TlačPoštaZväčšiZmenši

Zuzana Jóžová Borecká: K prechodu záložného práva na nehnuteľnosť

13.8. 2012, 18:04 |  najpravo.sk

Problematické ustanovenie

  • § 151h ods. 6 Občianskeho zákonníka znie:
    Konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ alebo ak záložný veriteľ s výkonom rozhodnutia alebo s exekúciou súhlasí.

Návrh novelizácie

  • § 151h odsek 6 Občianskeho zákonníka by mal znieť:
    Konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ alebo ak záložný veriteľ s výkonom rozhodnutia alebo s exekúciou súhlasí. Exekučné konanie na záloh možno viesť aj proti neskoršiemu nadobúdateľovi, za predpokladu splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 až 4.

Odôvodnenie navrhovanej zmeny

V praxi som sa stretla s veľmi „pozoruhodným" postupom exekučného súdu, ktorý ma podnietil k pripomienke tohto zákonného ustanovenia. Napriek tomu, že predmetný prípad som už na portáli najprávo zverejňovala, pre odôvodnenie potreby zmeny zákonnej úpravy ho musím použiť znovu, pretože dokazuje, že výklad tohto ustanovenia je po uplynutí nejakého času rozmanitý aj u jednej osoby sudcu.

Oprávnený O z exekučného titulu mal pohľadávku voči povinnému A. Pohľadávka bola zabezpečená záložným právom na nehnuteľnosť, ktorá v čase vzniku záložného práva bola vo vlastníctve povinného A. Povinný A po vzniku záložného práva previedol predmetnú nehnuteľnosť, zaťaženú záložným právom v prospech oprávneného O, na osobu B.

Nakoľko povinný A svoju povinnosť nesplnil, oprávnený O podal návrh na vykonanie exekúcie proti povinnému v I. rade A ako aj proti povinnému v II. rade B, ale proti povinnému v II. rade B len predajom založenej nehnuteľnosti. Oprávnený O v súlade s § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, podľa ktorého „proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, je možné vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že na neho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu podľa § 41", v návrhu preukázal prechod povinnosti z exekučného titulu vyplývajúcej priamo zo zákona pre povinného B ale len pôsobením záložného práva, ktoré bolo zriadené na predmetnú pohľadávku, a to poukázaním na § 151h Občianskeho zákonníka, záložnou zmluvou na nehnuteľnosť a výpisom z katastra nehnuteľnosti.

Na základe návrhu oprávneného súdny exekútor požiadal príslušný exekučný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie proti povinnému v I. rade A a proti povinnému v II. rade B len predajom založenej nehnuteľnosti. Voči upovedomeniu o začatí exekúcie žiaden z účastníkov konania nepodal námietky. Povinný v I. aj v II. rade poskytovali požadovanú súčinnosť.

Nakoľko povinný v I. rade A nevlastnil majetok podliehajúci exekúcii, súdny exekútor pristúpil k predaju založenej nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného v II. rade B. Povinný v II. rade B dobrovoľne plnil svoju povinnosť, vyplývajúcu mu z § 151h ods. 2 Občianskeho zákonníka, strpieť výkon záložného práva.

Súdny exekútor zákonným procesným postupom nehnuteľnosť úspešne vydražil, udelil príklep vydražiteľovi C a požiadal príslušný súd o schválenie príklepu. Príslušný exekučný súd (ten istý, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie) však príklep neschválil a exekúciu proti povinnému v II. rade B ako neprípustnú ex offo zastavil. Svoje rozhodnutie dôvodil neexistenciou exekučného titulu proti povinnému v II. rade B.

V uvedenej veci zastávam nasledovný názor:

Odhliadnuc od toho, že v prípade, ak exekučný súd mal za to, že exekúcia proti povinnému v II. rade B je pre neexistenciu exekučného titulu neprípustná, nemal súdnemu exekútorovi vydať poverenie na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti proti povinnému v II. rade B a nie nechať procesne prebehnúť takmer celé konanie a zastaviť ho z dôvodu, ktorý bol súdu známy už v čase žiadosti o vydanie poverenia, nie je mi jasné ako by mal znieť žalobný návrh a následný výrok rozhodnutia, ktoré by bolo spôsobilým exekučným titulom proti povinnému v II. rade B?

Podľa § 151h Občianskeho zákonníka pri prevode alebo prechode zálohu pôsobí záložné právo voči nadobúdateľovi zálohu, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom alebo ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Na nadobúdateľa zálohu, voči ktorému pôsobí záložné právo, prechádzajú účinnosťou prevodu alebo prechodu všetky práva a povinnosti záložcu zo zmluvy o zriadení záložného práva. Nadobúdateľ zálohu, voči ktorému pôsobí záložné právo, je povinný strpieť výkon záložného práva a vzťahujú sa na neho práva a povinnosti záložcu.

V zmysle citovaného zákonného ustanovenia sa domnievam, že predmetný výrok by len opätovne deklaroval už samotným zákonom uloženú povinnosť.

Je poľutovania hodné, že ak by sa oprávnený O obrátil s výkonom tohto záložného práva na dražobnú spoločnosť, táto môže bez akýchkoľvek problémov a rozhodnutia súdu predmetný výkon záložného práva realizovať. Znamená to, že dražobná spoločnosť ako právnická osoba (ktorej úkony ani nepodliehajú schváleniu súdom), má v takomto prípade väčšie oprávnenia ako štátom splnomocnená osoba – verejný činiteľ – súdny exekútor.

Mgr. Zuzana Jóžová Borecká
mediátorka
Sládkovičova 7
949 01 Nitra
e-mail: zuzanaborecka@gmail.com 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 813
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

CSP: Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom ako otázka právna

Riešenie problematiky úpravy styku otca s maloletou nemôže byť v žiadnom prípade posudzované ako právna otázka, na ktorej by záviselo ...

CSP: Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 CSP

Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 273 C. s. p., ktorými sú: riadne doručenie žaloby (o splnenie ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd vysvetlil, prečo stopol 50-dňové moratóriumhttps://spravy.pravda.sk/volby-2020/clanok/539637-ustavny-sud-vysvetlil-preco-stopol-50-dnove-moratorium/

Parlament menil pravidlá už počas hry.

O občiansky preukaz pre dieťa do 15 rokov požiadalo vyše 2882 občanovhttps://www.teraz.sk/slovensko/o-obciansky-preukaz-pre-dieta-do-15-ro/441911-clanok.html

Občiansky preukaz môžu deti využívať predovšetkým ako cestovný doklad.

G. Gál sa stretol s predsedom Špecializovaného trestného súdu Trubanomhttps://www.teraz.sk/slovensko/minister-spravodlivosti-g-gal-sa-stret/441762-clanok.html

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) sa v pondelok stretol s predsedom Špecializovaného ...

Pozemkové úpravy by sa mali podľa opozície robiť spravodlivohttps://www.teraz.sk/ekonomika/nrsr-pozemkove-upravy-na-slovensku-by/441936-clanok.html

Pozemkové úpravy by sa mali na Slovensku robiť spravodlivo.

Ústavní soud rozhodne o odměnách advokátů za opatrovnictví lidí, kteří se nemohou účastnit civilního soudního řízeníhttps://www.lidovky.cz/domov/ustavni-soud-rozhodne-o-odmenach-advokatu-za-opatrovnictvi-lidi-kteri-se-nemohou-ucastnit-civilniho.A200121_090247_ln_domov_ele

Ústavní soud v úterý vyhlásí, jak rozhodl o návrhu na zrušení části advokátního tarifu.

Dosiahli 65 rokov: Prezidentka odvolala z funkcie piatich sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-odvolala-z-funkcie-piatich-s/441732-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová na návrh Súdnej rady SR odvolala z funkcie sudcu päť sudcov, ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: