TlačPoštaZväčšiZmenši

Exekútor nenecháva 14-dňovú lehotu na "dobrovoľné" plnenie

1.4. 2014, 16:35 |  najpravo.sk

Pri vykonávaní exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa čoraz viac objavuje nesprávny názor, podľa ktorého by súdny exekútor mal ponechať povinnému 14 - dňovú lehotu na tzv. dobrovoľné plnenie. Táto lehota má podľa mnohých začať plynúť až od okamihu doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Tento, čoraz viac presadzovaný názor (je pochopiteľné, že týmto operujú v prvom rade povinní, bohužiaľ, operovať ním začínajú aj predstavitelia právnej obce) však nie je správny.

Pokiaľ súdny exekútor zvolí ako spôsob vykonania exekúcie exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke, robí to najmä z dôvodu naplnenia princípu rýchlosti a hospodárnosti konania, nakoľko:

 • účet vedený v peňažnom ústave má približne prevažná väčšina povinných,
 • na tomto účte sú reálne uložené peňažné prostriedky, pričom jeho zablokovaním je povinný nútený, čo najrýchlejšie predmet exekúcie vyporiadať, nakoľko potrebuje ďalej účet používať (napr. kvôli trvalým príkazom, splátke úveru a pod.),
 • týmto spôsobom možno pohľadávku, jej príslušenstvo a trovy exekúcie vysporiadať skôr ako v prípade exekúcie zrážkami zo mzdy.

Tzv. zablokovanie účtu, na základe príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, ktorý exekútor zasiela banke (t.j. blokovanie neurobí sám, od stola - to isté platí aj pri odblokovaní účtu, kedy príkaz na odblokovanie účtu opätovne doručuje príslušnej banke) vyvoláva ostré diskusie. Povinní, ako aj niektorí predstavitelia právnickej obce presadzujú názor, podľa ktorého má byť povinnému ponechaná lehota na dobrovoľné plnenie. Tieto subjekty si však túto lehotu zamieňajú s lehotou, počas ktorej má povinný právo podať námietky proti exekúcii (14-dňová, plynie okamihom doručenia upovedomenia o začatí exekúcie). To, že má povinný právo podať námietky, neznamená, že exekútor nemôže urobiť kroky smerujúce k riadnemu vymoženiu pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie. Podľa ust. § 95 ods 1 Exekučného poriadku v platnom znení platí, že exekútor:

 1. prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke (ďalej len "príkaz na začatie exekúcie") zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom,
 2. upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva s výnimkou nakladania s prostriedkami na účte len za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie,

a teda, súdny exekútor v prvom rade prikáže banke, aby zablokovala príslušnú sumu (POZOR, exekútor nikdy neprikazuje banke, aby zablokovala všetky prostriedky na účte povinného, ale aby zablokovala peňažné prostriedky vo výške pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie) a následne upovedomí o tomto spôsobe vykonania exekúcie povinného (a samozrejme aj oprávneného), pričom sám zákon nepozná lehotu, počas ktorej by mohol povinný dobrovoľne plniť.

Na tomto mieste by som rada poukázala na skutočnosť, že pokiaľ naozaj dôjde k zablokovaniu celého účtu (teda aj finančných prostriedkov nad rámec vymáhanej pohľadávky), tak za nesprávne zablokovanie zodpovedá banka, nie exekútor, ktorý banke prikazuje, aby zablokovala na účte povinného sumu do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva. Taký postup banky, kedy zablokuje viac ako sa vymáha, je v rozpore s Exekučným poriadkom a banka tak zodpovedá povinnému za prípadne vzniknutú škodu. V praxi však nastáva aj situácia, kedy sa účet povinného javí ako zablokovaný celý, a to v prípade, kedy povinný na účte nemá dostatok finančných prostriedkov (napr. exekútor vymáha pohľadávku v celkovej výške cca 2 000,00 EUR, avšak povinný ma účte len cca 1 500,00 EUR, v tomto prípade banka zablokuje na účte sumu 1 500,00 EUR a účet sa teda javí ako zablokovaný celý – zvyšnú sumu 500,00 Eur banka vinkuluje na účte povinného. Ak by na účet povinného po blokácii účtu prišlo nad rámec vymáhanej sumy, teda viac ako 500,00 EUR, banka na účte blokuje len tých vymáhaných 2 000,00 EUR a zvyšok je povinná nechať odblokovaný, k dispozícii povinného) – uvedené platí samozrejme pri zachovaní ustanovenia § 104 ods. 1 EP.

Používať slovné spojenie "dobrovoľné plnenie" v exekučnom konaní je viac ako zvláštne, nakoľko exekúcia predstavuje NÚTENÝ výkon exekučného titulu, kedy už povinný MUSÍ (od toho sa odvíja aj jeho označenie ako účastníka konania, nakoľko je zaviazaný k povinnosti) splniť, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Možnosť doborovoľného plnenia existuje len do času podania návrhu na vykonanie exekúcie, kedy začína exekučné konanie.

Postup exekútora pri vykonávaní exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke je často a nesprávne zamieňaný s postupom, ktorý sa uplatňuje pri exekúcii zrážkami zo mzdy, kedy exekútor:

 1. upovedomí o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy oprávneného a povinného,
 2. následne prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného (ďalej len "príkaz na začatie exekúcie") vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému.

V tomto prípade môže znenie zákona zvádzať k rozoberanému presadzovanému názoru, avšak, ani tu neplatí, že sa povinnému ponechá 14-dňová lehota na dobrovoľné plnenie.

Exekučné konanie ako také možno rozdeliť do týchto fáz:

 • 1. fáza - fáza od podania návrhu na vykonanie exekúcie po okamih, kedy súd poverí exekútora vykonaním konkrétnej exekúcie,
 • 2. fáza - fáza lustrovania majetku a vydania upovedomenia o začatí exekúcie príslušeným spôsobom, pričom v tejto fáze exekútor zároveň vykonáva blokačné úkony voči majetku povinného (napr. vydá a doručí banke príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke),
 • 3. fáza - fáza, počas ktorej plynie 14-dňová lehota povinnému na podanie námietok proti exekúcii a námietok proti trovám exekúcie (ak si teda povinný upovedomenie prevzal),
 • 4. fáza - po uplynutí lehoty na podanie námietok vydá súdny exekútor exekučný príkaz za podmienok vymedzených Exekučným poriadkom. Na základe exekučného príkazu je banka je povinná po doručení exekučného príkazu vyplatiť pohľadávku a jej príslušenstvo oprávnenému, resp. exekútorovi (podľa dohody medzi exekútorom a oprávneným).

Pokiaľ by exekútor postupoval v exekučnom konaní podľa presadzovaného názoru, v praxi by to znamenalo:

 • povinný by mal možnosť (a reálne by ju aj využil) vybrať si zo svojho účtu všetky peňažné prostriedky ešte pred tým, ako dôjde k blokácii účtu, resp. k odpísaniu prostriedkov na základe exekučného príkazu, čo by smerovalo k poškodzovaniu veriteľa, a reálne by k žiadnemu dobrovoľnému plneniu nedošlo (totiž, ak by povinný naozaj chcel plniť, urobí tak ešte pred začatím exekučného konania),
 • ak by si upovedomenie o začatí exekúcie neprevzal, o prebiehajúcej exekúcii by sa nikdy nemusel dozvedieť (najčastejšie sa povinný o prebiehajúcej exekúcii dozvie práve na základe zablokovania jeho účtu).

Autorka: Mgr. Martina Jenčová
exekútorský koncipient a mediátor 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 890
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Jednostranný pohľad

Vážená pani Jenčová, máte jednostaranný a len právnický pohľad. Viem o prípade, kedy exekútor konal okamžite a zablokoval 3 bankové účty povinnému na vymáhanú sumu okolo 200,-€. Táto suma bola na viacerých účtoch k dispozícii a okamžite bola vyrovnaná. Avšak odblokovanie účtov trvalo bankám omnoho dlhšie, ako ich zablokovanie a poplatok za exekútorskú blokáciu tvoril takmer 3/4 vymáhanej sumy (v tomto prípade). Banky si teda účtujú za zablokovanie účtu nehorázny poplatok, ktorý by v prípade 14 dňovej lehoty na zaplatenie nemusel byť. Takto prišiel dotyčný takmer o dvojnásobok vymáhanej sumy len preto, že exekútor konal okamžite bez akéhokoľvek overenia. Takže názory na 14-dňovú lehotu sú opodstatnené z hľadiska povinných. Vy však svoju "ryžu" dostanete vždy. Chce to len trochu ľudský prístup, nakoľko väčšina ľudí sa do tejto situácie nedostala svojim nezodpovedným konaním, ale vonkajšími nepredpokladateľnými okolnosťami. (väčšina, nie všetci).

 
Igor | 17.08.2015 15:06
 
aaa

Ústava SR Čl.17 (2) Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.

 
aaa | 08.07.2014 13:11
 
prosim o radu

Dobry den,chcem vas poprosito radu.exekutor vymaha odomna dlhktorymam voci banke.bral som si pozicku,po case som prisiel o zamestnanie a nemal som ako splacat pozicku.casom mi narastol dlh-bral som si pozicku 3000€ no prisiel mi papier zo sudu aby som do 15dni zaplatil vyse 9000€ aj zo vsetkymi poplatkami a urokmi.nemam zamestnanie nemam ziadny majetok uz niekolko rokou nebyvam doma koly rodinym nezhodam.strucne povedane mama urobila zomna bezdomovca.prebyvam kde sa da po kamaratoch alebo niekedy sa radsej tulam a schovavam aby ma znami nevideli na ulici ako bzdomovca.mam priatelku ktora mi dost pomaha ale je to o nervy.dost sa hadame.a este ktomu je v 5 mesiaci tehotenstva.snazim sa si najst robotu a dat vsetko doporiadku a postarat sao moje lasky.ale ztymi dlhmi to tazkozvladnem.viem ze mozem podat odvolanie do 15dni a poziadat o splatkovy kalendar ale tobudem splacat 50rokou.a zcoho mam zit?tonikoho nezaujima.keby existovalo take riesenie ze by mi niekto poskytol pozicku s ktorej by som si vyplatil vsetky dlhy a potom by som splacal len jednu.je taka moznost?a kde?alebo neaka amnestia na dlhy,alebo neake odpustenie?ked nemam zatial robotu nemam kde byvat nemam ziadny majetok nemam nic,mozu ma koly tomu aj zavriet?toho sa dost bojim.uz som sa pokusil aj par krat skoncit zo zivotom.no neuspesne ostatny co ma poznaju sa cuduju ze este zijem.chcem sa zbavit dlhou zamestnat sa a viest normalny rodinny zivot s priatelkou a babatkom ktore cakame.prosim vas poradte mi.uz som naozaj zufali.dohana ma to k veciam a rozhodnutiam ktore su fakt desive...za vasu radu a pomoc vam zo srdca dakujem.a kludne vam dojdem podakovat aj osobne...

 
janik | 15.05.2014 16:09

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odmietnutie súdu vymenovať určitú osobu za poručníka len z dôvodu jej zadlženia

Prekážkou pre ustanovenie fyzickej osoby za poručníka maloletého dieťaťa nemôže byť samotné zadlženie tejto osoby bez zohľadnenia ...

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Mazák: Súdna rada sa bude venovať sudcovi Trubanovi aj bez listovhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-mazak-sudna-rada-sa-bude-venovat/480219-clanok.html

Mazák v tej súvislosti pripomenul, že byť nestranným sudcom znamená, že ak má sudca čo i ...

Novela Zákonníka práce má riešiť gastrolístky aj výkon práce z domuhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-zakonnika-prace-ma-riesit-g/480144-clanok.html

Ministerstvo práce pripravuje novelu Zákonníka práce, ktorá má riešiť výkon práce z ...

Mazák: Nezávislosť súdnictva je na historicky najnižšom hodnoteníhttps://www.teraz.sk/slovensko/mazak-nezavislost-sudnictva-je-na-h/480038-clanok.html

Nelichotivý výsledok a posledné miesto vo vnímaní nezávislosti by mali podľa Mazáka ...

Právnu pomoc počas pandémie potrebovali ľudia najmä pre stratu zamestnania či bývaniahttps://www.webnoviny.sk/pravnu-pomoc-pocas-pandemie-potrebovali-ludia-najma-pre-stratu-zamestnania-ci-byvania/

Počas pandémie koronavírusu potrebovali ľudia najčastejšie právnu pomoc v súvislosti so ...

Nominovať do súdnej rady zo strany ústavných činiteľov len nesudcov, je podľa právnika dobrý krokhttps://www.webnoviny.sk/nominovat-do-sudnej-rady-zo-strany-ustavnych-cinitelov-len-nesudcov-je-podla-pravnika-dobry-krok/

Nominovať do Súdnej rady SR zo strany najvyšších ústavných činiteľov len nesudcov, je ...

Via Iuris chce prísnejšie kritériá na šéfa prokuratúryhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-prisnejsie-kriteria-n/479888-clanok.html

Najvhodnejším kandidátom je pre Via Iuris prokurátor, bývalý prokurátor alebo sudca.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 5/2020

Justičná revue 5/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: