TlačPoštaZväčšiZmenši

69/2017 Z. z.

18.4. 2017, 11:36 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A.        Všeobecná časť:

 

Návrh zákona reaguje na poznatky z aplikácie pravidiel pre voľby do orgánov samosprávnych krajov  a na základe vykonanej analýzy sa navrhuje upraviť voľbu predsedu samosprávneho kraja tak, aby vo voľbách bol zvolený za predsedu samosprávneho kandidát, ktorý vo voľbách získa najviac platných hlasov. Praktické skúsenosti ukázali, že voliči sú skôr motivovaní zúčastniť sa prvého kola volieb, v ktorom volia aj poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Účasť na druhom kole volieb býva veľmi nízka a preto ani voľby v tomto prípade nie sú úplným odrazom vôle voličov.  Štát však na zabezpečenie druhého kola voľby vynakladá nezanedbateľné finančné prostriedky.

 

Pravidlo jednokolovej voľby  sa uplatňuje aj pri voľbách starostov obcí a primátorov miest, pričom postavenie a zodpovednosť primátorov veľkých krajských miest  sú porovnateľné s postavením a zodpovednosťou predsedov samosprávnych krajov.

 

Pokiaľ ide organizačno-technické  a rozpočtové zabezpečenie volieb, konzultovali sme návrh so zástupcami ministerstva vnútra a zistili sme, že zmenou zákona dôjde k významnej úspore rozpočtových prostriedkov. Najvýznamnejšiu úsporu predstavuje položka odmeny členom komisií v deň konania volieb, ďalej sú to výdavky na materiál (hlasovacie lístky, obálky)  a mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich organizačne a technicky vykonanie volieb  . Úspora je premenlivá, pretože závisí od toho, v koľkých krajoch by sa konalo druhé kolo voľby. Vo voľbách v roku 2013 sa druhé kolo konalo v piatich samosprávnych krajoch. Ak by sa druhé kolo volieb v tomto čase  nekonalo, ušetrilo by sa približne 2 400 tis. Eur.

 

Okrem toho návrh reaguje na niektoré aplikačné problémy, ktoré rezonovali počas volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, kedy sa prvý krát aplikoval zákon č. 180/2014 Z. z. o  podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (volebný zákon). Návrhy nemenia pravidlá, iba upresňujú postupy volebných orgánov a zabezpečujú tak správnu a jednoznačnú aplikáciu zákona. Okrem toho sa navrhuje zákonom určiť odmenu zapisovateľovi štátnej komisie.

 

Okrem spomenutého volebného zákona sa navrhuje novela zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, ktorou sa reaguje na vypustenie druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov a z toho dôvodu sa primerane upravujú dve ustanovenia zákona.

 

 

            Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočty verejnej správy.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

B.        Osobitná časť

 

K čl. I

K bodom 1, 2 a 3:

 

Návrh je reakciou na poznatky z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016. V zákone sa navrhuje doplniť výška odmeny pre zapisovateľa štátnej komisie. Zapisovateľ štátnej komisie, ktorého vymenúva vláda a plní úlohy pre štátnu komisiu pre všetky druhy volieb a referendum, zúčastňuje sa zasadnutí štátnej komisie s poradným hlasom. Vzhľadom na postavenie zapisovateľa, jeho úlohy ako aj kontinuálne zabezpečovanie úloh je vhodné aby jeho odmena bola ustanovená zákonom a nie vyhláškou ministerstva vnútra. Ďalej sa vyskytli sa situácie, keď okrsková volebná komisia odmietla umožniť hlasovať voličovi, ktorý odmietol podpísať prevzatie hlasovacích lístkov a obálky. Z tohto dôvodu sa spresňuje postup okrskovej volebnej komisie v takejto situácii.

Taktiež vo verejnosti rezonovali sťažnosti voličov, že okrskové volebné komisie nevenovali pozornosť ochrane osobných údajov na zozname voličov pri podpisovaní prevzatia hlasovacích lístkov. Preto je žiaduce ustanoviť povinnosť pre okrskové volebné komisie ochraňovať osobné údaje voličov primeranými opatreniami.

 

K bodom 4 a 5:

 

Návrhom sa zabezpečuje uplatňovanie § 139 ods. 5 písm. a) a ods. 8, podľa ktorého ku kandidátnej listine musí byť pripojené a kandidátom vlastnoručne podpísané vyhlásenie, z ktorého volebná komisia samosprávneho kraja, ktorá preskúmava kandidátne listiny a registruje kandidátov zistí, že kandidát súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. Doplnením ustanovenia sa precizuje postup volebnej komisie samosprávneho kraja pri registrácii kandidátnych listín. Ak kandidát vyhlásenie nepripojí, kandidátna listina nemôže byť zaregistrovaná.

 

K bodu 6:

Zmena súvisí s vypustením ustanovenia o druhom kole volieb predsedu samosprávneho kraja.

 

K bodu 7:

Zmenou sa ustanoví pôsobnosť príslušnej komisie, ktorá zisťuje výsledky volieb poslancov vo volebnom obvode.

 

K bodom 8 a 9:

Zmena súvisí s vypustením ustanovenia o druhom kole volieb predsedu samosprávneho kraja.

 

K. čl. II

 

K bodom 7 a 8:

Zmena súvisí s navrhovanou novelou zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej sa voľby predsedu samosprávneho kraja vykonajú len v jednom kole.

 

K. čl. III

 

            Navrhuje sa aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia,  teda v dostatočnom časovom predstihu pred vyhlásením volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 978
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: