V čl. I sa vypúšťa 11. bod

Nasledujúce body sa prečíslujú

Vzhľadom na potrebu zachovania ustanovenia legislatívnej skratky pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi je potrebné tento bod vypustiť.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. V čl. I 14. bod znie:

„ 14. V § 4 odsek 10 znie:

„(10) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a množstvo elektriny počíta podľa § 3 ods. 4 písm. a), b), f) alebo g) je povinný dodať prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, u ktorého si uplatňuje podporu, celý objem vyrobenej elektriny, okrem regulačnej elektriny dodanej pre potreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo elektriny dodanej bez použitia regionálnej distribučnej sústavy."."

Navrhuje sa podpora spotreby elektriny v mieste výroby. Výrobca elektriny, ktorý si uplatňuje podporu odberom elektriny je však aj naďalej z dôvodu stability dodávky elektriny do regionálnej distribučnej sústavy povinný dodávať celý objem, okrem prípadov dodávky regulačnej elektriny alebo spotreby elektriny v miestnej distribučnej sústave.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V čl. I sa vypúšťajú body 15 a 22.

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Vypustenie uvedeného bodu súvisí s nereguláciou ceny biometánu. Práve týmto ustanovením mala byť stanovená cena biometánu. V súvislosti s novou stratégiou pri stanovení podpory biometánu navrhujeme toto ustanovenie vypustiť.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V čl. I 19. bode § 5 odseku 12 sa slová „iný subjekt" nahrádzajú slovami „iného účastníka trhu s elektrinou".

Ide o legislatívno-technickú úpravu, smerujúcu k tomu, aby pojem „ iný subjekt" bol nahradený pojmom „iného účastníka trhu s elektrinou".

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. V čl. I sa dopĺňa nový 21. bod, ktorý znie:

„21. V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) rozsah investičných nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu.".".

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Navrhuje sa pri stanovení ceny elektriny zohľadniť rozsah investičných nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. V čl. I sa dopĺňa nový 22. bod, ktorý znie:

„22. V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Úrad zvýši cenu elektriny podľa odseku 3 na jeden kalendárny rok príplatkom, ktorý zohľadňuje výrazné zvýšenie ceny vstupných surovín v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktoré sa použili na výrobu elektriny.".".

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Ustanovenie nahrádza nejasné možnosti zvyšovania cien prostredníctvom koeficientu jadrovej inflácie a koeficientu zohľadňujúceho použitú technológiu. Cena vstupnej suroviny vo forme biomasy môže byť výrazne ovplyvnená neúrodou v danom roku, preto sa navrhuje príplatok v trvaní jedného roka.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

10. V čl. I v 23. bode v § 7 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) alebo potvrdenie o začatí stavebného konania podľa osobitného predpisu.15b)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:

„15b) Zákon č. 50/1976 Zb.".

Účelom predloženého návrhu je spresnenie náležitostí na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, tak ako to upravuje platný právny predpis.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

11. K čl. I 24. bodu

V čl. I 24. bode § 7a ods. 1 sa slová „ preukázania podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie" nahrádzajú slovami „preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie."

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje právny text v súlade s čl. 2 písm. j) a čl. 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28 /ES.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

12. K čl. I 24. bodu

V čl. I 24. bode § 7a ods. 1 sa slová „slúži ako doklad" nahrádzajú slovami „je doklad".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text v súlade s čl. 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28 /ES.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

13. K čl. I 24. bodu

V čl. I 24. bode § 7a ods.6 znie :

„(6) Záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie možno previesť na iného účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy o prevode záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Množstvo elektriny zodpovedajúce zárukám pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré dodávateľ elektriny15c) previedol na iného účastníka trhu s elektrinou sa odpočíta z podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v jeho dodávke elektriny."

Ide o legislatívno-technickú úpravu, smerujúcu k tomu, aby pojem „ iný subjekt" bol nahradený pojmom „iného účastníka trhu s elektrinou".

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

14. K čl. I 24. bodu

V čl. I 24. bode v § 7a odsek 8 sa poznámka „15c)" označuje „15d)".

Ide o legislatívno-technickú úpravu

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

15. K čl. I novelizačný bod 24

V novelizačnom bode 24 sa slová

„Poznámky pod čiarou k odkazom 15b a 15c znejú:

„15b) § 2 písm. b) bod 19 zákona č. 656/2004 Z. z.

15c) § 2 písm. b) bod 22 zákona č. 656/2004 Z. z."." nahrádzajú slovami

„Poznámky pod čiarou k odkazom 15c a 15d znejú:

„15c) § 2 písm. b) bod 19 zákona č. 656/2004 Z. z.

15d) § 2 písm. b) bod 22 zákona č. 656/2004 Z. z.".".

Ide o legislatívno-technickú úpravu

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

16. K čl. I novelizačný bod 28

V § 9a ods. 2 sa slová „s tretími štátmi" nahrádzajú slovami „so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi (ďalej len „tretími štátmi")".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorá spresňuje pojem tretí štát.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

17. V čl. I sa za bod 28 vkladá nový bod 29, ktorý znie:

„29. V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Výrobca biometánu má právo

a) uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o prístupe do distribučnej siete, zmluvu o pripojení k distribučnej sieti a zmluvu o distribúcii biometánu, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie plynu prevádzkovateľa distribučnej siete,

b) na prednostnú a povinnú distribúciu biometánu prevádzkovateľom distribučnej siete,

c) na vydanie potvrdenia o pôvode biometánu podľa § 12,

d) na potvrdenie o množstve biometánu podľa § 12a, ktoré vydá na požiadanie za každý kalendárny mesiac prevádzkovateľ distribučnej siete.".

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Navrhuje sa stanoviť oprávnenia výrobcu biometánu s poukazom na kontraktačnú povinnosť prevádzkovateľa distribučnej siete uzavrieť zmluvu o prístupe do distribučnej siete, zmluvu o pripojení k distribučnej sieti a zmluvu o distribúcii biometánu s výrobcom biometánu. Povinnosť uzavrieť tieto zmluvy zmluvu s výrobcom biometánu a povinnosť zabezpečiť prednostnú distribúcia biometánu prevádzkovateľom distribučnej siete je spojená so zodpovednosťou za správny delikt podľa § 16 ods.1 zákona. Novelizačná úprava reflektuje tiež na celkovú filozofiu zákona, aby na vybudovaní prípojky pre biometánovú stanicu sa spolu s prevádzkovateľom biometánovej stanice podieľal obligatórne prevádzkovateľ distribučnej siete..

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

18. V čl. I bod 30 znie:

„30. V § 11 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.".

Účelom predloženého návrhu je úprava optimálneho využitia biomasy v rámci výroby bioplynu.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

19. V čl. I sa za bod 30. vkladá nový 31. bod, ktorý znie:

„31. Za § 11 vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a

Prípojka zariadenia na výrobu biometánu

(1) Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe písomnej žiadosti povinný prednostne pripojiť výrobcu biometánu do distribučnej siete. Náklady na vybudovanie prípojky do distribučnej siete znáša v rozsahu 75 % skutočných nákladov prevádzkovateľ distribučnej siete. Výrobca biometánu znáša náklady na vybudovanie prípojky do distribučnej siete v rozsahu 25 % skutočných nákladov; najviac však 250.000,- EUR. Ak dĺžka prípojky, ktorú je potrebné vybudovať prekročí štyri kilometre, výrobca biometánu uhradí náklady spojené s vybudovaním prípojky nad štyri kilometre v plnej výške. Písomná žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie do distribučnej siete obsahuje údaje o množstve biometánu na distribúciu a navrhované miesto pripojenia zo strany žiadateľa.

(2) Za prípojku sa považuje plynové zariadenie, ktoré spája zariadenie výrobcu biometánu s existujúcou distribučnou sieťou vrátane všetkých technických a technologických zariadení potrebných na zabezpečenie pripojenia a distribúciu biometánu.

(3) Prípojku zriaďuje prevádzkovateľ distribučnej siete alebo žiadateľ. Prípojka je majetkom prevádzkovateľa distribučnej siete.

(4) Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na svojom webovom sídle zverejniť všeobecné podmienky pripojenia zariadenia na výrobu biometánu do distribučnej siete.

(5) Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný od doručenia žiadosti o pripojenie zariadenia výrobcu biometánu do distribučnej siete v lehote 30 kalendárnych dní písomne oznámiť žiadateľovi všetky podmienky pripojenia v požadovanej lokalite spolu s predbežnou kalkuláciou nákladov pripojenia podľa odseku 1. Ak je žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie zariadenia výrobcu biometánu neúplná alebo nezrozumiteľná, prevádzkovateľ distribučnej siete v lehote do 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby svoju žiadosť doplnil. Prevádzkovateľ distribučnej siete uvedie, aké informácie na doplnenie žiadosti požaduje. Po doplnení žiadosti je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný oznámiť podmienky pripojenia a predbežnú kalkuláciu nákladov v lehote 30 dní.

(6) Podmienky pripojenia zariadenia výrobcu biometánu podľa odseku 5 obsahujú:

(a)predbežnú kalkuláciu vybudovania prípojky,

(b)časový harmonogram vybudovania prípojky,

(c)požiadavky prevádzkovateľa distribučnej siete na žiadateľa, ktoré je povinný vykonať,

(d)predpokladaný termín začatia stavebných prác,

(e)predpokladaný termín ukončenia stavebných prác,

(f)predpokladaný termín uvedenia prípojky do prevádzky,

(g)návrh zmluvy o pripojení.

(7) Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný na požiadanie výrobcu biometánu bezodkladne zdôvodniť náklady na stavbu prípojky zariadenia výrobcu biometánu.

(8) Ak prevádzkovateľ distribučnej siete odmietne žiadosť výrobcu biometánu o pripojenie, je povinný oznámiť dôvody odmietnutia pripojenia. Pripojenie výrobcu biometánu nemôže prevádzkovateľ distribučnej siete odmietnuť z dôvodu nedostatku kapacity siete, ak to umožňujú technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti. Pokiaľ je odmietnuté pripojenie v žiadanom bode pripojenia, je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný ponúknuť iný bod pripojenia, ktorý naplní v rámci ekonomickej únosnosti čo najefektívnejšie zámery predloženého projektu.".

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Uvedené ustanovenie zákona definuje práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete a výrobcu biometánu pri vybudovaní prípojky, ktorá je nevyhnutnou súčasťou pripojenia zariadenia výrobcu. Vlastnícke právo k vybudovanej prípojke zostáva prevádzkovateľovi distribučnej siete, ktorý si pre potreby distribúcie rozšíri distribučnú sieť. Zároveň sa navrhuje stanoviť, aby žiadateľ o pripojenie, ktorý má záujem vybudovať zariadenie na výrobu biometánu sa podieľal v rozsahu 25 percent nákladov na vybudovaní prípojky. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vecné a záväzkové práva k pozemkom, ktoré sú nevyhnutné pre vybudovanie prípojky. Navrhované ustanovenie rieši tiež situáciu, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy odmietne vybudovať prípojku. V tomto prípade mu vzniká subsidiárna povinnosť ponúknuť iné ekonomicky únosné miesto na pripojenie.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

20. K čl. I novelizačný bod 34

V čl. I bode 34 § 12a odsek 1 znie:

„(1) Potvrdenie o množstve biometánu je doklad, že plyn je vyrobený z obnoviteľného zdroja energie a používa sa na preukázanie množstva biometánu.".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorá spresňuje text.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

21. K čl. I novelizačný bod 34

V čl. I bode 34 § 12a ods. 2 sa slovné spojenie „pre každú megawatthodinu" nahrádza spojením „za každú megawatthodinu".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa gramatická chyba a precizuje sa právny text v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28 /ES.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

22. V čl. I bod 34 v § 12a sa vypúšťajú odseky 5 a 9.

Nasledujúce odseky sa prečíslujú.

Vypustenie uvedených odsekov súvisí s nereguláciou ceny biometánu. V súvislosti s navrhovanou filozofiou pri stanovení podpory biometánu je vhodné tieto ustanovenia vypustiť.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

23. K čl. I bodu 36

V čl. I bode 36 § 14 ods. 4 sa za slová „30. júna" vkladajú slová „príslušného kalendárneho roka".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

24. V čl. I bode 38 § 14b ods. 1 sa slová „slúži ako doklad" nahrádzajú slovami „je doklad".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa precizuje právny text v súlade s čl. 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28 /ES.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

25. V čl. I 38. bode v § 14d sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Kvalifikačné predpoklady podľa odseku 2 písm. b) sú

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru a najmenej trojročná odborná prax,

b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného smeru a najmenej päťročná odborná prax, alebo

c) stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej osemročná odborná prax.".

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.

V súlade so stanoviskom Kancelárie Národnej rady SR sa navrhuje ustanovenie základných kvalifikačných predpokladov potrebných pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií, na základe ktorých by mohli byť vo vykonávacom predpise ustanovené už iba podrobnosti.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

26. K čl. I novelizačný bod 38

V čl. I 38. bode § 14d ods. 6 písm. c) sa slová „odseku 11" nahrádzajú slovami „odseku 12".

Ide o legislatívno-technickú pripomienku vo vzťahu k zmene číslovania odsekov.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

27. K čl. I bodu 41

V čl. I sa dopĺňa nový bod 41, ktorý znie:

„41. V § 16 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 5 ods. 13 a 14,"."

Navrhuje sa stanoviť sankcie pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy za nesplnenie povinnosti poskytnúť informácie a vykonať funkčnú skúšku s vydaním príslušného dokladu.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

28. K čl. I bodu 41

V čl. I bode 41. v § 16 sa ods. 1 dopĺňa o nové písmeno z), ktoré znie:

„z) prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poruší povinnosti podľa § 11a.".

Navrhuje sa sankcia pre prevádzkovateľa distribučnej siete za nesplnenie povinnosti. vzťahujúcej sa na povinnosť pripojiť výrobcu biometánu do distribučnej siete.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

29. K čl. I bodu 42

V čl. I sa dopĺňa nový bod 42, ktorý znie:

„42. V § 16 ods. 1 písm. h) znie :

„h) výrobca elektriny, ktorý neoznámi úradu technologickú zmenu zariadenia podľa § 8 ods. 9 alebo nepožiada o vydanie potvrdenia podľa § 7 ods.8,"."

Navrhuje sa stanoviť sankcie pre výrobcu elektriny za neposkytnutie súčinnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

30. K čl. I. bodu 43

V čl. I sa dopĺňa nový bod 43, ktorý znie:

„43. V § 16 ods. 1 písm. l) znie:

„l) prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý poruší povinnosti podľa § 11 ods. 3 až 6,".".

Navrhuje sa sankcia pre prevádzkovateľa distribučnej siete za nesplnenie povinnosti odobrať biometán, ponúknuť na predaj potvrdenia o množstve biometánu, informovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a predať potvrdenia na požiadanie.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča neschváliť

31. K čl. I. bodu 44

V čl. I bod 44. znie:

„44. Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 18c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011

(1) Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. májom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.

(2) Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. májom 2011 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. októbrom 2012, sa ustanovenie § 3 ods. 9 nevzťahuje.

(3) Právo na doplatok podľa § 3 ods. 4 písm. h) si výrobca elektriny môže uplatniť v období od 1. mája 2011 do 31. decembra 2014.

(4) Ministerstvo Európskej komisii predloží do 31. decembra 2011 a následne každé dva roky do roku 2021 správu o pokroku pri presadzovaní a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov energie.

(5) Ministerstvo do 31. decembra 2011 na svojom webovom sídle zverejní informácie

a) o podporných opatreniach pre spotrebiteľov, stavbárov, inštalatérov, architektov a dodávateľov vykurovacích, chladiacich a elektrických zariadení a systémov, ako aj vozidiel, v ktorých je možné využiť energiu z obnoviteľných zdrojov energie,

b) o výhodách, nákladoch a energetickej efektívnosti zariadení a systémov určených na využitie tepla, chladu a elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

c) o optimálnej kombinácii obnoviteľných zdrojov energie, vysoko efektívnych technológií a diaľkového vykurovania a chladenia, ktoré sú použiteľné pri plánovaní, projektovaní, výstavbe a renovácii priemyselných alebo obytných oblastí,

d) o opatreniach na zvyšovanie povedomia a odbornú prípravu pri využívaní energie z obnoviteľných zdrojov v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy s cieľom informovať o výhodách využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) § 82 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.".

Navrhujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011. Navrhuje sa, aby podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. májom 2011, zostali zachované podľa doterajších predpisov. Zároveň sa navrhuje, aby na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. májom 2011 a na ktoré bolo vydané rozhodnutie o povolení užívania pred 1. októbrom 2012, sa ustanovenie § 3 ods. 9 naň nevzťahovali.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

32. V čl. I sa vypúšťa bod 46.

Nasledujúce body sa prečíslujú.

Vypustenie uvedeného bodu súvisí s nereguláciou ceny biometánu. V súvislosti s navrhovanou filozofiou pri stanovení podpory biometánu je vhodné toto ustanovenie vypustiť.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

33. K čl. I novelizačný bod 47

V §19b sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) podrobnosti vydávania potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny.".

Výpočet emisií skleníkových plynov, gescia systému výpočtových metodík, odborne spôsobilých osôb ako aj overovanie správnosti výpočtov je podľa tohto zákona v kompetencii Ministerstva životného prostredia SR. Z tohto dôvodu sa navrhuje splnomocniť Ministerstvo životného prostredia SR na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu pre potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

34. K čl. I novelizačný bod 47

V § 19b ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

V nadväznosti na doplnenie splnomocnenia pre Ministerstvo životného prostredia SR pre potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny sa navrhuje vypustenie uvedeného písmena.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

35. Čl. II znie:

„Čl. II

Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 142/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z. a zákona č. ...../2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods.1 písm. o) znie:

„o) vydáva potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenie o pôvode biometánu, vedie ich evidenciu, ako aj ruší a vykonáva dohľad nad prevodom záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a potvrdenia o množstve biometánu,1j)".

2. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) vypracuje do 30. mája 2011 a následne každé dva roky správu o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie pravidiel týkajúcich sa úhrady a rozdelenia nákladov na technické úpravy pri pripojení do distribučnej sústavy a jej posilnenia, zlepšení prevádzky sústavy a pravidiel nediskriminačného uplatňovania predpisov, ktoré sú potrebné na začlenenie výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a prijme do 30. júna 2011 a následne každé dva roky opatrenia vyplývajúce zo správy.".

Navrhuje sa doplniť kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vyplývajúce z ustanovení v novely zákona.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť

Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:

o bodoch 1 až 29, 31 až 35 hlasovať spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť

o bode 30 hlasovať s odporúčaním n e s c h v á l i ť

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 29. marca 2011 č. 100.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Bratislava 29. marca 2011

Stanislav J a n i š, v.r.

predseda Výboru NR SR pre

hospodárstvo, výstavbu a dopravu  

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1417
PoUtStŠtPiSoNe
: