Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka

Judikatúra

⁋ Premium

Povinnosť náležitého vyčíslenia trov konania

Princípu spravodlivosti sa prieči, aby v dôsledku procesnej aktivity sporovej strany, ktorá sa sťažnosťou podľa § 239 a nasledujúcich CSP domáha nápravy rozhodnutia vyššieho súdneho úradníka, bola dodatočne na základe podania učineného až v rámci konania o takto podanej sťažnosti priznaná protistrane náhrada trov konania, ktorých výšku táto protistrana opomenula preukázať, a náležite vyčísliť pred rozhodovaním vyššieho súdneho úradníka podľa § 262 ods. 2 CSP, a to za stavu, keď okolnosti veci neindikujú, že by protistrane vo včasnom preukázaní a vyčíslení trov bránila objektívna prekážka.
21. September 2023Trovy konania
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Nullum crimen sine lege v správnom trestaní

Aktivita správneho orgánu nie je na mieste tam, kde zákon nestanoví, že určité konanie je správnym deliktom a že možno zaň uložiť príslušnú správnu sankciu.
21. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Proces prípravy volieb a správna žaloba

Z právnej úpravy konania vo volebných veciach obsiahnutej v SSP vyplýva, že predpokladom podania žaloby je uskutočnenie volieb.
21. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Pojem „schválnosť“ podľa zákona o priestupkoch

Najvyšší správny súd SR spresnil výklad pojmu "schválnosť" podľa zákona o priestupkoch.
12. September 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Daňová exekučná výzva a možnosť jej súdneho prieskumu

Najvyšší správny súd konštatuje, že daňová exekučná výzva podlieha len v obmedzenom rozsahu súdnemu prieskumu zákonnosti.
12. September 2023Občianske procesné právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Rozhodovanie sudcu o účastníkovi konania, u ktorého bol sudca v minulosti v pracovnom pomere

Je predchádzajúci pracovný pomer sudcu k účastníkovi konania bez ďalšieho dôvodom na konštatovanie zaujatosti sudcu?
30. August 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Oboznamovanie sa sudcu s právnymi predpismi ako dôvod na prieťahy v konaní

Možno prieťahy v konaní zo strany súdu ospravedlniť potrebou sudcu oboznámiť sa s právnymi predpismi? Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k tejto otázke.
24. August 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Kritériá pre uznanie daňového výdavku a jeho dokazovanie výsluchom zamestnancov

Najvyšší správny súd SR konštatoval, ktoré tri podmienky musia byť splnené, aby mohol byť uznaný výdavok podnikateľa za daňový výdavok.
18. August 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Neskoré zverejnenie dražobnej vyhlášky v obchodnom vestníku ako porušenie povinnosti exekútora

Podľa rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu SR musí exekútor postupovať tak, aby dražobná vyhláška bola zverejnená najneskôr 30 dní pred dňom konania dražby bez ohľadu na to, kedy bola dražobná vyhláška zaslaná na zverejnenie.
15. August 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Orgán oprávnený rozhodovať o nárokoch vyplývajúcich zo zmluvy o športovej činnosti

Najvyšší správny súd SR sa vo svojom uznesení vyjadril k otázke právomoci všeobecných súdov riešiť spory vyplývajúce zo zmluvy o športovej činnosti.
15. August 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Príspevok na chránenú dielňu a kompetencia (občianskeho vs. správneho) súdu prejednať žalobu

Najvyšší správny súd vo svojom uznesení konštatoval, že ak je predmetom konania nárok vyplývajúci zo zákona o službách zamestnanosti, daná vec nepatrí do všeobecného občianskoprávneho súdnictva, ale patrí do súdnictva správneho.
11. August 2023Správne právo
⁋ Premium

JUDIKATÚRA: Zadržanie imigrantov vstupujúcich na územie štátu a jeho súlad s Dohovorom

Najvyšší správny súd sa vo svojom rozhodnuti venoval otázke zadržani
3. August 2023Správne právo
PoUtStŠtPiSoNe
: