TlačPoštaZväčšiZmenši

Ping-pong so súdnymi spismi neskončil

13.9. 2016, 18:01 |  - zet -

Od 1. júla 2016 súdy pracujú podľa nových procesných pravidiel, ktorých cieľom bolo vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia čo najviac sa priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov účastníkov konania resp. sporových strán.

Pravdepodobne tento deklarovaný cieľ viedol zákonodarcov k tomu, že v novej právnej úprave civilného sporového konania nenachádzame možnosť, aby súd skúmal, či je miestne príslušný na konanie a rozhodnutie konkrétneho sporu. Výnimkou je len tzv. výlučná miestna príslušnosť a prípad vznesenia dôvodnej námietky miestnej nepríslušnosti druhou stranou sporu (žalovaným). Inak súd, aj keď nie je na konanie a rozhodnutie miestne príslušný, nemá možnosť postúpiť spor príslušnému súdu. Takto zákonodarca mienil eliminovať prípady tzv. „ping-pongovania“ sporu medzi jednotlivými súdmi.

Preložené do „ľudskej reči“, ak je na konanie v určitom spore príslušný Okresný súd Bratislava I a žalobca podá svoju žalobu na Okresný súd Košice I, pokiaľ žalovaný nevznesie pri prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí, námietku miestnej nepríslušnosti, konať a rozhodnúť vo veci už musí Okresný súd Košice I, či sa mu to páči, alebo nie.

Práve z tohto dôvodu niektoré súdy čoraz viac využívajú možnosť poučiť žalovaného hneď na začiatku konania o práve vzniesť námietku miestnej nepríslušnosti v určenej lehote. Túto možnosť (a aj povinnosť) ukladá zákon v ustanoveniach § 160 ods. 1 CSP (všeobecná poučovacia povinnosť) v spojitosti s § 41 CSP (procesné právo žalovaného uplatniť námietku miestnej nepríslušnosti pri prvom procesnom úkone, ktorý mu patrí). V takomto prípade je odpoveď na toto poučenie súdu prvým procesným úkonom, ktorý žalovanému v sporovom konaní patrí. Ide o hospodárnejšie a efektívnejšie riešenie, akokeby miestne nepríslušný súd vo veci začal konať, oboznámil sa s vecou, vykonal úvodné procesné úkony, akými sú napríklad vyrubenie súdneho poplatku a následne by vo veci napríklad vydal platobný rozkaz. Ak by proti platobnému rozkazu bol podaný odpor, v ktorom by žalovaný vzniesol dôvodnú námietku miestnej nepríslušnosti súdu, išlo by o prvý úkon, ktorý mu patrí a súd by musel bezodkladne postúpiť spor príslušnému súdu. Príslušný súd by sa musel opätovne s vecou oboznámiť, prípadne by mohol aplikovať postup podľa § 43 ods. 2 CSP.

Netreba zabúdať, že v danom prípade ide o to, aby vo veci konal a rozhodoval zákonný sudca. Zo stabilnej judikatúry ústavného súdu je zrejmé, že za zákonného sudcu treba považovať sudcu, ktorý spĺňa zákonom určené predpoklady na výkon sudcovskej funkcie, bol natrvalo alebo dočasne pridelený na výkon funkcie k určitému súdu, jeho funkcia nezanikla a bol určený na prejednanie konkrétnej veci v súlade s rozvrhom práce súdu (III. ÚS 116/06). Inak povedané, zákonným sudcom je sudca (samosudca alebo člen senátu) miestne, vecne a funkčne príslušného súdu, ktorý má vo veci konať podľa rozvrhu práce prijatého v súlade so zákonom (pozri napr. I. ÚS 8/94, II. ÚS 15/96, II. ÚS 43/97, II. ÚS 47/99, III. ÚS 31/01).

Interný ping-pong

Ako vyplýva aj z vyššie uvedenej definície, s problematikou zákonného sudcu súvisí aj náhodné pridelenie veci (sporu) sudcovi toho súdneho oddelenia, resp. registra, do ktorého oblasti daná vec spadá. Pre pochopenie, aj keby bola vec podaná na príslušný súd, na tomto súde nemôže vo veci konať ten sudca, ktorý na to nie je určený rozvrhom práce, teda v občianskom sporovom konaní nie je zákonným sudcom sudca, ktorý má podľa rozvrhu práce rozhodovať len trestné veci.

Dňa 1. júla 2016 nadobudla účinnosť aj vyhláška číslo 206/2016 Z.z. z 24. júna 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

Táto novela Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy upravila zapisovanie vecí (t. j. sporov, resp. nových súdnych konaní) do jednotlivých súdnych registrov (vychádzajúc z týchto registrov sa tvorí aj rozvrh práce každého súdu). Pre účely článku si dovoľujeme vybrať časť z tejto vyhlášky:

Do súdneho registra "C" sa zapisuje

a) žaloba a návrh na začatie konania v občianskoprávnych veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním pri výkone rozhodnutia a exekúcii v občianskoprávnej veci,

b) návrh na vydanie platobného rozkazu v občianskoprávnych veciach; v tomto súdnom registri sa vedie vec aj po vydaní platobného rozkazu, v ktorej bol podaný opravný prostriedok proti výroku o trovách konania, vec, v ktorej bol podaný odpor proti platobnému rozkazu vrátane odporu podaného oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej alebo neoprávnenou osobou, a vec, v ktorej bol návrh na vydanie platobného rozkazu vzatý späť

...

Do súdneho registra "Csp" sa zapisujú

  • spory zo spotrebiteľských zmlúv. 

Zainteresovanému čitateľovi je ihneď zrejmé, že žaloba v občianskoprávnom spore dodávateľa so spotrebiteľom (operátori, úverové spoločnosti, inkasné spoločnosti atď.), v ktorej sa domáha vydania platobného rozkazu môže byť vedená nielen v súdnom registri „C“, ale aj v novom súdnom registri „Csp“. Môže tiež vyvstať názorový rozkol v otázke, kedy ide o spor zo spotrebiteľskej zmluvy, keďže nie vždy je možné s určitosťou hovoriť o spotrebiteľskej zmluve podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka (veci zdravotného poistenia, finančné sprostredkovanie a pod.). Má zapisovanie do registra „Csp“ prednosť ako lex specialis? Ktorý sudca je teda zákonným sudcom pre konanie a rozhodnutie v takejto veci? Sudca určený rozvrhom práce na rozhodovanie vo veciach „C“ alebo „Csp“?

Vznik týchto interpretačných rozdielností spôsobuje tzv. interný ping-pong v rámci konkrétneho súdu, ktorý určite neprispieva k zrýchleniu súdneho konania, keďže podľa § 152 ods. 9 Spravovacieho poriadku ak bola vec zapísaná do nesprávne určeného súdneho registra, môže byť prevedená podľa pokynu predsedu súdu do správne určeného súdneho registra s novou spisovou značkou najneskôr do 30 dní odo dňa zapísania veci do pôvodného súdneho registra. Ak nedôjde v lehote podľa predchádzajúcej vety k prevodu veci do správne určeného súdneho registra, vec dokončí senát alebo samosudca podľa pôvodného pridelenia.

Opäť to pre zrozumiteľnosť preložme do laickej reči, sudcovi príslušného súdu prejednávajúcemu veci zapisované do registra „C“ je pridelená vec, pri ktorej je toho názoru, že má byť zapísaná do súdneho registra „Csp“. Tento sudca má 30 dní na to, aby vec predložil predsedovi súdu, ktorý zhodnotí, či je tento názor správny a ak áno, vec dá previesť náhodným výberom inému sudcovi, ktorý prejednáva veci zapisované do registra „Csp“.

V praxi sa však dá výnimočne stretnúť aj s takými prípadmi, že tento „druhý“ sudca je taktiež toho názoru, že mu bola vec pridelená nesprávne a opätovne využije postup podľa § 152 ods. 9 Spravovacieho poriadku, a to tak, že ju predloží predsedovi súdu na prevod do iného, tretieho registra, resp. do pôvodne zapísaného registra.

Zdá sa vám to príliš komplikované a nezrozumiteľné? Riešením je zjednodušenie a eliminovanie vzniku možných interpretačných odlišností pri zápise do konkrétnych súdnych registrov už v štádiu začatia konania, čo sa dá jednoducho návratom k stavu pred 1. júlom 2016, kedy sa všetky vyššie načrtnuté konania zapisovali jednotne do súdneho registra „C“, čo umožňovalo sudcom a vyšším súdnym úradníkom rýchlejšie sa začať venovať konkrétnej veci a nezaoberať sa otázkami, ktoré majú takýto samoúčelný charakter.

Natíska sa tu totiž stále otázka zmyslu štiepenia a nového členenia a kreovania súdnych registrov. Tento sa však nedozvieme ani z dôvodovej správy k novele Spravovacieho poriadku č. 206/2016 Z. z. Ak mala byť zmyslom špecializácia prvostupňových sudcov na spotrebiteľské spory, tak táto jednak nebola legislatívne zvládnutá, a jednak na východ od Bratislavy je vzhľadom na počet spotrebiteľských sporov v rámci občianskoprávnej agendy pravdepodobne úplne nerealizovateľná.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 809
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka podpísala zdravotnícky zákon v súvislosti s krízouhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-zdravotnicky-za/458368-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so ...

Rezort justície nedostal žiadnu prihlášku do výberu na predsedu ŠTShttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-justicie-nedostal-ziadnu-prihl/458403-clanok.html

MS SR vyhlásilo výberové konanie na funkciu predsedu ŠTS v polovici tohto mesiaca.

Nouzový stav znamená větší zátěž pro justici. Vyšší tresty totiž nemohou vynášet samosoudcihttps://www.lidovky.cz/domov/nouzovy-stav-znamena-vetsi-zatez-pro-justici-vyssi-tresty-totiz-nemohou-vynaset-samosoudci.A200405_174613_ln_domov_rkj

Nouzový stav posunul trestní kvalifikaci skutků. Za co by jindy hrozilo například vězení na ...

Velká vzdálenost nevylučuje střídavou péči, rozhodl Ústavní soudhttps://www.denik.cz/z_domova/velka-vzdalenost-stridava-pece-20200406.html

Velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů nemůže být jediným důvodem vylučujícím ...

Za hromadnými odchodmi sudcov sú zrejme ekonomické obavy, situácia je však riešiteľnáhttps://www.webnoviny.sk/za-hromadnymi-odchodmi-sudcov-su-zrejme-ekonomicke-obavy-situacia-je-vsak-riesitelna/

Hromadné odchody sudcov z justície spôsobili zrejme ekonomické obavy.

Rezort vnútra:Zákon o štátnom občianstve pripravil o náš pas 3300 ľudíhttps://www.teraz.sk/slovensko/mv-sr-zakon-o-statnom-obcianstve-pr/458161-clanok.html

Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: