TlačPoštaZväčšiZmenši

Zuzana Jóžová Borecká: K prechodu záložného práva na nehnuteľnosť

13.8. 2012, 18:04 |  najpravo.sk

Problematické ustanovenie

  • § 151h ods. 6 Občianskeho zákonníka znie:
    Konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ alebo ak záložný veriteľ s výkonom rozhodnutia alebo s exekúciou súhlasí.

Návrh novelizácie

  • § 151h odsek 6 Občianskeho zákonníka by mal znieť:
    Konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ alebo ak záložný veriteľ s výkonom rozhodnutia alebo s exekúciou súhlasí. Exekučné konanie na záloh možno viesť aj proti neskoršiemu nadobúdateľovi, za predpokladu splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 až 4.

Odôvodnenie navrhovanej zmeny

V praxi som sa stretla s veľmi „pozoruhodným" postupom exekučného súdu, ktorý ma podnietil k pripomienke tohto zákonného ustanovenia. Napriek tomu, že predmetný prípad som už na portáli najprávo zverejňovala, pre odôvodnenie potreby zmeny zákonnej úpravy ho musím použiť znovu, pretože dokazuje, že výklad tohto ustanovenia je po uplynutí nejakého času rozmanitý aj u jednej osoby sudcu.

Oprávnený O z exekučného titulu mal pohľadávku voči povinnému A. Pohľadávka bola zabezpečená záložným právom na nehnuteľnosť, ktorá v čase vzniku záložného práva bola vo vlastníctve povinného A. Povinný A po vzniku záložného práva previedol predmetnú nehnuteľnosť, zaťaženú záložným právom v prospech oprávneného O, na osobu B.

Nakoľko povinný A svoju povinnosť nesplnil, oprávnený O podal návrh na vykonanie exekúcie proti povinnému v I. rade A ako aj proti povinnému v II. rade B, ale proti povinnému v II. rade B len predajom založenej nehnuteľnosti. Oprávnený O v súlade s § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, podľa ktorého „proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, je možné vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že na neho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu podľa § 41", v návrhu preukázal prechod povinnosti z exekučného titulu vyplývajúcej priamo zo zákona pre povinného B ale len pôsobením záložného práva, ktoré bolo zriadené na predmetnú pohľadávku, a to poukázaním na § 151h Občianskeho zákonníka, záložnou zmluvou na nehnuteľnosť a výpisom z katastra nehnuteľnosti.

Na základe návrhu oprávneného súdny exekútor požiadal príslušný exekučný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie proti povinnému v I. rade A a proti povinnému v II. rade B len predajom založenej nehnuteľnosti. Voči upovedomeniu o začatí exekúcie žiaden z účastníkov konania nepodal námietky. Povinný v I. aj v II. rade poskytovali požadovanú súčinnosť.

Nakoľko povinný v I. rade A nevlastnil majetok podliehajúci exekúcii, súdny exekútor pristúpil k predaju založenej nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného v II. rade B. Povinný v II. rade B dobrovoľne plnil svoju povinnosť, vyplývajúcu mu z § 151h ods. 2 Občianskeho zákonníka, strpieť výkon záložného práva.

Súdny exekútor zákonným procesným postupom nehnuteľnosť úspešne vydražil, udelil príklep vydražiteľovi C a požiadal príslušný súd o schválenie príklepu. Príslušný exekučný súd (ten istý, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie) však príklep neschválil a exekúciu proti povinnému v II. rade B ako neprípustnú ex offo zastavil. Svoje rozhodnutie dôvodil neexistenciou exekučného titulu proti povinnému v II. rade B.

V uvedenej veci zastávam nasledovný názor:

Odhliadnuc od toho, že v prípade, ak exekučný súd mal za to, že exekúcia proti povinnému v II. rade B je pre neexistenciu exekučného titulu neprípustná, nemal súdnemu exekútorovi vydať poverenie na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti proti povinnému v II. rade B a nie nechať procesne prebehnúť takmer celé konanie a zastaviť ho z dôvodu, ktorý bol súdu známy už v čase žiadosti o vydanie poverenia, nie je mi jasné ako by mal znieť žalobný návrh a následný výrok rozhodnutia, ktoré by bolo spôsobilým exekučným titulom proti povinnému v II. rade B?

Podľa § 151h Občianskeho zákonníka pri prevode alebo prechode zálohu pôsobí záložné právo voči nadobúdateľovi zálohu, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom alebo ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Na nadobúdateľa zálohu, voči ktorému pôsobí záložné právo, prechádzajú účinnosťou prevodu alebo prechodu všetky práva a povinnosti záložcu zo zmluvy o zriadení záložného práva. Nadobúdateľ zálohu, voči ktorému pôsobí záložné právo, je povinný strpieť výkon záložného práva a vzťahujú sa na neho práva a povinnosti záložcu.

V zmysle citovaného zákonného ustanovenia sa domnievam, že predmetný výrok by len opätovne deklaroval už samotným zákonom uloženú povinnosť.

Je poľutovania hodné, že ak by sa oprávnený O obrátil s výkonom tohto záložného práva na dražobnú spoločnosť, táto môže bez akýchkoľvek problémov a rozhodnutia súdu predmetný výkon záložného práva realizovať. Znamená to, že dražobná spoločnosť ako právnická osoba (ktorej úkony ani nepodliehajú schváleniu súdom), má v takomto prípade väčšie oprávnenia ako štátom splnomocnená osoba – verejný činiteľ – súdny exekútor.

Mgr. Zuzana Jóžová Borecká
mediátorka
Sládkovičova 7
949 01 Nitra
e-mail: zuzanaborecka@gmail.com 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 831
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Koronavírus: Ako sa zaevidovať na úrade prácehttps://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/547022-koronavirus-ako-sa-zaevidovat-na-urade-prace/

Osobný kontakt na úrade práce sa odporúča len v nevyhnutných prípadoch.

R. Mikulec: Evidujeme 803 priestupkov v prípade dodržiavania karantényhttps://www.teraz.sk/slovensko/r-mikulec-evidujeme-803-priestupkov-v/456409-clanok.html

Verejnosť žiada, aby rešpektovala prijaté nariadenia ústredným krízovým štábom.

V minulom volebnom období schválil parlament viac ako štyristo zákonov, ten posledný tesne pred voľbamihttps://www.webnoviny.sk/v-minulom-volebnom-obdobi-schvalil-parlament-viac-ako-styristo-zakonov-ten-posledny-tesne-pred-volbami/

Parlament v minulom volebnom období 2016 – 2020 schválil 447 zákonov, z toho bolo 318 vládnych ...

Komora exekútorov: Exekúcie sa pre pozastavenie lehôt neprerušujúhttps://www.teraz.sk/slovensko/komora-exekutorov-exekucie-sa-pre-poz/456255-clanok.html

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami exekútori pripomínajú prístupnosť úradov v obmedzenom ...

Matovičova vláda zmierňuje opatrenia. Otvorených bude viac obchodov, ale sprísnia sa pravidláhttps://www.webnoviny.sk/matovicova-vlada-zmiernuje-opatrenia-otvorenych-bude-viac-obchodov-ale-sprisnia-sa-pravidla/

Predseda vlády Igor Matovič informoval o opatreniach, ktoré v piatok prijal Ústredný krízový ...

Ombudsmanka radí dočasnú úpravu intenzity striedavej starostlivostihttps://www.teraz.sk/slovensko/ombudsmanka-radi-docasnu-upravu-inte/456145-clanok.html

Prípadný osobný styk rodiča s maloletým dieťaťom by mohol byť podľa Patakyovej dočasne ...

Nové časopisy

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: