TlačPoštaZväčšiZmenši

Ministerka Žitňanská predstavila novelu trestných kódexov

21.3. 2011, 22:49 |  Admin 3

Ako uvádza tlačová správa Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ministerka Žitňanská predstavila novelu trestných kódexov. Cieľom je najmä zrýchlenie trestného konania a zúženie priestoru pre obštrukcie.

Zúženie priestoru na obštrukcie 

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (SDKÚ-DS) dnes predstavila novelu Trestného poriadku a Trestného zákona, ktorá vyplýva z konkrétnych bodov Programového vyhlásenia vlády. Novela obsahuje o.i. viaceré opatrenia na zrýchlenie trestného konania ako aj zúženie priestoru na obštrukcie zo strany obvinených. Zahŕňa však napríklad aj zlepšenie možností pri objasňovaní závažnej kriminality, otázku trestného postihu tzv. čiernych stavieb, poškodzovanie kultúrnych pamiatok, ako aj trestnoprávnu zodpovednosť verejných činiteľov. Zmeny by mali byť účinné 1. septembra 2011.

„Zmeny, ktoré navrhujeme v trestných kódexoch majú jasný cieľ - zrýchlenie trestného konania, obmedzenie priestoru na obštrukcie obvinených a taktiež zlepšenie možnosti orgánov činných v trestnom konaní pri objasňovaní závažnej kriminality.

Novelou Trestného zákona zavádzame trestnoprávnu zodpovednosť aj pre tieto protiprávne konania: tzv. kupovanie voličských hlasov, čierne stavby, poškodzovanie kultúrnych pamiatok, či vážne pochybenia verejných činiteľov.

Vnímam pozitívne, že návrhy týchto zmien vznikli po širšej odbornej diskusii, v rámci ktorej sa nám podarilo nájsť zhodu na mnohých dôležitých opatreniach," komentovala predloženú novelu ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Novela Trestného poriadku

Zrýchlenie trestného konania a obmedzenie obštrukcií

Novela výslovne stanovuje zodpovednosť obvineného za včasnosť zvolenia obhajcu ako aj včasnosť podania žiadosti o jeho ustanovenie. V praxi bude toto ustanovenie znamenať, že súd nebude musieť odročiť pojednávanie napríklad kvôli rýchlej zmene advokáta a odvolávaniu sa na potrebu naštudovania spisu.

V záujme zrýchlenia konania sa posúva taktiež hranica trestnej sadzby trestných činov pre vykonania hlavného pojednávania bez prítomnosti obvineného z 5 na 10 rokov, čo citeľne rozšíri okruh osôb, na ktoré sa táto možnosť bude vzťahovať.

Z ďalších zmien v Trestnom poriadku je potrebné spomenúť zavedenie tzv. fikcie doručenia písomnosti v prípadoch, ak sa zásielka vráti z adresy, ktorú uviedol napríklad obžalovaný s tým, že adresát je neznámy. Týmto opatrením sa dosiahne zjednodušenie doručovania ako aj rozšírenie možnosti konania v neprítomnosti, ak je zásielka nepreberaná.

Okrem ďalších zmien, k zrýchleniu konania prispeje možnosť uzavretia dohody o vine a treste priamo v konaní pred súdom na začiatku hlavného pojednávania bez vrátenia veci prokurátorovi ako aj možnosť ustanoviť náhradného obhajcu aj v prípravnom konaní. Rýchlejšiemu konaniu môže pomôcť aj zrušenie povinného predbežného prerokovania obžaloby na verejnom zasadnutí. Na pojednávaniach sa ďalej stanovuje možnosť čítania listinných dôkazov len v rozsahu relevantnom pre účely trestného konania.

Zlepšenie možností pri objasňovaní závažnej kriminality

V záujme vyššej miery objasňovania závažnej kriminality sa stanovuje možnosť lokalizácie telekomunikačnej prevádzky. Využitie tohto informačno-technického prostriedku je nenahraditeľné v prípadoch, kedy získavanie dôkazov pre trestné konanie by bolo iným spôsobom neúčinné alebo značne sťažené. Takto zaznamenané údaje majú presne stanovené možnosti použitia a po ukončení opatrenia musia byť bezodkladne zničené.

V novele sa výslovne upravuje možnosť použitia zistených skutočností zo záznamu z nasadenia niektorých informačno-technických prostriedkov ako dôkazu v inom konaní. Uvedené skutočnosti bude možné použiť ako dôkaz v inej veci ak pôjde o trestné činy, pre ktoré je možné využiť daný informačno-technický prostriedok.

V nadväznosti na potrebu účinnejšieho boja s organizovaným zločinom sa rozširuje okruh trestných činov, u ktorých môže prokurátor na návrh policajta alebo príslušníka Policajného zboru povereného prezidentom Policajného zboru ustanoviť za agenta aj inú osobu ako príslušníka Policajného zboru. Navrhuje sa rozšírenie o trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny a zločinu spáchaného zločineckou skupinou, teroristickou skupinou alebo organizovanou skupinou. Súčasťou tohto opatrenia je prenos právomoci ministra vnútra na prezidenta Policajného zboru.

Ďalšie zmeny v Trestnom poriadku

Novela ďalej obsahuje úpravu inštitútu dovolania. Ide napríklad o rozšírenie oprávnenia ministra spravodlivosti podávať dovolanie v trestných veciach v obmedzenom rozsahu aj o skutkové otázky, o zjednotenie lehôt pre podanie dovolania a zavedenie pravidla, že osoba, ktorá je sama oprávnená podať dovolanie, nemôže podať podnet na jeho podanie.

Novela Trestného zákona

Zmeny v Trestnom zákone sú reakciou na aktuálne udalosti, resp. potreby vyplývajúce z praxe. Návrh novely Trestného zákona predstavuje nástroje trestnoprávnej ochrany:

  • riadneho výkonu volebného práva občanov, ktoré je v posledných rokoch porušované najčastejšie prvkami tzv. volebnej korupcie prostredníctvom kupovania voličských hlasov,
  • zachovania kultúrneho fondu ochranou nehnuteľných kultúrnych pamiatok a archeologických vykopávok a nálezísk,
  • riadneho výkonu funkcií verejných činiteľov pri správe a riadení verejných záležitostí zavedením trestnoprávnej ochrany pred nedbanlivostnými konaniami, ktorými sú spôsobené vysoké škody,
  • riadneho výkonu stavebného konania zavedením trestnosti postavenia novej stavby alebo jej časti bez stavebného povolenia, pričom nejde o jednoduchú alebo drobnú stavbu podľa stavebného zákona ak páchateľ týmto konaním spôsobí vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo viacerých osôb,
  • zvýšením ochrany nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní.

Realizácia programového vyhlásenia vlády SR je v tejto časti premietnutá aj v návrhu zavedenia obligatórneho trestu prepadnutia majetku vo vzťahu k vybranej skupine trestných činov. Novonavrhované ustanovenie § 58 ods. 3 reaguje v kontexte ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky na potrebu dôslednejšieho majetkového postihu páchateľov spoločensky obzvlášť nebezpečných trestných činov, pričom sú reflektované medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky.

Za čierne stavby trest až do 5 rokov

Nedostatočná účinnosť administratívnoprávneho postihu uskutočňovania tzv. čiernych stavieb bez stavebného povolenia vyvolala potrebu zaviesť novú skutkovú podstatu trestného činu – neoprávnené uskutočňovanie stavby. Cieľom novonavrhovaného ustanovenia je trestnoprávne postihnúť konanie spočívajúce v zriadení novej stavby alebo jej časti (prístavba, nadstavba) bez stavebného povolenia.

Pre právne posúdenie bude pritom rozhodujúci stav a klasifikácia stavby po realizácii stavby, resp. jej časti. Predmetom trestnoprávneho postihu bude iba neoprávnené zriadenie inej ako jednoduchej a drobnej stavby – stavby a ich klasifikáciu definuje osobitný právny predpis, ktorým je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Páchateľ sa potrestá odňatím slobody až na dva roky. Na tri roky až päť rokov sa potrestá páchateľ, ak neoprávnene postaví stavbu alebo jej časť a ak bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo inak postihnutý (t.j. aj priestupok).

Trestná zodpovednosť verejných činiteľov

V snahe reagovať na podnety z aplikačnej praxe a vážnosť pochybení verejných činiteľov pri správe vecí verejných v ostatnom období, sa navrhuje nový § 326a, a to pre prípady trestnoprávneho postihovania verejného činiteľa, ktorý vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, prekročí svoju právomoc, alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu, a to z nedbanlivosti.

Podmienkou pre trestnosť tohto konania je, že verejný činiteľ spôsobí svojím nedbanlivostným konaním škodu veľkého rozsahu, alebo ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť viacerých osôb. Navrhovaná úprava je pretavením vysokej miery odbornej starostlivosti, ktorá sa spája s výkon činnosti verejných činiteľov a ktorú predpokladá aj zverenie vážnych rozhodovacích právomocí verejným činiteľom zákonom. Verejný činiteľ sa pri naplnení uvedenej skutkovej podstaty trestného činu potrestá odňatím slobody na jeden až päť rokov.

Reakcia na nedávny prípad v Dubovanoch

Zavádza sa prísnejší postih pre tých, ktorí spôsobia smrť z nedbanlivosti hrubým porušením predpisov o bezpečnosti práce alebo dopravy - smrť viacerých osôb viazaná na prísnejšiu trestnú sadzbu 3 - 10 rokov sa bude vzťahovať na spôsobenie smrti už dvoch osôb (a nie troch ako tomu bolo doteraz). 

Citovaná tlačová správa z www.justice.gov.sk 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1858
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

SDEÚ: Úroky z úveru po predčasnom zosplatnení

S výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, sa má smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna mapa by mohla ísť do mesiaca opäť do pripomienkového konaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-mapa-by-mohla-ist-do-mesiaca-op/564884-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

K pôvodnému návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok.

Paško: Čas ukáže, či sa zmenami v justícii zvýši aj dôvera obyvateľovhttps://www.teraz.sk/slovensko/tis-az-cas-ukaze-ci-sa-zmenami-v/564973-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Napriek pretrvávajúcej vysokej nedôvere obyvateľstva pokračovali v poslednom roku očistné a ...

Brusel si všimol stíhanie vysokých funkcionárov. Súdnu mapu odporúča odložiťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595310-brusel-odporuca-odlozit-sudnu-mapu-vsimol-si-zatvaranie/

Európska komisia víta úsilie Slovenska o zlepšovanie nezávislosti, integrity a efektívnosti ...

Ústavný súd vybavil za prvých šesť mesiacov roka 1615 podaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-vybavil-za-prvych-sest/564735-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Počet nevybavených podaní na Ústavný súd klesol oproti minulému roku o 136.

Stiahnutie stavebnej legislatívy žiada už aj ZMOShttps://www.teraz.sk/ekonomika/stiahnutie-stavebnej-legislativy-ziada/564661-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí ani s navrhovanými kompetenciami nového úradu.

Ján Šikuta zbavil povinnosti zachovávať mlčanlivosť J. Milučkéhohttps://www.teraz.sk/slovensko/ns-sr-zatial-nemoze-zaujat-stanovisk/564681-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwIndex

Milučký je predsedom jedného zo štyroch kolégií Najvyššieho súdu SR.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: