TlačPoštaZväčšiZmenši

307/2018 Z. z.

24.11. 2018, 14:42 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

 

            Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečenie implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica   2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198; 28. 7. 2017). Pôvodný zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikol na základe transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch. Smernica 2010/30/EÚ bola nahradená nariadením 2017/1369/EÚ. V zmysle recitálov uvedených v nariadení 2017/1369/EÚ, predstavuje práve nariadenie vhodný právny nástroj, keďže ukladá jasné a podrobné pravidlá, ktoré zabraňujú odlišnej transpozícii členskými štátmi, a tým zabezpečuje vyšší stupeň harmonizácie v celej EÚ.

 

Návrh zákona upravuje dohľad nad dodržiavaním povinností dodávateľa a predávajúceho pri sprístupňovaní na trh energeticky významného výrobku  podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369. Ďalšie podrobnosti a povinnosti pre konkrétny typ energeticky významného výrobku ustanoví Európska komisia v delegovaných priamo účinných nariadeniach. V súčasnosti je publikovaných pätnásť delegovaných nariadení Európskej komisie pre konkrétny typ energeticky významného výrobku, a to:

-           delegované nariadenie Komisie (EÚ) 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010);

-           delegované nariadenie Komisie (EÚ) 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010);

-           delegované nariadenie Komisie (EÚ) 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010);

-           delegované nariadenie Komisie (EÚ) 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010);

-           delegované nariadenie Komisie (EÚ) 626/2011 zo 4. mája 2011, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 178, 6.7.2011);

-           delegované nariadenie Komisie (EÚ) 392/2012 z 1. marca 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie bubnových sušičiek pre domácnosť energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012);        

-           delegované nariadenie Komisie (EÚ) 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012);

-           delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 665/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vysávačov energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 192, 13.7.2013);

-           delegované nariadenie Komisie (EÚ) 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013);

-           delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 812/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013);

-           delegované nariadenie Komisie (EÚ) 65/2014 z 1. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie rúr na pečenie a odsávačov pár pre domácnosť energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2014);

-           delegované nariadenie Komisie (EÚ) 1254/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 337, 25.11.2014);

-           delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1094 z 5. mája 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie profesionálnych chladených skríň na uskladnenie energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 177, 8.7.2015);

-           delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1186 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie lokálnych ohrievačov priestoru energetickými štítkami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 193, 21.7.2015);

-           delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1187 z 27. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie kotlov na tuhé palivo a zostáv kotla na tuhé palivo, doplnkových ohrievačov, regulátorov teploty a solárnych zariadení energetickými štítkami v platnom znení

(Ú. v. EÚ L 193, 21.7.2015).

 

Dve delegované nariadenia Komisie upravujúce označovanie energeticky významných výrobkov na internete štítkami (č. 518/2014) a používanie tolerancií pri postupoch overovania          (č. 2017/254).

 

Európska komisia v súčasnosti postupne reviduje jednotlivé delegované nariadenia, aby spustila prechod na nové energetické označovanie. V zmysle čl. 11 rámcového nariadenia                 2017/1369, Komisia stanovuje postup zavádzania štítkov a zmeny ich stupnice s presne určeným harmonogramom vo vzťahu ku konkrétnym produktovým skupinám.

 

Návrhom zákona sa má zároveň zabezpečiť súlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005).

 

Predložený návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nepredpokladá vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani žiadne sociálne vplyvy a vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi, ako aj s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K § 1

Návrhom § 1 sa implementujú ustanovenia nariadenia (EÚ) 2017/1369, ktoré členským štátom EÚ ukladajú povinnosť stanoviť pravidlá vzťahujúce sa na sankcie a mechanizmy presadzovania uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia a delegovaných aktov a prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností dodávateľa a predávajúceho pri sprístupňovaní na trh energeticky významného výrobku je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

K § 2

Ustanovenie obsahuje odkaz na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198; 28.7.2017), ktoré ako primárny akt komunitárneho práva upravuje označovanie výrobkov štítkami a poskytovanie informácií o výrobkoch, pokiaľ ide o energetickú účinnosť a spotrebu energie počas ich používania a poskytovanie ďalších doplňujúcich informácií o výrobkoch.

 

K § 3

Implementácia povinnosti, upravenej v čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1369. 

 

K § 4

Odkazujúce ustanovenie o subsidiárnom použití správneho poriadku.

 

K § 5

Intertemporálne ustanovenie.

 

K § 6

Zrušujúce ustanovenie.

 

 

 

K Čl. II

 

K bodu 1

Navrhuje sa vypustiť zo zákona o reklame zákaz tzv. podprahovej reklamy z dôvodu zabezpečenia súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)        č. 2006/2004. Uvedený zákaz spadá pod reguláciu nekalých obchodných praktík, pričom v prípade smernice o nekalých obchodných praktikách platí prístup úplnej harmonizácie.

 

K bodu 2

Navrhuje sa vypustiť §9a vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 19a a 19b, aby nedochádzalo k duplicite a preberaniu čl. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1369.

 

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 2.

 

 

 

 

K Čl. III

 

Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave   22. augusta 2018

 

Peter Pellegrini 

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Peter Žiga  

                                      minister hospodárstva Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 169
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ (tretia komora) z 1. októbra 2020 vo veci C‑603/19

1. Článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, ...

Neprihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie a zabezpečenie poskytnuté tretími osobami

Z ustanovenia § 155 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii explicitne vyplýva, že pokiaľ si veriteľ v rámci reštrukturalizácie ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Združenie sudcov Slovenska kritizuje navrhovanú reformu súdnictvahttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-kritizuje-navrhovanu-reformu-sudni/501349-clanok.html

Vláda SR schválila reformu súdnictva 30. septembra.

Rezort práce o koncepte exekučnej amnestie:Vyžaduje si širšiu diskusiuhttps://www.teraz.sk/slovensko/mpsvr-sr-koncept-exekucnej-amnestie-si/501255-clanok.html

Navrhovaná novela z dielne rezortu spravodlivosti plánuje zaviesť nové donucovacie opatrenia pre ...

J. Szabó: D. Trnka sa dopustil závažného disciplinárneho previneniahttps://www.teraz.sk/slovensko/pokracuje-disciplinarne-kona-d-trnkom/501254-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka sa dopustil poskytnutím rozhovoru pre televíziu v ...

Kandidáta na sudcu ústavného súdu bude musieť zvoliť absolútna väčšina poslancov Národnej rady SRhttps://www.webnoviny.sk/kandidata-na-sudcu-ustavneho-sudu-bude-musiet-zvolit-absolutna-vacsina-poslancov-narodnej-rady-sr/

Kandidát na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) bude musieť byť zvolený absolútnou väčšinou ...

Reforma súdnictva by mala posilniť právomoci Súdnej rady SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforma-sudnictva-by-mala-posilnit-pr/500962-clanok.html

Sudca by mal stratiť svoju funkciu aj v prípade obchodných, majetkových alebo finančných ...

Platnosť zbrojného preukazu a zbrojnej licencie by sa mohla skrátiťhttps://www.teraz.sk/slovensko/platnost-zbrojneho-preukazu-a-zbrojnej/500960-clanok.html

K úprave zákonov ministerstvo pristupuje z dôvodu prijatia smernice Európskej únie o kontrole ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: