TlačPoštaZväčšiZmenši

284/2018 Z. z.

24.11. 2018, 14:08 |  Edmund Horváth

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia               a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) bol vypracovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018 a úlohy B.3. z uznesenia vlády SR č. 124/2017.

 

Predkladaným návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberajú niektoré ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES. Smernica (EÚ) 2016/1629 je z väčšej časti transponovaná do nového nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2018 Z. z. o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, ktoré nahrádza nariadenie vlády Slovenskej republiky            č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel. Navrhovaná právna úprava má za cieľ dosiahnuť kompatibilitu právneho poriadku Slovenskej republiky           s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy.

Ďalším cieľom návrhu zákona je vykonanie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1 z 3. januára 2017 o postupoch na identifikáciu plavidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a doplnenie, resp. precizovanie niektorých ustanovení zákona, čo si vyžiadala aplikačná prax.

 

Návrh zákona má mierne pozitívne vplyvy na verejné financie a na služby verejnej správy na občana. Návrh zákona má zároveň pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie             a na procesy služieb vo verejnej správe a nemá žiadne vplyvy na sociálnu situáciu obyvateľstva, zamestnanosť, na fungovanie trhov, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

           

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

 

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodom 1 až 3:

Ide o úpravu pojmu „prístavisko“  a pojmu „loď vnútrozemskej plavby“.

Dopĺňa sa vymedzenie pojmov „vysokorýchlostné plavidlo“, „prekladisko“, „kotvisko“              a „výväzisko“, ktoré sa používajú v zákone. 

 

K bodu 4:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá zohľadňuje zmenu názvu Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo“).

 

K bodu 5:

Ustanovujú sa podmienky na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska, resp. kotviska na sledovaných vodných cestách. O povolení na ich prevádzku bude rozhodovať Dopravný úrad na základe žiadosti budúceho prevádzkovateľa v správnom konaní. Prílohou k žiadosti bude aj súhlas správcu vodného toku, a to z dôvodu kompetencií a pôsobnosti správcu vodného toku na sledovaných vodných cestách podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Ďalšou z príloh bude súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny, ak pôjde o prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska, resp. kotviska v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme. Ustanovujú sa aj podmienky, za akých môže Dopravný úrad rozhodnúť o zrušení povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska, resp. kotviska.

 

K bodu 6:

Ustanovuje sa kompetencia prevádzkovateľovi prístavu (verejného aj neverejného) vydať prístavný poriadok, ktorým sa bude riadiť prevádzka v prístave. Prístavný poriadok budú musieť dodržiavať všetky subjekty, ktoré sa v prístave budú nachádzať v záujme dodržania bezpečnosti nakládky a vykládky plavidiel, bezpečnosti pri manipulácii s nákladom v teritóriu prístavu aj v akvatóriu prístavu, bezpečnosti plavebnej prevádzky, bezpečnosti zamestnancov užívateľov prístavu, členov lodných posádok, obslužného personálu plavidiel, cestujúcich a iných osôb. Dopravný úrad už nebude riešiť na vodných cestách odstraňovanie plavidiel z vodných ciest ani odstraňovanie alebo vykázanie plavidiel z prístavov. Táto kompetencia a právomoc sa dáva týmto ustanovením v prístavoch do rúk prevádzkovateľom prístavov.

 

K bodu 7:

Do ustanovenia sa dopĺňa, že ďalším subjektom, ktorý bude používajú verejné prístavy bez úhrady je samotný prevádzkovateľ verejných prístavov.

 

K bodu 8:

Navrhovanou zmenou sa dosiahne nižšia administratívna náročnosť procesu zazmluvnenia               v súvislosti s krátkodobými nájmami. Odbremenenie krátkodobých nájmov od administratívnej záťaže vytvára spoločnosti založenej podľa § 6 zákona č. 338/2000 Z. z. (Verejné prístavy, a.s.) priestor pre navýšenie príjmov z prenájmu pozemkov a nebytových priestorov zaradených ako prioritný investičný majetok. Navrhovaná zmena je cielená výlučne na krátkodobé nájmy nepresahujúce obdobie 12 mesiacov, ktorých realizácia bola podľa pôvodnej úpravy zákona značne sťažená práve v dôsledku požiadavky ich predchádzajúceho schválenia ministerstvom. V praktickej rovine navrhovaná zmena prinesie možnosť operatívneho riešenia krátkodobého nájmu a zároveň poskytne dostatočný časový rámec na prípravu zmluvných podkladov pre prípadný nadväzujúci dlhodobejší nájom presahujúci obdobie 12 mesiacov, ktorý bude vždy verifikovaný ministerstvom. Predpokladá sa, že odstránenie tejto administratívnej záťaže bude mať pozitívny vplyv aj na zisk spoločnosti.

 

K bodu 9:

Rozlíšením lodného osvedčenia tzv. veľkého plavidla (lodné osvedčenie EÚ) a lodného osvedčenia malého plavidla sa zavádza legislatívny skratka pre lodné osvedčenie EÚ.

 

K bodu 10:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá zohľadňuje zmenu názvu Ministerstva dopravy a výstavby SR. Druhá časť úpravy sa týka úpravy zloženia členov skúšobnej komisie, ktorú zriaďuje ministerstvo na vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave (ďalej len „skúšobná komisia“).

 

K bodu 11:

Spresňuje sa odborná prax žiadateľa o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu. V minulosti sa stávalo, že žiadateľ nemal žiadnu odbornú prax ani vzdelanie z oblasti vodnej dopravy.

 

K bodu 12:

Z praxe členov skúšobnej komisie vyplynulo, že je veľa uchádzačov, ktorí mali 5 ročnú prax v riadení spoločnosti zaoberajúcou sa vodnou dopravou, ale nemali ustanovené vzdelanie. Aj títo uchádzači museli vykonať skúšku na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu. Navrhuje sa preto rozšíriť možnosť získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu bez vykonania skúšky pre tých uchádzačov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v určenom odbore, ktoré je dostatočné na to, že nepotrebujú prax alebo majú vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v určenom odbore a najmenej dva roky praxe v riadiacej alebo odbornej funkcii v spoločnosti, ktorá sa zaoberá vodnou dopravou alebo logistikou alebo manažmentom dopravy alebo majú úplné stredoškolské vzdelanie v  študijnom odbore podľa § 2 ods. 5 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 3760 M – prevádzka a ekonomika dopravy, 3765 M – technika a prevádzka dopravy, 3767 M – dopravná akadémia, 3758 K – operátor prevádzky a ekonomiky dopravy alebo 3757 L – dopravná prevádzka a najmenej 3 roky praxe v riadiacej alebo odbornej funkcii v spoločnosti, ktorá sa zaoberá vodnou dopravou alebo logistikou alebo manažmentom dopravy. Uznáva sa aj obdobné vzdelanie získané v zahraničí. Aj tým chceme motivovať ľudí, aby sa nebáli osamostatniť a začať podnikať v oblasti prevádzky vodnej dopravy.

 

K bodu 13:

Uchádzačovi o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu uzná skúšobná komisia štátnu skúšku alebo maturitnú skúšku, ak ju urobil z predmetu, ktorý je súčasťou skúšky na získanie odbornej spôsobilosti dopravcu.

 

K bodu 14:

Ustanovuje sa, aby držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu oznámil akékoľvek zmeny ministerstvu do 15 pracovných dní. Ministerstvo potrebuje aktuálne údaje o vydaných osvedčeniach o odbornej spôsobilosti dopravcu na účely analýz a vyhodnocovania podnikania vo vodnej doprave.

 

K bodu 15:

Ustanovenie sa upravuje vypustením časti vety pre jej nadbytočnosť. Do licencie sa zapisuje druh verejnej vodnej dopravy, na ktorú sa licencia vydáva, čo je postačujúci údaj.

 

K bodu 16:

Predlžuje sa doba na oznámenie zmien v licencii pre jej držiteľa z 15 dní na 15 pracovných dní. Často ide totiž o osobu, ktorá je priamo zapojená v rámci svojho podnikania do vedenia plavidla na medzinárodných vodných cestách a preto nevie dodržať predpísaný limit. Ministerstvo potrebuje aktuálne údaje o vydaných licenciách na účely analýz a vyhodnocovania podnikania vo vodnej doprave.

 

K bodom 17 a 19:

Dopĺňa sa ustanovenie o možnosti obmedzenia platnosti licencie pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa v prípade, ak neoznámi zmeny týkajúce sa údajov uvedených v licencii alebo ak po vydaní licencie nedala do 60 dní zapísať činnosť podnikania do obchodného registra, čo je dôležité na účel vedenia registra právnických osôb. Z uvedeného dôvodu sa mení aj nadpis paragrafu.

 

K bodom 18 a 20:

Ustanovuje sa, že ak dopravca vráti licenciu zaslaním poštou na ministerstvo z akéhokoľvek dôvodu, resp. aj bez udania dôvodu, takáto licencia stráca platnosť dňom doručenia tejto licencie na ministerstvo.; ministerstvo už v danej veci nekoná. Toto však neplatí, ak ministerstvo už konanie o odňatí licencie začalo.

 

K bodu 21:

Predlžuje sa doba na vrátenie licencie ministerstvu z 15 dní na 15 pracovných dní. Ministerstvo potrebuje aktuálne údaje o vydaných licenciách na účely analýz a vyhodnocovania podnikania vo vodnej doprave.

 

K bodom 22 a 23:

Ide o opravu odkazov a ich prečíslovanie.

 

K bodu 24:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky.

 

K bodu 25:

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (ďalej len „smernica (EÚ) 2016/1629“) sa pod pojem technická spôsobilosť plavidla zahŕňa aj prevádzková spôsobilosť plavidla. Z uvedeného dôvodu sa precizuje aj ustanovenie zákona. Ďalej sa predlžuje prevádzkovateľovi plavidla aj lehota na dodanie zápisu z overenia technickej spôsobilosti plavidla ministerstvu z 10 dní na 10 pracovných dní.

 

K bodom 26 a 27:

V súvislosti s transpozíciou smernice (EÚ) 2016/1629 sa modifikujú aj ustanovenia § 22 a 22a, ktoré upravujú technickú spôsobilosť plavidiel, ktorá už v sebe zahŕňa aj prevádzkovú spôsobilosť plavidiel.

 

V návrhu zákona § 22 ustanovuje všeobecné požiadavky na všetky plavidlá, ktoré sú v prevádzke. Ustanovujú sa požiadavky na technickú spôsobilosť plavidiel, aby svojimi vlastnosťami vyhovovali pravidlám bezpečnosti prevádzky plavidla, požiadavkám na bezpečnosť členov posádky plavidla a prepravovaných osôb, pravidlám prepravy nebezpečných tovarov a podmienkam na vodnej ceste.

Pred uvedením plavidla do prevádzky je potrebné overiť jeho technickú spôsobilosť. Všeobecne by sa dalo povedať, že sa overujú dve kategórie plavidiel – tie, ktoré podliehajú registrácii a zároveň podliehajú klasifikácii (§ 22a) a tie, ktoré podliehajú registrácii, avšak nepodliehajú klasifikácii (§ 22b).  

 

§ 22a - Overenie technickej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a aj povinnej klasifikácii (ide o tzv. veľké plavidlá), vykoná stála odborná komisia (ďalej len „komisia“). Komisia je zložená z odborníkov z oblasti plavby a stavby lodí a má svojho predsedu. Predsedom komisie je predseda Dopravného úradu alebo ním menovaný odborne spôsobilý zamestnanec Dopravného úradu. Členov komisie menuje a odvoláva predseda komisie. Činnosť komisie upravuje štatút, ktorý vydáva ministerstvo.

Prevádzkovateľ plavidla predloží komisii výsledky technickej prehliadky plavidla, ktorú môže vykonať Európskou komisiou uznaná klasifikačná spoločnosť alebo ministerstvom poverená právnická osoba. Komisia vykoná overovanie na základe podkladov, ktoré môže získať aj od ďalších expertov z oblasti vodnej dopravy. Komisia na základe výsledkov overenia odporučí Dopravnému úradu vydať (ak bolo overenie pozitívne a plavidlo spĺňa všetky požiadavky na technickú spôsobilosť plavidla) alebo nevydať (ak bolo overenie negatívne a plavidlo nespĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť plavidla) lodné osvedčenie Európskej únie.

Ministerstvo poverí vykonávaním technických prehliadok plavidiel podliehajúcich klasifikácii právnickú osobu, ktorá splní požiadavky uvedené v odseku 7. Ak ich právnická osoba prestane spĺňať, ministerstvo poverenie právnickej osobe odoberie. Ministerstvo poverenie odoberie aj právnickej osobe, ktorá o to sama požiada.

Návrhom zákona sa zároveň upravuje aj predĺženie platnosti lodného osvedčenia, ktoré sa vykoná na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla pred uplynutím platnosti lodného osvedčenia. Doba platnosti lodného osvedčenia sa určí na základe výsledkov technickej prehliadky plavidla, ktorej sa plavidlo musí opätovne podrobiť.

Ostatné náležitosti vykonávania technických prehliadok plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a zároveň povinnej klasifikácii, sú upravené v aproximačnom nariadení vlády Slovenskej republiky č. .../2018 Z. z. o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách, ktoré nahrádza nariadenie vlády Slovenskej republiky        č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel.

 

§ 22b – Pri plavidlách, ktoré podliehajú registrácii avšak nepodliehajú klasifikácii (t. j. malé plavidlá), vykoná technickú prehliadku Dopravný úrad alebo Dopravným úradom poverená fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.

Dopravný úrad následne na základe výsledkov technickej prehliadky malého plavidla vydá (ak bolo overenie pozitívne a malé plavidlo spĺňa všetky požiadavky na technickú spôsobilosť) alebo nevydá (ak bolo overenie negatívne a malé plavidlo nespĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť) lodné osvedčenie malého plavidla.

Ak je plavidlo trvalo prevádzkované v zahraničí, pričom je registrované v Slovenskej republike, je pre prevádzkovateľa takéhoto plavidla veľmi nákladné a náročné dopraviť plavidlo do Slovenskej republiky iba z dôvodu obnovenia lodného osvedčenia. Preto sa ustanovuje možnosť uznávať doklad o vykonanej prehliadke technickej spôsobilosti plavidla, ktorý vydal príslušný orgán iného členského štátu Európskej únie alebo štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor alebo príslušný orgán iného štátu v prípade, ak overenie technickej spôsobilosti zodpovedá požiadavkám tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.

Dopravný úrad poverí vykonávaním technických prehliadok malých plavidiel fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá splní požiadavky uvedené v odseku 4. Ak ich fyzická osoba alebo právnická osoba prestane spĺňať, Dopravný úrad poverenie tejto osobe odoberie. Dopravný úrad poverenie odoberie aj tej osobe, ktorá o to sama požiada.

Návrhom zákona sa zároveň upravuje aj predĺženie platnosti lodného osvedčenia malého plavidla, ktoré sa vykoná na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla pred uplynutím platnosti pôvodného lodného osvedčenia malého plavidla. Doba platnosti lodného osvedčenia malého plavidla sa určí na základe výsledkov technickej prehliadky plavidla, ktorej sa malé plavidlo musí opätovne podrobiť.

Ostatné náležitosti o technickej spôsobilosti malých plavidiel sú upravené vo vykonávacom právnom predpise, ktorým je Výnos MDPT SR č. 4052/2010/SCLVD/z.04853-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii.

 

§ 22c – V predmetnom ustanovení sú riešené podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, ktoré sú súčasťou európskej siete vodných ciest. Plavidlá, ktoré prepravujú nebezpečné tovary, musia mať aj osvedčenie o schválení plavidla podľa Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN). Dopravný úrad vydá predmetné osvedčenie na základe výsledkov správy o vykonaní technickej prehliadky podľa Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN), ktorú vyhotoví Európskou hospodárskou komisiou Organizácie Spojených národov uznaná klasifikačná spoločnosť.

Aby bola plavebná prevádzka bezpečná, je potrebné, aby sa na medzinárodných vodných cestách dodržiavali Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách. Tie boli schválené Rezolúciou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 24/1985 (ECE/TRANS/SC.3/115).

 

K bodu 28:

Smernicou (EÚ) 2016/1629 sa pod pojem technická spôsobilosť plavidla zahŕňa aj prevádzková spôsobilosť plavidla. Z uvedeného dôvodu sa precizuje aj ustanovenie zákona. Dopĺňa sa lodné osvedčenie malého plavidla.

 

K bodu  29:

Ustanovuje sa, že lodné osvedčenie môže mať vydané iba to plávajúce zariadenie, ktoré sa podľa § 24 musí zaregistrovať do registra plavidiel. Plávajúce zariadenie, ktoré nemusí byť registrované, t. j. nepodlieha registrácii, nemá vydané ani lodné osvedčenie.

 

K bodu 30:

K žiadosti o státie plávajúceho zariadenia už nebude treba prikladať súhlas štátneho orgánu ochrany prírody v prípade, že pôjde o státie plávajúceho zariadenia v území s prvým stupňom ochrany a prevádzkovateľ verejného prístavu nebude predkladať zmluvu o budúcej zmluve, ak ide o plávajúce zariadenie, ktorého je vlastníkom.

 

K bodu 31:

K žiadosti o zriadenie požičovne plavidiel už nebude treba prikladať súhlas štátneho orgánu ochrany prírody v prípade, že pôjde o zriadenie požičovne plavidiel v území s prvým stupňom ochrany.

 

K bodu 32:

Vypustené ustanovenia sú nevymožiteľné. V prípadoch, keď Dopravný úrad rozhodol o odstránení plavidla z vodnej cesty, nepomohli ani sankcie ani exekúcie. Dopravný úrad v zmysle kompetencie uvedenej v ustanovení § 39 písm. b) zákona č. 338/2000 Z. z. rozhoduje o odstránení plavidla v správnom konaní. Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie o odstránení plavidla sa stáva exekučným titulom. Nakoľko ide o uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, do úvahy prichádzajú z pohľadu státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste len dva spôsoby výkonu exekúcie podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“), a to 1. formou vypratania nehnuteľnosti alebo jej časti v zmysle § 181 a nasl. Exekučného poriadku alebo 2. formou uskutočnenia prác a výkonov. V rámci doterajších výkonov exekúcií sa Dopravný úrad dostal do situácie, kedy z pohľadu súčasnej legislatívy nie je možné zo strany exekútorov exekučné tituly, ktorými sú rozhodnutia o odstránení plavidiel, vymôcť.

 

K bodu 33:

Ustanovenie sa zovšeobecňuje a vypúšťa sa konanie súvisiace s odstraňovaním plavidla, čo má súvis s bodom 32.

 

K bodu 34:

Mení sa znenie poznámky pod čiarou, ktorej odkaz sa použije v bode 50.

 

K bodu 35:

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 39.

 

K bodu 36:

Aktualizuje sa ustanovenie a doplnkové lodné osvedčenie sa z neho vypúšťa. Dopravný úrad doplnkové lodné osvedčenie nevydáva, lebo sa vydáva iba plavidlu, ktoré má platné lodné osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, ak chce vykonávať plavbu v zóne 4 vodných ciest a chce mať výhodu zníženia úrovne technických požiadaviek na takéto vodné cesty. V Slovenskej republike pritom takéto vodné cesty nie sú.

 

K bodu 37:

Precizuje sa, že ide o lodné osvedčenie malého plavidla.

 

K bodu 38:

Precizuje sa lodná listina lodné osvedčenie v súvislosti so smernicou (EÚ) 2016/1629, pričom lodná listina lodné osvedčenie malého plavidla je uvedená v novom ustanovení obdobným spôsobom. Dopĺňa sa aj možnosť požiadať Dopravný úrad o duplikát vydaného lodného osvedčenia pri jeho strate, poškodení alebo odcudzení.

 

K bodu 39:

Precizuje sa lodná listina lodné osvedčenie malého plavidla a dopĺňa sa aj možnosť požiadať Dopravný úrad o duplikát vydaného lodného osvedčenia malého plavidla pri jeho strate, poškodení alebo odcudzení.

 

K bodu 40:

Ide o spresnenie, na základe akého predpisu sa osobitné povolenie na prevádzku plavidla vydáva.

 

K bodu 41:

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenami v pôvodnom § 28 a s aplikačnou praxou.

 

K bodu 42:

Ide o legislatívno-technickú úpravu. Dopravný úrad vydáva preukaz radarového navigátora podľa § 39 písm. i), preto sa mení osvedčenie na obsluhu radaru na preukaz radarového navigátora.

 

K bodu 43:

Z aplikačnej praxe vyplynula nutnosť precizovať a doplniť predmetné ustanovenie tak, aby bolo jednoznačné a nedalo sa rôzne vysvetľovať. Kvalifikačný kurz na vodcu malého plavidla môže navštevovať maximálne 15 osôb v jednom termíne, v jednej učebni a s jedným školiteľom. Rozsah trvania kvalifikačného kurzu sa znižuje na najmenej 32 hodín. Špecifikuje sa tiež, že z tých 32 hodín musí byť najmenej 25 hodín teoretickej výučby a najmenej 7 hodín praktickej výučby na plavidle pre každého jedného absolventa kvalifikačného kurzu. To znamená, že aj keď je na plavidle počas praktickej výučby niekoľko osôb (okrem školiteľa), každá jedna osoba musí mať absolvovaných 7 hodín praktickej výučby na plavidle.

Ďalej sa v odseku 13 dopĺňa prax školiteľa, ktorý musí byť najmenej 12 mesiacov držiteľom preukazu vodcu malého plavidla kategórie A. Pokiaľ je školiteľom na inú kategóriu ako A, tak musí byť najmenej 12 mesiacov držiteľom preukazu vodcu malého plavidla aj tej kategórie, na ktorú bude školiť. Tak sa zamedzí tomu, aby školil neskúsený školiteľ.

 

K bodu 44:

Dopĺňa sa ustanovenie, ktoré Dopravný úrad odbremení od vykonania odborného vyšetrovania plavebnej nehody, ktorej škoda nepresiahne 10 000 eur a pri ktorej nedošlo k poškodeniu vodnej cesty alebo vodnej stavby, prípadne k vážnemu úrazu alebo smrti osoby. Spôsobenie plavebnej nehody bolo pritom vyriešené v blokovom konaní. Pôjde o úsporu času zamestnancov Dopravného úradu a zníženie byrokratickej záťaže v danej oblasti aj pre účastníka nehody.

 

K bodom 45, 46 a 51:

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí so zavedením legislatívnej skratky.

 

K bodu 47:

Zmenu si vyžiadala nová smernica (EÚ) 2016/1629, ktorá ruší smernicu 2006/87/ES. Ministerstvo bude môcť požiadať okrem podania žiadosti o uznanie klasifikačnej spoločnosti aj o odobratie schválenia ktorejkoľvek uznanej klasifikačnej spoločnosti, ak bude mať dôkazy, že nevykonáva svoju činnosť v súlade s podmienkami smernice (EÚ) 2016/1629 a uznania Európskej komisie.

 

K bodu 48:

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenami v pôvodnom § 22.

 

K bodu 49:

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s prečíslovaním poznámky pod čiarou.

 

K bodu 50:

Ustanovuje sa, že ministerstvo na základe smernice (EÚ) 2016/1629 oznámi Európskej komisii, koho poverilo vydávaním lodných osvedčení a dočasných lodných osvedčení, prideľovaním jednotného európskeho identifikačného čísla plavidla, vykonávaním technickej prehliadky plavidla podľa § 22a ods. 7 a prideľovaním jedinečného kódu výrobcu plavidla podľa osobitného predpisu.

 

K bodu 52:

Agentúra rozvoja vodnej dopravy zabezpečuje rozvoj a modernizáciu vodných ciest v súlade so schválenou dopravnou politikou. Zaisťuje efektívne a z dopravného hľadiska zodpovedajúce vybudovanie potrebných vodných ciest a ich súčastí, stavieb, zariadení, dopravných technológií a riadiacich systémov vodnej dopravy a  ich následné odovzdanie určeným správcom. Vzhľadom na to, že Agentúra nezabezpečuje len výstavbu súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách, bolo potrebné rozšíriť predmet majetku, ktorý nadobúda činnosťami podľa odseku 3 a ktoré tiež následne odovzdá správcovi, ktorého zmluvne dohodne ešte pred obstaraním majetku, pričom tento správca bude využívať tento majetok na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti. Správa stavby a ďalšieho majetku prechádza bezodplatne na zmluvne dohodnutého správcu odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo odo dňa prevzatia obstaraného majetku do správy.

 

K bodu 53:

Dopravný úrad vykonáva štátny odborný dozor iba nad vedúcim plavby na plavebnej komore, pričom obsluha plavebných komôr obsahuje aj technických pracovníkov.

 

K bodu 54:

Ide o vypustenie kompetencie Dopravnému úradu v súvislosti s bodom 32.

 

K bodu 55:

Ide o doplnenie kompetencie Dopravnému úradu o vykonávanie štátneho odborného dozoru nad vykonávaním technickej prehliadky malého plavidla poverenou osobou podľa § 22b ods. 4.

 

K bodom 56 a 57:

Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s bodom 32.

 

K bodu 58:

Precizuje sa kompetencia Dopravného úradu, ktorý pri vydávaní súhlasu na usporiadanie verejných podujatí podľa článku 1.23 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, určí v ňom aj podmienky, ktoré usporiadateľ podujatia musí dodržať na zaistenie bezpečnej plavebnej prevádzky, t. j. aby neboli ohrození ani účastníci podujatia ani ostatní účastníci plavebnej prevádzky a nevznikli žiadne škody na majetku.

 

K bodu 59:

Ide o spresnenie na základe akého predpisu sa osobitné povolenie na prevádzku plavidla vydáva a o doplnenie, že Dopravný úrad vydáva a odníma lodné osvedčenie malého plavidla.

 

K bodu 60:

Ide o doplnenie kompetencie Dopravnému úradu vydávať preukaz radarového navigátora podľa § 30.

 

K bodu 61:

Ide o doplnenie kompetencie Dopravnému úradu vydávať poverenie na vykonávanie technických prehliadok malých plavidiel podľa § 22b ods. 4.

 

K bodu 62:

Dopĺňa sa kompetencia Dopravného úradu aj o predlžovanie platnosti uvedených lodných listín a, že ide aj o lodné osvedčenie malého plavidla.

 

K bodu 63:

Dopĺňa sa kompetencia pre Dopravný úrad, ktorý vydáva potvrdenie znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj podľa vyhlášky MDPT SR č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku a získal preukaz odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán, na funkciu lodný kapitán I. triedy alebo na funkciu kormidelník.

 

K bodu 64:

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenami v pôvodnom § 22.

 

K bodu 65:

Dopĺňa sa kompetencia Dopravnému úradu, a to zapisovať údaje do elektronického registra Európskej databázy trupov plavidiel, ktorý vedie Európska komisia na základe transpozície smernice (EÚ) 2016/1629 a aj ich odtiaľ vymazávať. Pri zapisovaní údajov je potrebné riadiť sa zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

K bodu 66:

Precizuje sa, že Dopravný úrad prideľuje jednotné európske identifikačné číslo plavidla plavidlám, ktoré podliehajú registrácii a súčasne podliehajú povinnej klasifikácii, t. j. tzv. veľkým plavidlám, ktoré musia spĺňať ustanovenia § 22a.

Rozširuje sa kompetencia Dopravného úradu prideľovať jedinečný kód výrobcu podľa technickej normy STN EN ISO 10087 – Malé plavidlá. Identifikácia plavidla. Kódovací systém (ISO 10087 : 2006) dodržiac pri tom postup ustanovený vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1 z 3. januára 2017 o postupoch na identifikáciu plavidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ o rekreačných plavidlách a vodných skútroch.

 

K bodu 67:

Zákonom sa tiež vykonáva vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1 z 3. januára 2017              o postupoch na identifikáciu plavidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ o rekreačných plavidlách a vodných skútroch, preto sa Dopravný úrad ustanovuje za vnútroštátny orgán, ktorý bude prideľovať jedinečný kód výrobcu a  bude hlavným kontaktným miestom pre prideľovanie a správu kódov výrobcu v Slovenskej republike tak, že na tieto účely zriadi a bude spravovať vnútroštátny register pridelených jedinečných kódov výrobcov. Prideľovanie jedinečného kódu výrobcu bude prebiehať v súlade s postupmi ustanovenými vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1 tak, aby výrobca mohol označiť každé vyrobené rekreačné plavidlo v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu.

Keďže Dopravný úrad podľa § 39 písm. r) už vykonáva správu systému riečnych informačných služieb vrátane medzinárodnej výmeny informácií a plní funkciu centra riečnych informačných služieb, ustanovuje sa, aby bezodplatne prevzal aj správu majetku na plnenie svojich úloh v rámci svojich kompetencií a následne zabezpečil údržbu systémov súvisiacich so zabezpečovaním bezpečnosti plavebnej prevádzky a ďalšieho majetku potrebného na ich prevádzku a údržbu.

Dopĺňa sa oznamovacia povinnosť vyplývajúca z prílohy V smernice (EÚ) 2016/1629.

 

K bodu 68:

Precizuje sa text ustanovenia vzhľadom na doplnené pojmy do § 2.

 

K bodu 69, 70, 72 a 73:

Dopĺňa sa, že ide aj o lodné osvedčenie malého plavidla.

 

K bodu 71:

Ide o rozšírenie ustanovenia, kedy plavebný inšpektor pri zistení, že výučbu kurzu na vodcu malého plavidla vykonáva školiteľ, ktorý nie je schválený Dopravným úradom, zakáže mu pokračovať vo výučbe.

 

K bodu 74:

Ustanovenie sa upravuje a dopĺňa o povinnosť obsluhy plavebných komôr predložiť plavebnému inšpektorovi na účely výkonu štátneho odborného dozoru preukaz o odbornej spôsobilosti a preukaz totožnosti.

 

K bodu 75:

Na základe praxe plavebných inšpektorov je potrebné ustanovenie rozšíriť o možnosť kontrolovať aj vedúceho plavby na plavebných komorách, či nie je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky pri výkone svojej činnosti, a to spôsobom upraveným v § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 76:

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenami v pôvodnom § 28.

 

K bodu 77:

Na základe výzvy Generálnej prokuratúry sa ustanovenie ruší. Odstráni sa tým duálny právny postih fyzickej osoby, ktorá sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky. Podľa zákona č. 338/2000 Z. z. išlo o priestupok s účinnosťou od 1. júna 2009, ale podľa            § 289 ods. 2 Trestného zákona s účinnosťou od 1. novembra 2011 ide o trestný čin.

 

K bodu 78:

Ide o úpravu ustanovenia, kde sa súhlas Dopravného úradu nahrádza vydaním osobitného povolenia na prepravu plavidla podľa článku 1.21 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách.

 

K bodom 79 a 80:

Upravuje sa horná hranica sadzieb za priestupky. Dôvodom je, že horná hranica pokuty v  platnom znení zákona č. 338/2000 Z. z. je neprimerane nízka a neplní efektívne svoje funkcie – t. j. prevenciu a represiu. Je ju potrebné preto zvýšiť, prihliadnuc na to, že ide o priestupky, ktoré sú závažné, ako napr. porušenie pravidiel bezpečnosti prevádzky plavidla na vodných cestách Slovenskej republiky, porušenie plavebného opatrenia, vedenie plavidla bez preukazu odbornej spôsobilosti, nedodržiavanie Dopravným úradom nariadeného zastavenia plavby, prerušenie plavebnej dráhy alebo spôsobenie plavebnej nehody, vedenie plavidla pod vplyvom alkoholu a pod. Je potrebné, aby sankcia mala v tak vážnych prípadoch varovný účinok.

 

K bodu 81:

Ide o úpravu sadzieb pokút uložených ministerstvom za nesplnenie si povinností daných zákonom č. 338/2000 Z. z.

 

K bodu 82:

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenami v pôvodnom § 22.

 

K bodu 83:

Dopĺňajú sa správne delikty, za ktoré môže Dopravný úrad uložiť pokutu.

 

K bodu 84:

Ustanovuje sa, že Dopravný úrad môže opakovane uložiť pokutu, ktorá bude podstatne vyššia, a to prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia, ktoré stojí na vodnej ceste alebo           v prístave bez rozhodnutia Dopravného úradu o povolení státia. V praxi sa totiž stáva, že prevádzkovateľ takého plavidla zaplatí pokutu, ale nevykoná nápravu.

 

K bodom 85 a 86:

Dopĺňa sa, že ide aj o lodné osvedčenie malého plavidla.

 

K bodom 87 a 88:

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa legislatívno-technicky upravujú a odseku 2 sa upravuje aj na základe skúseností Dopravného úradu a ministerstva nasledovne: všeobecné predpisy o správnom konaní sa po novom budú vzťahovať na vydávanie osvedčenia o schválení plavidla [§ 39 písm. w)], na vydávanie súhlasu na usporiadanie verejných podujatí [§ 39 písm. h)]; na udeľovanie a odnímanie osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne (§ 7a) a na rozhodnutie o povolení na účasť zahraničných dopravcov vo vnútroštátnej vodnej doprave (§ 21 ods. 2) vydávaných podľa 38 písm. j).

Odsek 3 sa precizuje nasledovne: ak žiadateľ požiada o vydanie dokladu uvedeného v odseku 3 a jeho žiadosti sa vyhovie v plnom rozsahu, potom sa namiesto rozhodnutia žiadateľovi vydá priamo doklad o ktorý žiadal. Do pôvodného rozsahu takto vydávaných dokladov sa dopĺňa osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne, osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu, povolenie na účasť zahraničných dopravcov vo vnútroštátnej vodnej doprave podľa § 38 písm. j) a osvedčenie o schválení plavidla podľa § 39 písm. w).

 

K bodu 89:

Podľa § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov sa ustanovenia o elektronickom doručovaní nepoužijú a doručovanie sa spravuje ustanoveniami o doručovaní podľa osobitných predpisov, ak osobitný predpis ustanovuje, že sa doručuje výlučne v listinnej podobe. Navrhuje sa doručovanie v listinnej podobe tých dokumentov, ktoré sa vydávajú vo forme preukazov, osvedčení, licencií, povolení a súhlasov, ktorými sa ich držiteľ bude preukazovať aj v krajinách EÚ.

 

K bodu 90:

Ustanovuje sa výnimka z niektorých ustanovení zákona pre plavidlá Dopravného úradu.

 

K bodu 91:

Prechodným ustanovením sa rieši platnosť lodných osvedčení, dočasných lodných osvedčení a doplnkových lodných osvedčení a platnosť schválených školiteľov podľa doterajších podmienok, ktoré boli vydané pred účinnosťou tohto návrhu zákona.

Konania, ktoré boli začaté a ešte nebudú právoplatne ukončené do účinnosti tohto návrhu zákona, budú dokončené podľa doterajších predpisov.

 

K bodu 92:

Dopĺňa sa transpozičná príloha o preberanú smernicu (EÚ) 2016/1629.

 

K čl. II

 

Z aplikačnej praxe zákona vyplynuli aj zmeny, ktoré sa odrazili na potrebe zmeniť a doplniť Sadzobník správnych poplatkov v časti VI. Doprava v položkách 67, 93 až 95 zákona NR SR                 č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 1:

Ide o opravu chyby v časti  Splnomocnenie, v ktorom sa má správne odkázať na vydanie povolenia hromadnej prestavby typu vozidla podľa písmena v) a nie podľa písmena u).

 

K bodu 2:

V položke 93 navrhujeme doplniť spoplatnenie vydania potvrdenia o znalosti špecifických úsekov vodnej cesty Dunaj sumou 10 eur. Potvrdenie vydáva Dopravný úrad a sú s tým spojené administratívne úkony.

 

K bodu 3:

Položka 94 je upravená podľa úpravy § 22 až 22c návrhu zákona a tiež sú sumy upravené  tak, aby bolo možné ľahšie uplatnenie elektronického poplatku, preto sa sumy mierne zaokrúhlili. Oproti platnému zneniu položky 94 sa dopĺňa úkon „podanie žiadosti o pridelenie jedinečného kódu výrobcu“ a spoplatní sa sumou 20 eur. Tento poplatok v sebe zahŕňa zriadenie a správu vnútroštátneho registra pridelených jedinečných kódov výrobcov podľa          § 39 písm. aa) návrhu zákona.

 

K bodu 4:

Dochádza k úprave správneho poplatku v položke 95 za povolenie na zriadenie požičovne plavidiel zvýšením na jednotnú sadzbu. V súčasnosti sa poplatok vyberá za 1. povolenie na zriadenie požičovne plavidiel s vlastným strojným pohonom (vyberá sa 132,50 €) a 2. povolenie na zriadenie požičovne plavidiel bez vlastného strojného pohonu (vyberá sa 33 €). Toto rozdelenie však nie je v súlade s právnou úpravou zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je potrebné vykonať nápravu. Navrhuje sa preto zjednotiť  poplatok na 130 € za vydanie povolenia na zriadenie požičovne plavidiel. K rozhodnutiu sa dospelo tak, že úkony za vydanie povolení v oboch prípadoch sú rovnaké.

 

K bodu 5:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v položke č. 95 písm. h).

 

K bodu 6:

Ide o úpravu, ktorou sa dosiahne, že dopravca získa licenciu na 1 rok a nie len na pomernú časť kalendárneho roka. Sadzba sa nemení.

 

K bodu 7:

Príjmom štátneho rozpočtu budú príjmy z nových správnych poplatkov, a to za podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na sledovanej vodnej ceste, podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne a podanie žiadosti o vydanie povolenia na účasť zahraničného dopravcu vo vnútroštátnej vodnej doprave (kabotáž) na jednu plavbu. Doteraz tieto úkony neboli spoplatnené. Sadzba odzrkadľuje množstvo a časovú náročnosť úkonov spojených s vydaním osvedčenia a povolenia.

 

 

Čl. III

V súlade s bodom 75 sa § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky                           č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní                          a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov spresňuje tak, že zamestnanci Dopravného úradu pri výkone štátneho odborného dozoru budú oprávnení            v rámci svojej pôsobnosti vyzvať osoby, vykonávajúce činnosť, pri ktorej by mohli ohroziť život, zdravie sebe alebo iným osobám alebo poškodiť majetok, aby sa podrobili vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok.

 

 

Čl. IV

Ide o spresnenie a doplnenie povinnosti pre okresné úrady životného prostredia, ktoré sú ustanovené v § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zmena sa vzťahuje k bodom 5, 30 a 31.

 

 

Čl. V

Ide o precizovanie ustanovení a doplnenie kompetencií pre správcu vodného toku, ktoré sú ustanovené v § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Súhlas správcu vodného toku sa navrhuje vydávať v správnom konaní, aby bola zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov žiadateľa. Zmena sa vzťahuje k bodom 5, 30 a 31.

 

 

Čl. VI

Ustanovuje sa účinnosť zákona. Dátum účinnosti návrhu zákona sa navrhuje 7. októbra 2018 v súlade s čl. 37 ods. 1 smernice (EÚ) č. 2016/1629.

 

 

 

 

Bratislava 23. marca 2017

 

 

 

 

 

 

Peter Pellegrini, v. r.

 

 

 

 

 

 

Arpád Érsek, v. r.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 157
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka udelila milosť 47-ročnej žene odsúdenej pre spreneveruhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-milost-47-rocnej-/522338-clanok.html

Odsúdenej bol zároveň uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho ...

Signatári výzvy sudcov sa ohradzujú voči vyjadreniam ministerkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/signatari-vyzvy-sudcov-a-advokatov-sa/522206-clanok.html

Kolíková považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za ...

Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/575367-anketa-co-hovoria-pravnici-na-testovanie/

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania.

Advokát: Výkon väzby sa nemôže podriaďovať nefunkčnosti vyšetrovaniahttps://www.teraz.sk/slovensko/karasvykon-vazby-sa-nemoze-podriad/521981-clanok.html

Podmienky výkonu kolúznej väzby sa mu zdajú na hrane dôstojného zaobchádzania s obvineným.

M. Žilinka: Prioritou bude objasňovanie a stíhanie daňových deliktovhttps://www.teraz.sk/ekonomika/m-zilinka-prioritou-bude-objasnovani/521971-clanok.html

Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ho utvrdil o úprimnej snahe oboch orgánov ...

Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpredhttps://www.webnoviny.sk/zilinkove-reformy-podporuje-vacsina-prokuratorov-zmenu-struktury-uradu-povazuju-za-krok-vpred/

Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: