Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Námietky proti exekúcii

najpravo.sk • 19.1. 2013, 17:42

Námietky sú formou obrany povinného v exekučnom konaní. Povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne.

Námietky proti exekúcii je exekútor povinný doručiť súdu najneskôr do piatich dní od ich doručenia účastníkom. O námietkach proti exekúcii rozhodne súd najneskôr do 60 dní od ich doručenia. Rozhodnutie o námietkach sa doručí oprávnenému, povinnému a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, je prípustné odvolanie, proti rozhodnutiu, ktorým sa námietkam nevyhovelo, odvolanie prípustné nie je (iba ak o námietkach rozhodoval vyšší súdny úradník). Ak je rozhodnutie, ktorým sa námietkam vyhovelo, právoplatné, súd exekúciu zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu už nie je prípustné odvolanie.

Ak povinný zoberie námietky späť predtým, ako o nich rozhodne súd, exekútor pokračuje vo vykonávaní exekúcie a o námietkach sa nerozhoduje.

Námietky sú spoplatnené súdnym poplatkom vo výške 6% z vymáhaného nároku, najmenej 66 eur, najviac 16 596,50 eura, avšak súd poplatok vyberá len ak o námietkach rozhodol, poplatok sa nevyberá ak sa námietky vzali späť pred rozhodnutím súdu, alebo ak súd aj napriek podaným námietkam exekúciu zastavil z iného dôvodu. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1241

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: