TlačPoštaZväčšiZmenši

Nový fenomén: Vyber si svoj súd

9.5. 2012, 17:41 |  najpravo.sk

Žaloba sa podáva na príslušný súd. Čo však v prípade, ak je príslušný súd zavalený množstvom sporov resp. žalobca má vedomosť, že na príslušnom súde sa jeho rozhodovacia činnosť vyvíja „neželaným smerom"? Pozrite si, aké triky na obchádzanie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o miestnej príslušnosti súdov používajú niektorí advokáti a podnikatelia.

Právna úprava

Ústava Slovenskej republiky v Čl. 48 ods. 1 hovorí, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi, pričom príslušnosť súdu ustanoví zákon. Zákonným sudcom je sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na príslušnom súde a bol určený v súlade so zákonom a s rozvrhom práce na konanie a rozhodovanie o prejednávanej veci. Ak súd rozhoduje v senáte, zákonnými sudcami sú všetci sudcovia určení podľa rozvrhu práce na konanie a rozhodovanie v senáte (§ 3 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch).

Čiže zákonným sudcom je sudca miestne a vecne príslušného súdu. Podmienky príslušnosti v občianskom súdnom konaní pomerne podrobne určujú ustanovenia § 84 a nasledujúce Občianskeho súdneho poriadku.

Kde je teda problém?

V občianskom súdnom konaní platí tzv. zásada perpetuatio fori, a teda pre určenie vecnej a miestnej príslušnosti sú až do skončenia konania rozhodné okolnosti, ktoré tu existujú v čase začatia konania a trvajú až do jeho skončenia. Príslušnosť súdu trvá až do skončenia konania bez ohľadu na neskoršie zmeny okolností, ktoré sú inak pre určenie príslušnosti rozhodné.

Zoberme si modelovú situáciu:

Podnikateľ A chce zažalovať podnikateľa B, ktorý má sídlo v obvode Okresného súdu Žilina, a teda príslušným by bol na konanie a rozhodnutie Okresný súd Žilina (príslušnosť určená podľa sídla žalovaného). Avšak podnikateľ A chce, aby konal a rozhodol Okresný súd Humenné. Dôvody, ktoré ho k tomu vedú, nebudeme rozoberať. V prípade, ak by podnikateľ A označil v žalobe podnikateľa C, ktorý s vecou nemá nič spoločné, teda nie je vôbec pasívne vecne legitimovaným subjektom, avšak má sídlo v obvode Okresného súdu Humenné, tak v prípade podania návrhu na Okresný súd Humenné je Okresný súd Humenné príslušným súdom (účastníctvo v konaní a otázka vecnej legitimácie spolu nesúvisia a na to, aby sa niekto stal účastníkom konania, netreba, aby bol účastníkom hmotno-právneho vzťahu, o ktorý v konaní ide; stačí, ak bola proti nemu podaná žaloba - v takom prípade sa stáva žalovaným – NS SR 3 Cdo 192/2004). Ihneď po podaní návrhu dôjde k podaniu návrhu na zámenu účastníkov z podnikateľa C na podnikateľa B, alebo v prípade podania žaloby proti viacerým účastníkom (aj proti B aj proti C) k späťvzatiu žaloby voči podnikateľovi C. Vzhľadom k tomu, že v čase začatia konania bola príslušnosť súdu určená správne – podľa sídla podnikateľa C, táto následná zmena okolností (zámena za vecne legitimovaný subjekt alebo späťvzatie návrhu voči vecne nelegitimovanému subjektu) už nemá na príslušnosť súdu vplyv. Došlo teda k želanému výsledku a príslušným na konanie a rozhodnutie je Okresný súd Humenné. Riziko, ktoré podstupuje týmto konaním podnikateľ A spočíva viac-menej len v prípadnej náhrade trov konania podnikateľa C, ktorému môžu jeho nedôvodnou účasťou v konaní vzniknúť trovy, ak by súd začal vo veci konať (vydal platobný rozkaz, vytýčil termín pojednávania a doručil žalobu), avšak toto riziko môže podnikateľ A eliminovať rýchym zaslaním návrhu na zámenu účastníkov resp. späťvzatím návrhu voči podnikateľovi C. 

Ako reparovať stav, ktorý vznikol konaním in fraudem legis?

Otázka teda znie, ako by sa mohol podnikateľ B brániť takémuto konaniu podnikateľa A, ktorý si vlastne sám určil súd, ktorý mu vyhovuje? 

Prorogácia, teda dohoda o miestnej príslušnosti iného než príslušného súdu, ktorá bola niekedy upravená pre oblasť obchodných sporov v ustanovení § 89a OSP, už nie je platná a účinná, a aj prípadná súhlasná vôľa obidvoch účastníkov sporu o zmene miestnej príslušnosti súdu je bez právnej relevancie. Tým viac sa javí byť neprípustné akceptovanie stavu, kedy si konaním in fraudem legis určí príslušný súd len jedna strana sporu, hoci aj konaním, ktoré je po formálnej stránke v súlade s procesným právom. 

V úvahách niektorých právnikov sa v zásade objavujú dve možnosti. Prvou možnosťou je námietka miestnej nepríslušnosti podaná podnikateľom B, o ktorej súd musí rozhodnúť, a to buď tak, že vec postúpi príslušnému súdu, ktorý má možnosť vyjadriť nesúhlas s postúpením veci, alebo tak, že námietke nevyhovie, pričom proti jeho rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Bolo by však reálne očakávať rozhodnutie v prospech podnikateľa B? O čo by súd oprel svoje rozhodnutie v prostredí Občianskeho súdneho poriadku plného kogentných noriem?

Druhou možnosťou je podanie návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 OSP podnikateľom B, pričom tou „vhodnosťou" by bolo práve konanie podnikateľa A in fraudem legis. Jednou z podmienok prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti je však v zmysle judikatúry Najvyššieho súdu SR súhlas druhého účastníka konania (napríklad uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 16. 11. 2010, sp. zn. 1 Ndob 64/2010), a teda táto možnosť sa javí byť menej schodnou, keďže súhlas podnikateľa A je nelogické očakávať.

Konkludentná prorogácia

Pracujme naďalej s nastolenou modelovou situáciou. Iná situácia by nastala, pokiaľ by v modelovom príklade žaloval podnikateľ A podnikateľa B, avšak návrh by podal na Okresný súd Humenné, teda rovno na nepríslušný súd. V tomto prípade by tento súd sám od seba nemohol vec postúpiť príslušnému súdu, pokiaľ by navrhovateľ nevystupoval na tomto súde vo viacerých veciach opätovne alebo by podnikateľ B nenamietal miestnu nepríslušnosť tohto súdu (§ 105 ods. 1 OSP). Len pri naplnení niektorého z týchto predpokladov by mohol Okresný súd Humenné postúpiť vec príslušnému Okresnému súdu Žilina. Želaný efekt podnikateľa A, t. j. dostať vec pred iný než príslušný súd, by sa v prípade aktívneho správania podnikateľa B, ktorý by namietal miestnu nepríslušnosť, nedostavil. Takýto efekt by sa mohol dostaviť len v prípade, ak by bol podnikateľ B na neznámom mieste, nepreberal by si zásielky a podobne a zároveň by na Okresnom súde Humenné zároveň neprebiehalo aj iné konanie, v ktorom by podnikateľ A vystupoval v pozícii žalobcu (na zváženie pre legislatívcov je stanoviť, aby sa opätovné vystupovanie žalobcu na nepríslušnom súde ako predpoklad pre skúmanie miestnej príslušnosti súdom podľa § 84 a § 85 OSP vzťahovalo aj na skončené konania). 

Ilustračné foto: najpravo.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1650
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka sa pre 13. dôchodky obrátila na Ústavný súdhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-sa-pre-13-dochodky-obrati/457956-clanok.html

Výhrady prezidentky sa podľa neho týkajú výhradne legislatívneho procesu, v ktorom bol ...

Polícia upozorňuje na povinnosť vytvorenia záchranárskej uličkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-upozornuje-na-povinnost-vytvo/458091-clanok.html

Záchranársku uličku môže podľa polície použiť len vodič vozidla s právom prednostnej ...

Novela Zákonníka práce podľa odborníkov pomôže firmám aj zamestnancomhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-podla-odborn/458036-clanok.html

Zmeny v Zákonníku práce, ktoré tento týždeň schválil parlament, podľa odborníkov pomôžu ...

Prezidentka podpísala 2 zákony z balíka opatrení na podporu ekonomikyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-podpisala-2-zakony-z-bali/457958-clanok.html

Podľa novely Zákonníka práce budú môcť napríklad nezamestnaní dlhšie čerpať dávku v ...

Soudy nebudou muset přerušovat vězení všem ženám, které otěhotníhttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soudy-nebudou-muset-prerusovat-vezeni-vsem-zenam-ktere-otehotni_541756.html

Soudy nebudou muset automaticky přerušovat výkon trestu těhotným ženám nebo matkám dítěte ...

Vláda schválila zákon o mimoriadnych opatreniach v zdravotníctvehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-schvalila-zakon-o-mimoriadnych/457651-clanok.html

Po novom sa zakazuje počas krízovej situácie predávať osobný ochranný prostriedok FFP2, FFP3 ...

Nové časopisy

Justičná revue 2/2020

Justičná revue 2/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: