Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dôvodová správa k zákonu č. 533/2021 Z. z.

najpravo.sk • 25.3. 2022, 12:38

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona reaguje na Národnou radou Slovenskej republiky schválené znenie zákona o elektronických komunikáciách po zapracovaní pripomienok prezidentky republiky pri vetovaní pôvodne schváleného znenia zákona o elektronických komunikáciách.

Bez prijatia zmien navrhovaných v predkladanom návrhu zákona Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky príde o možnosť kontaktovať telefónne čísla nahlásené operátormi, ktoré sa zaregistrovali do sietí mimo územia Slovenskej republiky, čo bude mať kritický dopad na funkčnosť aplikácie eHranica a následne vykonateľnosť vyhlášok, ktoré stanovujú povinnosti osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. V prípade, že by sa osoba rozhodla neregistrovať sa do aplikácie eHranica a vstúpila by na územie Slovenskej republiky bez kontroly na hraniciach, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky by sa o tejto skutočnosti podľa schváleného znenia zákona nikdy nedozvedel a nemohol tieto čísla kontaktovať. Táto neschopnosť štátu konať je kritická najmä v prostredí možných nových variantov ochorenia COVID-19, ako napríklad aktuálny variant Omicron. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky by tak z veľkej časti stratil flexibilnosť, s ktorou môže na situáciu reagovať a aplikovať ju v praxi.

Návrhom zákona sa umožní rýchla a efektívna identifikácia potenciálnych nositeľov nákazy a kontrola dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy formou poskytnutia relevantných dát orgánom vykonávajúcim monitoring vývoja epidemiologickej situácie a kontrolu dodržiavania nariadených opatrení, nakoľko uvoľnením opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia nevyhnutie dôjde k zvýšeniu rizika šírenia nákazy. Okrem rizika komunitného šírenia ostáva hlavným rizikom import ochorenia zo zahraničia. Poskytnuté dáta budú výlučne umožňovať identifikáciu užívateľov, ktorí sa pred svojím vstupom na územie slovenskej republiky nachádzali v štáte, ktorý je z hľadiska výskytu ochorenia OCVID-19 a epidemiologickej situácie charakterizovaný ako štát, ktorý nie je bezpečný. Takáto úprava umožní adresnejšie smerovanie opatrení a ich vynucovanie bez potreby plošného uzatvárania hraníc a zamedzenia cezhraničného pohybu osôb. Uzatvorenie hraníc by totiž malo nie len potenciálne negatívny vplyv na uplatňovanie základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky a osôb, ktoré majú oprávnený záujem vstúpiť na územie Slovenskej republiky, ale v končenom dôsledku môže mať aj nesmierne negatívny vplyv na ekonomickú situáciu a môže spôsobiť značné hospodárske škody. Účelom návrhu zákona je predchádzať riziku týchto škôd súčasne so zachovaním čo najväčšej miery ochrany zdravia a predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19. 

Zákonodarca rešpektuje výhrady prezidentky, ktoré vzniesla voči pôvodne schválenému zneniu §.117 ods.21 zákona o elektronických komunikáciách, týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

Zároveň zákonodarca vníma potrebu zo strany orgánov verejného zdravotníctva disponovať legálnou bázou pre získanie určitých údajov o účastníkoch telekomunikačnej .prevádzky za účelom napr. trasovania kontaktov, kontroly dodržiavania izolácie pri príchode zo zahraničia a pod. v čase pandémie ochorenia Covid-19.

 

Zákonodarca v záujme vyváženia uvedených záujmov s prihliadnutím na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky schvaľuje predkladané znenie návrhu zákona, ktoré  dbá o zvýšenú ochranu súkromia a osobných údajov dotknutých osôb a zároveň by poskytlo možnosť orgánom verejného zdravotníctva získať od podniku prinajmenšom telefónne číslo účastníka pri zachovaní bŕzd a kontrolných mechanizmov.

Návrh zákona tak reflektuje potrebu osobitných záruk vznesených napr. Ústavným súdom Slovenskej republiky v uznesení sp. zn. PL. ÚS 13/2020, a to najmä subsidiaritu používania získaných údajov, jasné vymedzenie účelu použitia daných údajov, kvalitný dohľad zo strany nezávislých inštitúcií, zabezpečenie mimoriadne vysokej úrovne ochrany a bezpečnosti, časovo podmienené zničenie údajov a zároveň vyrozumenie dotknutých osôb.

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

Osobitná časť

 

K Čl. I

Navrhuje sa, aby v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, počas ktorých sú bezprostredne ohrozené životy a zdravie občanov v súvislosti so šírením pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, bolo umožnené podniku na základe písomnej žiadosti Úradu verejného zdravotníctva poskytnúť tomuto do 24 hodín údaje o účastníkovi, ktorému bola zaslaná informácia podľa § 83 ods. 8 písm. c) v rozsahu telefónneho čísla a zároveň spracúvať prevádzkové údaje, a to na nevyhnutný čas najdlhšie však počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu maximálne na účel včasného identifikovania potenciálnych nositeľov nákazy a zabráneniu jej ďalšieho šírenia.

 

Účelom je možnosť orgánov verejného zdravotníctva získať bazálne informácie o cezhraničnom pohybe kontaktov vo vzťahu k ich príchodu z epidemiologicky nebezpečných krajín, a to aj bez súhlasu dotknutého účastníka, ak získanie súhlasu nie je možné alebo ak by tým mohol by zmarený účel poskytovania údajov.

 

Zavádza sa povinnosť tieto údaje bezodkladne po pominutí dôvodu zničiť a informovať o tom účastníka.

 

V navrhovanom ustanovení sa zavádza niekoľko bŕzd a kontrolných mechanizmov pre zabránenie neprimeranému zásahu do súkromia a osobných údajov dotknutých osôb. Tieto osobitné záruky zodpovedajú požiadavkám vzneseným v uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 13/2020, ako aj pripomienkam prezidentky republiky vzneseným

vo vete prezidentky k pôvodne schválenému textu zákona o elektronických komunikáciách.

 

Toto mimoriadne opatrenie sa navrhuje zaviesť na základe predchádzajúcich skúseností

s protiepidemickými opatreniami proti ochoreniu COVID-19.

 

 

K Čl. II

Navrhuje sa dátum účinnosti 1. februára 2022, aby bol zhodný s dátumom účinnosti zákona.

 

Bratislava 8. decembra 2021

 

 

Eduard Heger, v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Andrej Doležal, v.r.

minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 307

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: