Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Odvolanie proti rozsudku (vzor odvolania)

Stanislava Ďurišová • 13.12. 2023, 21:31

Vzor odvolania slúži na podanie odvolania ako riadného opravného prostriedku voči rozsudku prvostuňového súdu.

Všeobecne o odvolaní

Proti rozsudku súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie, ak to zákon nevylučuje. Ide o riadny opravný prostriedok voči prvostupňovému rozhodnutiu. Zákon výslovne ustanovuje, v ktorých prípadoch nie je odvolanie prípustné tiež, že odvolanie je možné podať aj voči uzneseniu, pokiaľ tak výslovne zákon ustanovuje. 

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Lehota a miesto podania odvolania

Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Odvolanie sa teda nepodáva na odvolací súd, ale na súd, ktorý rozsudok vydal. Tento súd následne zabezpečí zaslanie odvolania na nadriadený súd. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom súde, hoci spravidla sa odvolanie podáva na súd, ktorý rozsudok vydal.

Náležitosti odvolania

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Odvolacie dôvody upravuje § 365 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

Ako upraviť vzor

Aby bola úprava odvolania pre Vás jednoduchá a prehľadná, vzor odvolania obsahuje zvýraznené všetky časti, ktoré musia byť upravené, spolu popisom, ako odvolanie upraviť.

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4450

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: