TlačPoštaZväčšiZmenši

107/2018 Z. z.

12.6. 2018, 17:33 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) bol vypracovaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 s cieľom precizovať niektoré ustanovenia zákona v nadväznosti na aplikačnú prax vyplývajúcu zo zaradenia vojakov

v zálohách do aktívnych záloh a realizácie pravidelného cvičenia v roku 2017.

 

Podľa platnej právnej úpravy vojenský útvar uhrádza náklady na náhradu mzdy zamestnávateľovi za zamestnanca za čas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) vrátane nevyhnutného času na prepravu

z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl

a späť. Aplikačná prax ukázala potrebu upraviť náhradu príjmu aj v prípade, ak vojak

v zálohe zaradený do aktívnych záloh (ďalej len „vojak v aktívnej zálohe“) nemá postavenie zamestnanca, ale je napríklad samostatne zárobkovo činnou osobou. Zamestnávateľovi sa navrhuje okrem náhrady mzdy za zamestnanca refundovať aj náklady spojené s platením poistného za zamestnávateľa na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie. Nárok na pomernú časť hodnostného platu vojaka v aktívnej zálohe sa precizuje len za čas prítomnosti vojaka v aktívnej zálohe na pravidelnom cvičení a plnení úloh ozbrojených síl.

 

Spresňuje sa zaraďovanie do aktívnych záloh tak, aby do aktívnych záloh mohol byť zaradený aj vojak v zálohe, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť najviac o jeden stupeň  nižšiu alebo o dva stupne vyššiu než aká sa vyžaduje na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený. Podmienkou je, že vojenská hodnosť, ktorú vojak v zálohe dosiahol, je v tom istom hodnostnom zbore ako požadovaná vojenská hodnosť na funkciu.

 

V nadväznosti na skutočnosť, že podmienky na zaradenie vojakov v zálohách do aktívnych záloh platia počas celého obdobia jeho zaradenia, upravuje sa povinnosť pre vojaka

v aktívnej zálohe hlásiť zmeny v súvislosti s podmienkami zaradenia veliteľovi vojenského útvaru, s ktorým vojak v zálohe uzavrel dohodu o zaradení.

 

Podmienky pre zaradenie do aktívnych záloh sa precizujú v nadväznosti na § 17

ods. 1 a 2 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o brannej povinnosti“), ktorý upravuje oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby. Vzhľadom na cieľ aktívnych záloh, ktorým je príprava na výkon mimoriadnej služby, občan oslobodený od výkonu mimoriadnej služby

z dôvodu výkonu verejnej funkcie alebo služobného pomeru do aktívnych záloh nemôže byť zaradený.

 

Profesionálni vojaci aj vojaci v zálohách sú v čase vykonávania mimoriadnej služby vojakmi mimoriadnej služby s rovnakými právami a povinnosťami, ktorí sa riadia ustanoveniami zákona o brannej povinnosti. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu úspory finančných prostriedkov sa navrhuje unifikácia systému vydávania osobných identifikačných kariet

a kovových identifikačných štítkov pre profesionálnych vojakov, vojakov v aktívnych zálohách a vojakov mimoriadnej služby.

V návrhu zákona sa upravujú aj niektoré ustanovenia súvisiace s vykonávaním pravidelného cvičenia a plnením úloh ozbrojených síl vojakmi v aktívnych zálohách, ako napr. neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl a skončenie pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl. Uvedené skutočnosti majú zásadný vplyv na prihlasovanie a odhlasovanie vojakov v aktívnych zálohách do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, na spôsob výpočtu vymeriavacieho základu, odvodu na zdravotné poistenie, odvodu na sociálne poistenie a na tvorbu výkazov pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu.

 

Taxatívne sa vymenúvajú ustanovenia zákona o brannej povinnosti upravujúce konania, na ktoré sa vzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní a ustano-venia upravujúce úkony v nadväznosti na právnu úpravu zákona č. 305/2013 Z. z.

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktoré sa vykonávajú len v listinnej podobe. Obdobná úprava sa navrhuje aj v článku II v zákone č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe

v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

 

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý bude

v plnom rozsahu krytý v rámci limitov stanovených v  kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky  na rok 2017 a ďalšie roky.

 

Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie z dôvodu, že navrhuje kompenzáciu straty príjmov z podnikania za čas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl vojakom v aktívnych zálohách, vrátane nevyhnutného času na prepravu

z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl

a späť. Ďalším pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie je refundácia nákladov spojených s platením poistného za zamestnávateľa na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv, ktorý sa prejaví zvýšením disponibilných príjmov tých občanov Slovenskej republiky, ktorí sa rozhodnú byť zaradení do aktívnych záloh. Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a ani na služby verejnej správy pre občana.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

 

Neexistujú prekážky sprístupnenia materiálu podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 215/2004 Z. z.

o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

B. Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

Pojem vojak v zálohe sa dopĺňa o občana, ktorý skončil služobný pomer v Horskej záchrannej službe v nadväznosti na § 13 ods. 2, podľa ktorého zálohy ozbrojených síl tvoria aj občania, ktorí skončili služobný pomer v Horskej záchrannej službe.

 

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 3

Oznamovacia povinnosť sa ustanovuje pre prípad, ak občanovi, ktorý je vojakom v zálohe a podpísal dohodu o zaradení do aktívnych záloh, vznikne počas trvania dohody služobný pomer v Slovenskej informačnej službe. Jednou z podmienok zaradenia do aktívnych záloh je aj podmienka, že vojak v zálohe nie je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby z dôvodu uzatvorenia služobného pomeru v Slovenskej informačnej službe. Vzhľadom na to, že príslušník Slovenskej informačnej služby je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré osvedčujú jeho príslušnosť k Slovenskej informačnej službe,  nemôže preukázať, že prestal spĺňať podmienky pre zaradenie do aktívnych záloh.

 

K bodu 4

Podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ozbrojené sily tvoria ako profesionálni vojaci, tak aj zálohy ozbrojených síl. Navrhuje sa, aby občan prijatý do služobného pomeru profesionálneho vojaka bol vyradený zo záloh ozbrojených síl, keďže je príslušníkom ozbrojených síl.

 

K bodu 5

Dopĺňajú sa podmienky na zaradenie vojaka v zálohe do aktívnych záloh. Navrhuje sa, aby do aktívnych záloh mohol byť zaradený aj vojak v zálohe s vojenskou hodnosťou

o najviac jeden stupeň nižšou alebo dva stupne vyššou ako je požadovaná vojenská hodnosť na funkciu, na ktorej výkon sa pripravuje. Vojenská hodnosť, ktorú vojak v aktívnej zálohe dosiahol, však musí byť v tom istom hodnostnom zbore ako vojenská hodnosť, na ktorú sa pripravuje.

 

K bodu 6

Dopĺňajú sa podmienky na zaradenie vojaka v zálohe do aktívnych záloh. Vzhľadom na to, že aktívne zálohy sa pripravujú na výkon mimoriadnej služby, navrhuje sa vojakov

v zálohách, ktorí sú oslobodení od výkonu mimoriadnej služby z dôvodu vykonávania funkcie (§ 17 ods. 1) alebo ktorí sú v služobnom pomere (§ 17 ods. 2) nezaraďovať do aktívnych záloh.

 

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 8

Navrhuje sa rozšíriť obsah dohody o zaradení do aktívnych záloh o údaje potrebné pre vyplatenie náhrady mzdy zamestnávateľovi vojaka v aktívnej zálohe a vyplatenie náhrady príjmov z podnikania vojakovi v aktívnej zálohe.

 

K bodu 9

Úlohou aktívnych záloh je pripravovať sa na výkon mimoriadnej služby a plniť úlohy ozbrojených síl. Z tohto dôvodu sa veliteľovi vojenského útvaru dáva možnosť vypovedať dohodu o zaradení do aktívnych záloh aj v prípade, ak vojak v aktívnej zálohe svojím konaním naruší vážnosť ozbrojených síl alebo ohrozí dôveru v ozbrojené sily.

 

K bodu 10

Aplikačná prax ukázala potrebu kompenzovať za čas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl stratu príjmov tých vojakov v aktívnych zálohách, ktorí nie sú zamestnancami.

Podľa platnej právnej úpravy vojakovi v aktívnej zálohe, ktorý je zamestnancom patrí okrem motivačného príspevku, pomernej časti hodnostného platu, naturálnych náležitostí

a náhrady cestovného za cestu z miesta pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo do miesta nástupu na plnenie úloh ozbrojených síl a späť aj náhrada mzdy podľa Zákonníka práce, ktorú refunduje vojenský útvar zamestnávateľovi.

Navrhuje sa, aby vojakovi v aktívnej zálohe, ktorý nie je zamestnancom, sa preplatila náhrada príjmov z podnikania za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl vrátane nevyhnutného času na prepravu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl a späť, a to v sume pomernej časti priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vojak v aktívnej zálohe začal pravidelné cvičenie alebo plnenie úloh ozbrojených síl. Vyplatená náhrada príjmov z podnikania bude predstavovať na strane vojaka v aktívnej zálohe zdaniteľný príjem podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a toto plnenie nie je oslobodené od dane z príjmov podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov.

Vo vzťahu k zamestnávateľovi vojaka v aktívnej zálohe sa navrhuje, aby vojenský útvar refundoval  aj náklady zamestnávateľa spojené s platením poistného za zamestnávateľa na sociálne poistenie a na verejné zdravotné poistenie.

Navrhuje sa tiež, aby sa vojakovi v aktívnej zálohe nevyplácala pomerná časť hodnostného platu za dni jeho neprítomnosti na pravidelnom cvičení a plnení úloh ozbrojených síl.

 

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava.

           

K bodom 12 až 14

Rozširujú sa povinnosti vojaka v aktívnej zálohe o povinnosť oznámiť veliteľovi vojenského útvaru, s ktorým uzavrel dohodu o zaradení do aktívnych záloh, zmeny v údajoch

v dohode o zaradení. Táto povinnosť sa ustanovuje v nadväznosti na povinnosť refundovať náhradu mzdy zamestnávateľovi za vojaka v aktívnej zálohe, ktorý je zamestnancom a tiež náhrady príjmov z podnikania vojakovi v aktívnej zálohe, ktorý nemá štatút zamestnanca. Upravuje sa tiež povinnosť vojaka v aktívnej zálohe oznámiť veliteľovi vojenského útvaru nielen zmenu zdravotného stavu, ktorá mu znemožňuje dostaviť sa na pravidelné cvičenie

a plnenie úloh ozbrojených síl, ale aj zmenu zdravotného stavu, ktorá má vplyv na jeho zaradenie do aktívnych záloh.

Taktiež sa upravuje povinnosť vojaka v aktívnej zálohe oznámiť veliteľovi vojenského útvaru aj iné zmeny súvisiace so splnením podmienok na zaradenie do aktívnych záloh, ako je strata bezúhonnosti, strata spoľahlivosti, strata štátneho občianstva Slovenskej republiky, zvolenie, poverenie alebo vymenovanie vojaka v aktívnej zálohe do funkcie podľa

§ 17 ods. 1 zákona o brannej povinnosti a prijatie do služobného pomeru v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Národnom bezpečnostnom úrade a do služobného pomeru colníka.

 

K bodom 15 a 16

Precizuje sa právna úprava disciplinárnej právomoci veliteľa vojenského útvaru, vrátane úpravy disciplinárneho konania, ktoré možno viesť proti vojakovi v aktívnej zálohe

v prípade, ak sa dopustí disciplinárneho previnenia. Na disciplinárne konanie sa budú primerane vzťahovať určené ustanovenia zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä pokiaľ ide o normy upravujúce procesnú stránku tohto konania.

 

K bodu 17

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 18

Upravujú sa dôvody, pri ktorých veliteľ vojenského útvaru vždy ospravedlní neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl.

Dôvodom ospravedlnenej  neprítomnosti vojaka v aktívnej zálohe na pravidelnom cvičení alebo plnení úloh ozbrojených síl môže byť aj iná prekážka ako je choroba alebo úraz, napr. darovanie krvi, súdne konanie, ktorej existenciu vojak v aktívnej zálohe preukáže potvrdením. Veliteľ vojenského útvaru na základe predloženého potvrdenia o existencii prekážky ospravedlní neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe na pravidelnom cvičení alebo plnení úloh ozbrojených síl.

Ustanovuje sa, že pravidelné cvičenie a plnenie úloh ozbrojených síl sa skončia uplynutím doby, ktorú určí ministerstvo obrany. Zároveň sa upravujú dôvody, pri ktorých veliteľ vojenského útvaru rozhodne o skončení pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl vojakom v aktívnej zálohe ešte pred uplynutím určenej doby. Pravidelné cvičenie a plnenie úloh ozbrojených síl sa vojakovi v aktívnej zálohe skončia aj v prípade ospravedlnenej neprítomnosti, ak táto presiahla štvrtinu určenej doby. Rovnako sa pre vojaka v aktívnej zálohe skončí pravidelné cvičenie a plnenie úloh ozbrojených síl v prípade, ak sa bez ospravedlnenia zo strany veliteľa vojenského útvaru nezúčastní pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl najmenej v rozsahu osem hodín. Neprítomnosti kratšie ako osem hodín sa pre tento účel zrátavajú.

 

K bodom 19 a 20

Legislatívno-technická úprava.

K bodom 21 a 22

Upravuje sa odoberanie odtlačkov prstov vojakovi mimoriadnej služby. Z kapacitných a časových dôvodov sa tieto budú odoberať vojakovi mimoriadnej služby až po prezentácii vo vojenskom útvare.

 

K bodu 23 

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodom 24 a 25

Ide o legislatívnu úpravu v nadväznosti na členenie vojenských útvarov podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona o brannej povinnosti a ich podriadenosti príslušným funkcionárom

v rezorte obrany.

 

K bodu 26

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodom 27 a 28

Spresňuje sa manipulácia s osobnými spismi a osobnými kartami vojakov mimoriadnej služby po jej skončení.

 

K bodu 29

Občanovi, ktorý je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby z dôvodu vykonávania takého zamestnania, ktoré je dôležité z hľadiska bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky, sa umožňuje vstúpiť do aktívnych záloh a systematicky sa pripravovať na výkon mimoriadnej služby.

 

K bodu 30

Rozširuje sa výpočet subjektov zabezpečujúcich nevyhnutné činnosti z hľadiska dôležitého záujmu bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky o rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  Úradu vlády Slovenskej republiky. Navrhovaná zmena zohľadňuje predovšetkým opodstatnené požiadavky smerujúce k oslobodeniu zamestnancov plniacich odborné úlohy v oblasti správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb pre Úrad vlády Slovenskej republiky, resp. ostatné orgány štátnej správy, od povinnosti vykonať mimoriadnu službu. V súčasnosti správu, prevádzkovanie a rozvoj vládnej dátovej siete  vykonáva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá je príspevkovou organizáciou  Úradu vlády Slovenskej republiky.

 

K bodu 31

Pre vojakov v aktívnych zálohách a vojakov mimoriadnej služby, ktorými sú vojaci

v zálohách a odvedení registrovaní občania povolaní na výkon mimoriadnej služby sa navrhuje vydávať obdobnú osobnú identifikačnú kartu ako pre profesionálnych vojakov. Upravuje sa tiež rozsah údajov uvedených na osobnej identifikačnej karte vojakov v aktívnych zálohách

a vojakov mimoriadnej služby.

V súvislosti s ukladaním osobných identifikačných kariet sa navrhuje, aby tie sa po skončení pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl a po skončení mimoriadnej služby ukladali vo vojenskom útvare, a to z dôvodu, že osobnou identifikačnou kartou sa preukazuje príslušnosť k ozbrojeným silám. Vojak v aktívnej zálohe je príslušníkom ozbrojených síl počas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl a vojak v zálohe a odvedený registrovaný občan je príslušníkom ozbrojených síl počas výkonu mimoriadnej služby.

Doplňuje sa povinnosť vojaka mimoriadnej služby a vojaka v aktívnej zálohe pri zničení, poškodení, strate alebo odcudzení kovového identifikačného štítku a splnomocňovacie ustanovenie na vydanie služobného predpisu o vzhľade identifikačnej karty a kovového identifikačného štítku, o postupe v prípade zničenia, poškodenia, straty, odcudzenia alebo zneužitia osobnej identifikačnej karty, o postupe pri likvidácii osobnej identifikačnej karty a podrobnosti o postupe v prípade zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia kovového identifikačného štítku alebo v prípade zmeny osobných údajov na kovovom identifikačnom štítku.

 

K bodu 32

Taxatívne sa vymedzujú konania podľa zákona o brannej povinnosti, na ktoré sa bude vzťahovať zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 33

V nadväznosti na § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon

o e-Governmente) sa vymedzuje konania, v ktorých prezident Slovenskej republiky rozhoduje výlučne v listinnej forme a konania, v ktorých okresný úrad v sídle kraja vykonáva úkony výlučne v listinnej forme.

 

K bodu 34

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 35

Aplikačná prax poukázala na potrebu rozšíriť obsah evidencie registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh o fotografiu tváre.

 

K bodu 36

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 37

Navrhuje sa rozšíriť okruh údajov, ktoré poskytne okresný úrad v sídle kraja vojenskému útvaru o vojakovi v zálohe pri zaradení do aktívnych záloh súvisiace s jeho oslobodením od výkonu mimoriadnej služby.

 

K bodom 38 až 41

Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu 42

Navrhuje sa rozšíriť okruh osôb, ktorým môže ministerstvo obrany povoliť nosenie vojenskej rovnošaty, o vojnových veteránov.

K bodu 43

Navrhuje sa, aby občanovi, ktorý skončil služobný pomer profesionálneho vojaka

a je poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, účastníkovi boja proti fašizmu, rehabilitovanému vojakovi a vojnovému veteránovi bola pri mimoriadnom vymenovaní do vojenskej hodnosti brigádneho generála jednorazovo poskytnutá služobná vojenská rovnošata vrátane hodnostného označenia. Zároveň sa upravuje, aby uvedený občan mohol služobnú vojenskú rovnošatu nosiť aj bez ďalšieho povolenia vydaného ministerstvom obrany.

 

K bodu 44

Ide o legislatívnu úpravu s cieľom zosúladenia ustanovenia s § 14c ods. 2 písm. b) návrhu zákona.

 

K bodu 45

Prechodné ustanovenie umožňuje dohody uzatvorené podľa platnej právnej úpravy upraviť dodatkom podľa tohto návrhu zákona.

 

K bodu 46

V nadväznosti na bod 30 sa navrhuje zrušenie príloh k zákonu o brannej povinnosti.

 

K čl. II

Precizujú sa úkony, ktoré okresný úrad v sídle kraja ako orgán verejnej moci vykonáva výlučne v listinnej forme v nadväznosti na § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 

K čl. III

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. mája 2018.

 

 

 

Bratislava 29. novembra 2017

 

 

 

Robert Fico, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Peter Gajdoš, v. r.

minister obrany Slovenskej republiky

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 294
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Sídlo najvyššieho správneho súdu by mal nájsť jeho predseda, tvrdí ministerstvohttps://www.webnoviny.sk/sidlo-najvyssieho-spravneho-sudu-by-mal-najst-jeho-predseda-tvrdi-ministerstvo/

Nájsť sídlo pre novozriadený Najvyšší správny súd SR by mal jeho predseda alebo ...

Nové kontrolné komisie budú preverovať majetkové pomery sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/nove-kontrolne-komisie-budu-preverova/522708-clanok.html

S posilnenou kompetenciou súvisí aj personálne posilnenie Súdnej rady.

J. Šikuta by privítal ďalšie predĺženie diskusie o novej súdnej mapehttps://www.teraz.sk/slovensko/j-sikuta-by-privital-dalsie-predl/522687-clanok.html

Diskusia k návrhu novej súdnej mapy by mala trvať dlhšie ako do konca februára.

Reklamné stavby by sa podľa novely mohli povoľovať len na dobu určitúhttps://www.teraz.sk/slovensko/reklamne-stavby-by-sa-podla-novely-moh/522540-clanok.html

Podľa súčasnej legislatívy môžu iniciovať odstránenie nelegálnej reklamnej stavby len ...

Lex Lipšic bude naplnený, obáva sa Eštok. Podľa Šeligu však konkrétne meno v koalícii ešte nepadlohttps://www.webnoviny.sk/lex-lipsic-bude-naplneny-obava-sa-estok-podla-seligu-vsak-konkretne-meno-v-koalicii-este-nepadlo/

Vládna koalícia presadí na post špeciálneho prokurátora advokáta Daniela Lipšica.

Výzva sudcov za zachovávanie právneho štátu je podľa Via Iuris v súčasnom stave justície neprimeranáhttps://www.webnoviny.sk/vyzva-sudcov-za-zachovavanie-pravneho-statu-je-podla-via-iuris-v-sucasnom-stave-justicie-neprimerana/

Znenie výzvy skupiny sudcov a právnikov proti „sústavnému porušovaniu princípov právneho ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: