TlačPoštaZväčšiZmenši

Nekonečný príbeh novelizácie Zákona o verejnom obstarávaní

20.11. 2019, 18:00 |  najpravo.sk

Minulý rok bola prijatá veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zásadným spôsobom dotkla najmä úpravy revíznych postupov. Ide o mimoriadne dôležitú oblasť právnej úpravy verejného obstarávania, ktorá implementuje európskou reguláciou garantované právne nástroje osôb, ktoré sa cítia dotknuté na svojich právach pri zadávaní verejných zákaziek. Neuplynul ani rok a Národná rada Slovenskej republiky prijala ďalšiu významnú zmenu v tejto oblasti, ktorá má byť účinná od 1. januára 2020.

 

 

Samozrejme, vždy je priestor zlepšovať právnu úpravu. Neustále zmeny tak závažnej súčasti zákona o verejnom obstarávaní však znamenajú, že užívatelia systému si nedokážu ani len zvyknúť na nový právny režim predtým, ako je opäť zásadným spôsobom zmenený. Dovoľujeme si upriamiť pozornosť len na tri zmeny, ktoré môžu mať významný dopad na fungovanie revízneho systému v Slovenskej republike.

Zjavne nedôvodné námietky

Na účely eliminácie špekulatívneho správania sa hospodárskych subjektov zaviedla novela inštitút tzv. zjavne nedôvodných námietok. V prípade, že sú podané takéto námietky, Úrad pre verejné obstarávanie zastaví konanie. Ak vznikne kontrolovanému ich podaním škoda, je tento oprávnený ju uplatňovať na súde. Na prvý pohľad to vyzerá ako dobrý nápad. Definícia zjavne nedôvodných námietok však obsahuje príliš veľa neurčitých právnych pojmov a dáva široký priestor na interpretáciu. Rovnako aj jej samotná existencia môže znamenať, že hospodárske subjekty budú váhať s uplatnením svojich práv, ktoré im garantuje európska úprava verejného obstarávania. Škody spôsobené špekulatívnymi námietkami môžu byť totiž teoreticky obrovské. Navyše, v prípade zjavne nedôvodných námietok bude navrhovateľ povinný uhradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre verejné obstarávanie v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku. Preto bude veľmi zaujímavé sledovať prax regulátora a súdov vo vzťahu k tomu, akú hranicu načrtnú medzi špekulatívnymi a štandardnými námietkami a aká škoda sa bude verejným obstarávateľom priznávať za zneužitie revízneho systému.

10 krát vyššia kaucia

Ďalšou významnou zmenou je zvýšenie kaucie za podanie námietok. Výška kaucie bola novelou zmenená z 0,1% na 1% z predpokladanej hodnoty zákazky, čo znamená desaťnásobný nárast. Minimálna výška kaucie, teda spodný prah, zostala zachovaná na úrovni 2-tisíc eur, avšak maximálna výška kaucie bola zjednotená na na sumu 50-tisíc eur. Súčasná právna úprava obsahuje maximálnu výšku kaucie v hodnote 10-tisíc eur pri námietkach, ktoré boli podané v skorších štádiách konania, a to z dôvodu zabezpečenia nápravy chýb na začiatku procesu. Táto hodnota sa teda zvyšuje až päťnásobne. Vo veľkom množstve prípadov tak pôjde v reálnom živote kaucia nahor. Môžeme si to ilustrovať na jednoduchom príklade. Ak bude chcieť záujemca namietať podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zákazky na dodanie tovaru v hodnote 5.000.000 eur, bude musieť zaplatiť kauciu vo výške 50.000 eur, čo je 1% z predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň maximálna hodnota kaucie. V súčasnosti by zaplatil len 5.000 eur, teda 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky. Aj keby sa záujemca pri terajšej právnej úprave dostal vo vyššie uvedenom prípade namietania podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zákazky na dodanie tovaru na maximálnu hranicu kaucie, čo by sa mohlo stať napríklad pri tendri s hodnotou 10.000.000 eur, zaplatil by „len“ 10-tisíc eur. Tieto zmeny môžu predstavovať závažný problém predovšetkým pre malé a stredné podniky. Navyše, v prípade zastavenia konania z dôvodu zjavne nedôvodných námietok prepadne kaucia v plnej výške, čo je rozdiel oproti iným dôvodom zastavenia konania, pri ktorých sa vo väčšine prípadov kaucia naopak vracia.

Pokuta za nezloženie kaucie

Popri vyššie uvedených nástrojoch na zníženie špekulatívneho konania sa novelou zavádza aj správny delikt nezloženia kaucie v zákonnej lehote a zodpovedajúca povinnosť Úradu pre verejné obstarávanie uložiť za tento správny delikt pokutu vo výške zodpovedajúcej výške kaucie, ktorú mala povinná osoba zložiť. Následkom nezloženia kaucie teba nebude len zastavenie konania, tak ako doteraz, ale aj faktická povinnosť zaplatiť kauciu v plnej zákonnej výške a to formou pokuty za správny delikt. Aj neskoro podaný platobný príkaz pri uplatňovaní práva tak môže viesť k deliktuálnej zodpovednosti hospodárskeho subjektu.

Prijatie inštitútu zjavne nedôvodných námietok, zvýšenie kaucie za podanie námietok, ako aj nový správny delikt nezloženia kaucie v zákonnej lehote sledujú cieľ prevencie špekulatívneho správania sa hospodárskych subjektov pri uplatňovaní svojich práv v postupoch zadávania zákaziek. Je potrebné vyjadriť ocenenie Úradu pre verejné obstarávanie a Národnej rade Slovenskej republiky, že sa snažia zlepšiť revízny systém. V praxi bezpochybne existuje určitá úroveň jeho zneužívania subjektami, ktoré nemajú skutočný záujem získať určitú zákazku, len z istých dôvodov kompromitujú a preťahujú postup jej zadania. Na druhej strane sa však zdá, že stabilita a čas na vytvorenie ustálenej aplikačnej praxe by mohli zabezpečiť záujmy všetkých dotknutých strán lepšie ako nekonečné zmeny zákona. Zostáva len čakať, ako bude nový systém fungovať v praxi a najmä, ako dlho vydrží v tejto podobe. Je ešte potrebné dodať, že na základe podnetu samotného Úradu pre verejné obstarávanie prezidentka Slovenskej republiky vetovala novelu zákona a vrátila ju na prerokovanie parlamentu s pripomienkami. Jedným z viacerých dôvodov bolo práve zvýšenie kaucie. Podľa prezidentky Slovenskej republiky môže zvýšenie hraníc kaucií v praxi viesť k tomu, že sa najmä pre malých podnikateľov stanú námietky ekonomicky nedostupné, čo je záver, s ktorým musíme súhlasiť.

Je teda otázne, ako sa Národná rada Slovenskej republiky s pripomienkami prezidentky vysporiada a či zákon, tak ako bol prijatý, vôbec nadobudne účinnosť.

 

JUDr. Ján Azud
Partner
RUŽIČKA AND PARTNERS

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 10
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

J. Čižnár dočasne pozastavil funkciu prokurátorovi B. Palovičovihttps://www.teraz.sk/slovensko/j-ciznar-docasne-pozastavil-funkciu/434405-clanok.html

Čižnár pozastavil Palovičovi funkciu ešte v novembri na základe návrhu krajskej prokurátorky ...

Š. Harabinovi zanikne jeho funkcia sudcu na konci decembrahttps://www.teraz.sk/slovensko/s-harabinovi-zanikne-jeho-funkcia-sudc/434375-clanok.html

Národná rada SR prijala novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá od 15. októbra zakazuje ...

V. Sklenka sa vzdal funkcie sudcuhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-sklenka-sa-vzdal-funkcie-sudcu/434366-clanok.html

Sudca Okresného súdu (OS) Bratislava I Vladimír Sklenka sa vzdal funkcie sudcu.

ÚS rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumyhttps://www.teraz.sk/slovensko/us-rozhodne-o-navrhu-pozastavit-uci/434337-clanok.html

Prezidentka SR vo štvrtok (5.12.) napadla na ÚS predĺženie zákazu zverejňovať volebné ...

Prezidentka podpísala novelu, upraví sa vymáhanie náhradného výživnéhohttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-novelu-upravi-s/434308-clanok.html

Podľa doteraz platného zákona boli stanovené viaceré podmienky pri náhradnom výživnom.

Drgonec: Súdna rada mala verejne hlasovať už dávno, ale jej konanie sa zlepšiť nemusíhttps://www.webnoviny.sk/drgonec-sudna-rada-mala-verejne-hlasovat-uz-davno-ale-jej-konanie-sa-zlepsit-nemusi/

Súdna rada SR mala hlasovať verejne od samého začiatku, pretože nikdy neexistoval rozumný ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: