TlačPoštaZväčšiZmenši

Macejková Aliancii Fair-play: Pouvažujte nad zmenou názvu

18.4. 2012, 17:24 |  najpravo.sk

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetta Macejková reagovala na článok uverejnený v denníku SME „Smer ukáže svoje hranice – Fico so silou Orbána". Vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu SR vám prinášame v plnom nekomentovanom znení:

„Vážená pani riaditeľka,

vo viacerých Vašich vyjadreniach z posledných dní, ale aj z nedávnej minulosti som zaregistrovala Vaše osobné vážne výhrady voči rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") a spochybňovanie jeho apolitickosti a nezávislosti.

Svoje názory ste prezentovali ako riaditeľka občianskeho združenia Aliancia Fair-play.

Dňa 2. januára 2012 ste v denníku SME v článku pod titulkom Bol to rok krstných otcov napísali: „... ani ústavný súd neutečie pred svojím tieňom. Sériou nedávnych procedurálnych ťahov (o vylúčení sudcov z rozhodnutia o disciplinárnom návrhu proti Harabinovi) nielenže ohrozil spravodlivé prejednanie všetkých aktuálnych disciplinárnych návrhov proti predsedovi Najvyššieho súdu, ale de facto pošliapal aj svoje rozhodnutie z prvej polovice tohto roku."

Dňa 13. marca 2012 ste opäť v denníku SME v článku pod titulkom Smer ukáže svoje hranice – Fico so silou Orbána okrem iného uviedli: „Ak k odskúšanému štýlu vládnutia pridáme absolútne ovládnutie exekutívy, štátnych inštitúcií, podnikov, polície, priznané bratstvo s prezidentom, dočasným i bývalým vedením prokuratúry, politické rozhodovanie Ústavného súdu a pre obe strany životne dôležitú viditeľnú alianciu so Štefanom Harabinom, otvára sa priestor pre zásadné ohrozenie našej krehkej demokracie."

Dňa 23. februára 2012 v príspevku pre Televízne noviny Slovenskej televízie dátový analytik z občianskeho združenia Aliancia Fair-play Peter Kunder na skutočnosť, že ústavný súd v minulom roku skrátil dĺžku konania zo 157 na 86 dní zareagoval slovami: „Nerozhoduje dostatočne rýchlo vo veciach, ktoré skutočne polarizujú politickú scénu."

Vážená pani riaditeľka,

uvedomujem si postavenie, poslanie i nevyhnutnosť existencie mimovládnych organizácií a tretieho sektora ako takého pre posilňovanie a rozvoj demokracie na Slovensku. Vítam ich iniciatívy, návrhy a rozumné riešenia i konštruktívnu kritiku v záujme skutočného zlepšovania celospoločenskej klímy a odhaľovania škodlivých praktík, ktoré sa zakladajú na konkrétnych faktoch.

Jednou z mimovládnych organizácií a aktívnym reprezentantom tretieho sektora na Slovensku je aj občianske združenie Aliancia Fair-play. Na svojej webovej stránke v časti „Kto sme" uvádzate: „Aliancia Fair-play je občianskym združením zaregistrovaným na ministerstve vnútra. Za svoje základné hodnoty považuje nezávislosť, nestrannosť, otvorenosť, integritu, odbornosť a objektivitu ..."

Stanovy občianskeho združenia Aliancie Fair-play definujú také ciele činnosti tejto neziskovej organizácie, ktorých napĺňanie pri zvolení správnych prostriedkov môže byť užitočné nielen občianskemu združeniu, ale aj celej spoločnosti. Na pripomenutie si dovolím citovať z nich:

1. Cieľmi Aliancie Fair-play sú:

a) podpora rozvoja demokratických mechanizmov,

b) podpora demokratizácie politického prostredia,

c) podpora rozvoja slobodného mediálneho prostredia,

d) vzdelávanie, tréning, informovanie a aktivizovanie verejnosti,

e) budovanie takzvaných watch-dog, čiže monitorovacích mechanizmov.

2. Činnosť združenia Aliancia Fair-play sa zameriava najmä na:

a) analýzu a monitoring fungovania politických strán vrátane ich financovania, vyhodnocovanie legislatívneho rámca v tejto oblasti, skúmanie spravodlivosti a efektivity volebných systémov,

b) navrhovanie riešení pre transparentný a kontrolovateľný systém politických strán, ale aj volebných pravidiel,

c) monitoring dodržiavania platných legislatívnych noriem v oblasti politického a verejného života,

d) vytváranie priestoru pre verejnú a mediálnu diskusiu o problematike politických strán formou organizovania seminárov, konferencií a tvorivých stretnutí,

e) informovanie verejnosti, odborníkov a médií o výsledkoch práce Aliancie prostredníctvom médií, tlačových materiálov, vzdelávacích programov a činností charakterizovaných ako verejný lobing,

f) analýzu, monitoring mediálneho prostredia najmä so zameraním na nezávislosť a etiku médií, analýzu existujúcich mechanizmov, navrhovanie vlastných riešení,

g) vytváranie watch-dog, čiže monitorovacích mechanizmov, vrátane využitia nástrojov investigatívnej žurnalistiky, vytváranie mechanizmov a podnetov pre samoreguláciu mediálneho prostredia, poskytovanie poradenstva pre médiá,

h) ochranu spotrebiteľov,

i) ochranu a tvorbu životného prostredia,

j) hospodársku činnosť v súlade s cieľmi združenia,

k) vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

l) vzdelávanie a podporu vzdelávania.

Informujete tiež, že Vás zaujímajú vážne prípady zneužívania moci, verejných financií či vážneho konfliktu záujmov, pri ktorom mocní uprednostnia záujmy rôznych úzkych skupín pred záujmami občanov, že odhaľovaním konkrétnych prípadov a zlyhaní upozorňujete na závažné problémy a vytvárate tlak na ich riešenie.

Vážená pani riaditeľka,

Vaše hore uvedené ciele, činnosti, ako aj zámery a záujmy možno označiť za ušľachtilé. Už menej ušľachtilé sú podľa môjho názoru Vaše následné vyjadrenia minimálne v tých prípadoch, kde sa centrom Vášho záujmu, resp. Vašej prezentácie stala rozhodovacia činnosť ústavného súdu. Je preto zarážajúce, že ste svoje vlastné tu citované mediálne vystúpenia ani stanoviská občianskeho združenia Aliancia Fair-play nepodporili faktom či analýzou.

Z Vašich stanov jednoznačne vyplýva, že činnosť občianskeho združenia Aliancia Fair-play je orientovaná prakticky iba na politické a mediálne prostredie. Otázkou je, prečo potom v celoslovenských médiách venujete taký priestor neobjektívnej a Vami ničím nepodloženej kritike rozhodovacej činnosti ústavného súdu, ktorý Ústava Slovenskej republiky definuje ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti, ktorého postavenie, poslanie a ani rozhodovanie nesúvisí s politickým ani s mediálnym prostredím.

Bolo by iste zaujímavé poznať Váš mechanizmus monitorovania rozhodovacej činnosti ústavného súdu, pretože doteraz ste sa na ústavný súd neobrátili s jedinou požiadavkou na poskytnutie akýchkoľvek informácií, na základe ktorých by ste mohli objektívnejšie pristupovať k svojim hodnoteniam, a teda aj k mediálnym vystúpeniam na adresu rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Je možné, že práve dostatok relevantných informácií by Vás pripravil o možnosť bezdôvodných útokov na rozhodovaciu činnosť ústavného súdu. Opätovne Vám preto chcem pripomenúť, že práve občianske združenie Aliancia Fair-play na svojej webovej stránke v časti „Kto sme?" uvádza, že za svoje základné hodnoty považuje nezávislosť, nestrannosť, otvorenosť, integritu, odbornosť a objektivitu.

Dňa 24. februára 2012 ste v relácii Téma dňa – O korupcii v politike spravodajskej televízie TA3 niekoľkokrát zdôraznili, že „nie som výskumník, hovorím o svojich pocitoch a dojmoch". Vzhľadom na to, k akým skutočnostiam sa vyjadrujete a aký dosah môžu mať tieto vyjadrenia, si myslím, že by bolo pre Vás a širokú verejnosť oveľa lepšie, keby sa Vaše vystúpenia a články zakladali na údajoch a faktoch, nie na pocitoch a dojmoch. Pritom odbornosť a objektivitu považujete za hlavné krédo činnosti občianskeho združenia Aliancia Fair-play.

Odporúčam Vám preto oboznámiť sa aspoň so základnými dokumentmi ústavného súdu zverejnenými na jeho webovej stránke www.concourt.sk (napr. Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za roky 2009, 2010 a 2011).

Vážená pani riaditeľka,

ako predsedníčke Ústavného súdu Slovenskej republiky mi záleží na tom, aby ste sa vo vzťahu k tejto inštitúcii vyjadrovali objektívne. Dovoľujem si Vás upozorniť na to aj ako členku Tlačovej rady Slovenskej republiky, ktorej úlohou je dohľad nad dodržiavaním Etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov. Možno by ste si mali osviežiť pamäť a zopakovať si základné hodnoty tohto etického kódexu.

Na webovej stránke Aliancie Fair-play uvádzate: „Za najlepšiu obranu proti korupcii, klientelizmu či využívaniu moci považujeme verejnú kontrolu. Na tú treba silného a informovaného občana." Súhlasím s Vami – informovaného, nie dezinformovaného a Vami manipulovaného občana.

Vážená pani riaditeľka,

keďže občianske združenie Aliancia Fair-play za svoje základné hodnoty považuje nezávislosť, nestrannosť, otvorenosť, integritu, odbornosť a objektivitu, v súvislosti s viacerými Vašimi vyjadreniami v médiách týkajúcimi sa rozhodovacej činnosti ústavného súdu musím zapochybovať o tom, ktoré z týchto hodnôt Vy ešte vyznávate a dodržiavate. Z Vašich vyjadrení na adresu rozhodovacej činnosti ústavného súdu, z ktorých som citovala iba niektoré, je zrejmé, že nedokážete napĺňať vlastné základné hodnoty, ciele a činnosti, ktoré máte uvedené v kľúčovom dokumente občianskeho združenia - vo Vašich stanovách.

Z uvedeného vyplýva, že by bolo z Vašej strany vhodné pouvažovať nad zmenou názvu občianskeho združenia. Slová fair-play v doslovnom preklade znamenajú „hrať podľa pravidiel", resp. „konať čestne a slušne". Už vo svojej podstate majú zakotvenú silnú morálnu zásadu. Ocenila by som, keby ste ju vo vzťahu k ústavnému súdu a jeho rozhodovacej činnosti rešpektovali a svojím konaním i napĺňali alebo zmenili názov občianskeho združenia a jeho ciele.

S pozdravom

JUDr. Ivetta Macejková

predsedníčka Ústavného súdu

Slovenskej republiky"

Zdroj: www.concourt.sk
Ilustračné foto: stock.xchng 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1063
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Macejková neurobila chybu

nanit, ja si myslím, že ten list mal dôvod, nie som jej zástanca, ale myslím si, že keď má niekto takú podporu a silu ako má Fair-play, že im stačí lúsknuť prstami a sú v hociktorých správach, tak by nemali hovoriť o pocitoch a dojmoch. Ich význam je vysoký, je potrebné, aby niekto aktívne poukazoval na nezrovnalosti, ale nie na základe pocitov a dojmov. Nesúhlasím s tebou ani v tom, že "tieto veci začína vyťahovať až za vlády Fica", veď si pozri len tu pod článkom tie súvisiace články a tie vyjadrenia a reakcie tu boli aj za radičovej. Ja viem, že je to možno choré, ale v slovenskej spoločnosti platia ine pravidlá než v iných vyspelejších krajinách a bohužiaľ u nás je politika v súdnictve akosi samozrejmá a to na obidvoch "póloch", ak vôbec sú dva...

 
heoxe | 19.04.2012 19:39
 
Argumenty

Nejak mi uchádza pointa ... na čo bol dobrý tento list Macejkovej, keď sama neuviedla ani jediný argument, kde tá protistrana urobila chybu? To je ako keď zlodej kričí, chyťte zlodeja, alebo vodu káže a víno pije ... ak už chcela vytýkať, tak predsa mala použiť tie argumenty a nie odpísať polovicu programu z nejakého webu a tým tu na nás "tlačiť". Suché. A je paradoxné, že tieto veci začína "vyťahovať" až opäť za vlády Fica. Až mám neodôvodnené podozrenie, že jej to niekto nariadil. Som z toho smutný, len dokazuje, že nerobí svoju prácu, ale "politikárči". Keby aspoň jeden jediný argument dala :( Zas na to doplatí len slovenský národ, lebo politika do súdnictva a tobôž ústavného absolútne nepatrí... Inak, list je napísaný ako "morálny apel" (preto tam nie sú argumenty) .. a morálny apel patrí medzi nátlakové techniky, ten, kto o tom niečo študoval, to vie. Pani Macejkova, nerobte politiku a nepoužívajte nátlakové techniky na ľudí. Robte prosím svojú prácu. Mnohí, aj voliči Fica na pravdu a spravodlivosť čakáme...

 
nanit | 19.04.2012 10:45

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Náhrada škody v trestnom konaní

V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa ...

Dovolanie: Majetkový cenzus v spotrebiteľskom spore (§ 422 ods. 1 CSP)

Podmienky prístupu k dovolaniu, konkrétne podmienky prípustnosti dovolania pre nesprávne právne posúdenie, sú v kontexte stanoveného ...

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Svojej funkcie sa vzdalo 19 sudcov, aj z Najvyššieho súduhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-svojej-funkcie-sa-vzdalo-19-sudco/457066-clanok.html

Funkcie sudcu sa vzdalo 19 sudcov najmä z košických súdov a Najvyššieho súdu SR.

Rezort práce pripravil ďalšie zmeny k novele Zákonníka prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/rezort-prace-pripravil-dalsie-zmeny-k/457307-clanok.html

Novela Zákonníka práce, ktorú schválila vláda, prináša viaceré zmeny.

Novela zákona o obecnom zriadení môže ohroziť demokratické fungovanie obcí, tvrdí združenie občanovhttps://www.webnoviny.sk/novela-zakona-o-obecnom-zriadeni-moze-ohrozit-demokraticke-fungovanie-obci/

Pripravovaná novela zákona o obecnom zriadení ohrozí demokratické fungovanie obcí.

Jak na oddlužení a exekuce v době koronaviru: Co se chystá, co lze udělat už teďhttps://www.denik.cz/ekonomika/koronavirus-jak-na-oddluzeni-a-exekuce-20200401.html

Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, který v souvislosti s novým koronavirem ...

Urbancová odchádza do dôchodku, Najvyšší súd povedie najstarší sudcahttps://www.teraz.sk/slovensko/urbancova-odchadza-do-dochodku-najvy/457045-clanok.html

Sudkyňa a podpredsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Jarmila Urbancová odchádza do dôchodku.

Vláda vymenovala nových štátnych tajomníkov a splnomocnenkyňuhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-vymenovala-novych-statnych-taj/457040-clanok.html

Za novú splnomocnenkyňu pre rómske komunity vymenovala vláda A. Bučkovú

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 1/2020

Súkromné právo 1/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Súkromné právo 6/2019

Súkromné právo 6/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 1/2020

Justičná revue 1/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

PoUtStŠtPiSoNe
: