TlačPoštaZväčšiZmenši

Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena (vzor)

12.3. 2011, 13:03 |  Stanislava Ďurišová

DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník)

a ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

uzavretá podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zmluva")

medzi:

Darcovia

a oprávnení z vecného bremena:

1.)

Peter Púčik, rod. Púčik

nar.12.07.1939, r. č.: 390712/883, občan SR

trvale bytom Moyzesova 842/25

019 03 Zvolen

2.)

Lucia Púčiková, rod. Sliepková

nar.15.04.1940, r. č.: 405415/842, občan SR

trvale bytom Moyzesova 842/25

019 03 Zvolen

Obdarovaný

a povinný z vecného bremena:

Roman Púčik, rod. Púčik

nar.04.08.1977, r. č.: 770804/8514, občan SR

trvale bytom Moyzesova 842/25

019 03 Zvolen

I. Úvodné ustanovenia

Darcovia v prvom rade a druhom rade vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a slobodne a vážne uzatvárajú túto zmluvu. Obdarovaný prehlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony a slobodne a vážne uzatvára túto zmluvu.

II. Predmet zmluvy

Darcovia v prvom rade a druhom rade sú v okrese: Zvolen, v obci: Zvolen, v katastrálnom území: Zvolen, bezpodielovými spoluvlastníkmi týchto nehnuteľností:

Nehnuteľnosť

1: rodinný dom súp. č. 222, Postavený na parcele č. 3417/11

2: pozemok parc. č. 3417/11, O výmere 700 m², Zastavané plochy a nádvoria

Vyššie uvedené nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici, Správou katastra Zvolen, pre katastrálne územie Zvolen, zapísané na LV č. 1234.

III. Darovanie

Darcovia v prvom rade a druhom rade týmto d a r u j ú obdarovanému do jeho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti uvedené v bode II. tejto zmluvy. Obdarovaný toto ako dar s vďakou prijíma.

IV. Stav daru

Stav nehnuteľností zodpovedá opotrebeniu primeranému dobe ich užívania. Obdarovaný vyhlasuje, že mu je stav darovaných nehnuteľností známy. Na predmetných nehnuteľnostiach viaznu ťarchy a to 1) záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z hypotekárneho úveru v prospech: Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava, IČO: 00 245 269 na nehnuteľnosti – rod. dom súp. č. 222 na KN parc. č. 3417/11 a pozemok KN parc. č. 3417/11 na základe záložnej zmluvy zo dňa 30.09.2001 – V 1526/01 a 2) záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z hypotekárneho úveru v prospech: Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava, IČO: 00 245 269 na nehnuteľnosti – rod. dom súp. č. 222 na CKN 3417/11 a pozemok CKN 3417/11 na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 20.04.2003 – V 1234/03 – 1569/03. Obdarovaný o vyššie uvedených ťarchách vie a darované nehnuteľnosti prijíma zaťažené predmetnými ťarchami.

V. Zriadenie vecného bremena

Účastníci zmluvy sa dohodli že v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka sa zriaďuje vecné bremeno v prospech darcu 1.) Peter Púčik, rod. Púčik, nar.12.07.1939 a darcu 2.) Lucia Púčiková, rod. Sliepková, nar.15.04.1940, spočívajúce v práve uvedených osôb do svojej smrti bezodplatne užívať nehnuteľnosti uvedené v bode II. tejto zmluvy v plnom rozsahu.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, bez existencie tiesne, nátlaku alebo nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpísali.

VII. Kataster nehnuteľností

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti účastníci zmluvy navrhujú, aby Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Správa katastra Zvolen, podľa § 31 katastrálneho zákona vykonala v katastri nehnuteľností tento zápis vo forme vkladu:

List vlastníctva

Okres: Zvolen

Obec: ZVOLEN

Katastrálne územie: Zvolen

A: Majetková podstata

Parcelné číslo Výmera v m² Druh pozemku

3417/11 700 Zastavané plochy a nádvoria

Súpisné číslo na parcele číslo Popis stavby

222 3417/11 rodinný dom

B: Vlastníci

Roman Púčik, rod. Púčik podiel: 1/1

nar.04.08.1977, občan SR

bytom Moyzesova 842/25

019 03 Zvolen

C: Ťarchy

1) záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z hypotekárneho úveru v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, IČO: 00 245 269 na nehnuteľnosti – rod. dom súp. č. 222 na KN parc. č. 3417/11 a pozemok KN parc. č. 3417/11 na základe záložnej zmluvy zo dňa 30.09.2001 – V 1526/01

2) záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z hypotekárneho úveru v prospech: Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava, IČO: 00 245 269 na nehnuteľnosti – rod. dom súp. č. 222 na CKN 3417/11 a pozemok CKN 3417/11 na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 20.04.2003 – V 1234/03 – 1569/03.

3) v zmysle § 151n Občianskeho zákonníka vecné bremeno v prospech darcu 1.) Peter Púčik, rod. Púčik, nar.12.07.1939 a darcu 2.) Lucia Púčiková, rod. Sliepková, nar.15.04.1940, spočívajúce v práve uvedených osôb do svojej smrti bezodplatne užívať nehnuteľnosti v plnom rozsahu.

Vo Zvolene, dňa 02.03.2011

 

Peter Púčik
darca v prvom rade a oprávnený z vecného bremena

Lucia Púčiková
darca v druhom rade a oprávnený z vecného bremena

Roman Púčik
obdarovaný a povinný z vecného bremena

Súhlas Slovenskej sporiteľne, a.s., ako záložného veriteľa, s darovaním nehnuteľností obdarovanému i so zriadením vecného bremena v prospech darcu v prvom rade a darcu v druhom rade, spočívajúceho v práve týchto osôb do svojej smrti bezodplatne užívať nehnuteľnosti v plnom rozsahu.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3904
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

Ústavný súd SR sa vyjadril k otázke možnosti podať dovolanie voči uzneseniam vydaným v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.

JUDIKATÚRA: Povinnosť správneho orgánu oznamovať začatie konania tomu, na čí návrh sa začalo

Je správny orgán povinný za každých okolnosti oznamovať začatie správneho konania navrhovateľovi? Najvyšší správny súd sa vyjadril k ...

JUDIKATÚRA: Odmietnutie správnej žaloby (v sociálnych veciach) bez postúpenia príslušnému orgánu

Aký postup musí správny súd zvoliť v prípade, ak mu príde žaloba, ktorá nepatrí do právomoci správneho súdu? Najvyšší správny súd SR ...

JUDIKATÚRA: Aplikovateľnosť slovenského zákona o sociálnom poistení na cudzích štátnych príslušníkov v zmysle pravidiel EÚ

Najvyšší správny súd sa v spracovanom rozhodnutí zaoberal otázkou, akým právom poriadkom sa spravuje sociálne poistenie osoby, ktorá ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2022

Súkromné právo 5/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 5/2022

Zo súdnej praxe 5/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 5/2022

Právny obzor 5/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2022

Súkromné právo 4/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 4/2022

Zo súdnej praxe 4/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: