TlačPoštaZväčšiZmenši

Zásah samosprávy do súkromného vlastníctva ako verejného priestranstva

26.1. 2022, 17:26 |  Dávid Školník

Obce a mestá denne riešia problematiku, týkajúcu sa zanedbaných priestranstiev, ktoré sú v súkromnom vlastníctve.  Najčastejšie ide o náletovú zeleň, či stromy, ktoré vzhľadom na svoj zanedbaný stav môžu spôsobiť poškodenie zdravia či majetku iných osôb.

Hoci právny poriadok ochraňuje súkromných vlastníkov pred neoprávnenými zásahmi do ich vlastníctva, na strane druhej zákon o obecnom zriadení ukladá povinnosť samospráve zabezpečiť udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene, rovnako aj verejný poriadok v obci.

Podľa § 47 ods. 2  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže obec uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.

Podľa § 47 ods. 4 písm. e) citovanej právnej normy sa  súhlas na výrub dreviny nevyžaduje, ak takýto výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov.

Podľa § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  je dotknutým orgánom ochrany prírody v konaniach podľa osobitných predpisov (vo veciach ochrany prírody a krajiny) obec. Tá ma právomoc najmä vo veciach týkajúcich sa vydania povolenia na výrub drevín alebo záväzného stanoviska, ak ide o povolenie výrubu drevín rastúcich v zastavanom území obce podľa § 69 ods. 1 písm. c) tohto zákona.

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny teda upravuje postup obcí v súvislosti so starostlivosťou a údržbou drevín nachádzajúcich v zastavanom území obcí, no nevyčerpáva celú právnu úpravu týkajúcu sa zanedbaných priestranstiev.

Druhá parciálna časť problematiky zanedbaných priestranstiev nachádza svoju právnu úpravu v zákone č. 369/1990 o obecnom zriadení, z ktorého vyplýva obciam povinnosť zabezpečiť udržiavanie čistoty v obci, údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev podľa §4 ods. 3 písm. f) a g). Obce vo veciach územnej samosprávy ustanovujú nariadením pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene. Obec by teda mala mať ustanovené určité pravidlá, ktoré sa týkajú udržiavania čistoty a údržby verejnej zelene, čo je v neposlednom rade i jej zákonnou povinnosťou odkazujúcou na ustanovenie §4 ods. 5 písm. a) bodu II tohto zákona.

Pre skutočné naplnenie zákonných povinností obcí, citovaný právny predpis predpokladá možnosť vynucovať od právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov konanie v súlade s vyššie spomenutými pravidlami obcí, a to prostredníctvom finančnej sankcie.

Uvedený právny predpis teda umožňuje sankcionovať konanie porušujúce povinnosti uložené takýmto nariadením, príp. samotné neudržanie čistoty a poriadku na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, ako správny delikt, za ktorý podľa §27b ods. 2 môže obec uložiť pokutu až do výšky 6 638 eur, no výlučne vo vzťahu k právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi. Podľa odsekov 4 a 5 takúto pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti a výnosy z nich sa stávajú príjmom rozpočtu tejto obce.

Pre efektívne naplnenie štátom uložených povinností musia byť pravidlá ustanovené obcami na úseku čistoty v obci a údržby verejnej zelene vynútiteľné predovšetkým aj voči každej fyzickej osobe – nepodnikateľovi, pričom sa tak deje prostredníctvom finančných sankcií v režime priestupkového konania.

Vyvodenie zodpovednosti za porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu o ochrane životného prostredia podľa § 45 alebo porušenie aj iných povinností než uvedených v § 47, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok podľa § 48, je teda možné aj voči fyzickým osobám - nepodnikateľom vo forme správnych deliktov podľa zákona č. 372/1990 o priestupkoch, ktoré sankcionujú takéto konania hrozbou uloženia pokuty do výšky 99 eur ako priestupok n úseku ochrany životného prostredia alebo do výšky 33 eur ako priestupku proti verejnému poriadku. Tieto priestupky môžu prejednávať v blokovom konaní samotné obce a ich obecné polície podľa § 86 písm. b) tohto zákona, pričom takto uložené pokuty sa stávajú rovnako príjmom obce podľa § 13 ods. 4.

Môžeme teda konštatovať, že rôznorodosť právnej úpravy na tomto úseku spôsobuje istú neprehľadnosť v postupe územnej samosprávy pri vynucovaní konania napravujúceho zanedbaný stav priestranstiev obcí a efektivita vyvodenia zodpovednosti najmä voči ich vlastníkom ako fyzických osôb nie je upravená v tak striktnej miere, aby obce a mestá boli schopné zabezpečiť skutočný poriadok a čistotu všetkých verejných priestranstiev.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 85
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Vnútroštátne procesné zásady a nekalé zmluvné podmienky

Súdny dvor vyhlásil štyri rozsudky týkajúce sa posudzovania nekalých zmluvných podmienok.

JUDIKATÚRA: Právo advokáta na rešpektovanie privilegovanej korešpondencie

ESĽP sa zaoberal ochranou privilegovanej korešpondencie advokáta.

JUDIKATÚRA: Poskytovanie informácií spotrebiteľom pri predaji tovaru cez Amazon

Právny názor Súdneho dvora k poskytovania informácií spotrebiteľom zo strany obchodníkov pri predaji tovaru cez Amazon.

JUDIKTÚRA: Prítomnosť na pracovisku vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu

Najvyšší súd SR konštatoval, že prítomnosť osôb na pracovisku nemusí automaticky znamenať porušenie predpisov o nelegálnej práci a ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 1/2022

Súkromné právo 1/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 1/2022

Zo súdnej praxe 1/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: