Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Plánuje sa druhá novelizácia Civilného sporového poriadku

najpravo.sk • 22.2. 2018, 06:33

Predseda vlády predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ochrane oznamovateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na tvorbe návrhu zákona sa zúčastňovali zástupcovia mimovládnych organizácií venujúcich sa riešeniu korupcie.

Návrh zákona predstavuje kontinuitu so súčasnou právnou úpravou z ktorej vychádza a na ktorú nadväzuje, zároveň využíva poznatky získané z aplikačnej praxe k zákonu č. 307/2014 Z. z v znení zákona č. 125/2016 Z. z., s cieľom prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, a to najmä:

1. zriadením úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý ako nezávislý orgán s štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, bude najmä poskytovať ochranu oznamovateľom (namiesto terajšieho inšpektorátu práce), kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany tzv. whistleblowerom, poskytovať odmenu oznamovateľovi (namiesto terajšieho Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky), raz ročne predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o svojej činnosti;

2. vytvorením mechanizmu kreovania predsedu úradu Národnou radou Slovenskej republiky z pomedzi dvoch kandidátov vybratých odbornou komisiou zloženou z členov vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky, predsedom vlády Slovenskej republiky, verejným ochrancom práv, Radou pre štátnu službu a poradným orgánom vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti;

3. poskytnutím oznamovateľovi postavania zúčastnenej osoby v trestnom konaní a intervenienta v civilnom sporovom konaní;

4. úpravou definície oznámenia, ktorej súčasťou už nebude kvalitatívne kritérium „významnej miery“ prispenia oznámených skutočností nasvedčujúcich spáchanie resp. páchanie protispoločenskej činnosti;

5. rozšírením definície závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb, čím sa reaguje navývoj právneho poriadku odúčinnosti terajšieho zákona;

6. precizovaním úpravy poskytnutia ochrany v rámci trestného konania prokurátorom tak, že v prípade neposkytnutia ochrany sa oznamovateľ bude môcť obrátiť sám alebo prostredníctvom novozriadeného úradu nanadriadeného prokurátora ako druhú inštanciu;

7. obdobne ako v bode 6. dôjde k precizovaniu poskytnutia ochrany v rámci konania o správnom delikte, kde sa zavedenie v prípade neposkytnutia ochrany druhá inštancia;

8. ustanovením kvalitatívnych kritérií odbornosti zodpovednej osoby a precizovaním úpravy postavenia zodpovednej osoby v rámci právnickej osoby;

9. zavedením priestupkovej zodpovednosti osoby, ktorá urobí voči whistleblowerovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu alebo, ktorá vyzradí totožnosť whistleblowera.

V nadväznosti na uvedené sa navrhuje  prostredníctvom samostatných novelizačných článkov novelizovať Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, zákon o bankách, zákon o ochrane utajovaných skutočností, zákon o inšpekcii práce a daňový poriadok.

Druhá novela Civilného sporového poriadku

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. by sa mal doplniť podľa návrhu takto:

V § 81 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ten, komu postavenie intervenienta prizná osobitný zákon“.

Pozn: Úrad na ochranu oznamovateľov by mal mať podľa zákona postavenie intervenienta v civilnom procese, ak je jednou zo sporových strán oznamovateľ a vstúpi do konania.

Dôvodová správa k tejto zmene uvádza: Navrhuje sa v civilnom procese priznať postavenie intervenienta aj inej osobe, ako tej, ktorá má právny záujem na výsledku konania. Osobitným zákonom, ktorý prizná postavenie intervenienta úradu, je § 13 ods. 5. Účelom je čo možno najširšia možnosť angažovanosti úradu do konaní, ktoré majú bezprostredný súvis s oznamovateľom a jeho ochranou.

Medzirezortné pripomienkové konanie končí 31. marca 2018.

Viac informácií TU

Zdroj: slov-lex.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1977

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: