Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Pripravuje sa veľká novela Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku

najpravo.sk • 25.1. 2021, 11:51

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo tzv. predbežnú informáciu o pripravovanom právnom predpise, ktorým je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

Základné ciele právnej úpravy

V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 sa vláda Slovenskej republiky zaviazala, že vykoná analýzu rekodifikácie občianskeho procesného práva a podľa potreby navrhne zmeny právnej úpravy, ktoré budú odrážať skúsenosti s jeho takmer päťročnou aplikáciu, ako aj požiadavky vyplývajúce z tohto programového vyhlásenia, vrátane prehodnotenia právnej úpravy súdnych poplatkov.

Základným cieľom právnej úpravy je kritická revízia novozavedených inštitútov Civilného sporového poriadku ako základného procesného kódexu z hľadiska toho, či sa v praxi osvedčili, ako náprava chýb, ktoré prax odhalila. Takisto by sa mala vykonať konfrontácia s aktuálnymi rekodifikačnými dielami z okolitých štátoch (Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko) a v západnej Európe (Švajčiarsko), ako aj s vývojom práva Európskej únie. Konečným cieľom by malo byť zefektívnenie civilného procesu, avšak za súčasného dodržania požiadaviek spravodlivého procesu a ochrany procesných práv strán.

Predmetom analýzy a úpravy by tak mali byť najmä nasledovné oblasti:

-  spresnenie ustanovení o právomoci a príslušnosti tak, aby sčasti korešpondovali s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1215/2012; vrátenie možnosti skúmať miestnu príslušnosť ex offo,

-  úprava dôvodov vylúčenia sudcov a rozhodovania o vylúčení všetkých sudcov súdu,

- odstránenie nedostatkov v postavení intervenienta (lepšia úprava jeho postavenia a oprávnení),

- podrobnejšia úprava zastúpenia, opätovné otvorenie možnosti ustanoviť opatrovníka v určitých prípadoch, zúženie možnosti zastúpenia občianskym zástupcom, podrobnejšia úprava obsahu plnomocenstva a jeho účinkov,

- úprava doručovania – zohľadnenie existujúcej úpravy elektronického doručovania, ktoré je pravidlom, zmiernenie prísnych následkov doručovania na registrovanú adresu (pravidlom by malo byť doručovanie na adresu, na ktorej už bol účastník v konaní zastihnutý); náprava niektorých nepraktických dôsledkov judikatúry; zvýšenie ochrany práv osôb, ktorým sa doručuje,

- spresnenie úpravy podaní, odstraňovanie ich nedostatkov; úprava následkov opakovaných kverulantných podaní,

- odstránenie nejasností žalôb o „určenie právnej skutočnosti“,

- obmedzenie určitých úkonov (zmena žaloby, vzájomná žaloba, zmena a zámena strany a pod.) na určitú fázu procesu,

- spresnenie ustanovení o prostriedkoch procesného útoku a procesnej obrany (priznanie, nesporné skutočnosti, logickejšia úprava koncentrácie s cieľom posilniť apelačný princíp v odvolacom konaní),

- podrobnejšia úprava postupu súdu po podaní žaloby, procesného vedenia sporu súdom (dopytovacia povinnosť súdu, objasnenie veci) a pojednávania (príprava, vedenie, oprávnenia predsedajúceho, poriadkové ustanovenia, odročovanie); nová právna úprava zápisnice o pojednávaní a jej účinkov,

- spresnenie ustanovení o dôkaznom bremene, nedokazovaných skutočnostiach, dôkazných prostriedkoch a vykonávaní dôkazov (tzv. dôkazné uznesenie, dožiadanie, časové obmedzenie dokazovania); odlišná úprava následkov odopretia súčinnosti strany pri vykonávaní dokazovania a odopretia súčinnosti tretích osôb; podrobnejšia úprava súkromných a verejných listín a ich účinkov; spresnenie pravidiel znaleckého dokazovania; prispôsobenie informačnej povinnosti dokazovaniu; návrat možnosti rozhodnúť voľnou úvahou,

- úprava rozhodného stavu pre rozsudok (k okamihu skončenia dokazovania na súde prvej inštancie); odstránenie sporných otázok pri rozsudku, zjednodušenie jeho odôvodnenia a písomného vyhotovenia; nová právna úprava predbežne vykonateľných rozsudkov; zjednodušenie úpravy uznesení,

- nová právna úprava trov konania, vrátane návratu k osvedčeným predošlým úpravám; zrozimiteľnejšia právna úprava trov štátu a pravidiel náhrady trov; opätovná právna úprava spojenia rozhodovania o výške s rozhodovaním o základe; podrobnejšia právna úprava oslobodenia od súdnych poplatkov; nová a podrobnejšia právna úprava svedočného, znalečného a nárokov iných osôb,

- spresnenie úpravy platobného rozkazu ako prostriedku riešenia nesporných pohľadávok (vymedzenie, kedy ho nemožno vydať, účinky odporu, následky späťvzatia návrhu alebo odporu),

- opätovné zavedenie zmenkového a šekového platobného rozkazu proti právnickým osobám podľa úpravy účinnej pred 1. júlom 2016,

- odstránenie nedostatkov a nejasností úpravy rozsudkov pre zmeškanie, najmä prílišnej rigidity právnej úpravy, ako aj rozsudkov pre uznanie a vzdanie sa nároku,

- úprava nedostatkov úpravy neodkladných opatrení (spresnenie podmienok, odlíšenie opravných prostriedkov, možnosť nahradiť neodkladné opatrenie iným prostriedkom) a zabezpečovacích opatrení,

- rozšírenie možností odvolania proti niektorým uzneseniam,

- posilnenie apelačného princípu v odvolacom konaní proti rozsudkom, najmä úprava koncentrácie a novôt, náprava nedostatočného odôvodnenia bez zrušenia rozhodnutia, zmena pravidiel zmeny a doplnenia skutkového stavu, spresnenie pravidiel doplnenia dokazovania, rozšírenie možností rozhodnutia odvolacieho súdu; zjednodušenie náležitostí rozhodnutia odvolacieho súdu,

- spresnenie žaloby o obnovu konania (rozšírenie dôvodov, úprava predmetu a zjednodušenie konania o žalobe),

- úprava aplikačných nedostatkov v dovolacom konaní; spresnenie podmienok prípustnosti, zásadných právnych otázok; podrobnejšia úprava odkladných účinkov a rozhodovania o nich; posilnenie revízneho princípu v dovolacom konaní s cieľom skončiť rozhodnutie o veci.

Zmeny sa dotknú aj Civilného mimosporového poriadku a Exekučného poriadku

V nadväznosti na revíziu Civilného sporového poriadku bude vykonaná aj analýza a zmena ustanovení Civilného mimosporového poriadku č. 161/2015 Z. z., ktorej cieľom bude takisto zohľadniť praktické skúsenosti z doterajšej aplikácie.

Niektoré z navrhovaných zmien Civilného sporového poriadku bude zrejme tiež potrebné premietnuť tak do Civilného sporového poriadku, ako aj do zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov.

Zhodnotenie súčasného stavu

Päťročná aplikácia civilných procesných kódexov ukázala potrebu spresniť právnu úpravu a odstrániť výkladové problémy. Okrem toho treba niektoré úpravy prispôsobiť vývoju civilného procesného práva v Európe, ako aj vývoju právneho poriadku Slovenskej republiky.

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách základných cieľov pripravovanej právnej úpravy podľa bodu 2.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Sekcia legislatívy

Račianska 71

813 11 Bratislava

email: gabriela.rusnakova@justice.sk  

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: jún 2021

Zdroj: slov-lex.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1663

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: