TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmeny na cestách od 1. januára 2016

19.12. 2015, 20:12 |  najpravo.sk

Národná rada schválila 24. novembra 2015 návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorým sa zároveň novelizuje aj zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Návrh predložilo Ministerstva vnútra SR na základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015.  Hlavným cieľom je úprava niektorých ustanovení o tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla na základe praktických skúsenosti od jej zavedenia do praxe, zmena sankcií za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, prijatie legislatívnych opatrení na ochranu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky a zohľadnenie súdnej judikatúre v zákone o cestnej premávke. V oblasti evidencie vozidiel sa menia podmienky odhlásenia vozidla na nového vlastníka pri jeho predaji.  

Objektívna zodpovednosť

 • Rozšíri sa okruh dopravných priestupkov, za ktorých porušenie budú zodpovední držitelia vozidla v rámci objektívnej zodpovednosti. Cez tento inštitút bude možné postihnúť aj porušenie zákazu nákladných vozidiel nad 7,5 tony predchádzať po diaľnici iné vozidlá a nedodržanie najvyššej dovolenej rýchlosti pred železničným priecestím.
 • Zavádza sa pokuta 798 eur za prekročenie určenej rýchlosti v mieste dynamického váženia hmotnosti.  Prekročením rýchlosti sa totiž znemožňuje presné odváženie a preťažené kamióny poškodzujú a ničia cesty.
 • Spresňuje sa, že na akceptovanie 2/3 platby musí byť platba už pripísaná na účet uvedený v rozkaze.
 • V prípadoch hodných osobitného zreteľa možno upustiť od trov konania vo výške 30 eur celkom alebo čiastočne podobne ako v iných konaniach štátnych orgánov.  (Ide o trovy spojené s prejednaním správneho deliktu v prípade uloženia pokuty po podaní odporu.)
 • Upravuje sa prechod medzi objektívnou zodpovednosťou a priestupkovým konaním tak, aby sa držiteľ vozidla nemohol zbaviť zodpovednosti.

Pokuty za prekročenie rýchlosti

 • Zavádza sa nová úprava sankcií za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Sankcie budú diferencované do troch úrovni, pričom výška pokuty bude závisieť od miery prekročenia stanovenej rýchlosti. Priblížia sa tým sankciám v rámci objektívnej zodpovednosti. Umožní sa tiež jasnejšie a prehľadnejšie určiť konkrétnu výšku pokuty s prihliadnutím na závažnosť priestupku.
 • Zvyšujú sa pokuty pre superturbo cestných pirátov, ktorí pôjdu v obci viac ako 100 km/h, mimo obce viac ako 150 km/h a po diaľnici viac ako 190 km/h. Ostatné pokuty sa nezvyšujú.
 • Pri prekročení rýchlosti do 20 km/h v obci a do 30 km/h mimo obce je ponechaný súčasný stav: pokuta do 100 eur v správnom konaní a do 50 eur v blokovom konaní.
 • Pri prekročení rýchlosti o 21 až 50 km/h v obci a o 31 až 60 km/h mimo obce bude pokuta od 150 do 600 eur v správnom konaní a od 30 do 400 eur v blokovom konaní (v súčasnosti to je v správnom konaní do 800 eur spolu so zákazom činnosti do troch rokov a v blokovom konaní do 650 eur).
 • Za najzávažnejšie prekročenia rýchlosti, v obci o viac ako 50 km/h a mimo obce o viac ako 60 km/h, sa zvyšuje horná hranica možnej pokuty, pričom sa zároveň stanovuje aj spodná hranica. V správnom konaní bude možné uložiť pokutu od 500 do 1000 eur (v súčasnosti do 800 eur) a v blokovom konaní od 250 do 800 eur (v súčasnosti do 650 eur). Pri takomto prekročení rýchlosti sa vzhľadom na závažnosť takéhoto konania ponecháva aj uloženie zákazu činnosti, a to v rozsahu od šiestich mesiacov do troch rokov.
 • Z porušení pravidiel závažným spôsobom sa vypúšťa prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti o 20 km/h v obci a o 30 km/h mimo obce.

Ochrana najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky

 • Zavádza sa povinné nosenie prílb pre deti prepravované na cyklosedačke a na bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom, a to aj v obci. Umožňuje sa deťom do 10 rokov legálne jazdiť na bicykli po chodníku, a to len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov.
 • Deti do 12 rokoch sa nebudú môcť ako spolujazdci prepravovať na všetkých vozidlách kategórie L, ako sú motocykle, trojkolky a štvorkolky. (Súčasný zákona hovorí iba o  motocykloch.)
 • Osoba na kolobežke sa zaradí medzi chodcov (rovnako ako osoba na skateboarde alebo kolieskových korčuliach), keďže v súčasnosti výslovne nie je zaradená medzi žiadnym druhom účastníkov cestnej premávky.
 • Sprísňuje sa postih pre vodičov za ohrozenie chodcov na chodníku a za ohrozenie cyklistov pri obchádzaní a predchádzaní. Porušenie tohto zákazu bude kvalifikované ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. (Do tejto skupiny sa zaradí aj vedenie vozidla s neplatným vodičským preukazom z dôvodu neabsolvovania preskúšania z odbornej spôsobilosti po uplynutí zákazu činnosti.) Uložiť bude možné za to v správnom konaní pokutu od 60 eur do 300 eur ( v súčasnosti do 100 eur) a zákaz činnosti do dvoch rokov a v blokovom konaní pokutu do 150 eur ( v súčasnosti do 50 eur).

Pravidlá pre jazdu na vozidlách typu segway

 • Zavádzajú sa jasné pravidlá pre jazdu na samovyvažovacom vozidle, ako je napríklad segway, ktorých popularita rastie. Uplatnia sa na nich analogické pravidlá ako pri cyklistoch – povinné reflexné prvky pri zníženej viditeľnosti, prilba, držanie riadidiel oboma rukami.  
 • Viesť toto nemotorové vozidlo bude môcť len osoba staršia ako 15 rokov. Títo vodiči budú môcť použiť na jazdu aj chodník - pravú stranu, avšak iba za predpokladu, že neohrozia alebo neobmedzia chodcov a neprekročenia rýchlosť chôdze. Jazdiť budú môcť len jednotlivo za sebou.

Zmena držby vozidla a evidencia vozidiel

 • Novela reaguje aj na prípady fiktívneho odhlásenia vozidiel na osoby, ktoré vozidlo reálne neodkúpili. V zákone pribudnú opatrenia na zabezpečenie právnej ochrany osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla. V prípade, že nový vlastník vozidla nie je osobne prítomný pri odhlásení vozidla, polícia odhlásenie zapíše len po predložení písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva s osvedčeným podpisom nového vlastníka. To sa nebude vyžadovať pri predaji vozidla blízkej osobe alebo, ak nový vlastník zaslal orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby. (Obdobným spôsobom sa upravujú aj ustanovenia o zmenách v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby. )
 • Zároveň sa pri odhlásení vozidla odoberie osvedčenie o evidencii časť I (plastová kartička) a občanovi sa ponechá len osvedčenie o evidencii časť II (papierové osvedčenie) s vyznačeným zápisom o odhlásení, ktoré možno používať na jazdu 30 dní.
 • Ak si nový vlastník neprihlási vozidlo na seba ani do 60 dní od odhlásenia vozidla, doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú evidovať ako neplatné. Čiže policajt bude oprávnený takéto doklady zadržať, čím budú noví držitelia nútení dať si veci do poriadku. 
 • Novela reaguje aj na množstvo prípadov, kedy vlastníci dočasne vyradených vozidiel po uplynutí dočasného vyradenia vozidlo opätovne nezaradia do evidencie. Ustanovuje sa ustanoviť povinnosť do 15 dní po skončení dočasného vyradenia uskutočniť s dočasne vyradeným vozidlom evidenčný úkon. Nedodržanie bude znamenať možnosť pre orgán Policajného zboru vyzývať ich na splnenie tejto povinnosti, príp. aj na vyvodenie priestupkovej zodpovednosti (pokuty max. do 50 eur v blokovom konaní, do 100 eur v riadnom konaní).
 • Vyradiť vozidlo z evidencie bude možné len so súhlasom jeho vlastníka
 • Osvedčenie o zhode vozidla COC bude dopravnému inšpektorátu zasielať výrobca, zástupca výrobcu alebo predajca nového vozidla v elektronickej podobe, čím pre držiteľa vozidla odpadne povinnosť predkladať toto osvedčenie  v písomnej podobe pri evidenčnom úkone (zápis do osvedčenia COV vykoná samotný predajca).

Alkohol

 • Sprísňujú sa podmienky na udelenie vodičského oprávnenia u tých osôb, ktoré nie sú držiteľmi žiadneho vodičského oprávnenia a boli v posledných piatich rokoch prichytení pri šoférovaní motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. Pôjde o preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu a absolvovanie odborného poradenstva.
 • Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému psychiater zistil závislosť od alkoholu, ale posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke určí, že je zdravotne spôsobilý, sa podrobí odbornému poradenstvu.

Ďalšie zmeny

 • Spôsobenie dopravnej nehody, pri ktorej dôjde ku škode na majetku alebo k ublíženiu na zdraví iba voči vodičovi blízkej osobe sa bude môcť prejednávať v priestupkovom konaní iba na návrh poškodenej osoby  (teda nie ex offo ako v súčasnosti). Zároveň to nebude klasifikované ako porušenie pravidiel závažným spôsobom. Takéto priblíženie priestupkového konania k trestnému konaniu vyplýva zo súdnej judikatúry.
 • Precizujú sa ustanovenia o zákaze vedenia vozidla v autoškole počas zákazu činnosti.
 • Žiadateľ, ktorému už bol uložený zákaz činnosti, bude môcť získať ďalšie vodičské oprávnenie až po absolvovaní preskúšania odbornej spôsobilosti.
 • Podmienkou na udelenie vodičského oprávnenia v prípade, ak žiadateľ v minulosti podliehal napr. preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, bude absolvovanie všetkých týchto povinností.
 • Opätovne sa zavádza zákaz státia na vyznačenom okruhu (dopravnými značkami) v obci.
 • S vodičským oprávnením skupiny B bude možné viesť aj motorové vozidlá skupiny  T do 3,5 tony (traktory a ostatné zvláštne motorové vozidlá).
 • Okruh vozidiel, ktoré môžu byť správcom cesty odstránené (ide prevažne o odťahy nariadené mestskou políciou), sa zužuje o tie, ktoré neoprávnene stoja na tzv. rezidentských parkovacích miestach, ktoré sú vyhradené pre neurčitý počet vozidiel spĺňajúcich podmienky uvedené na dopravnej značke. V takomto prípade sa zabráni odjazdu vozidla priestupcu napr. pomocou tzv. papuče a priestupok sa prejedná v blokovom konaní.
 • kaz zastavenia a státia sa rozširuje na koridore pre cyklistov a na nástupištiach zastávok pravidelnej verejnej dopravy osôb.
 • Rozširuje sa okruh správnych deliktov, za ktoré orgán Policajného zboru uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi.
 • Termín zosúladenia dopravných značiek umiestnených pred februárom 2009 s novými podmienkami podľa zákona o cestnej premávke a jeho vyhlášky sa posúva o tri roky na 31. december 2019.

Novela nadobudne účinnosť od 1. januára 2016.

Zdroj a foto: TS MV SR

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 749
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka Z. Čaputová doteraz udelila milosť v šiestich prípadochPrezidentka Z. Čaputová doteraz udelila milosť v šiestich prípadoch

Počas prvého roka v úrade prišlo prezidentke SR Zuzane Čaputovej 1543 žiadostí o milosť, z ...

J. Šikuta: Personálny stav sudcov na NS SR je historicky najnižšíhttps://www.teraz.sk/slovensko/jsikuta-personalny-stav-sudcov-na-ns/477942-clanok.html

Z 80 sudcov chýba takmer štvrtina. Najviac postihnutými je správne a občianskoprávne ...

Z. Flaková: Najvyšší súd SR stále nemá svoje sídlo, je len v nájmehttps://www.teraz.sk/slovensko/z-flakova-najvyssi-sud-sr-stale/477929-clanok.html

V budove ostali prázdne kancelárie, ktoré však sudcovia nemôžu využívať, lebo ich NS SR ...

R. Hall: Zákon na odoberanie titulov treba dobre premyslieťhttps://www.teraz.sk/slovensko/r-hall-zakon-na-odoberanie-titulov-tr/477903-clanok.html

Zákon, ktorý upravuje odoberanie titulov, pripravovalo už bývalé vedenie rezortu školstva na ...

Pozemkové úpravy aj zákon o poľovníctve čakajú zmeny, Fecko pomenoval aj veľkú výzvu pre ministerstvohttps://www.webnoviny.sk/nasvidiek/pozemkove-upravy-aj-zakon-o-polovnictve-cakaju-zmeny-fecko-pomenoval-aj-velku-vyzvu-pre-ministerstvo/

Pozemkové úpravy a zadržiavanie vody v krajine sú v súčasnosti veľkou výzvou, tvrdí ...

Počet exekucí v prvním čtvrtletí meziročně klesl téměř o 34 a půl tisícehttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/pocet-exekuci-v-prvnim-ctvrtleti-mezirocne-klesl-temer-o-34-a-pul-tisice_545500.html

Počet zahájených exekucí v prvním čtvrtletí meziročně klesl o 34 400 na 104 900 a klesá i ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: