TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvodová správa k zákonu č. 85/2022 Z. z.

20.4. 2022, 09:49 |  najpravo.sk

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva zo súčasnej mimoriadne nepriaznivej situácie na európskom trhu z energetickými komoditami, najmä elektrinou a zemným plynom, ktoré ohrozujú cenovú dostupnosť dodávok elektriny a zemného plynu pre odberateľov v domácnosti a niektoré ďalšie skupiny odberateľov elektriny a zemného plynu.

Cieľom návrhu zákona je posilnenie a zefektívnenie prvku cenovej regulácie na trhu dodávky elektriny a dodávky plynu pre súčasné cenovo regulované skupiny odberateľov elektriny a plynu: pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti a tzv. malé podniky, t.j. odberateľov elektriny a odberateľom plynu mimo domácnosti s ročným odberom elektriny najviac 30 000 kWh alebo ročným odberom plynu najviac 100 000 kWh. Návrh zákon prináša aj rozšírenie okruhu cenovo regulovaných subjektov v elektroenergetike a plynárenstve  o odberateľov elektriny mimo domácnosti, ktorí prevádzkujú zariadenia sociálnych služieb na základe zápisu do registra sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na odberateľov plynu mimo domácnosti, ktorí odoberajú plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v spoločnom tepelnom zdroji bytového domu, a to už od nasledujúceho kalendárneho roka 2023. Naliehavosť prijatia právnej úpravy už v tomto čase vyplýva z potreby získania časového priestoru na potrebnú prípravu regulovaných subjektov, ktoré by mali začať obstarávať elektrinu a plyn na kalendárny rok 2023 už v tomto čase, a to nielen pre súčasný okruh regulovaných odberateľov, ale aj pre rozšírený okruh.

Pre zabezpečenie súladu rozšírenia okruhu odberateľov s právom Európskej únie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ) sa navrhuje umožniť dodávateľom elektriny a plynu, ako aj odberateľom elektriny a plynu, ktorí budú mať právo na dodávku elektriny alebo plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví zúčastňovať sa aj trhu s neregulovanou dodávkou elektriny a plynu, ak to dostatočne vopred oznámia dodávateľom elektriny a plynu. Návrh zákona zavádza aj potrebnú flexibilitu cenovej regulácie prostredníctvom oprávnenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozširovať alebo zužovať rozsah cenovej regulácie podľa situácie na trhu, napríklad v prípade, ak by nastal opačný trend vo vývoji cien energetických komodít a ceny by náhle výraznejšie klesli (ako napríklad v roku 2020).

Cieľom návrhu zákona je ďalej posilniť bezpečnosť dodávok elektriny a plynu prostredníctvom inštitútu dodávateľa poslednej inštancie. Za účelom predchádzania špekulatívnym odchodom z trhu zo strany dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu sa navrhuje zaviesť osobitná zodpovednosť dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu, ktorý stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn voči odberateľom elektriny a plynu za škodu spôsobenú stratou spôsobilosti dodávať elektriny alebo plyn a dodávkou poslednej inštancie. Navrhuje sa tiež zaviesť povinnosť dodávateľa elektriny alebo plynu, ktorý stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn bezodkladne ponúknuť množstvo elektriny alebo plynu, ktoré zabezpečil pre svojich odberateľov, za obstarávacie náklady navýšené o jadrovú infláciu dodávateľovi poslednej inštancie a pre prípad, že túto svoju povinnosť nesplní, uložiť mu ju rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Úradu sa zároveň navrhuje priznať právomoc vydávať predbežné opatrenia na účely obmedzenia možnosti dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu prevádzať obstaranú elektrinu alebo plyn alebo ju zaťažovať právami tretích osôb a tak poškodzovať práva a oprávnené záujmy odberateľa a dodávateľa poslednej inštancie.

Návrh zákona si ďalej kladie za cieľ okamžite podporiť rozsiahly, ale kontrolovaný, rozvoj lokálnych zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré si budú môcť inštalovať koncoví odberatelia elektriny (všetky kategórie odberateľov vrátane domácností) až do výšky maximálnej rezervovanej kapacity ich odberných miest a využívať predovšetkým na účely vlastnej spotreby, s možnosťou dodávky prebytočnej elektriny do sústavy a s oslobodením od úhrady tarify za prevádzkovanie systému až do 1 000 MWh vyrobenej a spotrebovanej elektriny ročne. Návrh zákona odstraňuje doterajší limit inštalovaného výkonu lokálnych zdrojov vo výške 500 kW, ako aj ďalší doterajší limit 10 % inštalovaného výkonu lokálneho zdroja pre dodávku prebytočnej elektriny vyrobenej lokálnym zdrojom do sústavy. Koncový odberateľ elektriny si tak zabezpečí výrobu lacnejšej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a môže dosiahnuť signifikantnú úsporu aj na regulovaných poplatkoch. Rozvoj lokálnych zdrojov podporí decentralizáciu energetiky a predovšetkým významne prispeje k väčšej sebestačnosti slovenských odberateľov elektriny znížením dopytu po elektrine z fosílnych zdrojov. Návrh zákona upravuje tiež výstavbu zariadení na výrobu elektriny vrátane lokálnych zdrojov v miestnych distribučných sústavách.

Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať sociálne vplyvy, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana a manželstvo, rodičovstvo a rodinu.  Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a na životné prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie

Dátum účinnosti návrhu zákona sa navrhuje od 1. apríla 2022.

 

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa rozšíriť okruh subjektov s právom na dodávku elektriny a dodávku plynu za ceny regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví o odberateľov elektriny mimo domácnosti a odberateľov plynu mimo domácnosti, ktorí odoberajú elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a o odberateľov plynu mimo domácnosti, ktorí odoberajú plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v spoločnom tepelnom zdroji bytového domu a sú pritom zákonne zastúpení správcom bytového domu alebo spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V praxi pôjde o odberateľov plynu, ktorí plyn využívajú ako palivo v domových kotolniach bytových domov na účely zásobovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, t.j. nie na podnikateľské účely.

K bodu 2

Legislatívno-technická zmena spojená s vypustením pojmu malý podnik a jeho plnohodnotným nahradením výpočtom odberateľov elektriny mimo domácnosti a odberateľom plynu mimo domácnosti s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh alebo plynu 100 000 kWh podľa bodu 1, dodávka elektriny ktorým podlieha cenovej regulácii.

K bodom 3 až 7

V súvislosti s rozšírením rozsahu cenovej regulácie sa upravujú regulačné pravidlá tak, aby cenová regulácia zabezpečila ochranu zraniteľných odberateľov na základe ročnej periodicity vydávania cenových rozhodnutí (na rozdiel od súčasnej praxe kopírujúcej dĺžku regulačného obdobia). Navrhnutý mechanizmus opierajúci sa o právo zraniteľného odberateľa dobrovoľne opustiť súčasné regulované prostredie (opt-out) alebo doň naopak vstúpiť, ak sa predtým nachádzal mimo regulovaného prostredia (opt-in) (do 31. marca pre nasledujúci kalendárny rok), má zabezpečiť paralelnú existenciu regulovaných a neregulovaných produktov pre zraniteľných odberateľov, čím sa zvýši ponuka pre zraniteľného odberateľa a umožní sa trhu flexibilne reagovať. Právo na zmenu dodávateľa ostáva zraniteľnému odberateľovi zachované aj naďalej. Zároveň sa navrhuje umožniť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví flexibilne upraviť rozsah cenovej regulácie dodávky elektriny alebo dodávky plynu zraniteľným odberateľom, ak je to odôvodnené situáciou na trhu, pričom v takom prípade musí zmene rozsahu regulácie predchádzať aj zmena regulačnej politiky schválená regulačnou radou podľa § 8.     

K bodu 8

V súvislosti s navrhovaným oprávnením úradu rozhodnúť o uložení povinnosti dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, ktorý stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn, bezodkladne ponúknuť množstvo elektriny alebo plynu dodávateľovi poslednej inštancie sa navrhuje rozšíriť kompetencie úradu na úseku vecnej regulácie.

K bodom 9 až 11

Legislatívno-technické zmeny súvisiace s posunom označenia ustanovení zákona.

K bodu 12

Dodávateľ elektriny a dodávateľ plynu pre zraniteľných odberateľov bude povinný predkladať cenový návrh na nasledujúci kalendárny rok vždy do 31. októbra.

K bodom 13 a 14

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s vložením odseku 5 do § 11 zákona. V druhej vete § 14 ods. 10 sa navrhuje zmeniť súčasný spôsob vydávania cenových rozhodnutí v prípade vyčerpania limitu inštalovaných výkonov pre nové zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktoré každoročne určuje a zverejňuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Navrhuje sa, aby v takom prípade Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prerušil cenové konanie a opätovne ho obnovil v prípade, ak ministerstvo hospodárstva určí a zverejní ďalšie limity inštalovaných výkonov. Cenové rozhodnutia sa v takom prípade vydávajú v poradí, v akom došlo k začatiu cenových konaní.

K bodu 15

Navrhuje sa zaviesť ročná periodicita vydávania cenových rozhodnutí v regulovanej činnosti dodávky elektriny a plynu zraniteľným odberateľom.

 K bodom 16 až 19

S cieľom rýchleho a kontrolovaného rozvoja výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vrátane lokálnych zdrojov sa navrhuje rozšíriť právomoc Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodovať v sporoch medzi prevádzkovateľmi sústav a žiadateľmi o pripojenie zariadení na výrobu elektriny, ako aj v sporoch medzi prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav a prevádzkovateľmi miestnych distribučných sústav, ak dôjde k porušeniu zákonných povinností prevádzkovateľa sústavy, najmä v prípadoch neoprávneného odmietnutia pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do sústavy. Navrhuje sa, aby úrad mohol takéto spory rozhodovať aj bez predchádzajúceho súhlasu oboch účastníkov sporu o predložení veci na rozhodnutie úradu. V novelizovanom § 38 ods. 9 sa ďalej navrhuje vypustiť doterajšie neaplikovateľné ustanovenie o súde ako odvolacom orgáne a nahradiť ho regulačnou radou, ktorá rozhoduje o odvolaniach voči prvostupňovým rozhodnutiam úradu aj v ďalších veciach. Súdny prieskum rozhodnutia úradu a rady ostáva zachovaný.

K bodu 20

Navrhuje sa prechodné ustanovenie § 45h, ktorého účelom je upraviť vzťahy súvisiace so zabezpečením cenovo regulovaných dodávok elektriny a plynu už v roku 2023 pre rozšírený okruh cenovo regulovaných odberateľov a umožniť doposiaľ neregulovaným odberateľom, aby sa uchádzali o cenovo regulované dodávky elektriny alebo plynu v predĺženej lehote do 30. apríla 2022.

K Čl. II

K bodu 1

Zmenou zákonnej definície lokálneho zdroja sa navrhuje zrušiť súčasný limit na výstavbu lokálnych zdrojov (z obnoviteľných zdrojov energie) vo výške 500 kW a ako jediný limit ustanoviť len výšku maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta koncového odberateľa, ktorý má záujem o inštaláciu lokálneho zdroja. Tým sa vytvorí priestor pre pokrytie pokiaľ možno celej spotreby odberného miesta z obnoviteľných zdrojov energie a sebestačne. To znamená, že ak je maximálna rezervovaná kapacita odberného miesta dojednaná napríklad vo výške 1 MW, koncový odberateľ elektriny si bude môcť inštalovať lokálny zdroj maximálne 1 MW.   

K bodu 2

Ide o zmenu povahy ustanovenia, ktoré v súčasnosti vyjadruje povinnosti koncového odberateľa elektriny, ktorý si zamýšľa inštalovať lokálny zdroj tak, aby po novom vyjadrovalo podmienky pre uplatnenie práv podľa § 4b ods. 2.

K bodom 3 a 4

S cieľom zvýšiť informovanosť štátnych orgánov o napĺňaní alokovaných inštalovaných výkonov v lokálnych zdrojoch sa navrhuje zaviesť povinnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy informovať včas ministerstvo o pridelení kapacity na pripojenie lokálneho zdroja, ako aj o samotnom pripojení do distribučnej sústavy.

K bodu 5

Navrhované nové znenie odseku 12 v § 4b zákona vyjadruje právo výrobcu elektriny z lokálneho zdroja dodávať do sústavy prebytočnú elektrinu, a to až v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja. Maximálna rezervovaná kapacita pre lokálne zdroje sa môže dojednať až do výšky celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja. Ak by však takáto kapacita k dispozícii objektívne nebola, možno dojednať aj nižšiu kapacitu, podľa technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý dodáva (prebytočnú) elektrinu do sústavy, bude mať práva a povinnosti výrobcu podľa zákona o energetike vrátane povinnosti uzavrieť zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny a povinnosti zabezpečiť prevzatie zodpovednosti za odchýlku, pokiaľ si ju výrobca v lokálnom zdroji nebude niesť sám.

K bodu 6

Navrhuje sa zvýšiť množstvo elektriny, ktoré bude vyrobené lokálnym zdrojom a spotrebované priamo v odbernom mieste, v ktorom je pripojený lokálny zdroj až na úroveň 1 000 MWh ročne.

K bodu 7

Na účely zabezpečenia kontrolovaného rozvoja lokálnych zdrojov sa navrhuje poveriť prevádzkovateľa prenosovej sústavy zákonne zodpovedného za zachovanie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy vypracovaním minimálnych technicko-konštrukčných a prevádzkových požiadaviek vzťahujúcich sa na lokálne zdroje, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy zapracuje do svojich technických podmienok a ktorými budú viazaní aj prevádzkovatelia distribučných sústav zabezpečujúcich pripájanie lokálnych zdrojov do sústavy. Ďalej sa navrhuje stransparentniť proces rozvrhovania voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny medzi prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav prostredníctvom pravidiel, ktoré vypracuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovatelia distribučných sústav budú ďalej povinní zverejňovať na svojom webovom sídle voľnú kapacitu pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje a túto najmenej jedenkrát týždenne aktualizovať.

K bodu 8

Navrhuje sa zvýšiť flexibilita ministerstva hospodárstva pri alokovaní sumárnych hodnôt inštalovaného výkonu nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a pre lokálne zdroje tak, aby ju mohlo ministerstvo v odôvodnených prípadoch meniť aj v priebehu kalendárneho roka, na ktorý sú alokácie určené.

K bodu 9

Navrhuje sa nové prechodné ustanovenie § 18l, ktoré upravuje lehoty pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy na vypracovanie minimálnych technicko-konštrukčných a prevádzkových požiadaviek vzťahujúcich sa na lokálne zdroje a na určenie pravidiel rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy.

K Čl. III

K bodu 1

Pojem zraniteľný odberateľ má podľa zákona č. 250/2012 Z. z. význam v oblasti cenovej regulácie, keďže súhrnne vyjadruje okruh osôb s právom na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za ceny regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Preto sa navrhuje pojem zraniteľný odberateľ používaný v zákone č. 251/2012 Z. z. na vymedzenie odberateľov v domácnosti, ktorých životné funkcie sú závislé od odberu elektriny, nahradiť pojmom závislý odberateľ.

K bodu 2

Pojmom zraniteľný pojem sa navrhuje označiť okruh osôb s právom na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za ceny regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

K bodu 3

Nový § 17b upravuje vzájomné vzťahy dodávateľov elektriny alebo plynu a zraniteľných odberateľov pri opustení regulovaného prostredia alebo pri vstupe do regulovaného prostredia. Právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za ceny regulované úradom bude mať každý zraniteľný odberateľ. Uplatňovať sa bude na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom.

Na tieto účely sa budú zraniteľní odberatelia deliť na tri skupiny, a to (i) zraniteľní odberatelia, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn za regulované ceny, (ii) zraniteľní odberatelia, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii a (iii) ostatní zraniteľní odberatelia, medzi ktorých patria noví zraniteľní odberatelia, ktorí sa pripájajú do sústavy alebo siete, noví zraniteľní odberatelia, ktorí pokračujú v odberoch po zmene odberateľa (napríklad pri prevode bytov alebo pri úmrtí odberateľa) a odberatelia, ktorí sa ocitli v režime dodávky poslednej inštancie a musia si v priebehu troch mesiacov nájsť riadneho dodávateľa.

Prvá skupina zraniteľných odberateľov (doterajší regulovaní zraniteľní odberatelia) bude mať právo ukončiť zmluvu so svojim súčasným dodávateľom k 31. decembru, ak mu to oznámi do 31. marca (tzv. opt-out princíp). Ak však toto svoje právo nevyužije, zmluva o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom, ktorú uzavrel so svojim dodávateľom sa obnovuje na ďalší kalendárny rok a zraniteľný odberateľ ostáva v režime regulovanej ceny.

Druhá skupina zraniteľných odberateľov (doposiaľ neregulovaní zraniteľní odberatelia) bude mať naopak právo vstúpiť do režimu cenovej regulácie, ak dodávateľa požiadajú o uzavretie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok v lehote do 31. marca (tzv. opt-in princíp). Podmienkou bude, aby takýto zraniteľný odberateľ nebol pre nasledujúci kalendárny rok zmluvne už viazaný u iného dodávateľa.

Dodávateľ poskytujúci univerzálnu službu bude povinný uzatvoriť so zraniteľnými odberateľmi z druhej skupiny zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom v trvaní jedného kalendárneho roka.

A napokon tretia skupina zraniteľných odberateľov, ktorú tvoria noví zraniteľní odberatelia a zraniteľní odberatelia v režime dodávky poslednej inštancie, bude mať právo vstúpiť do režimu cenovej regulácie kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka. Zmluva o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom sa s touto skupinou zraniteľných odberateľov uzatvorí na dobu do konca kalendárneho roka, v ktorom si bude takýto zraniteľný odberateľ môcť prvýkrát zvoliť režim neregulovanej dodávky elektriny.

Právo na dodávku elektriny alebo plynu za ceny regulované úradom, ako aj navrhovaný opt-out a opt-in princíp sa nedotýkajú práva zraniteľných odberateľov na zmenu dodávateľa podľa § 17 ods. 9 až 11.

Ustanovenie § 17b upravuje aj postup v prípade, ak úrad rozhodne o obmedzení alebo nevykonávaní cenovej regulácie.

K bodom 4 a 5

S cieľom zabezpečiť zvýšenú úroveň bezpečnosti dodávok elektriny a plynu pre odberateľov elektriny a plynu, ktorí sa ocitli v dodávke poslednej inštancie, sa v prvom rade navrhuje zaviesť osobitnú zodpovednosť dodávateľov elektriny alebo plynu, ktorí stratili spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn, za škodu spôsobenú stratou spôsobilosti dodávať alebo samotnou dodávkou poslednej inštancie (§ 18 ods. 7). Ďalej sa navrhuje zaviesť povinnosť dodávateľa elektriny alebo plynu, ktorý stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn bezodkladne ponúknuť množstvo elektriny alebo plynu, ktoré zabezpečil pre svojich odberateľov, za obstarávacie náklady navýšené o jadrovú infláciu dodávateľovi poslednej inštancie (§ 18 ods. 14). Nesplnenie tejto povinnosti na dobrovoľnej báze môže kompenzovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím, ktorým takúto povinnosť dodávateľovi uloží, prípadne aj vydaním predbežného opatrenia, ktorým zakáže prevod elektriny alebo plynu okrem dodávky elektriny alebo dodávky plynu koncovým odberateľom elektriny alebo koncovým odberateľom plynu alebo zákaz zaťažovania elektriny alebo plynu právami tretích osôb v rozsahu, v akom by mohla dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu vzniknúť povinnosť ponuky množstva elektriny alebo plynu dodávateľovi poslednej inštancie (§ 18 ods. 15). 

K bodu 6

Zámerom prijatia návrhu zákona je umožniť rýchly a kontrolovaný rozvoj v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a osobitne v lokálnych zdrojoch. K tomu poslúži aj zvýšenie transparentnosti procesu pripájania do sústavy. V zmysle zákona sú prevádzkovatelia sústavy povinný uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy s každým žiadateľom, ktorý splní technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy (§ 28 ods. 2 písm. l), § 31 ods. 2 písm. h) a § 31 ods. 13). Navrhuje sa, aby bol prevádzkovateľ sústavy povinný odôvodniť každé odmietnutie uzatvorenia zmluvy o pripojení, uviesť informácie o tom, ktoré technické podmienky alebo obchodné podmienky pripojenia nie sú splnené, ako aj informácie o tom, aké opatrenia je potrebné prijať v sústave alebo u žiadateľa, aby mohlo byť žiadosti vyhovené. 

K bodu 7

S cieľom zvýšenia kontroly plnenia technických a obchodných podmienok pripojenia do sústavy sa navrhuje podmieniť pripojenie zariadenia na výrobu elektriny vrátane lokálneho zdroja, ako aj iných zmien technických parametrov pripojenia do miestnej distribučnej sústavy, uzatvorením zmluvy o pripojení medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy. Ak budú splnené technické a obchodné podmienky pripojenia, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy bude povinný uzatvoriť takúto zmluvu o pripojení do sústavy.

K bodom 8 a 9

Vychádzajúc z aplikačnej praxe sa navrhuje zvýšiť dohľad Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nad procesom obstarávania elektriny a plynu dodávateľmi pre svojich koncových odberateľov.

K bodom 10 až 13

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s rozšírením právomoci úradu dohliadať a prípadne sankcionovať nedodržiavanie nových povinností súvisiacich so zabezpečovaním dodávky elektriny a dodávky plynu zraniteľným odberateľom, povinností súvisiacich s dodávkou poslednej inštancie, povinností dodávateľov elektriny a plynu pri zabezpečovaní elektriny a plynu pre svojich koncových odberateľov a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav v súvislosti s pripájaním nových zariadení na výrobu elektriny do sústavy. 

K bodu 14

Navrhuje sa prechodné ustanovenie § 96g, ktorého účelom je upraviť vzťahy súvisiace so zabezpečením cenovo regulovaných dodávok elektriny a plynu už v roku 2023 pre rozšírený okruh cenovo regulovaných odberateľov a umožniť doposiaľ neregulovaným odberateľom, aby sa uchádzali o cenovo regulované dodávky elektriny alebo plynu na rok 2023 v predĺženej lehote do 30. apríla 2022.

K čl. IV

Navrhuje sa dátum účinnosti zákona.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 14
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA – Lehota na podanie správnej žaloby opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k právnym účinkom žaloby opomenutého účastníka.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

JUDIKATÚRA – Identifikácia žalovaného prostredníctvom EVČ motorového vozidla

Je EVČ motorového vozidla dostatočným identifikačným údajom na účel označenia žalovaného v žalobe?

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: