TlačPoštaZväčšiZmenši

Pripravujú sa zásadné zmeny v oblasti zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

12.4. 2021, 18:20 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo tzv. predbežnú informáciu o pripravovanom právnom predpise, ktorým je návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dôvody prípravy nového právneho predpisu

Právna úprava zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci pochádza z roku 2003,  pričom bola novelizovaná v minimálnom rozsahu. V priebehu rokov však rozhodovacia činnosť súdov i aplikačná prax ukazujú, že súčasná právna úprava, najmä vo vzťahu k určeniu orgánu konajúceho v mene štátu podľa ustanovení zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je neefektívna, nakoľko do úvahy prichádza veľmi široký okruh subjektov a vyskytujú sa prípady, kedy v mene štátu majú konať subjekty, ktoré nemajú na túto činnosť vytvorené kapacity.

V poslednom období sa ukazuje ako nevyhnutné zjednodušiť ustanovenia týkajúce sa orgánu konajúceho v mene štátu a zaviesť efektívny mechanizmus určenia príslušného orgánu hneď po uplatnení nároku voči štátu i (resp. predovšetkým) v problematických prípadoch, keď viaceré orgány štátu odmietajú svoju príslušnosť na konanie. Chýbajú jasné a jednoduché pravidlá, podľa ktorých by otázku orgánu konajúceho v mene štátu vyriešila výkonná moc hneď po uplatnení nároku na náhradu škody žiadosťou o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody. Pravidlá určenia príslušného orgánu na konanie v mene štátu by mali reflektovať i na potrebu konania v mene štátu pri zodpovednosti štátu za škodu vzniknutú porušením práva Európskej únie.

Jasné určenie okruhu subjektov konajúcich v mene štátu umožní okrem iného zosúladenie vedenia evidencie o uplatnených nárokoch a prípadne i o súdnych sporoch, čo je predpokladom pre odhad výdavkov štátu a predchádzanie zbytočným sporom. V tejto súvislosti je potrebné zrevidovať právnu úpravu ústrednej evidencie a zhodnotiť jej využitie.    

Súčasná právna úprava taktiež explicitne neupravuje zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú uznesením o vznesení obvinenia, ak sa trestné konanie neskončilo odsúdením, pričom rozhodovacia činnosť takúto zodpovednosť jednoznačne a opakovane potvrdzuje. Absentuje výslovná úprava takejto zodpovednosti štátu, ktorá by reflektovala na jej špecifiká oproti upravenej zodpovednosti za škodu spôsobenej nezákonným rozhodnutím.

Napokon súčasná úprava evidencie uplatnených nárokov neplní podľa ministerstva zamýšľaný účel, a preto je potrebná jej úprava tak, aby spĺňala účel, na ktorý je a má byť zriadená.

Základné ciele novej právnej úpravy

V súlade so záväzkami vyplývajúcimi z návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021 je cieľom pripravovanej právnej úpravy zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä

  • zjednodušiť pravidlá určenia orgánu konajúceho v mene štátu a zaviesť efektívny mechanizmus určenia príslušného orgánu konajúceho v mene štátu v problematických prípadoch,
  • určiť pravidlá určenia orgánu konajúceho v mene štátu v prípade uplatňovania zodpovednosti štátu za škodu vzniknutú porušením práva Európskej únie,
  • prehodnotiť právnu úpravu orgánu konajúceho v mene štátu tak, aby bola aplikovaná vo všetkých prípadoch uplatňovania nárokov voči štátu aj na základe iných právnych dôvodov, s výnimkou existencie osobitnej právnej úpravy,
  • zúžiť príslušnosť orgánu konajúceho v mene štátu s ohľadom na efektívne využívanie právnych služieb a vybudované kapacity daného štátneho orgánu,
  • zaviesť pravidlá vzájomnej spolupráce ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy pri predbežnom prerokovaní nároku na náhradu škody a pri zastupovaní záujmov štátu,
  • zrevidovať právnu úpravu jednotlivých prípadov zodpovednosti štátu za škodu, vrátane výslovnej legislatívnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú uznesením o vznesení obvinenia ako nezákonným rozhodnutím, ak sa trestné konanie neskončilo odsúdením,
  • zrevidovať právnu úpravu regresnej náhrady, spôsobu a rozsahu náhrady škody,
  • zrevidovať právnu úpravu ústrednej evidencie za účelom zosúladenia vedenia evidencie o uplatnených nárokoch a prípadne aj o súdnych sporoch.

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2 a to do konca apríla 2021.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

sekcia legislatívy

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

email: alena.hambalekova@justice.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: september 2021

 


 

Zdroj: slov-lex.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 433
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Mlčanlivosť advokáta a povinnosť oznámiť cezhraničné potenciálne agresívne daňové plánovanie klienta

Všetci sprostredkovatelia zapojení do cezhraničného potenciálne agresívneho daňového plánovania sú povinní oznámiť tieto opatrenia ...

JUDIKATÚRA: Oddlženie a náhrada škody spôsobená Sociálnej poisťovni

Najvyšší správny súd sa v rozhodovanej veci venoval otázke nedotknuteľnosti pohľadávok v konkurznom konaní a viazanosti Sociálnej ...

JUDIKATÚRA: Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

Ústavný súd SR sa vyjadril k otázke možnosti podať dovolanie voči uzneseniam vydaným v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.

JUDIKATÚRA: Povinnosť správneho orgánu oznamovať začatie konania tomu, na čí návrh sa začalo

Je správny orgán povinný za každých okolnosti oznamovať začatie správneho konania navrhovateľovi? Najvyšší správny súd sa vyjadril k ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2022

Súkromné právo 5/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 5/2022

Zo súdnej praxe 5/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 5/2022

Právny obzor 5/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2022

Súkromné právo 4/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 4/2022

Zo súdnej praxe 4/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: