TlačPoštaZväčšiZmenši

310/2018 Z. z.

24.11. 2018, 15:04 |  najpravo.sk

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A.        Všeobecná časť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh novely“) ako iniciatívny materiál.

Predmetom predkladaného návrhu novely je viacero návrhov zmien v oblasti preukazovania pôvodu a spôsobu nadobudnutia, vedenia evidencie, nezameniteľného označovania exemplárov, preplácania DNA testov, či správneho konania, ktorých potrebu preukázala aplikačná prax.

Návrh novely prináša zjednodušenie vykonávania až upustenie od viacerých povinností vo vzťahu k držiteľom exemplárov, čo pre nich predstavuje zníženie administratívnej záťaže. Medzi tieto návrhy patrí napr. zrušenie vykonávania dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov vybraných druhov prostredníctvom okresných úradov, zrušenie vydávania preukazov o pôvode a potvrdení o registrácii vybraných exemplárov druhov zaradených do prílohy B a C, či úprava náležitostí žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností.

Cieľom návrhu novely je zároveň zabezpečenie plnenia povinnosti definovanej v čl. 26 ods. 9 a 10 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení. Podľa tohto ustanovenia je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky povinné potvrdiť legálnosť a pôvod exemplárov pochádzajúcich zo Slovenskej republiky, ktoré sa majú vyviezť cez iný členský štát Európskej únie. Doterajší spôsob splnenia tejto povinnosti prostredníctvom výkonu štátneho dozoru je nevyhovujúci z dôvodu nemožnosti dodržania stanovenej lehoty, preto je potrebné prijatie takého opatrenia, aby bol čl. 26 ods. 10 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení vykonateľný. Návrh novely taktiež zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutia CoP 17.226 prijatého na 17. konferencii členských štátov dohovoru CITES. Toto rozhodnutie nás zaväzuje k prijatiu opatrení zabezpečujúcich adekvátny manažment zariadení odchovávajúcich exempláre vybraných druhov mačkovitých šeliem v zajatí, najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi s ohľadom na zabránenie nezákonného obchodu s nimi.

Čl. II návrhu novely je zameraný na riešenie problému správy hendikepovaných exemplárov chránených živočíchov, hlavne v súvislosti s umožnením využitia trvale hendikepovaných exemplárov na napr. environmentálnu výchovu. Zjednodušuje sa tiež nakladanie s hendikepovanými exemplármi, ktoré budú po určitom čase vypustené do voľnej prírody.

Predkladaný návrh novely má pozitívny vplyv na životné prostredie, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny a negatívny vplyv na služby verejnej správy, na občana a na procesy služieb vo verejnej správe. Návrh novely nemá dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov, nemá sociálny vplyv, ani vplyv na informatizáciu.

Predkladaný návrh novely je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Návrh novely nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Účinnosť návrhu novely je z dôvodu predpokladanej dĺžky legislatívneho procesu a potrebnej legisvakančnej lehoty navrhovaná na 1. január 2019, okrem novelizačného bodu 10 čl. I návrhu novely, ktorý nadobúda účinnosť 1.januára 2021. Počas tohto obdobia bude aktualizovaná potrebná elektronická databáza Vedeckého orgánu Slovenskej republiky.

 

 

  1. A.   
  2. B.  Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

V záujme informovanosti občanov sa detailnejšie upravuje ustanovenie § 4 ods. 2 zákona tak, aby sa splnil samotný účel predmetného ustanovenia. Doplnením ustanovenia o nové písmeno c) sa podrobnejšie upravujú povinnosti pre predajcov týkajúce sa exemplárov CITES (zverejnenie informácie, že predávaný exemplár je predmetom ochrany CITES). Táto informačná povinnosť umožní kupujúcemu sa lepšie zorientovať, či sa na takýto druh vzťahujú následné povinnosti vyplývajúce zo zákona alebo nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení“).

 

K bodu 2

Legislatívno- technická úprava. Súčasné znenie je gramaticky nesprávne.

 

K bodu 3

V § 8 ods. 2 písm. a) v rámci žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností, v § 8 ods. 4 písm. a) v rámci žiadosti o udelenie súhlasu na premiestnenie a v § 8a ods. 2 písm. a) v rámci žiadosti o udelenie licencie na balenie kaviáru sa vypúšťa povinnosť žiadateľa uviesť ku svojej žiadosti aj číslo faxu a telefónu. Uvedenie týchto informácií ku žiadostiam bude dobrovoľné.

 

K bodu 4

Ide o legislatívno-technickú opravu textu, nakoľko udelenie licencie na balenie kaviáru sa neudeľuje podľa § 6 ods. 1, ale podľa § 5a ods. 1. Ustanovenie § 6 ods. 1 sa týka vydávania povolenia na dovoz, vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz.

 

K bodu 5

V § 9 ods. 5 písm. b) sa predlžuje lehota na uchovanie evidencie o exemplároch, ktoré mal držiteľ v držbe z piatich na desať rokov od vykonania posledného zápisu. Ide o zosúladenie dĺžky lehoty na uchovanie evidencie o exemplároch s lehotou ustanovenou na uchovanie kópie písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia v § 12a ods. 2 a 4. Tento návrh zároveň vyplýva z aplikačnej praxe najmä v súvislosti s výkonom štátneho dozoru a jeho zmyslom je zvýšenie efektívnosti vymáhania práva.

 

K bodu 6

Z § 9 sa vypúšťa odsek 6, v ktorom je ustanovené oslobodenie držiteľa exemplára, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, od povinnosti viesť evidenciu, ak sa na území Slovenskej republiky nezdržuje dlhšie ako šesť mesiacov. Obsah tohto ustanovenia sa vkladá do § 28 ods. 11, ktorý rieši oslobodenie držiteľa, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky od viacerých povinností a teda ide o komplexnejšiu a systematickejšiu úpravu.

 

 

 

K bodu 7

V § 10 ods. 1 písm. b) sa spresňuje názov dokumentu, ktorý tvorí evidenciu vybraných exemplárov rastlín.  Pomenovanie „písomné vyhlásenie“, ktoré  nahrádza „písomný doklad“, lepšie vystihuje povahu dokumentu, ktorý si držiteľ vyhotovuje sám. Zmenou pomenovania dokumentu sa zdôrazní súkromná povaha dokumentu, keďže nejde o úradný doklad.

 

K bodu 8

V § 10 ods. 1 písm. b) prvom bode sa ustanovuje povinnosť držiteľovi exemplára vybraných druhov rastlín, aby písomné vyhlásenie preukazujúce spôsob nadobudnutia obsahovalo aj podpis držiteľa. Návrh vyplýva z aplikačnej praxe najmä v súvislosti s výkonom štátneho dozoru a jeho zmyslom je zvýšenie efektívnosti vymáhania práva.

 

V § 10 ods. 1 písm. b) druhom bode sa ustanovuje povinnosť držiteľovi exemplára vybraných druhov rastlín, aby písomné vyhlásenie preukazujúce spôsob nadobudnutia obsahovalo aj podpis osoby, od ktorej držiteľ exemplár rastliny nadobudol. Návrh vyplýva z aplikačnej praxe najmä v súvislosti s výkonom štátneho dozoru a jeho zmyslom je zvýšenie efektívnosti vymáhania práva.

 

K bodu 9 a 10

V súčasnej právnej úprave nie je stanovená povinnosť zasielať evidenciu živých exemplárov plazov, vtákov a cicavcov druhov uvedených v prílohe B nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, čo spôsobovalo problémy pri vykonávaní čl. 26 ods. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení“). Podľa tohto ustanovenia je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) povinné potvrdiť legálnosť a pôvod exemplárov pochádzajúcich zo Slovenskej republiky, ktoré sa majú vyviezť cez iný členský štát Európskej únie, v lehote do jedného týždňa. Doterajší spôsob splnenia tejto povinnosti prostredníctvom výkonu štátneho dozoru je nevyhovujúci z dôvodu nemožnosti dodržania stanovenej lehoty. Novou úpravou sa zavádza povinnosť zasielať evidenciu aj pre druhy uvedené v prílohe B nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, a zároveň sa určuje taká lehota zasielania evidencie, aby bol čl. 26 ods. 10 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení vykonateľný.

 

Podľa doterajšej právnej úpravy sa zasiela evidencia na okresné úrady. Návrhom novely zákona dochádza k zmene, druhová karta sa bude zasielať na Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, vedecký orgán Slovenskej republiky (ďalej len „vedecký orgán SR“). Táto zmena si bude vyžadovať zlepšenie elektronického spôsobu spracovania údajov zo zasielaných druhových kariet, z tohto dôvodu novela zákona zavádza dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého vedecký orgán SR zaktualizuje existujúcu elektronickú databázu. Počas tohto obdobia budú druhové karty zasielané na ministerstvo (§29c ods. 3 a 4). Lehota na zasielanie druhovej karty pre exempláre druhov zaradených do prílohy A zostáva zachovaná (30 dní), lehota pre exempláre druhov zaradených do prílohy B bola stanovená vzhľadom na dodržanie lehoty stanovenej v nariadení (ES) č. 865/2006 v platnom znení na 14 dní.

 

K bodu 11, 13 a 46

Legislatívno- technická úprava, ktorá súvisí s úpravami v § 11 ods. 2 (novelizačný bod 10).

 

K bodu 12

V súvislosti so zjednodušením  nakladania s hendikepovanými chránenými exemplármi v chovných alebo rehabilitačných staniciach v článku II návrhu novely zákona sa upravuje vedenie evidencie oddelene na druhovej karte (s osobitným vyznačením, že ide o rehabilitáciu hendikepovaného chráneného exemplára).

 

K bodu 14

Ide o legislatívno-technickú opravu textu (vypustenie slov z nadpisu § 12), nakoľko problematika preukázania spôsobu nadobudnutia exemplára bola z § 12 vyňatá a je ustanovená v novom § 12a.

 

K bodu 15

Legislatívno- technická úprava.

 

K bodu 16

Úprava ustanovenia § 12 ods. 4 a 5 jednoznačne definuje, akým dokladom je držiteľ povinný preukázať pôvod exemplára druhu uvedeného v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení a kedy je povinný požiadať o jeho vydanie. Dôvodom potreby jednoznačného definovania týchto povinností je skutočnosť, že zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 15/2005 Z. z.“) bol v minulosti nesystematicky novelizovaný poslaneckou novelou.

 

V § 12 ods. 4 sa teda upresňuje definovanie povinnosti držiteľa exemplára druhu uvedeného v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení preukázať pôvod písomným dokladom vydaným v zmysle čl. 4, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení napr. povolením na dovoz, výnimkou zo zákazu komerčných činností, súhlasom na premiestnenie, alebo preukazom o pôvode v prípade, že držiteľ živého exemplára plaza, vtáka alebo cicavca druhu uvedeného v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení písomný doklad vydaný v zmysle nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení nemá.

 

V § 12 ods. 5 sa jednoznačne určuje, v ktorých prípadoch je držiteľ povinný požiadať o vydanie preukazu o pôvode. Zároveň je jednoznačne špecifikovaná (nejednoznačne vo vypustenom § 12 ods. 21) možnosť výberu držiteľa medzi dvoma dokladmi, v závislosti od toho, akým spôsobom plánuje s exemplárom nakladať. V prípade, že plánuje s exemplárom (najčastejšie nadobudnutým odchovom) nakladať komerčne, môže požiadať priamo o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností. Ak plánuje mať exemplár vo svojej držbe resp. s exemplárom nakladať nekomerčne, potom je povinný požiadať o vydanie preukazu o pôvode. Cieľom jednoznačného definovania možnosti výberu medzi dvoma dokladmi je zamedzenie vydávania dvoch dokladov na toho istého exemplára, čo rozširovalo možnosti nezákonného nakladania s exemplármi. Vo vzťahu k úprave § 13 a k zmene § 17 písm. h), ktoré súvisia s nezameniteľným označovaním, bolo tiež potrebné upraviť, že držiteľ je povinný požiadať o vydanie preukazu o pôvode po nezameniteľnom označení predmetného exemplára. V prípade, ak exemplár nie je možné nezameniteľne označiť z dôvodov špecifických fyzických alebo etologických vlastností, požiada držiteľ exemplára o vydanie preukazu o pôvode po určení okresným úradom, že tento exemplár nie je možné nezameniteľne označiť.

 

Zároveň sa definuje príslušnosť okresného úradu na podanie žiadosti o vydanie preukazu o pôvode podľa miesta držby exemplára.

 

K bodu 17

Vzhľadom na to, že povinnosť preukazovať pôvod exemplára preukazom o pôvode sa v § 12 ods. 4 ustanovuje len pre živé exempláre vybraných druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, z ustanovenia § 12 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú exempláre druhov uvedených v prílohe B nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení. Okresný úrad teda určuje pôvod len živým exemplárom plazov, vtákov a cicavcov druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.

 

K bodu 18

Vzhľadom na to, že povinnosť preukazovať pôvod exemplára preukazom o pôvode sa v § 12 ods. 4 ustanovuje len pre živé exempláre vybraných druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, z § 12 ods. 6 sa vypúšťa písm. c) resp. povinnosť určiť pôvod exemplárom druhov uvedených v prílohe C nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení. Okresný úrad teda určuje pôvod len živým exemplárom plazov, vtákov a cicavcov druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.

 

K bodu 19 až 22, 32

Legislatívno-technická úprava, ktorá súvisí s vypustením § 12 ods. 6 písm. c) (novelizačný bod 18).

 

K bodu 23

V § 12 sa vypúšťajú odseky 17 až 21 z viacerých dôvodov. Vypustenie odseku 17 až 19 vyplýva z aplikačnej praxe, ktorá ukázala, že vydávanie potvrdení o registrácii nie je účelné a preto sa navrhuje túto povinnosť držiteľovi zrušiť.

 

V § 12 ods. 20 bola definovaná povinnosť držiteľa vybraných exemplárov preukazovať spôsob nadobudnutia písomným dokladom, pričom v tomto ustanovení boli demonštratívne vypočítané jeho náležitosti. Aplikačná prax však ukázala, že náležitosti tohto dokladu sú pre preukazovanie spôsobu nadobudnutia exemplárov nedostatočné. Z tohto dôvodu sa ods. 20 vypúšťa. Nahrádza sa novým § 12a, v ktorom sa špecifikujú náležitosti písomného vyhlásenia podrobnejšie. Aplikačná prax tiež ukázala, že náležitosti písomného vyhlásenia je potrebné špecifikovať zvlášť pre živé a neživé exempláre živočíchov.

 

Vypúšťa sa aj ods. 21, ktorý bol vo vzťahu k definovaniu povinnosti preukazovania pôvodu formulovaný zmätočne a nejednoznačne. Následne sa v § 12 ods. 4 a 5 upravuje táto problematika jednoznačne vo vzťahu k vybraným exemplárom druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, nové ustanovenie § 12a zase špecifikuje preukázanie spôsobu nadobudnutia exemplárov druhov živočíchov uvedených v prílohách B - D nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení resp. aj vybraných živých a neživých živočíchov druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení, ktoré nemajú vydaný doklad podľa čl. 4, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.

 

K bodu 24

Vkladá sa nové ustanovenie § 12a, ktoré obsahuje demonštratívny výpočet náležitostí písomného vyhlásenia, ktorým je držiteľ živého a neživého exemplára živočícha povinný preukázať spôsob jeho nadobudnutia. Aplikačná prax ukázala, že náležitosti tohto dokladu, definované vo vypustenom § 12 ods. 20, boli pre preukazovanie spôsobu nadobudnutia exemplára nedostatočné.

 

Ustanovuje sa povinnosť držiteľovi exemplára, aby odovzdal novému držiteľovi exemplára spolu s exemplárom aj písomné vyhlásenie podľa odseku 1 alebo 3 a aby si uchoval jeho kópiu po dobu desiatich rokov. Zároveň sa zavádza pre držiteľa exemplára ako aj pre fyzickú osobu, od ktorej držiteľ exemplár nadobudol, oprávnenie vyžadovať vzájomné preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti.  Potreba týchto ustanovení  vyplynula z aplikačnej praxe a jej cieľom, predovšetkým z pohľadu vymáhania práva, je umožniť dohľadanie predchádzajúcich držiteľov v prípade viacnásobnej zmeny držiteľa exemplára.

 

V odseku 6 sa ustanovuje, že písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia podľa odsekov 1 a 3 nie je úradným potvrdením o tom, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Dôvodom je skutočnosť, že písomné vyhlásenie je dokument, ktorý si držiteľ vyhotovuje sám a nie je to teda doklad vydaný a overený štátnym orgánom. Zároveň považujeme z pohľadu vymáhania práva za dôležité rozlišovať medzi preukázaním pôvodu exemplára v zmysle prílohy IX nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení a spôsobom nadobudnutia v zmysle od akej osoby a akým spôsobom (napr. kúpa, dar) bol exemplár nadobudnutý.

 

Vkladá sa ustanovenie §12b, ktoré zavádza novú povinnosť držiteľovi neživého exemplára vybraných druhov živočíchov. Tieto vybrané druhy budú určené vo vykonávacom právnom predpise, ide o nasledujúce druhy: leopard obláčikový (Neofelis nebulosa), lev (Panthera leo), leopard škvrnitý (Panthera pardus), tiger (Panthera tigris) a leopard snežný (Uncia uncia). Držiteľ takéhoto exemplára bude povinný odovzdať uhynutý exemplár tohto druhu fyzickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov pod dohľadom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorá o tom vyhotoví záznam a jeho kópiu zašle na ministerstvo. Ďalej sa zavádza povinnosť držiteľa preukázať nakladanie s ponechaným neživým exemplárom záznamom o nakladaní a každú jeho zmenu oznamovať ministerstvu. Návrh vychádza z rozhodnutia č. 17.226 prijatého na 17. konferencii členských štátov dohovoru CITES, ktorý zaväzuje členské štáty dohovoru CITES k prijatiu opatrení zabezpečujúcich adekvátny manažment zariadení, ktoré exempláre týchto druhov odchovávajú v zajatí (v Slovenskej republike sa takého zariadenia nachádzajú), najmä vo vzťahu k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi týchto druhov s ohľadom na zabránenie nezákonného obchodu s nimi. Zaradenie celého druhu leva (Panthera leo) a nielen poddruhu lev ázijský (Panthera leo persica) považujeme za potrebné vzhľadom na zložitejšiu identifikáciu jednotlivých poddruhov leva. Držitelia exemplárov môžu vydávať poddruh leva ázijského za leva, čo znemožní splnenie cieľa sledovaného navrhovanou právnou úpravou.

 

K bodu 25

Navrhnutou úpravou § 13 ods. 1 dochádza k zjednoteniu povinnosti držiteľa živého exemplára všetkých  druhov vtákov uvedených v prílohe B nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení zabezpečiť jeho nezameniteľné označenie. Podľa doterajšieho právneho stavu sa táto povinnosť vzťahuje na držiteľa vyššie uvedeného exemplára odchovaného v zajatí na území Európskej únie, resp. exemplára, ktorý nepochádza z voľnej prírody. Zároveň sa vypúšťa povinnosť držiteľa zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára pod dohľadom okresného úradu. Uvedená zmena úpravy je vo vzťahu k chovateľom pozitívna. Súčasné znenie § 13 ods. 2 týkajúce sa povinného vykonávania DNA testov u vybraných exemplárov ako nezameniteľného označenia sa vypúšťa.  Nový odsek 2 ustanovuje lehotu, v ktorej je držiteľ exemplára povinný zabezpečiť jeho označenie.

 

K bodu 26, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 48, 50  a 54

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vypustením odsekov 17 až 19 v § 12 (novelizačný bod 23).

 

K bodu 27

Navrhovanou úpravou sa upresňuje postup držiteľa v prípade, že nezameniteľné označenie nie je z nejakého dôvodu možné alebo je potrebné stanoviť inú lehotu na jeho vykonanie. Držiteľ je povinný požiadať okresný úrad o určenie iného vhodného označenia alebo predĺženie lehoty na vykonanie vhodného označenia pred uplynutím lehoty určenej na vykonanie označenia podľa § 13 ods. 2. Zároveň sa definuje príslušnosť okresného úradu na podanie žiadosti o určenie iného označenia alebo inej lehoty podľa miesta držby exemplára.  Okresný úrad má možnosť na základe stanoviska vedeckého orgánu SR vo výnimočných prípadoch určiť, že exemplár nie je možné nezameniteľne označiť z dôvodov špecifických fyzických alebo etologických vlastností (napr. exemplár je príliš malý a citlivý na akékoľvek označenie).

 

K bodu 28

Po doplnení dôvodu jednoznačnejšej úpravy povinností držiteľa exemplára zabezpečiť jeho nezameniteľné označenie v §13 ods. 1 sa ustanovenie § 13 ods. 6 stáva nadbytočným a z tohto dôvodu sa vypúšťa. V § 13 ods. 6 bola nejednoznačne a zmätočne formulovaná povinnosť nezameniteľne označovať exempláre vtákov narodených a odchovaných v intenzívnej ľudskej opatere. Tento pojem je vo vzťahu k viacerým definíciám pôvodu uvedených v nariadení (ES) č. 865/2006 v platnom znení zmätočný (napr. definícia exemplára narodeného a odchovaného v zajatí; exemplára narodeného v zajatí, ktorý nespĺňa definíciu exemplára narodeného a odchovaného v zajatí; exemplára odchovaného vo farmových zariadeniach).

 

K bodu 29

Vzhľadom na nejednoznačnosť ustanovenia sa navrhovanou úpravou presne špecifikuje, že exempláre vtákov nadobudnuté na území Slovenskej republiky je ich držiteľ povinný označiť krúžkami od distribútora, ktorý je držiteľom licencie na území Slovenskej republiky.

 

K bodu 30, 43, 44 a 51

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k ustanoveniu §12b (novelizačný bod 24).

 

K bodu 31

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k § 28 ods. 9 (novelizačný bod 59).

 

K bodu 33

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k úpravám v novelizačnom bode 3.

 

K bodu 34 a 35

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k úpravám v novelizačnom bode 33 [vypustenie písm. e) z § 15 ods. 3].

 

K bodu 38

Do § 15 ods. 5 sa dopĺňa na základe rozhodnutia č. 17.226 prijatého na 17. konferencii členských štátov dohovoru CITES nové splnomocňovacie ustanovenie [písm. j)], ktoré umožňuje ministerstvu ustanoviť vo vykonávacom právnom predpise zoznam vybraných druhov živočíchov podľa § 12b. Ide o druhy leopard obláčikový (Neofelis nebulosa), lev (Panthera leo), leopard škvrnitý (Panthera pardus), tiger (Panthera tigris) a leopard snežný (Uncia uncia).

Do § 15 ods. 5 sa vkladá aj splnomocňovacie ustanovenie, ktoré umožňuje ministerstvu ustanoviť vo vykonávacom právnom predpise podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vyššie uvedených vybraných druhov živočíchov.

 

K bodu 39

Okresnému úradu v sídle kraja sa vypúšťa kompetencia vydávať doklady podľa nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení. Uvedená kompetencia nebola využívaná z dôvodu nedostatočného materiálno-technického vybavenia. Túto kompetenciu vykonáva ministerstvo.

 

K bodu 40

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k úpravám v novelizačných bodoch 25 a 27, ktoré sa týkajú aj zrušenia povinnosti držiteľa zabezpečiť nezameniteľné označenie exemplára pod dohľadom okresného úradu. Okresnému úradu sa ustanovuje kompetencia vykonávať fyzickú identifikáciu exemplára a jeho nezameniteľného označenia, a to v prípade, že bude o takúto súčinnosť požiadaný napr. ministerstvom.

 

K bodu 47

Legislatívno-technická úprava, ktorá upresňuje doteraz platný stav a ktorá umožní ukladať sankcie za porušenia jednotlivých ustanovení.

 

 K bodu 49

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novelizačným bodom 59 (doplnenie ods. 8 a 9 do § 28).

 

K bodu 50

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k úprave § 5a ods. 1 (novelizačný bod 2).

 

K bodu 52

Úpravou ustanovenia sa upresňuje už doteraz platný stav, a to, že okresný úrad alebo Slovenská inšpekcia životného prostredia uloží fyzickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania podľa § 22 ods. 1 zákona, pokutu alebo pokarhanie.

 

K bodu 53

Ustanovuje sa, že trovy konania za priestupok sú príjmom Environmentálneho fondu, rovnako ako samotná pokuta. Týmto návrhom sa zabezpečí, aby plnenie vymáhal jeden orgán, keďže podľa súčasnej úpravy pokutu vymáha formou exekúcie Environmentálny fond a trovy konania vymáha Slovenská inšpekcia životného prostredia. Ide o zosúladenie procesu s procesom, ktorý je zavedený aj pre právnické osoby. 

 

K bodu 55

Legislatívno-technická úprava gramatickej nezrovnalosti.

 

K bodu 56

Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na navrhované novelizačné body, týkajúce sa zrušenia potvrdenia o registrácii a  nezameniteľného označovania.

 

K bodu 57

Návrhom sa reaguje na úpravu v článku II – na novelizáciu zákona č. 543/2002 Z. z, ktorou sa komplexne upravuje proces nakladania s nájdenými hendikepovanými živočíchmi. Ak je nájdený exemplár v zmysle zákona č. 15/2005 Z. z. zároveň hendikepovaným chráneným živočíchom podľa zákona č. 543/2002 Z. z., postupuje sa pri jeho ďalšom nakladaní (rehabilitácia, vypustenie do voľnej prírody, prepadnutie do majetku štátu) podľa zákona č. 543/2002 Z. z.

 

K bodu 58

Navrhovaným doplnením sa upresňuje úhrada nákladov na vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie štátnym orgánom (pri výkone štátneho dozoru).

 

K bodu 59

V navrhovanom ods. 8 a 9 § 28 sa upresňuje postup pri zabezpečení odobratia krvi alebo iného tkaniva na účely stanovenia DNA profilu a vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva na preukázanie identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie.

 

Do § 28 sa vkladá odsek 10,  ktorý rieši oslobodenie držiteľa, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, od viacerých povinností (vedenie evidencie, preukazovanie pôvodu, spôsobu nadobudnutia, nezameniteľné označenie).

 

K bodu 60

Vkladá sa prechodné ustanovenie vo vzťahu k § 12b spolu s lehotou na zaslanie záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov ministerstvu.  Zároveň sa v odseku 2 ustanovuje, že ak od vykonania posledného zápisu držiteľom v evidencii o exemplároch podľa doterajšieho predpisu neuplynulo ku dňu účinnosti novely zákona päť rokov, držiteľ je povinný uchovávať evidenciu o exemplároch v lehote podľa tohto zákona.

 

Podľa doterajšej právnej úpravy sa zasiela evidencia na okresné úrady. Návrhom novely zákona dochádza k zmene, druhová karta sa bude zasielať na vedecký orgán SR. Táto zmena si bude vyžadovať zlepšenie elektronického spôsobu spracovania údajov zo zasielaných druhových kariet, z tohto dôvodu novela zákona zavádza dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého vedecký orgán SR aktualizuje existujúcu elektronickú databázu. Počas tohto obdobia budú druhové karty zasielané na ministerstvo.

 

K čl. II

 

K bodu 1

Ustanovuje sa definícia hendikepovaného chráneného živočícha vzhľadom na úpravu v ustanoveniach § 35, § 41, § 94 a § 103.

 

K bodu 2

Ustanovuje sa zákaz chovu chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody.  Definícia chovu v ľudskej opatere je uvedená v ustanovení § 2 ods. 2 písm. l). V zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 sa tento zákaz nevzťahuje na chránené živočíchy odchované v zajatí. Účelom navrhovanej úpravy zákona je rozlíšenie medzi zákazom držby chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody, ktorý platí podľa súčasnej právnej úpravy a zákazom držby chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody za účelom jeho rozmnožovania. Pri žiadosti o povolenie výnimky tak budúci držiteľ chráneného živočícha bude musieť ako dôvod držby uviesť aj jeho využitie na rozmnožovanie, na základe čoho sa zabezpečí zodpovedné posúdenie žiadosti v súlade so záujmami ochrany chráneného druhu a nedôjde tak prípadom, že žiadateľ bude využívať chráneného živočícha na iné ako deklarované účely. 

 

K bodu 3    

Upresňujú sa povinnosti týkajúce oznamovania nájdených chránených živočíchov. Nakoľko nie je dôvodné, aby popri organizácii ochrany prírody bol príslušným orgánom  na prijatie oznámenia v prípade nájdenia poľovnej zveri osobitný orgán, vypúšťa sa povinnosť adresovať tieto oznámenia okresnému úradu. Oprávnenie na náhradu výdavkov za poskytnutú starostlivosť pre hendikepované chránené živočícha sa ustanovuje v § 35 ods. 6 na základe novej právnej úpravy § 103 ods. 2 a 3.

 

K bodu 4

Vzhľadom na to, že ustanovenia § 35 neustanovujú povinnosť viesť evidenciu o nájdených chránených živočíchov, predmetná úprava sa presúva do § 65a ods. 2 písm. c).

 

K bodu 5

Ustanovuje sa povinnosť viesť druhové karty pre hendikepované chránené živočíchy oddelene od druhových kariet chránených živočíchov držaných na iné účely z dôvodu lepšej kontroly takto držaných jedincov.

 

K bodom 6 a 7 

Úprava súvisí s novoustanovenou definíciou hendikepovaného chráneného živočícha a novou úpravou § 65a ods. 2 písm. c).

 

K bodu 8

Vypúšťa sa pôsobnosť organizácie ochrany prírody na vedenie evidencie nájdených chránených živočíchov, ktorá je už upravená v § 65a ods. 2 písm. c) a určuje sa pôsobnosť na prijímanie nájdených chránených živočíchov uniknutých zo zajatia a určovanie ďalšieho nakladania s nimi.

 

K bodom 9 až 11 a 16

Úprava súvisí s novou právnou úpravou § 103 ods. 2 a 3.

 

K bodom 12 až 14

Spresňuje sa ustanovenie upravujúce nakladanie s chránenými druhmi vo vlastníctve štátu vo vzťahu k zákazom podľa odseku 4, rozširuje sa možnosť použitia chránených druhov aj na výchovnú a vzdelávaciu činnosť výchovnovzdelávacích inštitúcií a súčasne sa limituje možnosť prevodu chránených druhov len na účely taxatívne uvedené v zákone.

 

K bodu 15

Spresňuje sa doterajšie ustanovenie, ktoré zakazuje prevod a zmenu držiteľa chránených živočíchov v správe majetku štátu pochádzajúcich z voľnej prírody. Podľa novej úpravy bude zákaz prevodu a zmeny držiteľa chránených živočíchov platiť len vo vzťahu k subjektom, ktoré sa dopustili protiprávneho konania v relevantnom rozsahu tak, aby v praxi neboli z možnosti držby chránených živočíchov vylúčené subjekty, ktoré sa dopustili menej závažného protiprávneho konania, napríklad na úseku vedenia evidencie chránených živočíchov, vrátane štátnych subjektov. Účelom ustanovenia je ďalej  umožniť chovným a rehabilitačným staniciam, ktoré prevádzkujú neštátne subjekty, držbu hendikepovaných chránených živočíchov zaradených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení na nevyhnutnú dobu potrebnú na zabezpečenie starostlivosti o ne, ako aj držbu hendikepovaných chránených živočíchov, ktoré podľa posudku veterinárneho lekára nie sú z dôvodu trvalého poškodenia ich fyzického zdravia schopné samostatne prežiť vo voľnej prírode. Tieto živočíchy zostanú naďalej vo vlastníctve štátu a bude ich možné použiť napríklad na prírodno-ochranné alebo výchovno-vzdelávacie účely.

 

K bodom 17 až 19

Účelom navrhovanej úpravy je upraviť režim nakladania s chránenými živočíchmi osobitne pre živočíchy, ktoré pochádzajú z voľnej prírody a živočíchy, ktoré unikli zo zajatia. Definícia živočícha, ktorý unikol, je ustanovená v § 2 ods. 2 písm. ze). Podľa platnej právnej úpravy sa na živé chránené živočíchy pochádzajúce z voľnej prírody (prevažne ide o hendikepované chránené živočíchy) aplikoval režim ustanovený pre nájdené (stratené) chránené živočíchy s ustanovenou trojmesačnou lehotou, po uplynutí ktorej sa stávali majetkom štátu. Podľa navrhovanej úpravy budú tieto živočíchy už odo dňa ich odobratia z miesta ich prirodzeného výskytu vlastníctvom štátu s tým, že sa na ne nebudú vzťahovať ustanovenia zákona o správe majetku štátu, čo je v súlade s ustanovením § 1 ods. 2 písm. b) tohto zákona, podľa ktorého sa tento zákon nevzťahuje na nakladanie s majetkom štátu, ktoré upravujú osobitné predpisy. Účely držby a nakladania s hendikepovanými chránenými živočíchmi sú odlišné od tých, z ktorých vychádza zákon o správe majetku štátu najmä z dôvodu, že primárnym účelom je v tomto prípade pripraviť živočíchy na ich návrat do voľnej prírody. Organizácia ochrany prírody a osobitne aj držiteľ týchto živočíchov má v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny povinnosť viesť o nich evidenciu, pričom nakladanie s týmito živočíchmi, pokiaľ ich nie je možné vypustiť späť do voľnej prírody, je obmedzené v zmysle ustanovení § 94 ods. 3 a 4 zákona o ochrane prírody a krajiny. Súčasne sa na tieto živočíchy pochádzajúce z voľnej prírody vzťahuje ustanovenie § 35 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého je chráneného živočícha zakázané držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu. Akékoľvek nakladanie s takýmto chráneným živočíchom, ktoré nesúvisí so starostlivosťou o tohto živočícha, ktorú v zmysle § 40 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny zabezpečuje organizácia ochrany prírody, je možné len na základe výnimky ministerstva, ktoré ju môže v správnom konaní povoliť len z dôvodov uvedených v § 40 ods. 2 a 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

K čl. III

 

Navrhuje sa  účinnosť od 1. januára 2019, z dôvodu dĺžky legislatívneho procesu a potrebnej legisvakančnej lehoty, okrem druhej a tretej vety novelizačného bodu 10 čl. I, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 22. augusta 2018

 

 

 

 

 

 Peter Pellegrini, v. r. 

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

László Sólymos, v. r. 

podpredseda vlády a minister životného prostredia

                                                           Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 170
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Rozsudok pre zmeškanie žalobcu; ospravedlniteľný dôvod zmeškania

I. Z ustanovenia § 278 ods. 1 C. s. p. vyplýva povinnosť súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalobcu na pojednávaní, na ktoré sa ...

Neodkladné opatrenie ako rozhodnutie vo veci samej

bez zovšeobecneného záveru

Zmena návrhu v konaní o určenie výživného na plnoletú osobu

V konaní o určenie výživného na plnoletú osobu, môže súd zvýšiť výživné na základe zmeneného návrhu uskutočneného v priebehu ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Šikuta: Rozhodnutie Kolíkovej o sudcovi J. Kolcunovi je veľmi dôležitéhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-rozhodnutie-kolikovej-o-sudcov/503935-clanok.html

Rozhodnutie dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcovi Najvyššieho súdu (NS) SR Jozefovi ...

M. Kolíková pozastavila výkon funkcie dvom sudcom z akcie Víchricahttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-pozastavila-vykon-funkcie/503920-clanok.html

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dočasne pozastavila výkon funkcie dvom ...

Žilinka: Mám silný mandát na reformu prokuratúryhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/567204-zilinka-mam-silny-mandat-na-reformu-prokuratury/

Ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry mal byť kvôli stíhaniu Mariana Kočnera terčom ...

ZOJ má nádej vo vyšetrenie korupčnej zločineckej siete na súdochhttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-ma-nadej-vo-vysetrenie-podozren/503750-clanok.html

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) má nádej, že nastal čas, keď sa riadne ...

ÚOOÚ: Pri kamerových záznamoch netreba zabúdať na opatreniahttps://www.teraz.sk/slovensko/uoou-pri-kamerovych-zaznamoch-netre/503781-clanok.html

Obecné kamery, napríklad tie, ktoré prevádzkuje obec alebo mesto (obecná alebo mestská ...

Novou výkonnou riaditeľkou Via Iuris má byť od 1. novembra K. Batkováhttps://www.teraz.sk/slovensko/novou-vykonnou-riaditelkou-via-iuris-m/503838-clanok.html

Novou výkonnou riaditeľkou organizácie Via Iuris by sa mala od 1. novembra stať Katarína ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: