TlačPoštaZväčšiZmenši

Predpoklady pre vymenovanie nových exekútorov budú prísnejšie

18.9. 2013, 09:34 |  najpravo.sk

Dňa 1. novembra 2013 nadobudne účinnosť novela Exekučného poriadku schválená Národnou radou SR 4. septembra 2013, ktorá medzi predpoklady pre vymenovanie občana za exekútora stanovuje aj úspešné absolvovanie výberového konania. Okrem iného tiež novela predlžuje odbornú prax potrebnú pre vymenovanie za exekútora, a to z troch rokov na päť rokov právnej praxe, a z toho najmenej tri roky musí uchádzač absolvovať exekučnú prax.

Súčasne s nadobudnutím účinnosti novely Exekučného poriadku by mala nadobudnúť účinnosť aj vykonávacia vyhláška, ktorou sa ustanovia podrobnosti o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora. Ako bude od novembra vyzerať výber nových súdnych exekútorov?

Podmienky ako pre budúcich sudcov

Výberové konanie bude vyhlasovať minister spravodlivosti pre územný obvod krajského súdu. Výberové konanie sa vyhlási verejne na webovom sídle ministerstva najmenej 60 dní pred jeho uskutočnením. Samotné výberové konanie bude pozostávať z písomného testu, vypracovania prípadovej štúdie, prípravy a vypracovania písomností exekútora, prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a o ústnej časti výberového konania.

Výberové konanie bude uskutočňovať päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie bude vymenúvať a odvolávať minister spravodlivosti. Výberová komisia bude pozostávať z dvoch členov, ktorých navrhne komora, dvoch členov, ktorých navrhne minister a jedného člena, ktorého navrhne predseda krajského súdu, do územného obvodu ktorého má byť exekútor vymenovaný, a to zo sudcov pôsobiacich na súdoch v územnom obvode tohto krajského súdu vybavujúcich agendu výkonu rozhodnutia.

Numerus clausus

Minister bude môcť po 1. novembri 2013 vyhlásiť výberové konanie len

  • na návrh komory, ak zanikol výkon funkcie exekútora a je potrebné obsadiť miesto exekútora v územnom obvode krajského súdu, v ktorom bolo sídlo exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol alebo vtedy,
  • ak v územnom obvode krajského súdu je potrebné zvýšiť počet exekútorov.

Písomný test

Písomným testom sa budú overovať odborné znalosti uchádzača z teórie práva, ústavného práva, štátneho práva, trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie, občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva, pracovného práva
a právnych predpisov upravujúcich postavenie a činnosť exekútora. Test bude pozostávať zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 30 minút.

Databázu písomných testov bude vytvárať ministerstvo a losovanie testov vo výberovom konaní zabezpečí člen výberovej komisie vymenovaný ministrom.

Prípadová štúdia

Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač. Pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie bude možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Časový limit na vypracovanie písomného riešenia prípadovej štúdie bude 60 minút. Za písomné riešenie prípadovej štúdie bude možné získať najviac 20 bodov.

Písomný preklad z cudzieho jazyka

Rovnako ako budúci sudcovia, aj budúci exekútori budú musieť vypracovať písomný preklad z cudzieho jazyka, ktorý bude možné vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka alebo ruského jazyka. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka bude možné používať prekladový slovník. Časový limit na vypracovanie písomného prekladu textu z cudzieho jazyka bude 60 minút; písomný preklad sa bude hodnotiť najviac 20 bodmi.

Príprava a vypracovanie písomností exekútora

V rámci prípravy a vypracovania písomností exekútora si uchádzač preštuduje predložený exekučný spis a písomne vypracuje písomnosti, ktorých vypracovanie je podľa obsahu predloženého exekučného spisu potrebné. Pri príprave a vypracovaní písomností exekútora možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Časový limit na prípravu a vypracovanie písomností exekútora bude štyri hodiny. Za vypracovanie písomností exekútora možno získať najviac 20 bodov. Exekučné spisy pre potreby výberového konania zabezpečí komora.

Psychologické posúdenie

Pre účasť na psychologickom posúdení a ústnej časti výberového konania bude potrebné získať z písomného testu aspoň 24 bodov, prípadovej štúdie aspoň 12 bodov, písomného prekladu z cudzieho jazyka aspoň 12 bodov a prípravy a vypracovania písomností exekútora aspoň 12 bodov.

Účelom psychologického posúdenia je overiť osobnostné predpoklady uchádzačov o funkciu exekútora. Požiadavky na osobnostné predpoklady uchádzača zadá ministerstvo v spolupráci s komorou a psychológmi Zboru väzenskej a justičnej stráže. Psychologické posúdenie budú vykonávať psychológovia v iný deň výberového konania ako písomnú časť výberového konania. Miesto a čas vykonania psychologického posúdenia sa určí po dohode komory s príslušným psychológom.

Psychologické posúdenie sa bude vykonávať aplikáciou psychodiagnostických metód schválených ministerstvom po dohode so psychológmi. V záveroch psychologického posúdenia sa psychológ vyjadrí, či uchádzača z hľadiska jeho osobnostných predpokladov na funkciu exekútora odporúča alebo neodporúča. Závery psychologického posúdenia predloží psychológ v písomnej podobe výberovej komisii. Komisia závery psychologického posúdenia oznámi a odovzdá uchádzačovi pred začatím ústnej časti.

Ústna časť

Ústna časť bude pozostávať z

  • prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon funkcie exekútora,
  • odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním.

Každý člen výberovej komisie bude hodnotiť uchádzača v ústnej časti pridelením bodov v rozpätí od nula do 12 bodov, pričom najvyšším hodnotením je 12 bodov.

Zdroj: Portál právnych predpisov, nrsr.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 940
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: