TlačPoštaZväčšiZmenši

368/2018 Z. z.

12.1. 2019, 14:58 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná časť

 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá ako iniciatívny materiál.

 

Návrh zákona v čl. I sa predkladá nadväzne na programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.

 

Navrhuje sa, aby podnikatelia boli povinní na účely evidencie prijatých tržieb používať registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém e-kasa.

 

Systém e-kasa predstavuje bezpečný, vysokopriepustný systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.

 

Systém e-kasa bude pre podnikateľov znamenať zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní hardveru, zníženie nákladov pri prevádzke, kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie podávania kontrolného výkazu na účely DPH, dostupnosť dát počas archivácie. Zákazníkom systém umožní overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase.

 

Systém e-kasa okrem toho umožní finančnej správe vykonávať prehľad a triedenie získaných dát a ich využitie za účelom kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona, ako aj na účely daňovej kontroly.

 

V článku II sa nadväzne na novelu zákona o dani z príjmov v čl. III navrhuje,

aby sa pri vykonaní ročného zúčtovania dane z príjmov v roku 2019 zohľadnilo

aj oslobodenie od dane z príjmov vzťahujúce sa na navrhované nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancom od zamestnávateľa po 31. decembri 2017, t. j. v roku 2018.

 

Návrhom zákona sa v článku III mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona  upravuje oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paraolympiáda,  oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom za podmienky, že oslobodenie bude maximálne do výšky 60 eur mesačne na kmeňového zamestnanca u firiem s viaczmennou prevádzkou a prechod bánk na nový účtovný štandard IFRS9.

 

Návrhom zákona sa v  čl. IV dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v článku V sa mení zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V uvedených zákonoch ide o legislatívno-technické spresnenia ustanovení nadväzne na zmeny v iných právnych predpisoch.

 

Vzhľadom na to, že návrh zákona v čl. I je technickým predpisom, podlieha notifikačnému procesu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015). Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie bolo ukončené

3. septembra 2018 bez pripomienok.

 

Návrh zákona v jednotlivých článkoch je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými  právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Tento súlad je spracovaný formou doložky zlučiteľnosti.

 

Návrh zákona v čl. I má vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti (vplyvy bližšie uvedené v analýze vplyvov) a návrh zákona v čl. II a III má vplyv na rozpočet verejnej správy(vplyvy bližšie uvedené v analýze vplyvov).

 

Návrh zákona v jednotlivých článkoch nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie a ani na služby verejnej správy pre občana.

 

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2019.

 

Osobitná časť

 

K článku I

 

K bodu 1 (§ 2)

 

 

V § 2 sa nadväzne na zavedenie mechanizmu on-line pripojenia registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy navrhuje upraviť a doplniť príslušné definície.

 

Systém e-kasa sa navrhuje ako bezpečný, vysoko priepustný systém evidencie pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line registračných pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc (ďalej len „pokladnica e-kasa klient“) na centrálnu databázu finančnej správy.

 

Systém e-kasa umožní podnikateľom prostredníctvom osobnej internetovej zóny podnikateľa zriadenej na webovom sídle finančnej správy zabezpečiť správu pokladníc e-kasa klient a vytváranie prehľadov o prijatých tržbách evidovaných v centrálnej databáze finančnej správy.

 

Systém e-kasa okrem toho umožní finančnej správe vykonávať prehľad a triedenie získaných dát a ich využitie na účely kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona, ako aj na účely daňovej kontroly.

 

Systém e-kasa umožní verejnosti overiť pravosť pokladničných dokladov v reálnom čase.

 

Pokladnicou e-kasa klient sa rozumie on-line registračná pokladnica ako aj virtuálna registračná pokladnica.

 

On-line registračnou pokladnicou je súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska,  hardvérových prostriedkov používaných na vyhotovenie pokladničných alebo iných dokladov, na zasielanie dátových správ, ktoré obsahujú najmä taxatívne uvedené údaje z dokladov, údaje identifikujúce podnikateľa alebo on-line registračnú pokladnicu do systému e-kasa, vytlačenie pokladničného dokladu alebo jeho zaslanie na žiadosť kupujúceho elektronickou formou a ďalších prostriedkov zabezpečujúcich plnenie povinností podľa zákona.  Návrh počíta s transformáciou súčasne používaných elektronických registračných pokladníc na on-line registračné pokladnice, pričom podnikatelia sa môžu rozhodnúť, či budú používať on-line registračné pokladnice alebo virtuálne registračné pokladnice. Z uvedeného vyplýva, že výrobcovia, dovozcovia a distribútori pokladničného programu a chráneného dátového úložiska sú viazaní len dodržaním podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom, resp. ktoré budú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.

 

Pre potreby získania identifikačných a autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice nevyhnutných na evidenciu tržieb a zasielanie dátových správ do systému e-kasa bude na webovom sídle finančného riaditeľstva zriadená e-kasa zóna podnikateľa. Ide o webovú aplikáciu, ktorá bude podnikateľovi dostupná po prihlásení sa na portál finančnej správy v časti Osobná internetová zóna. Podnikateľ v rámci tejto zóny získa prehľad o všetkých svojich pokladniciach e-kasa klient a k nim prislúchajúcim identifikačným a autentifikačným údajom, ktoré si bude môcť stiahnuť pre následný import do svojej pokladnice e-kasa klient. Zároveň táto zóna bude podnikateľovi poskytovať možnosť tvorby prehľadov o všetkých tržbách evidovaných v systéme e-kasa.

 

Ustanovuje sa unikátny identifikátor kupujúceho, ktorým je ľubovoľný číselný znak alebo alfanumerický reťazec identifikujúci vlastníka pokladničného dokladu, ktorý si kupujúci sám zvolí. Ak ide o kupujúceho, ktorý je registrovaný pre daň z príjmov, identifikátorom môže byť jeho daňové identifikačné číslo. Unikátny identifikátor kupujúceho je nepovinný údaj, ktorý môže byť uvedený na pokladničnom doklade po dohode kupujúceho a podnikateľa. Ak tento údaj nebude uvedený na pokladničnom doklade,podnikateľ nebude môcť byť sankcionovaný, nakoľko ide o nepovinný údaj.V budúcnosti sa počíta so zriadením e-kasa zóny kupujúceho, ktorá umožní prideľovanie unikátnych identifikátorov kupujúcemu a zároveň kupujúcemu umožní prístup ku všetkým prijatým dokladom, ktoré obsahujú jemu pridelený unikátny identifikátor kupujúceho. Takáto identifikácia dokladov kupujúcemu poskytne prehľad realizovaných výdavkov, bude slúžiť ako podklad pre účtovníctvo podnikateľa, na evidenciu dokladov pre potreby reklamácií, resp. na archiváciu prijatých pokladničných dokladov.

 

Každému zaevidovanému pokladničnému dokladu, dokladu označenému slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ systém e-kasa pridelí unikátny identifikátor dokladu, ktorým bude daný doklad jednoznačne identifikovaný (tvorí ho jedinečný neopakujúci sa reťazec znakov). Tento identifikátor je súčasťou pokladničného dokladu vo forme číselných a alfanumerických znakov a zároveň v grafickej podobe vo forme QR kódu. Každý bude mať možnosť pomocou uvedeného identifikátora overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu prostredníctvom služby „Over doklad“.

 

Jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiskašpecifikuje názov a verziu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska a je súčasťou každej zasielanej dátovej správy. Zavedením identifikátora bude možné jednoznačne určiť pokladničný program a chránené dátové úložisko. Identifikátor bude navrhnutý výrobcami, dovozcami a distribútormipokladničného programu a chráneného dátového úložiska a náležitosti jedinečného identifikátora zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Podpisový kód podnikateľa je elektronický podpis (kryptografická informácia) vybraných údajov dátovej správy evidovaného dokladu ustanovených finančnou správou. Tento podpisový kód podnikateľa vytvára pokladnica e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ pomocou privátneho kľúča získaného elektronického certifikátu (ako súčasť autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice). Vytvorený podpisový kód je súčasťou zasielaných údajov dátovej správy do systému e-kasa. V prípade, že pokladnica e-kasa klient nezíska po vyhotovení dokladu unikátny identifikátor dokladu a teda doklad nebol úspešne zaevidovaný v systéme e-kasa (napr. po prekročení hraničnej doby odozvy), bude súčasťou vystaveného dokladu aj podpisový kód podnikateľa. Jeho uvedenie na pokladničnom doklade bude informovať kupujúceho o skutočnosti, že daný doklad ešte nebol zaevidovaný v systéme e-kasa a bude jednoznačne autentifikovať on-line registračnú pokladnicu pri preverení pravosti daného pokladničného dokladu kupujúcim (vlastníkom dokladu).

 

Overovací kód podnikateľa vytvára pokladnica e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, ako hash hodnotu (kryptografická informácia) už vygenerovaného podpisového kódu podnikateľa. Vytvorený overovací kód je súčasťou zasielaných údajov dátovej správy do systému e-kasa a zároveň je súčasťou údajov na vyhotovenom pokladničnom doklade. V prípade, že vyhotovený doklad neobsahuje unikátny identifikátor dokladu, je možné overiť pravosť a platnosť vydaného pokladničného dokladu pomocou overovacieho kódu podnikateľa.

 

Z dôvodu možnej rôznej rýchlosti internetového pripojenia, dočasného výpadku internetu alebo času technického spracovania prijatej dátovej správy systémom e-kasa je definovaná hraničná doba odozvy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na prijatie odpovede zo systému e-kasa.Návrhom zákona je hraničná doba odozvy ustanovená na 2 sekundy. Po prekročení tejto hraničnej doby odozvy môže podnikateľ vyhotoviť pokladničný doklad, ktorý neobsahuje unikátny identifikátor dokladu. Aj takto vystavený pokladničný doklad bude musieť byť následne zaevidovaný do systému e-kasa podľa pravidiel uvedených v zákone (do 48 hodín); v prípade, ak bola podnikateľovi daňovým úradom povolená výnimka z dôvodu trvalejšej nedostupnosti internetového pripojenia, lehota na následné zaslanie do systému e-kasa sa predlžuje na 30 dní. Vyhotovený pokladničný doklad musí okrem overovacieho kódu podnikateľa obsahovať aj podpisový kód podnikateľa.

Na posielanie dátových správ by malo byť postačujúce akékoľvek internetové pripojenie používané v súčasnosti (ide približne o 3kB za 1 správu).

 

Dátová správa obsahuje povinné údaje z pokladničného dokladu, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ a ďalšie technické údaje zasielané do systému e-kasa. Štruktúra dátovej správy je definovaná finančnou správou. Každá dátová správa bude podpísaná (kryptografická informácia) aktuálne platným elektronickým certifikátom podnikateľa (ako súčasť autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice) v čase odosielania správy. Dátová správa je podpisovaná pri každom pokuse o odoslanie správy nanovo. Vo väčšine prípadov je elektronický certifikát zhodný s certifikátom použitým pre generovanie podpisového kódu podnikateľa. V prípade, že je dátová správa odosielaná dodatočne, je možné, že aktuálne platný elektronický certifikát použitý pre podpis dátovej správy bude odlišný od certifikátu použitého pri generovaní podpisového kódu podnikateľa.

 

Identifikačné údaje on-line registračnej pokladnice predstavujú základné údaje, ktoré je podnikateľ povinný uvádzať na pokladničnom doklade, dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“. Podnikateľ má možnosť tieto identifikačné údaje získať v rámci e-kasa zóny podnikateľa. Primárne ide o identifikačné údaje o podnikateľovi, adresu predajného miesta odlišného od miesta podnikania alebo sídla, kód pokladnice e-kasa klient (známy ako „DKP“ pri elektronickej registračnej pokladnici).

 

Autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice sa rozumie elektronický certifikát (kryptografická informácia), ktorý slúži pre autentifikáciu on-line registračnej pokladnice pri zasielaní dátovej správy do systému e-kasa. Pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice je podnikateľ povinný získať elektronický certifikát prostredníctvom e-kasa zóny podnikateľa a spolu s identifikačnými údajmi ich nahrať do svojej on-line registračnej pokladnice. Autentifikačné údaje spolu s identifikačnými údajmi tvoria tzv. inicializačný balíček, po nahraní ktorého do on-line registračnej pokladnice bude možné túto používať na evidenciu tržieb v e-kasa systéme. Podnikateľ je zároveň povinný zabezpečiť ochranu autentifikačných údajov k on-line registračnej pokladnici pred stratou, odcudzením, zneužitím, čo mu zabezpečí chránené dátové úložisko. Elektronický certifikát je vydávaný pre každú on-line registračnú pokladnicu osobitne a má definovanú časovú platnosť, po ktorej ukončení má podnikateľ možnosť požiadať o nový elektronický certifikát (autentifikačné údaje).

 

Pokladničný program je program on-line registračnej pokladnice, ktorý musí zabezpečiť požiadavky, ktoré sú ustanovené v § 4a ods. 2. V konaní o certifikácii sa preverí funkcionalita pokladničného programu vo vzťahu na požiadavky na on-line registračnú pokladnicu a na plnenie povinností uložených zákonom.

 

V záujme bezpečného a trvalého uloženia dátových správ a všetkých ostatných údajov vytlačených a odoslaných on-line registračnou pokladnicou sa navrhuje, aby on-line registračná pokladnica bola vybavená chráneným dátovým úložiskom, ktoré tieto požiadavky zabezpečí. Chránené dátové úložisko bude slúžiť pre potreby orgánov finančnej správy a aj pre podnikateľa.

 

K bodu 2 (§ 3 ods. 1)

 

 

V § 3 ods. 1 sa navrhuje, aby rovnako, ako aj pri používaní elektronickej registračnej pokladnice, tak aj pri používaní pokladnice e-kasa klient bol podnikateľ povinný evidovať prijatú tržbu v systéme e-kasa.

 

Tak, ako aj doteraz platí, že podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, nemá povinnosť používať registračnú pokladnicu, a to z dôvodu, že účelom likvidácie podniku je vysporiadať majetkové pomery zrušenej organizácie. Ku dňu likvidácie je potrebné spracovať účtovnú závierku a výkazy tak, aby bol zrejmý stav majetku a zabezpečený poriadok v hospodárení po dobu likvidácie. Hlavnou činnosťou likvidátora je sústrediť všetky majetkové aktíva a pasíva organizácie a vysporiadať ich. Z uvedeného vyplýva, že likvidovaná organizácia ako aj organizácia vyhlásená do konkurzu už nevykonáva podnikateľskú činnosť, a preto nemusí používať pokladnicu.        

Zároveň sa v ustanovení rieši situácia, kedy nedôjde z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy k zaevidovaniu tržby (dočasný výpadok internetu). V takomto prípade bude podnikateľ povinný dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložiskuodoslať do 48 hodín od prvého pokusu odoslania tejto dátovej správy. Rovnako sa rieši aj prípad, kedy dôjde k tomu, že dátovú správu uloženú v on-line registračnej pokladnici nie je možné zaslať z dôvodov na strane finančného riaditeľstva. Ak dôjde k tomu, že dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku nie je možné zaslať z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, v takomto prípade sa po odstránení prekážok zverejní oznam na webovom sídle finančného riaditeľstva a táto informácia bude taktiež zaslaná do e-kasa zóny podnikateľa.

 

K bodu 3 (§3 ods. 2 písm. a) prvý bod)

 

 

V súčasnosti sa nákupné poukazy na predaj tovaru alebo poskytovanie služby považujú na účely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice za ceniny, pri predaji ktorých nie je povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu.

 

Smernica Rady (EÚ) 2016/1065, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi (ďalej len „smernica 2016/1065“), došlo k zavedeniu nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaniach tovarov a služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. Cieľom týchto nových pravidiel z hľadiska pravidiel DPH je zabezpečiť spoľahlivé a jednotné zaobchádzanie vo všetkých členských štátoch EÚ tak, aby sa eliminovali negatívne javy v podobe narúšania hospodárskej súťaže, dvojitého zdanenia alebo nezdanenia, ktoré boli identifikované pri transakciách zahŕňajúcich poukazy. V súlade s týmito pravidlami sa navrhuje vymedziť poukaz ako nástroj, s ktorým je spojené právo jeho držiteľa získať zodpovedajúci tovar alebo služby, ktoré majú byť na základe použitia poukazu dodané, pričom zodpovedajúce tovary alebo služby, respektíve aspoň totožnosť ich možných dodávateľov musí byť na poukaze, alebo k nemu súvisiacej dokumentácii uvedená, spolu s podmienkami použitia tohto nástroja. Poukaz sa teda bude považovať za protihodnotu alebo jej časť za prislúchajúce dodanie tovaru alebo služieb.

 

S prihliadnutím na uvedené sa už vyššie uvedené poukazy nebudú považovať za ceniny, t. j. ich predaj bude evidovaný v registračnej pokladnici a pri ich výmene za tovar alebo službu sa bude vydávať pokladničný doklad, ktorý bude obsahovať údaje uvedené v § 8 ods. 10.

 

K bodu 4 (§ 3 ods. 3)

 

 

V § 3 ods. 3 sa navrhuje, aby pri používaní pokladnice e-kasa klient sa evidoval vklad hotovosti aj výber hotovosti.

 

Zároveň sa v ustanovení rieši situácia, kedy nedôjde z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy k zaevidovaniu vkladu alebo výberu hotovosti. V takomto prípade bude podnikateľ povinný dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku odoslať do 48 hodín od prvého pokusu odoslania tejto dátovej správy. Ak dôjde k tomu, žedátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku nie je možné zaslať z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, v takomto prípade sa po odstránení prekážok zverejní oznam na webovom sídle finančného riaditeľstva a táto informácia bude taktiež zaslaná do e-kasa zóny podnikateľa.

 

K bodu 5 (§ 3 ods. 7)

 

 

V § 3 ods. 7 sa navrhuje, aby pri používaní pokladnice e-kasa klient sa evidoval v systéme e-kasa v prípadoch ustanovených zákonom doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

 

Zároveň sa v ustanovení rieši situácia, kedy nedôjde z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy k zaevidovaniu dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“. V takomto prípade bude podnikateľ povinný dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku odoslať do 48 hodín od prvého pokusu odoslania tejto dátovej správy. Ak dôjde k tomu, že dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku nie je možné zaslať z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, v takomto prípade sa po odstránení prekážok zverejní oznam na webovom sídle finančného riaditeľstva a táto informácia bude taktiež zaslaná do e-kasa zóny podnikateľa.

 

K bodu 6 (§ 3 ods. 8)

 

 

Zámerom ustanovenia § 3 ods. 8 je zverejnenie oznámenia len pre podnikateľov, na ktorých sa vzťahuje výnimka z povinnosti evidencie tržieb podľa § 3 ods. 2.

 

K bodu 7 (§ 3a)

 

 

Ak predajné miesto nie je pokryté internetovým signálom, t. j. podnikateľ sa nemôže pripojiť k internetu za účelom evidencie prijatých tržieb v systéme e-kasa, navrhuje sa, aby túto skutočnosť oznámil a zároveň aj preukázal na ktoromkoľvek daňovom úrade. Preukázaním sa na účely tohto zákona rozumie potvrdenie od príslušných operátorov, resp. dodávateľov internetu na území Slovenskej republiky.

 

Na základe žiadosti o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice, daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom podnikateľovi umožní, aby boli dátové správy zasielané do systému e-kasa najneskôr do 30 dní od ich uloženia v chránenom dátovom úložisku on-line registračnej pokladnice. Z uvedeného teda vyplýva, že podnikateľ musí v každom prípade používať pokladnicu e-kasa klient, avšak s tým, že dátové správy nebudú odosielané do systému e-kasa on-line, ale podnikateľ musí zabezpečiť ich dodatočné odosielanie z miesta, ktoré je pokryté internetovým signálom.

 

Vzhľadom na to, že daňový úrad bude v tomto prípade vydávať rozhodnutie, navrhuje sa aj procesná úprava, a to podľa daňového poriadku, okrem ustanovení, ktoré upravujú proces osobitne.

 

K bodom 8 a 9 (§ 4a ods. 1 až 3)

 

 

Podnikateľovi sa ukladá povinnosť, aby používal iba zariadenie  definované v § 2 písm. b) zákona, spĺňajúce technické požiadavky podľa § 4a ods. 2 a ktorému bol daňovým úradom pridelený kód a ktoré používa pokladničný program a chránené dátové úložisko, naktorébolo vydané rozhodnutie o certifikácii podľa § 4c.

 

V ustanoveniach § 4a ods. 2 a § 4a ods. 3 sa taxatívne navrhujú technické požiadavky na pokladnicu e-kasa klient. Tieto sú dôležité pre správne nastavenie pokladnice e-kasa klient v procese výroby pokladníc, resp. nastaveniepokladničného programu a chráneného dátového úložiska výrobcami, dovozcami a distribútormi. Podľa týchto požiadaviek bude aj finančné riaditeľstvo certifikovať pokladničný program a chránené dátové úložisko.

 

Niektoré bližšie špecifikácie bude finančné riaditeľstvo zverejňovať na svojom webovom sídle.

 

Na webovom sídle finančného riaditeľstva bude zverejnené aj príslušné integračné rozhranie vrátane špecifikácií QR kódu. QR kód bude slúžiť kupujúcim na overenie pokladničného dokladu, ktorý si mobilom zosnímajú a prostredníctvom aplikácie, ktorú zverejní finančné riaditeľstvo si pokladničný doklad overia.

 

Výrobcovia, dovozcovia a distribútori pokladničného programu a chráneného dátového úložiska sa v súvislosti s ustanovenými technickými špecifikáciami budú priamo obracať na finančné riaditeľstvo.

 

Pokiaľ ide o číslovanie pokladničných dokladov a iných dokladov vyhotovených pokladnicou e-kasa klient [§ 4a ods. 2 písm. j)] sa navrhuje, aby tieto doklady boli číslované sekvenčne v jednom rade od čísla jedna, t. j. v poradí v akom sú v priebehu kalendárneho mesiaca vyhotovované (napr.: PD-1, ND-2, VKLAD-3, VÝBER-4, PD-5, PD-6, PD-7 atď.).

 

K bodu 10 (§4b ods. 11)

 

 

V ustanovení sa navrhuje zaviesť pojem „orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania“, ktorý zabezpečí, že zákaz zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie po uplynutí jedného roka od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia sa nebude vzťahovať len na finančné riaditeľstvo, ale aj na prezidenta finančnej správy.

 

K bodu 11 (§ 4c)

 

 

V ustanovení sa navrhuje konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. Povinne sa bude certifikovať pokladničný program a chránené dátové úložisko, ktoré musia spĺňať požiadavky uvedené v § 4a ods. 2. Hardvér, ako je PC, mobil, tablet prostredníctvom ktorých pokladničný program bude pracovať, musia byť certifikované len, ak by ich súčasťou bolo chránené dátové úložiskoalebo by boli nevyhnutné na splnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2.

 

Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska navrhne, akým spôsobom splní požiadavky uvedené v § 4a ods. 2. Pri certifikácii finančné riaditeľstvo overí splnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2.

 

On-line registračná pokladnica musí povinne obsahovať len certifikovaný pokladničný program a chránené dátové úložisko, použitie ďalších hardvérových prostriedkov (tlačiareň, displej, váhy, PC, tablet, mobil a iné) a softvérových prostriedkov (programy na sklad, účtovníctvo a dane, objednávkové systémy a podobne) si určuje podnikateľ a nepodliehajú certifikácii, ak nezabezpečujú plnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2.

 

Zjednodušenie funkčnosti a zníženie počtu povinných komponentov on-line registračnej pokladnice (len pokladničný program a chránené dátové úložisko) zabezpečí, že podnikateľ môže využiť pri tvorbe on-line registračnej pokladnice buď certifikovaný pokladničný program a chránené dátové úložisko vybraného výrobcu, dovozcu alebo distribútora, alebo si ich navrhne sám a predloží na certifikáciu finančnému riaditeľstvu.

 

Rozhodnutie o certifikáciipokladničného programu a chráneného dátového úložiska bude vydávať finančné riaditeľstvo po splnení požiadaviek ustanovených zákonom s dobou platnosti na päť rokov. Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska bude bezplatné.

 

Ak dôjde k aktualizácii alebo zmene pokladničného programu alebo chráneného dátového úložiska, je výrobca dovozca alebo distribútor pokladničného programu alebo chráneného dátového úložiska povinný tieto zmeny a aktualizácie oznámiť. Vzhľadom na to, že hardvér a softvér  nie sú totožné, navrhuje sa, aby sa pri  zmene alebo  úprave chráneného dátového úložiska (HW) postupovalo primerane ako pri softvéri, t. j. podľa prvej až tretej vety odseku 10 a odseku 2.

 

Výrobcovia, dovozcovia a distribútori pokladničného programu a chráneného dátového úložiska môžu podnikateľovipredať výlučne pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.

 

V záujme informovanosti podnikateľov o certifikovaných pokladničných programoch a chránených dátových úložiskách bude finančné riaditeľstvo zverejňovať zoznam na svojom webovom sídle.

 

Za podmienok ustanovených zákonom môže dôjsť aj k zrušeniu rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. V takomto prípade musí byť o tejto skutočnosti podnikateľ informovaný a zároveň má povinnosť ukončiť používanie takéhoto pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.

 

V prípade vydania alebo zrušenia rozhodnutia o certifikáciipokladničného programu a chráneného dátového úložiska sa navrhuje procesná úprava, a to podľa správneho poriadku, okrem ustanovení zákona, ktoré upravujú proces osobitne.

 

K bodu 12 (§ 7a)

 

 

V ustanovení sa navrhuje postup pri uvedení pokladnice e-kasa klient do prevádzky. Za účelom uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky musí podnikateľ  požiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, pričom  žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa daňového poriadkuprostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom  webovom sídle. Osobitne sa upravuje postup pre podnikateľov s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

 

Po overení údajov uvedených v žiadosti daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí kód pokladnici e-kasa klient. V prípade, ak na predajnom mieste je umiestnených viac pokladníc e-kasa klient, kód pokladnice sa bude prideľovať osobitne na každú pokladnicu (uvedené vylučuje možnosť používania pokladničného systému, ktorému by bol pridelený jeden kód pokladnice). Pri on-line registračnej pokladnici finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi kód spolu s identifikačnými údajmi podnikateľa a autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice v e-kasa zóne podnikateľa. Podnikateľ tieto údaje pred prvým použitím nahrá do on-line registračnej pokladnice. Pri virtuálnej registračnej pokladnici daňový úrad podnikateľovi doručí kód spolu s prihlasovacími údajmi.

 

V ustanovení sa taxatívne určujú náležitosti žiadosti a postup pri jej predložení na daňový úrad.

 

Zároveň sa navrhuje, aby v prípade, ak sa pokladnica e-kasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, sa ako predajné miesto uvádzalo prenosná pokladnica e-kasa klient. V tomto prípade bude podnikateľ povinný zaevidovať do pokladnice e-kasa klient adresu alebo GPS súradnice predajného miesta, na ktorom podnikateľ v danom čase eviduje prijatú tržbu (napr. ak sa bude nachádzať na trhovom mieste, jarmoku) alebo evidenčné číslo vozidla, ak je toto vozidlo predajným miestom. Náležitosti oznamovania umiestnenia prenosnej pokladnice e-kasa klient zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

 

Návrh rieši aj situáciu, ak dôjde k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu autentifikačných údajov. V takomto prípade jepodnikateľ povinný zabezpečiť neplatnosť autentifikačných údajov a ak bude podnikateľ naďalej používať on-line registračnú pokladnicu, je povinný požiadať finančné riaditeľstvo o opakované pridelenie autentifikačných údajov spôsobom, ktorý zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

 

Tým, že sa autentifikačné údaje aj podpisový certifikát ukladajú do chráneného dátového úložiska, bude zneplatnenie údajov, resp. certifikátu riešené v rámci certifikácie. Výrobca navrhne vhodný spôsob tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť týchto údajov.

 

V e-kasa zóne bude mať podnikateľ prístup k svojím certifikátom (autentifikačným údajom), tu si bude môcť tento certifikát zneplatniť (jedným klikom) a požiadať o nový certifikát.

 

K bodu 13 až 16(§ 8 ods. 1)

 

 

S prihliadnutím na mechanizmus evidovania prijatých tržieb on-line systémom sa navrhuje ustanoviť možnosť (zatiaľ nie povinnosť) zasielať alebo sprístupniť pokladničné doklady kupujúcemu aj v elektronickej podobe, ale len v prípade, že s tým kupujúci súhlasí a o takéto zaslanie požiada pred vytlačením pokladničného dokladu. Pokladničný doklad sa môže zaslať, napr. e-mailom alebo môže byť kupujúcemu sprístupnený na serveri podnikateľa – predávajúceho.

 

V prípade, že kupujúci bude súhlasiť so zaslaním pokladničného dokladu v elektronickej podobe, musí si byť vedomý toho, že zaslanie takéhoto dokladu môže so sebou priniesť, napr. problém súvisiaci s preverením pokladničného dokladu na predajnom mieste (napr. pri nákupe si kupujúci z dôvodu nedostupnosti internetového signálu nebude môcť odkontrolovať jednotlivé tovarové položky). Ak bude kupujúcemu pokladničný doklad zaslaný v elektronickej podobe, nebude sa v tomto prípade vyhotovovať papierová forma pokladničného dokladu. Papierová forma pokladničného dokladu a elektronická forma pokladničného dokladu budú rovnocenné, t. j. použiteľné na daňové účely alebo reklamačné konanie.

 

V § 8 ods. 1 sa navrhuje technická zmena v súvislosti s povinnými údajmi pokladničného dokladu vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou. Povinné údaje uvedené v tomto ustanovení sa vzťahujú  na pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou. Následne sa z písmena a) vypúšťajú slová „alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice“. Nadväzne na predvetie v § 8 ods. 1 a definíciu pokladničného dokladu sa  v písmene f) slová „pokladničného dokladu“ vypúšťajú ako nadbytočné.

 

K bodom 17 až 21 (§ 8 ods. 2, 5, 6, 7, 9 a 10) 

 

 

S prihliadnutím na používanie pokladnice e-kasa klient bolo potrebné prepracovať a doplniť údaje, ktoré musí obsahovať pokladničný doklad, resp. doklady označené slovami  „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ a doklady vyhotovené pri prekročení hraničnej doby odozvy.

 

Unikátny identifikátor kupujúceho je nepovinný údaj, ktorý môže byť uvedený na pokladničnom doklade po dohode kupujúceho a podnikateľa. Ak tento údaj nebude uvedený na pokladničnom doklade, podnikateľ nebude sankcionovaný, nakoľko ide o nepovinný údaj.

 

Nadväzne na odôvodnenie v bode 3 sa navrhuje rozsah údajov pokladničného dokladu pri predaji jednoúčelového poukazu.

 

Pokiaľ ide o elektronickú registračnú pokladnicu, rozsah a ani druh údajov sa návrhom zákona nemení.

 

 

 

 

K bodu 22 (§ 8a)

 

 

Nakoľko systém e-kasa neoveruje správnosť všetkých údajov zaslaných z pokladnice e-kasa klient, napr. DIČ, kód pokladnice e-kasa klient, navrhuje sa ustanoviť taxatívny rozsah údajov zasielaných do systému e-kasa.

K bodu 23(§ 9 ods. 1)

 

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou došlo k zmene označenia v § 4a ods. 2 [z písm. b) na písm. c)] požiadavky zabezpečujúcej vyhotovenie dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, a „VÝBER“.

Vzhľadom na zavedenie nového typu pokladnice, sa zavádza povinnosť pre podnikateľa, a to zabezpečiť ochranu údajov z neodoslanej dátovej správy uložených v on-line registračnej pokladnici, ako aj autentifikačných údajov k on-line registračnej pokladnici.

K bodu 24 (§ 9 ods. 2)

 

Doplňuje sa povinnosť podnikateľa používajúceho on-line registračnú pokladnicu, aby na požiadanie daňového alebo colného úradu predložil údaje z chráneného dátového úložiska. Takéto údaje bude podnikateľ musieť predložiť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa požiadavky daňového alebo colného úradu. Rozsah, štruktúra a ďalšie náležitosti budú v dostatočnom časovom horizonte zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva. Zároveň sa ustanovilo, že chránené dátové úložisko je podnikateľ povinný archivovať  v lehote na zánik práva vyrubiť daň.

K bodu 25 (§ 9 ods. 4)

 

Nakoľko sa už denné uzávierky z paragónov nevyhotovujú, uvedené slová „a denné uzávierky podľa § 10 ods. 4“ sú nadbytočné.

K bodu 26 (§ 9 ods. 5)

 

Ide o spresnenie ustanovenia vo vzťahu k elektronickej registračnej pokladnici, nakoľko doklady označené slovom „VKLAD“ a „VÝBER“ vyhotovené pokladnicou e-kasa klient sa v listinnej forme netlačia.

K bodu 27 (§ 10 ods. 6 a 7)

 

V odseku 6 sa navrhuje upraviť postup náhradnej evidencie tržieb, ak nie je možné pokladnicu e-kasa klient použiť, napr. z dôvodu výpadku elektriny, poruchy koncového zariadenia.

Pri používaní on-line registračnej pokladnice sa v prípade dočasného výpadku internetového pripojenia náhradná evidencia formou paragónov uplatňovať nebude, a to z dôvodu že, v prípade výpadku internetu on-line registračná pokladnica pracuje v režime off-line, zákazníkom sú vydávané pokladničné doklady a údaje o evidencii tržieb sú uložené v dátovej správe, ktorú je podnikateľ povinný zaslať do systému e-kasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.

V odseku 7 sa navrhuje doplnenie postupu podnikateľa, ktorý používa on-line registračnú pokladnicu v prípade, ak dôjde k poruche tejto pokladnice alebo koncového zariadenia k virtuálnej registračnej pokladnici. Podnikateľ, ktorého on-line registračná pokladnica alebo koncové zariadenie bude z dôvodu poruchy nefunkčné, je povinný  do 48 hodín obnoviť prevádzku týchto zariadení, inak bude musieť použiť inú on-line registračnú pokladnicu alebo iné koncové zariadenie virtuálnej registračnej pokladnice.

K bodu 28 a 29 (§12 ods. 4, 5)

 

Podnikateľ nebude mať povinnosť vyhotovovať uzávierky v pokladnici e kasa klient. Podnikateľ bude mať možnosť vytvárať si reporty (uzávierky) cez e-kasa zónu podnikateľa.

K bodu 30 (§ 15 ods. 2)

 

V prípade, ak podnikateľ podá žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, pričom zároveň oznámi kód elektronickej registračnej pokladnice a aj dátum kedy bola alebo bude ukončená prevádzka elektronickej registračnej pokladnice, nebude musieť osobitne túto skutočnosť oznamovať do troch dní od ukončenia jej používania a daňový úrad,nebude musieť zaznamenať zrušenie daňového kódu tejto pokladnice do knihy elektronickej registračnej pokladnice a túto predložiť daňovému úradu.

K bodom 31 až33 (§ 15 ods. 6 a 7)

 

V bode 31 sa nadväzne na doplnenie nového písmena c) v § 15 ods. 6  navrhuje legislatívno-technická úprava.

V bodoch 32 a 33 sa navrhuje sa, aby daňový úrad zrušil daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ak podnikateľ požiada daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a zároveň oznámi ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice. V prípade zrušenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva, Kriminálneho úradu finančnej správy, daňový úrad bezodkladne zašle podnikateľovi oznámenie o zrušení daňového kódu.

K bodu 34 (§ 15a ods. 1)

 

Ustanovenie reflektuje na elektronizáciu správy daní a súčasnú digitalizáciu spoločnosti, najmä podnikateľského prostredia. Pre jednoduchšiu, efektívnejšiu a najmä lacnejšiu komunikáciu s daňovým úradom sa navrhuje podávanie oznámenia o ukončení používania pokladnice e-kasa klient elektronickými prostriedkami v predpísanej štruktúrovanej forme, prostredníctvom elektronického formulára, ktorýfinančné riaditeľstvo v dostatočnom časovom horizonte zverejní na svojom webovom sídle.

K bodu 35 (§15a ods. 2 písm. c)

 

 

Navrhuje sa, aby daňový úrad v prípade, že ukončí používanie pokladnice e-kasa klient z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu finančnej správy, zaslal podnikateľovi o tejto skutočnosti oznámenie.

 

K bodom 36 až 56(§ 16a až §16c)

 

Ustanovenia o správnych deliktoch a sankciách reagujú na niektoré nové ustanovené povinnosti, a preto je potrebné ustanoviť nové správne delikty a pokuty za porušenie týchto správnych deliktov. Z uvedených dôvodov sa preto navrhuje nové znenie, resp. doplnenie príslušných ustanovení.

 

Nadväzne na niektoré navrhnuté zmeny, vznikli ďalšie legislatívno technické úpravy.

 

V § 16b ods. 1 písm. f) sa navrhuje zníženie dolnej hranice pokuty z 10 000 eur na 2 000 eur.

Výška dolnej hranice pokuty 10 000 eur je neproporcionálna a likvidačná. Znížením dolnej hranice pokutyza správny delikt podľa § 16a písm. ao) saumožní viac zohľadňovať závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania podnikateľa spočívajúceho v nerešpektovaní zákazu predávať tovar alebo poskytovať službu.

 

K bodu 57 (§ 17 ods. 1)

 

 

Navrhuje sa nové znenie § 17 ods. 1 tak, aby orgány finančnej správy mali čo najväčšiu možnosť kontroly dodržiavania ustanovení týkajúcich sa elektronickej registračnej pokladnice a pokladnice e-kasa klient.

 

Verejnosti sa podľa návrhu umožní overiť údaje z pokladničných dokladov v systéme e-kasa.

 

K bodu 58 (§ 17 ods. 2)

 

 

Z dôvodu zefektívnenia vykonávaných kontrol sa navrhuje nový postup orgánov finančnej správy.Zamestnanec finančnej správy je oprávnený vykonať nákup tovaru alebo prijať službu aj opakovane, bez toho aby sa preukázal služobným preukazom, pričom o každom takto vykonanom nákupe spíše úradný záznam (úradný záznam sa v zmysle daňového poriadku spisuje v mieste sídla zamestnanca finančnej správy a nie na predajnom mieste).

 

Ak sa zamestnanec správcu dane nepreukáže služobným preukazom, nie je oprávnený od podnikateľa alebo jeho zamestnanca vyžadovať akékoľvek doklady ani uložiť sankciu.

 

Zamestnanec správcu dane môže vykonávať opakované kontrolné nákupy maximálne počas 30 dní.Pri poslednom kontrolnom nákupe je zamestnanec správcu dane povinný sa preukázať služobným preukazom a spísať zápisnicu.

 

 

 

K bodu 59 (§17 ods. 6)

 

 

Navrhuje sa, aby sa na konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska vzťahoval správny poriadok, okrem ustanovení týkajúcich sa procesov upravených v § 4c inak.

 

K bodu 60 (§ 17 ods. 8 a 9)

 

 

Ustanovenie sa dopĺňa nadväzne na zavedenie konania o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnicedo systému e-kasa klient. Na konanie o tomto povolení odkladu sa vzťahuje daňový poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Zároveň sa ustanovuje, že na účely tohto zákona je orgán finančnej správy oprávnený spracúvať osobné údaje podnikateľa, výrobcu, dovozcu alebo distribútora, kupujúceho alebo fyzickej osoby v informačných systémoch.

 

K bodu 61 (§ 17a ods. 5)

 

 

Zákonom ustanovená lehota 15 dní na vydanie rozhodnutia o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice po doručení výsledkov expertízy nedáva časový priestor na oboznámenie podnikateľa s jej výsledkami spolu s poskytnutím priestoru na vyjadrenie sa k nej, čo nie je v súlade s čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a základnými zásadami konania a správneho trestania. Nadväzne na uvedené sa navrhuje túto lehotu predĺžiť na 30 dní.

 

K bodu 62 (§17c a §17d)

 

 

Tak ako aj pri používaní elektronickej registračnej pokladnice sa navrhuje  osobitne upraviť postup v prípade, kedy vznikne pri kontrolnej činnosti podozrenie, že podnikateľ používa on-line registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky zákona a túto skutočnosť nie je možné na mieste preukázať.

Vo vyššie uvedenom prípade sa navrhuje povinnosť pre kontrolné orgány on-line registračnú pokladnicu zabezpečiť.

Navrhuje sa, aby pri zabezpečení on-line registračnej pokladnice sa uplatňoval postup upravený daňovým poriadkom o zabezpečení a prepadnutí veci. 

 

Zároveň sa navrhuje postup, ktorý uplatní podnikateľ, ktorému bola zabezpečená, resp. prepadnutá on-line registračná pokladnica. V uvedených prípadoch sa bude v záujme zachovania evidencie prijatých tržieb uplatňovať náhradná evidencia formou paragónov a rovnako sa budú paragóny aj archivovať. Ak sa podnikateľ rozhodne, že nebude uplatňovať náhradnú evidenciu, môže používať inú on-line registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, ktoré boli uvedené do prevádzky spôsobom podľa zákona.

 

 

 

 

 

K bodu 63 (§ 18ce Prechodné ustanovenie)

 

 

Nadväzne na zavedenie mechanizmu on-line pripojenia registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy sa v záujme jednoznačnosti navrhujú prechodné ustanovenia súvisiace so zavedením on-line registračných pokladníc, ako aj  s ukladaním pokút.

 

Navrhuje sa, aby podnikatelia, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby a v súčasnosti evidujú tržby v elektronickej registračnej pokladnici,mohli začať používať on-line registračnú pokladnicu najskôr od 1. apríla 2019 a zároveň sú povinní takúto pokladnicu používať najneskôr od 1. júla 2019. Tí podnikatelia, ktorí chcú prejsť na virtuálnu registračnú pokladnicu, môžu tak spraviť od 1. januára 2019. Tí podnikatelia, ktorí už používajú virtuálnu registračnú pokladnicu, môžu túto používať naďalej.

 

Tí podnikatelia, ktorým vznikne prvýkrát povinnosť evidovať prijaté tržby podľa tohto zákona od 1. apríla 2019, t. j. noví podnikatelia,  budú musieť už používať pokladnicu e-kasa klient, pričom si môžu vybrať virtuálnu registračnú pokladnicu alebo on-line registračnú pokladnicu.

 

Podľa prechodného ustanovenia v odseku 5 budú celoplošne všetky daňové kódy elektronických registračných pokladníc (okrem tých, ktoré boli zrušené na základe podnikateľa v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient) zrušené k 1. júlu 2019 bez povinnosti podnikateľa predložiť za týmto účelom knihu pokladnice na daňový úrad.

 

S prihliadnutím na zmenu orgánu, ktorý bude vykonávať technickú expertízu v rámci zabezpečenia elektronických registračných pokladníc (technické expertízy bude miesto Colného úradu Bratislava vykonávať finančné riaditeľstvo) sa v prechodnom ustanovení navrhuje, aby technické expertízy, ktoré boli začaté Colným úradom Bratislava dokončilo už finančné riaditeľstvo.

 

K bodu 64 (§19 štvrtý bod)

 

 

S prihliadnutím na zavedenie mechanizmu on-line pripojenia registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy sa navrhuje zrušiť vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 379/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky on-line prepojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy.

 

Technické požiadavky uvedeného mechanizmu sa navrhuje upraviť priamo v zákone, resp. niektoré, ako zo zákona vyplýva, budú upravené a zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva. K zverejneniu niektorých, napr.  technických postupov, spôsobov, údajov na webovom sídle finančného riaditeľstva sa pristúpilo z dôvodu, že sa predpokladá, že tieto sa z hľadiska technického vývoja budú meniť a finančné riaditeľstvo bude môcť operatívnejšie zareagovať na tieto zmeny. Výrobcovia, dovozcovia a distribútori  budú zo strany finančného riaditeľstva v dostatočnom časovom horizonte upozornení na tieto zmeny tak, aby títo mohli zareagovať a mať dostatok času na ich implementáciu. Okrem toho zverejnenie príslušných informácií na webe finančného riaditeľstva je oproti legislatívnemu procesu flexibilnejšie. 

 

 

 

 

K bodu 65

 

 

S prihliadnutím na zavedenie pojmu pokladnica e-kasa klient je potrebné v celom texte zákona nahradiť slová „virtuálna registračná pokladnica“ slovami „pokladnica e-kasa klient“. Táto úprava sa nevzťahuje na § 4a ods. 4 (klientske prostredie sa vzťahuje len k virtuálnej registračnej pokladnici),§ 8 ods. 11 (postup podnikateľov, ktorí pri poskytovaní taxislužby používajú virtuálnu registračnú pokladnicu) a § 15a ods. 5 (prihlasovacie údaje sa vzťahujú len k virtuálnej registračnej pokladnici), kde je potrebné zachovať pojem virtuálna registračná pokladnica.

 

V ustanoveniach, ktoré sú predloženým návrhom menené, resp. dopĺňané je pojem pokladnica e-kasa klient priamo zapracovaný, alebo sú z hľadiska potreby použité pojmy virtuálna registračná pokladnica alebo on-line registračná pokladnica.

 

K bodu 66

 

 

Ak sa v niektorých ďalších zákonoch, ako napr. v zákone č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  v znení neskorších predpisov používajú slová virtuálna registračná pokladnica, navrhuje sa, aby tento pojem zahŕňal aj pokladnicu e-kasa klient.

 

K Čl. II

 

Novelou zákona o dani z príjmov sa v prechodnom ustanovení navrhuje,

aby sa pri vykonaní ročného zúčtovania dane z príjmov v roku 2019 zohľadnilo

aj oslobodenie od dane z príjmov vzťahujúce sa na navrhované nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancom od zamestnávateľa po 31. decembri 2017, t. j. v roku 2018.

Keďže vymeriavacím základom zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie nie je príjem oslobodený od dane, navrhuje sa, aby súčasťou tohto vymeriavacieho základu bolo aj nepeňažné plnenie, ktoré sa od 1. januára 2019 navrhuje oslobodiť od dane z príjmov a je poskytnuté zamestnancovi v roku 2018. Cieľom úpravy je zamedziť „spätnej reparácií“ vymeriavacieho základu, z ktorého zamestnanec a jeho zamestnávateľ platili v roku 2018 poistné na sociálne poistenie a ktorá je základom pre určenie sumy dávok sociálneho poistenia.

 

K Čl. III

 

 

K bodu 1  [§ 5 ods. 7 písm. m)]

 

 

Legislatívno-technická úprava.

 

 

 

 

 

K bodu 2[§ 5 ods. 7 písm. p)]

 

 

Navrhuje sa, aby nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere, ktorý má uzatvorenú pracovnú zmluvu so zamestnancom, formou ubytovania bolo u tohto zamestnanca  od dane oslobodené maximálne do sumy 60 eur mesačne zo sumy preukázateľne vynaložených výdavkov zamestnávateľa, ktorého prevažujúcou činnosťou je výroba vo viaczmennej prevádzke, ak je ubytovanie zabezpečené počas celého kalendárneho mesiaca. Ak nie je ubytovanie zabezpečené počas celého kalendárneho mesiaca, určí sa suma nepeňažného plnenia, ktorá je oslobodená od dane pomerne podľa počtu dní, kedy bolo zamestnancovi ubytovanie zabezpečené.

 

K bodom 3 a 8(§ 9 ods. 2 písm. ac) a § 52zt ods. 2)

 

S účinnosťou od 1. 1. 2019 sa navrhuje oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paralympiáda. Uvedené sa navrhuje už za zdaňovacie obdobie 2018.

 

K bodu 4  [§ 17 ods. 2 písm. d)]

 

 

Ustanovuje sa, že súčasťou základu dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty postupuje podľa § 17 ods. 1 písm. c) ZDP, t. j. u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, budú aj sumy vyplývajúce zo zmeny účtovnej metódyzvyšujúce (znižujúce) vlastné zdroje. Pod zmenou účtovnej metódy je potrebné rozumieť aj prvú aplikáciu príslušného medzinárodného štandardu (napríklad v prípade bánk sa zmeny vyplývajúce z prvotnej aplikácie IFRS 9 premietnuté vo vlastných zdrojoch od 1.1.2018 zahrnú do základu dane  v zdaňovacom období 2018). Tieto sumy zmien účtovnej metódy, ktoré zvýšili (znížili) vlastné zdroje, budú súčasťou základu dane jednorazovo v zdaňovacom období, v ktorom bolo o zmene účtovnej metódy účtované, a len vtedy, ak by zmena účtovnej metódy mala vplyv na zdaniteľné príjmy alebo daňové výdavky v tomto zdaňovacom období.

 

K bodu 5  (§ 17 ods. 44)

 

 

Úprava u daňovníkov, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo a následne pri zisťovaní základu dane postupujú podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov, reaguje na nahradenie IAS 39 implementáciou IFRS 9. IFRS 9 so sebou prináša zmeny, ktoré spočívajú predovšetkým v odlišnej klasifikácii finančných nástrojov a v spôsobe vykázania rozdielov zo zmien v oceňovaní týchto nástrojov. Pri určitých investíciách do nástrojov vlastného imania, ktoré by sa inak oceňovali reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, sa môže účtovná jednotka pri ich prvotnom vykázaní neodvolateľne rozhodnúť, že následné zmeny reálnej hodnoty bude vykazovať v ostatných súčastiach komplexného výsledku. Tieto zmeny reálnej hodnoty sa premietnu do základu dane až v okamihu realizácie (napríklad predaja) finančného majetku. Súčasťou základu dane pri realizácii finančného majetku bude aj úprava základu dane v nadväznosti na zmenu účtovnej metódy, ktorá sa nerealizovala podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona v zdaňovacom období prvotného uplatnenia IFRS 9. Následne pri realizácii finančného majetku sa pri uplatňovaní daňového výdavku bude vychádzať z takto precenenej vstupnej ceny finančného majetku. Výnimku, kedy sa pri realizácii finančného majetku nebude do základu dane zahrnovať suma zodpovedajúca zmenám vlastných zdrojov súvisiacich s týmto finančným nástrojom od jeho nadobudnutia do jeho realizácie, bude predstavovať finančný majetok, pri ktorého predaji budú splnené podmienky pre oslobodenie podľa § 13c zákona o dani z príjmov.

 

K bodom 6 a 7[§ 19 ods. 2 písm. s) a § 21 ods. 1 písm. f)]

 

 

V nadväznosti na navrhovanú úpravu v § 19 ods. 2 písmeno s) druhého bodu sa navrhuje upraviť aj § 21 ods. 1 písm. f). Doplnením v tomto ustanovení sa riešia prípady zabezpečenia ubytovania zamestnávateľom, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke pre svojich zamestnancov v pracovnom pomere vo vlastnom ubytovacom zariadení, kde zamestnávateľ nemôže vykázať z jeho prevádzky daňovú stratu, a preto musí porovnávať výšku výdavkov, ktoré mu vo vlastnom zariadení vznikajú s príjmami, ktoré dosahuje v tomto zariadení (úhrady od zamestnancov). V rámci tejto úpravy je doplnené, že za príjmy, ktoré dosahuje zamestnávateľ vo vlastnom zariadení pri zabezpečení uvedeného ubytovania, sa považuje celé nepeňažné plnenie, ktoré je zamestnancovi v pracovnom pomere poskytnuté v rámci zabezpečenia jeho  ubytovania, pričom toto je súčasťou mzdy zamestnanca, a to aj v tej časti nepeňažného plnenia, ktoré je od dane oslobodené podľa § 5 ods. 7 písm. p) zákona.

 

K bodu 8  (§ 52zt)

 

 

Odsek 1 - Navrhuje sa, aby sa oslobodenie nepeňažného plnenia z dôvodu zabezpečenia ubytovania  uplatnilo u kmeňových zamestnancov s uzatvorenou pracovnou zmluvou so zamestnávateľom, t. j. nie agentúrnych zamestnancov, len v prípade ubytovania v budovách zamestnávateľa (vlastných aj prenajatých), ktoré spadajú do kódov 112 a 113 Klasifikácie stavieb v zmysle Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb. U zamestnávateľa, ktorého prevažujúcou činnosťou nie je výroba vo viaczmennej prevádzke, výdavky na zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov sú daňovým výdavkom len vtedy, ak je tento benefit upravený a dohodnutý so zamestnancom v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo inom internom predpise zamestnávateľa.

Kód skupiny 112  Dvojbytové a viacbytové budovy zahŕňa oddelené domy, polooddelené domy a terasovité domy s dvomi bytmi so spoločným vchodom, ostatné bytové budovy ako sú napríklad rodinné domy s tromi bytmi a nájomné domy. Kód skupiny 113 Ostatné budovy na bývanie zahŕňa ostatné budovy ako sú napríklad internáty, robotnícke hotely. Ustanovenia § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu a § 21 ods. 1 písm. f) sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018.

Odsek 3 - Ustanovuje sa prvé použitie § 17 ods. 2 písm. d) a § 17 ods. 44 v znení účinnom od 1. januára 2019 pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018.

 

 

 

 

 

 

K Čl. IV

 

 

Nadväzne na prechod z elektronických registračných pokladníc na pokladnice e-kasa klient, ktoré sú prepojené na systémy finančnej správy bolo v zákone o DPH potrebné túto skutočnosť zohľadniť.

 

K Čl. V

 

 

Ide o legislatívno-technické spresnenie ustanovenia v súvislosti s prijatím novely zákona

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (zákon č. 267/2017 Z. z.) a zverejňovaním zoznamu regulovaných osôb.

 

K Čl. VI

 

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2019.

 

Schválené vládou SR dňa 26. septembra 2018.

 

 

 

 

 

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 158
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šikuta: Predseda Najvyššieho súdu má zodpovednosť, ale nemá právomocihttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-predseda-najvyssieho-sudu-sr/522425-clanok.html

Šikuta si uvedomuje, že zákonodarca vytvoril také právne prostredie, aby zasahovanie do ...

Organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z reorganizácie ÚŠPhttps://www.teraz.sk/slovensko/organizacia-bnai-brith-tolerancia-ma/522395-clanok.html

Humanitárna organizácia B'nai B'rith Tolerancia má obavy z pripravovanej reorganizácie Úradu ...

Súdna mapa je veľkou zmenou, Via Iuris očakáva rozsiahlu debatuhttps://www.webnoviny.sk/sudna-mapa-je-velkou-zmenou-via-iuris-ocakava-rozsiahlu-debatu/

K rozsiahlej zmene, akou je súdna mapa, zodpovedajúco patrí aj rozsiahla debata.

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: