TlačPoštaZväčšiZmenši

60/2018 Z. z.

18.3. 2018, 17:04 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

 

Návrh zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov                      v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) do legislatívneho procesu predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej                   len „úrad“) na základe úlohy C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2016.

Cieľom novej právnej úpravy je ustanoviť samostatný a komplexný legislatívny rámec plne pokrývajúci oblasť technickej normalizácie, vychádzajúci z požiadaviek harmonizovanej európskej legislatívy a z požiadaviek aplikačnej praxe.

Predmetom návrhu zákona je úprava základných pojmov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým                   sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. ES L 316 14. 11. 2012) v platnom znení (ďalej                   len „nariadenie (EÚ) č. 1025/2012“), pôsobnosti, práv a povinností slovenského národného normalizačného orgánu, hlavných princípov a postupu pri tvorbe slovenských technických noriem, zapojenia zainteresovaných strán prostredníctvom technických komisií do tvorby slovenských technických noriem, nákladov na činnosť slovenského národného normalizačného orgánu, poskytovania technických noriem, ochrany technických noriem a s tým súvisiaci dohľad nad dodržiavaním zákona a ukladanie pokút.

Pojmy definované v návrhu zákona vychádzajú z prepracovanej definície technickej normy používanej v nariadení (EÚ) č. 1025/2012 a ďalšie pojmy sú uvádzané pre potreby technickej normalizácie na národnej úrovni.

V návrhu zákona sa ďalej ustanovujú požiadavky, ktoré musí zabezpečiť slovenský národný normalizačný orgán, ktorým je úrad. Na zabezpečenie nezávislosti slovenského normalizačného orgánu je pri úrade zriadená Rada pre technickú normalizáciu (ďalej len „Rada“), ktorej poslaním je najmä dohliadanie na dodržiavanie zakladajúcich zásad normalizačnej činnosti, ktorými                     sú koherencia, transparentnosť, otvorenosť, konsenzus, dobrovoľné uplatňovanie, nezávislosť               od osobitných záujmov a efektívnosť, uznaných Svetovou obchodnou organizáciou (WTO)                      v oblasti technickej normalizácie a citovaných v nariadení (EÚ) č. 1025/2012.

V návrhu zákona je uvedený postup slovenského národného normalizačného orgánu pri tvorbe, zmene, schvaľovaní, vydávaní a rušení slovenských technických noriem tak, aby bol chránený oprávnený záujem, zároveň upravuje oblasť poskytovania technických noriem.

 

Poskytovanie slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií za úhradu vyplýva z členstva úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu v európskych normalizačných organizáciách (CEN, CENELEC, ETSI). Spravovanie sústavy slovenských technických noriem slovenským národným normalizačným orgánom zároveň zabezpečuje ochranu používateľov technických noriem, a tým aj ochranu spotrebiteľa s cieľom zabrániť šíreniu technických noriem, ktoré sú pozmenené alebo neaktuálne, ako aj ochranu práv tvorcov technických noriem, ktorými sú medzinárodné, európske a národné normalizačné orgány. Poskytovanie technických noriem nemôže byť „voľné“, ale je ho potrebné koordinovať, pričom musí byť dodržaný princíp poskytovania noriem za úhradu. Ustanovuje sa, že úrad je oprávnený poskytovať slovenské technické normy, a teda aj európske a medzinárodne normy prevzaté do sústavy slovenských technických noriem a samostatne vydané medzinárodné normy verejnosti za úhradu, pričom výška úhrady je podľa splnomocňujúceho ustanovenia určená vo všeobecne záväznom predpise, ktorý vydá úrad. Na úhradu za poskytovanie slovenských technických noriem sa nevzťahuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V európskom normalizačnom ponímaní je používanie technických noriem vo všeobecnosti dobrovoľné. Z uvedených dôvodov sa pristúpilo k podrobnejšej úprave rozmnožovania alebo rozširovania slovenských technických noriem, ktoré je možné len so súhlasom slovenského národného normalizačného orgánu. Rozmnožovanie alebo rozširovanie sa týka nielen celého textu slovenských technických noriem, ale aj častí ich textov.

Návrh zákona naďalej predpokladá možnosť, aby orgány štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch mohli používať odkazy na slovenské technické normy priamo v texte právneho predpisu. Táto možnosť je však podmienená včasným oznámením takéhoto zámeru slovenskému národnému normalizačnému orgánu a uhradením, resp. refundáciou nákladov súvisiacich so spracovaním a poskytovaním slovenských technických noriem slovenskému národnému normalizačnému orgánu. Toto sa netýka odkazov na slovenské technické normy v právnych prepisoch uvedené v poznámkach pod čiarou, ktoré majú podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky informatívny charakter.

Návrh zákona má pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

 

 

B. Osobitná časť

 

 

K Čl. I

K § 1

Ustanovuje sa predmet návrhu zákona.

K § 2

Vymedzujú sa základné pojmy na účely návrhu zákona.

K § 3

Uvádzajú sa definície výsledkov normalizačnej činnosti, ako je technická norma, slovenská technická norma a technická normalizačná informácia, a zároveň aj pojmy úzko súvisiace s postupmi a činnosťami nevyhnutnými na tvorbu a spracovanie týchto dokumentov. Pri pojme „technická norma“ zákon v poznámke pod čiarou odkazuje na priamo účinné nariadenie (EÚ)              č. 1025/2012 z dôvodu, aby zákon necitoval definíciu technickej normy z nariadenia.

Deklaruje sa dobrovoľný charakter technickej normy podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012. Zároveň sa striktne uvádza, že technická norma nie je technickým predpisom. Toto ustanovenie je dôležité pre pochopenie rozdielu medzi dobrovoľným používaním technických noriem a povinnosťou dodržiavať všeobecne záväzný právny predpis (technický predpis). Nerozlišovanie týchto pojmov často vedie technickú verejnosť, ale aj zástupcov orgánov verejnej moci k názoru, že technická norma je rovnocenná s technickým predpisom a na základe toho predpokladá, že je záväzná a prístupná bezodplatne. Návrh zákona má ambíciu riešiť tento pretrvávajúci problém jednoznačným stanovením, že technická norma nie je technickým predpisom.

Ustanovuje sa značka slovenskej technickej normy STN, predbežnej slovenskej technickej normy STN P a technickej normalizačnej informácie TNI.

Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia sa nesprístupňuje podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, keďže sa tieto dokumenty poskytujú za úhradu.

Zároveň sa ukladá povinnosť inému orgánu štátnej správy vopred písomne upozorniť slovenský národný normalizačný orgán, že v návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý pripravuje a predloží do legislatívneho procesu, bude vo vlastnom materiáli odkazovať v texte                  na slovenskú technickú normu.

K § 4

Vymedzuje sa pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti technickej normalizácie v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 505/2009 Z. z. Oproti platnej právnej úprave                     sa nerozširuje rozsah pôsobnosti úradu. Ďalej sa určuje povinnosť úradu hradiť členské poplatky v európskych normalizačných organizáciách CEN a CENELEC a medzinárodných normalizačných orgánoch ISO a IEC. Členovia CEN, CENELEC, ISO, IEC o poplatkoch a rozpočte organizácií a orgánov každoročne hlasujú na štatutárnych zasadnutiach/valných zhromaždeniach. Členské poplatky majú každoročne rastúcu tendenciu. Úrad spolupracuje s ETSI na základe Memoranda o porozumení, ktoré je uzatvorené s každou národnou normalizačnou organizáciou, ktorá pôsobí v členskom štáte Európskej únie. Úrad nie je členom ETSI. Ďalej je zakotvená povinnosť úradu uhrádzať náklady súvisiace s povinnosťami a činnosťami, ktoré musí plniť a zabezpečovať slovenský národný normalizačný orgán. Deklaruje sa, že úrad je slovenským národným normalizačným orgánom, keďže na základe výsledkov auditu a požiadaviek európskych a medzinárodných normalizačných organizácií CEN, CENELEC, ETSI, ISO a IEC splnil požiadavky na jeho medzinárodné a európske uznanie ako slovenského národného normalizačného orgánu.

Odôvodneným prípadom podľa odseku 1 písm. b) je situácia, ak európske normalizačné organizácie stanovia skrátené lehoty povinného prijatia európskych noriem do sústavy slovenských technických noriem. Tento postup môže byť použitý, ak napríklad je potrebné urýchlene vydať technickú normu podporujúcu legislatívu, napríklad technické normy harmonizované so smernicami alebo inými legislatívnymi aktmi EÚ. Keďže periodicita vydávania vestníka je jedenkrát za mesiac, nebolo by možné tieto skrátené lehoty dodržať, preto úrad pristúpil aj k možnosti oznamovania prostredníctvom webového sídla. Ide však len o výnimočné situácie. Následne bude informatívne oznámené prijatie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácii aj vo vestníku, pričom platnosť takto informatívne oznámenej slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácii bude dňom jej oznámenia na webovom sídle úradu.

Zároveň sa vymedzujú práva a povinnosti úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu. Návrh zákona bližšie špecifikuje povinnosti, ktoré je slovenský národný normalizačný orgán povinný plniť a zabezpečiť pri svojej činnosti, ktoré vyplývajú tak z nariadenia (EÚ)                   č. 1025/2012, ako aj z vnútorných pokynov medzinárodných a európskych normalizačných organizácií, ktorých je úrad riadnym členom. Slovenský národný normalizačný orgán zverejňuje na svojom webovom sídle kritériá na tvorbu slovenskej technickej normy v štátnom jazyku po ich schválení Radou pre technickú normalizáciu (ďalej len „rada“). Vzhľadom na vysoký počet každoročne prijímaných technických noriem na európskej úrovni (v roku 2016 vydali európske normalizačné organizácie CEN  a CENELEC spolu 1590 európskych noriem a dokumentov)                 a vzhľadom na personálne kapacity úradu a angažovanosť a záujem externých spolupracovníkov úradu, ale aj dostupné finančné prostriedky, nie je možné prijímať všetky tieto technické normy prekladom do štátneho jazyka, preto sa stanovujú kritériá na ich preklad. Podľa návrhu zákona zostaví tieto kritériá slovenský národný normalizačný orgán a schváli rada. Podľa navrhovaných kritérií budú mať prioritu harmonizované európske normy a harmonizačné dokumenty (ďalej len „EN a HD“), EN a HD vypracované na základe mandátu Európskej komisie alebo žiadosti Európskej komisie o normalizačnú prácu, bezpečnostné technické normy slúžiace na podporu legislatívy, terminologické normy, normy navrhnuté príslušnou technickou komisiou, technické normy navrhnuté radou, pričom sa bude vyhodnocovať rozsah používateľov a efektívnosť využitia prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Ďalej sa uvádzajú postupy stanovené slovenským národným normalizačným orgánom podľa pravidiel určených európskymi, medzinárodnými a národnými normalizačnými orgánmi. Tieto pravidlá vychádzajú zo zásad správnej praxe na prípravu, prijímanie a uplatňovanie technických noriem, ktoré prijala Svetová obchodná organizácia  (WTO) v oblasti technickej normalizácie a to: koherencii, transparentnosti, otvorenosti, konsenze, dobrovoľnom uplatňovaní, nezávislosti od osobitných záujmov a efektívnosti („zakladajúce zásady“).

Pravidlá európskych normalizačných organizácií sú Vnútorné predpisy CEN/CENELEC, Časť 2: Spoločné pravidlá na normalizačnú prácu; (Internal Regulation Part 2: Common Rules for Standardization Work), Vnútorné predpisy CEN/CENELEC, Časť 3: Pravidlá na stavbu a navrhovanie publikácií CEN/CENELEC; (Internal Regulation Part 3: Rules for the structure and drafting of CEN/CENELEC Publications).

Ďalej slovenský národný normalizačný orgán postupuje podľa pravidiel medzinárodných normalizačných organizácií, ktorými sú: Smernice ISO/IEC, Časť 1: Postupy na normalizačnú prácu (ISO/IEC Directives, Part 1: Procedures for the technical work), Smernice ISO/IEC, Časť 2: Princípy a pravidlá na stavbu a navrhovanie publikácií ISO a IEC.

Slovenský národný normalizačný orgán sa riadi aj metodickými postupmi, ktoré vydáva slovenský národný normalizačný orgán a sú zverejnené na webovom sídle úradu v časti technická normalizácia.

Dôležitou povinnosťou, ktorú musí slovenský národný normalizačný orgán zabezpečiť,                        je ochrana slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie a inej technickej normy a inej technickej normalizačnej informácie.

Slovenský národný normalizačný orgán prevádzkuje portál, ktorý slúži ako zoznam platných a zrušených slovenských technických noriem, technických normalizačných informácií a ich zmien a opráv (obsahujúci základné bibliografické údaje, spôsob prevzatia do sústavy slovenských technických noriem, referenčné dokumenty, úhradu za poskytnutie). Využíva                  sa na poskytovanie slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií a ich zmien a opráv v elektronickej podobe za úhradu. Prostredníctvom portálu je poskytovaná aj služba STN-online. Bližšie informácie o službe STN-online sú uvedené na webovom sídle slovenského národného normalizačného orgánu. STN-online je služba, ktorá poskytuje znenie slovenských technických noriem, technických normalizačných informácií a ich zmien na základe úhrady a znenie opráv slovenských technických noriem, technických normalizačných informácií a ich zmien, ktoré sa poskytujú bezodplatne.

K § 5 

Ustanovuje sa zriadenie rady ako odborného poradného orgánu predsedu úradu                              na zabezpečenie nezávislosti slovenského národného normalizačného orgánu. Členmi rady                     sú zástupcovia zainteresovaných strán, ktorými sa rozumejú zástupcovia podnikateľov, zástupcovia zamestnávateľov, organizácií zastupujúcich záujmy spotrebiteľov, profesijných zväzov, zástupcov vedy a výskumu a zástupcovia orgánov verejnej moci. Nezávislosť slovenského národného normalizačného orgánu sa zabezpečí tak, že počet zástupcov orgánov verejnej moci v rade je najviac jedna tretina z celkového počtu členov rady. Ustanovuje                         sa pôsobnosť rady. Ďalšie náležitosti upraví štatút rady a rokovací poriadok rady, ktorý vydá úrad.

K § 6

Dôležitú úlohu v činnosti technickej normalizácie má technická komisia, ktorá sa zúčastňuje pripomienkovania na európskej a medzinárodnej úrovni a na národnej úrovni. Technické komisie sú priamo zainteresované na tvorbe pôvodných slovenských technických noriem a pôvodných technických normalizačných informácií. Vyjadrujú sa k spôsobu zavedenia európskych noriem do sústavy STN a zaradenia do plánu medzinárodných noriem. Ďalšie náležitosti a spôsob rokovania je upravený v štatúte technických komisií, ktorý vydá úrad ako slovenský národný normalizačný orgán.

K § 7

Zákon predpokladá pri tvorbe slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie v zmysle čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 zapojenie zainteresovaných subjektov, ktoré                      sa zúčastňujú na tvorbe slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie vrátane technickej komisie, orgánu verejnej moci a spracovateľa. Je ustanovená povinnosť postupovať podľa pravidiel európskych normalizačných organizácií, medzinárodných normalizačných orgánov a národného normalizačného orgánu. Ďalej sa uvádza, čo sa rozumie pod tvorbou slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie, ktorá je bližšie špecifikovaná v nasledujúcich paragrafoch.

K § 8

Ukladá sa povinnosť zverejnenia plánu technickej normalizácie na webovom sídle slovenského národného normalizačného orgánu. Ďalej sú explicitne uvedené formy prijatia európskych a medzinárodných noriem, európskych normalizačných produktov a iných technických normalizačných informácií do sústavy slovenských technických noriem. Uvedené spôsoby prijatia do sústavy slovenských technických noriem sú určené vo vnútorných predpisoch európskych normalizačných organizácií a medzinárodných normalizačných orgánov a metodických postupov slovenského národného normalizačného orgánu. Zároveň slovenský národný normalizačný orgán  určí, či prijme do plánu zámer na spracovanie pôvodnej slovenskej technickej normy a v prípade viacerých predložených zámerov na spracovanie pôvodnej slovenskej technickej normy určí, ktorú spracuje, resp. či je potrebné takúto normu spracovať. 

 

K § 9

Ustanovuje sa postup spracovania slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií.

Je ustanovená povinnosť úradu vybrať spracovateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“). Úrad financuje spracovanie slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií z prostriedkov štátneho rozpočtu, preto má povinnosť postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. Postup pri určení spracovateľa normy v súlade                   so zákonom č. 343/2015 Z. z. je závislý od výšky predpokladanej hodnoty zákazky. Znamená             to, že v prípadoch, keď predpokladaná hodnota zákazky neprevýši sumu 50 000,- eur, je v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 spôsob výberu spracovateľa určený, a to tak, že verejný obstarávateľ je povinný osloviť minimálne troch potenciálnych uchádzačov o spracovanie normy (napr. pôvodnej slovenskej technickej normy), z ktorých slovenský národný normalizačný orgán vyberie víťazného uchádzača v závislosti od nastavených podmienok a kritérií výberu (tzn. napr. kritériom môže byť cena za preklad a podmienkou účasti skúsenosti s prekladmi, prípadne iné).

V prípadoch, keď spracovanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie uhrádza externý subjekt (tzn., keď spracovanie slovenskej technickej normy, resp. technickej normalizačnej informácie nie je financované z rozpočtu kapitoly úradu),                           sa nepostupuje pri výbere spracovateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z., ale uplatňuje postup podľa programu rozvoja technickej normalizácie. Úrad v takýchto prípadoch vyberá spracovateľa normy zo žiadateľov, ktorí sa prihlásia na základe výzvy úradu na príslušnú úlohu. Aj týchto prípadoch je uplatňovaný princíp transparentnosti.

Ďalej sú osobitne uvedené postupy spracovania návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy, pôvodnej technickej normalizačnej informácie a návrhu slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie prijímanej do sústavy prekladom alebo prevzatím originálu (t. j. v anglickom jazyku).

Slovenský národný normalizačný orgán zabezpečuje jazykovú a terminologickú korektúru prostredníctvom zmluvy so spracovateľom.

K § 10

Uvádza sa postup pri prijatí a oznámení slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie vo vestníku úradu (ďalej len „vestník“). Ďalej je stanovený postup oznamovania prijatia slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie na webovom sídle v odôvodnených prípadoch. Odôvodneným prípadom je situácia, ak európske normalizačné organizácie stanovia skrátené lehoty povinného prijatia európskych noriem do sústavy slovenských technických noriem. Tento postup môže byť použitý, ak napríklad je potrebné urýchlene vydať normu podporujúcu legislatívu, napríklad normy harmonizované so smernicami alebo inými legislatívnymi aktmi EÚ. Keďže periodicita vydávania vestníka je jedenkrát                      za mesiac, nebolo by možné tieto skrátené lehoty dodržať, preto úrad pristúpil                                        aj k možnosti oznamovania prostredníctvom webového sídla. Ide však len o výnimočné situácie. Následne bude informatívne oznámené prijatie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácii aj vo vestníku, pričom platnosť takto informatívne oznámenej slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácii bude dňom jej oznámenia                na webovom sídle úradu.

K § 11

Ustanovuje sa primeraný postup pri tvorbe zmeny slovenskej technickej normy, opravy alebo zrušovaní slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie.

K § 12

Ustanovuje sa, že úrad uhrádza náklady na tvorbu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie v štátnom jazyku za predpokladu, že technická norma alebo technická normalizačná informácia vyhovuje kritériám vysvetleným v osobitnej časti dôvodovej správy                k § 4. Ak prijatie technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie prekladom                      do štátneho jazyka nebude vyhovovať navrhovaným kritériám, úrad prijme technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu prekladom do štátneho jazyka, ak subjekt, ktorý takúto normu požaduje preložiť, uhradí náklady na spracovanie návrhu vrátane verejného prerokovania. Je bežnou praxou, že podnikateľské subjekty finančne prispievajú na spracovanie technických noriem alebo technických normalizačných informácií, ak ich spracovanie, resp. prijatie                        do sústavy slovenských technických noriem prispieva k ich konkurencieschopnosti. Avšak náklady na vydanie, ktoré uhrádza úrad, sú napr. grafické úpravy, náklady na tlač a súvisiaci materiál.

Ďalej je uvedené hradenie nákladov na spracovanie a poskytovanie slovenských technických noriem v štátnom jazyku priamo citovaných v právnom predpise, tým orgánom štátnej správy, ktorý je zodpovedným predkladateľom tohto právneho predpisu. Uvádzanie slovenskej technickej normy priamo v texte právneho predpisu mení jej dobrovoľný, nezáväzný charakter a technická norma sa stane záväznou, čo je v rozpore so zakladajúcimi zásadami podľa nariadenia (EÚ)                 č. 1025/2012, preto je potrebné vždy znenie právneho predpisu pripravovať tak, aby nebola ustanovená výslovná povinnosť postupovať podľa technickej normy alebo povinnosť spĺňať požiadavky technickej normy, napríklad s použitím slov „alebo iným obdobným spôsobom“. Návrh zákona ustanovuje, že príslušné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,                do ktorých kompetencie navrhovaný alebo schválený právny predpis patrí, uhradia slovenskému národnému normalizačnému orgánu náklady, ktoré mu vznikli alebo vniknú v súvislosti                       so spracovaním technickej normy, a uhradia každé poskytnutie takto uvedených slovenských technických noriem všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré normu na vykonanie právneho predpisu potrebujú. Uhrádzanie poskytovania takýchto technických noriem                            je podmienené dodržiavaním povinností vyplývajúcich z členstva slovenského národného normalizačného orgánu v európskych normalizačných organizáciách a medzinárodných normalizačných orgánoch. Úrad aj v takomto prípade uhrádza náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vydaním slovenskej technickej normy: napr. odborné práce na norme, grafické úpravy, náklady na tlač a súvisiaci materiál.

K § 13

Uvádza sa odkaz na definíciu harmonizovanej technickej normy podľa nariadenia (EÚ)                  č. 1025/2012, ktorá sa v rámci tzv. Nového prístupu používa na podporu právnych aktov Európskej únie, ktoré sú právnymi predpismi s technickým obsahom. Použitie takejto technickej normy je predpokladom splnenia základných požiadaviek technického predpisu, norma si však zachováva dobrovoľný charakter a je len jedným z možných technických riešení. Ak neexistuje harmonizovaná technická norma, zákon ustanovuje určenie technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody. V  nasledujúcich odsekoch sa upravuje postup uplatnenia námietky proti harmonizovanej technickej norme a návrhu na zrušenie určenia slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody.

K § 14

Ochrana slovenských technických noriem podľa § 5 Autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.) nie je zabezpečená, pretože technická norma je vyňatá z jeho pôsobnosti. Technické normy sú preto chránené týmto zákonom. Pravidlá šírenia a rozmnožovania slovenských technických noriem, technických normalizačných informácií uvedené v  návrhu zákona sú v súlade s európskymi princípmi a s povinnosťami, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z členstva v európskych normalizačných organizáciách (CEN, CENELEC, ETSI) hlavne z dôvodu zabezpečenia ochrany používateľov technických noriem, a tým aj ochrany spotrebiteľa s cieľom zabrániť šíreniu technických noriem, ktoré sú pozmenené alebo neaktuálne, ako aj ochrany práv tvorcov noriem, ktorými sú medzinárodné, európske a národné normalizačné orgány, keďže šírenie technických noriem nemôže byť „voľné“, ale je ho potrebné koordinovať, pričom musí byť dodržaný princíp poskytovania noriem za úhradu.

Ďalej sú presne vymedzené označenia jednotlivých dokumentov a povinnosť nepoužívať ich grafické vyobrazenie na iné dokumenty.

Ustanovuje sa povinnosť zabezpečenia slovenskej technickej normy, normalizačného dokumentu a inej technickej normy poskytovaných v listinnej alebo v elektronickej podobe ochrannými prvkami.

V  ďalších odsekoch je uvedené, čo sa rozumie pod pojmom neoprávnené rozmnoženie a neoprávnené rozšírenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie alebo ich časti. Ďalej je podrobne definované, čo sa nepovažuje za neoprávnené rozmnoženie alebo rozšírenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.                 Za neoprávnené rozmnoženie alebo rozšírenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie sa nepovažuje informácia o označení,  názve, triediacom znaku, dátume platnosti  slovenskej technickej norme, technickej normalizačnej informácie.

Upravuje sa postup pri udelení súhlasu na odplatné a bezodplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie. Pod pojmom „rozsah“ sa má na mysli aj počet výtlačkov alebo použití citácie.

K § 15

Slovenská technická norma, technická normalizačná informácia, iná technická norma a jej zmena a vestník sa poskytujú za úhradu. Vzhľadom na to, že vestník sa poskytuje za úhradu, majú používatelia k dispozícii aj bezodplatný zoznam noriem vydaných v danom mesiaci na webovom sídle úradu, čo ustanovuje § 4 ods. 2 písm. j).

Ustanovujú sa rôzne formy poskytovania slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií. Pod sprístupnením slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie v elektronickej podobe sa rozumie sprístupnenie buď prostredníctvom portálu (stiahnutie .pdf súboru) alebo doručenie .pdf súboru na CD (záleží na type objednávky používateľa).

Normy v elektronickej podobe je možné objednať iba cez portál a sú k dispozícií v troch verziách:

– iba na čítanie bez možnosti tlače - umožňuje prezeranie obsahu,

– na čítanie s možnosťou elektronického kopírovania obsahu,

– na čítanie s možnosťou elektronického kopírovania obsahu a s možnosťou tlače (1 kus).

Každá z verzií je k dispozícií pre rôzny počet licencií (počítačov, resp. používateľov v danom čase). Podrobnosti o spôsobe objednania a doručenia sú zverejnené na webovom sídle slovenského národného normalizačného orgánu.

 

Výška úhrady a zľavy z úhrady sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad. Úhrada za poskytnutie slovenskej technickej normy je tvorená z nákladov súvisiacich s ich tvorbou, vydávaním a poskytovaním. Tieto náklady však nie sú ani len reálnymi nákladmi, ktoré v súvislosti s uvedenými činnosťami vzniknú a sú spätne využívané na prípravu a tvorbu technických noriem. Používateľom slovenských technických noriem je umožnené pred spoplatneným poskytnutím technickej normy v listinnej podobe alebo na nosiči dát alebo formou on-line prístupu do nej nahliadnuť na týchto miestach:

Infocentrum Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Karloveská 63, Bratislava, Slovenská národná knižnica v Martine, Štátna vedecká knižnica              v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach.

Ustanovuje sa bezodplatné poskytnutie slovenskej technickej normy prostredníctvom portálu každému. Ide tu o bezodplatné poskytnutie, ktoré je hradené z prostriedkov orgánu verejnej moci, ktorý uviedol odkaz na normu priamo v texte právneho predpisu.  

Ďalej je navrhovaná možnosť pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá vypracuje návrh pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej normalizačnej informácie a ktorý slovenský národný normalizačný orgán prijme do sústavy technických noriem, na bezodplatné poskytnutie jedného kusu pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej normalizačnej informácie v listinnej podobe, na ktorých spracovaní  sa podieľal.

Ustanovuje sa bezodplatné poskytovanie opravy slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie.

Ustanovujú sa podmienky nároku na vrátenie úhrady, ak chýba text alebo strana, ide o zlú čitateľnosť textu, výpadok časti textu, zdeformované obrázky v poskytovanom dokumente, ktorý je spôsobený počas tlače predmetného dokumentu a pod pojmom „poškodená väzba“ sa rozumie mechanické poškodenie väzby, ktoré spôsobuje, že jednotlivé listy dokumentu nedržia pokope (chýbajúca spinka, nedostatočne ohnutá spinka, nedostatočne zalepená termoväzba). Tieto mechanické poškodenia vznikajú v ukončovacom zariadení po vytlačení dokumentu.

Pod pojmom „poškodené záznamové médium“ sa rozumie také mechanické poškodenie média (CD, DVD), ktoré znemožní používateľovi prístup k poskytnutému dokumentu. Tieto mechanické poškodenia média môžu vzniknúť pri výrobnom procese média, pri napaľovaní pdf. súboru na médium alebo pri manipulácii s médiom po napálení (napr. poškriabanie média).

Ustanovuje sa, že nárok na vrátenie úhrady je možné uplatniť pri prevzatí dokumentu, pričom slovenský národný normalizačný orgán môže namiesto vrátenia úhrady za poskytnutie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie alebo inej technickej normy a jej zmeny vykonať výmenu za novú slovenskú technickú normu, technickú normalizačnú informáciu alebo inú technickú normu a jej zmenu v listinnej podobe alebo za novú slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu v elektronickej podobe.

K § 16, 17 a 18

Ustanovujú sa skutkové podstaty priestupkov a správnych deliktov a sankcie za porušenie zákona. Pre každý delikt je vymedzené tzv. pokutové pásmo, t. j. pokuta je určená hornou                aj dolnou hranicou.

K § 19

Ustanovuje sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu – vyhlášky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy, technickej normalizačnej informácie. Súčasťou vyhlášky je vzor žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.

Výška úhrady a zľavy z úhrady sú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad. Úhrada za poskytnutie slovenskej technickej normy je tvorená z nákladov súvisiacich s ich tvorbou, vydávaním a poskytovaním. Tieto náklady však nie sú ani len reálnymi nákladmi, ktoré v súvislosti s uvedenými činnosťami vzniknú a sú spätne využívané na prípravu a tvorbu technických noriem. Používateľom slovenských technických noriem je umožnené pred spoplatneným poskytnutím technickej normy v listinnej podobe alebo na nosiči dát alebo formou on-line prístupu do nej nahliadnuť na týchto miestach:

Infocentrum Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Karloveská 63, Bratislava, Slovenská národná knižnica v Martine, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach.

K § 20

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia vyplývajúce z potreby zosúladenia právnych vzťahov s navrhovanou právnou úpravou, napr. zosúladenie niektorých zmlúv, ktoré počas prechodného obdobia budú v súlade s právnymi predpismi účinnými pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

K Čl. II

Ide o novelizáciu zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky                          a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzhľadom na vyčlenenie časti „technickej normalizácie“ do samostatného návrhu zákona.

K Čl. III

Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona, ktorá sa navrhuje od 1. apríla 2018, čím sa zabezpečí dostatočne dlhá legisvakačná doba, okrem čl. I § 14 ods. 6 písm. a) vety za bodkočiarkou, ktorá nadobúda účinnosť 1. apríla 2020, z dôvodu, aby bol dostatočne dlhý časový priestor na vytvorenie a sprevádzkovanie automatizovaného systému, prostredníctvom ktorého budú subjekty žiadať slovenský národný normalizačný orgán o udelenie súhlasu na citáciu časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.

K prílohe zákona č. .../2018 Z. z.

Ustanovuje sa vyobrazenie značky slovenskej technickej normy, predbežnej slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie.

Bratislava 8. novembra 2017

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

Pavol Pavlis v. r. 

predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu

 a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 426
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti pripravil novelu o verejnom ochrancovi právhttps://www.teraz.sk/slovensko/msvop-by-mohol-systematicky-navstevova/565899-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Cieľom legislatívneho návrhu je vytvorenie národného preventívneho mechanizmu v zmysle ...

Rozpočet Najvyššieho súdu SR sa pre vznik NSS SR upravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozpocet-najvyssieho-sudu-sr-sa-pre/565852-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

V súvislosti s úpravou rozpočtovej kapitoly Najvyššieho súdu vznikla dohoda s Ministerstvom ...

O piatich kandidátoch na sudcov NSS má Súdna rada rozhodovať v augustehttps://www.teraz.sk/slovensko/o-piatich-kandidatoch-na-sudcov-nss-ma/565767-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Vznik Najvyššieho správneho súdu SR priniesla minuloročná reforma justície.

Prezidentka podpísala novelu o COVID preukazochhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-podpisala-novelu-o-covid-pr/565725-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Novela zákona začne platiť odo dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Pandémia výraznejšie neohrozila prístup k spravodlivosti, hovorí správa o vývoji na súdochhttps://www.webnoviny.sk/pandemia-vyraznejsie-neohrozila-pristup-k-spravodlivosti-hovori-sprava-o-vyvoji-na-sudoch/

Pandémia koronavírusu a prijaté opatrenia na zabránenie jeho šírenia výraznejšie neohrozili ...

Prezidentka udelila tri podmienečné milostihttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-tri-podmienecne-mi/565680-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v piatok podmienečnú milosť v troch prípadoch.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: