TlačPoštaZväčšiZmenši

62/2015 Z. z.

12.8. 2015, 20:16 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

 

 

A. Všeobecná časť

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým  sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny návrh.

Predloženým návrhom zákona si Slovenská republika plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 651/2014 z 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 06. 2014) (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 651/2014“).

Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť poskytovanie investičnej pomoci v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014, účinným od 1. júla 2014.

Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov sa štátna pomoc môže poskytnúť podľa schém štátnej pomoci, alebo ako individuálna štátna pomoc. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 561/2007 Z. z.“), je v súčasnosti platný a účinný zákon č. 561/2007 Z. z. schémou štátnej pomoci, ktorej platnosť a účinnosť uplynula 30. júna 2014. Vzhľadom na definíciu dátumu poskytnutia pomoci podľa článku 2 bod 28 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014, akékoľvek poskytnutie investičnej pomoci na základe rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13 alebo § 13a zákona č. 561/2007 Z. z. je možné po notifikácii návrhu zákona ako schémy štátnej pomoci.

Návrh zákona obsahuje legislatívno-technické zmeny a doplnenia súvisiace s nariadením (EÚ) č. 651/2014. Návrhom zákona sa predovšetkým zefektívňuje proces schvaľovania investičnej pomoci, a to jednak zavedením oprávnenia začatia prác  na investičnom zámere už podaním investičného zámeru bez povinnosti vydávania potvrdenia o splnení podmienok a jednak skrátením jednotlivých lehôt konania o schválení poskytnutia investičnej pomoci za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Návrh zákona inkorporuje definíciu dátumu poskytnutia pomoci uvedenú v čl. 2 bod 28 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 a čl. 1.2. bod 30 písm. d) Usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014-2020 (2013/C 209/01) v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom. Vzhľadom na doterajšiu aplikačnú prax súvisiacu s termínom predkladania priebežných správ o priebehu realizácie investičného zámeru a o využívaní investície, návrh zákona upravuje termín predloženia správ z januára na apríl. Návrhom zákona sa tiež zavádza povinnosť zverejnenia rozhodnutí o investičnej pomoci.

Článkom II predloženého návrhu zákona sa vzhľadom na navrhovanú právnu úpravu mení a dopĺňa zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Prijatie predloženého návrhu zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie,  nebude mať sociálny vplyv, vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

 

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou v súlade s nariadením (EÚ) č. 651/2014.

K bodu 2

Vymedzuje sa pôsobnosť zákona v súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti regionálnej investičnej pomoci. Zákon je schémou štátnej pomoci a investičná pomoc poskytovaná na základe schémy štátnej pomoci je oslobodená od notifikačnej povinnosti za účelom posúdenia zlučiteľnosti navrhovanej pomoci s vnútorným trhom, pričom nariadenie  (EÚ) č. 651/2014 je základným právnym predpisom upravujúcim práve pravidlá skupinových výnimiek oslobodených od notifikačnej povinnosti a to nielen v oblasti investičnej pomoci. 

K bodom 3, 4, 10

Legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou v súlade s nariadením (EÚ) č. 651/2014.

K bodu 5

Doplnením nového § 2 ods. 3 sa upravujú náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok.

K bodu 6

Spresňuje sa definícia investičného zámeru.

K bodu 7

Právna úprava súvisiaca s podmienkou vytvorenia minimálneho počtu vytvorených nových pracovných miest pri investičnom zámere pre technologické centrá.

K bodu 8

Právna úprava súvisiaca s odchýlkou 10% nevytvorenia plánovaného počtu nových pracovných miest podľa ustanovenia § 15 ods. 9 písm. a) za účelom posúdenia výšky poskytnutej investičnej pomoci a intenzity investičnej pomoci vo vzťahu k rozhodnutiu o schválení investičnej pomoci.

K bodu 9 a 13

Právna úprava za účelom súladu s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

K bodu 11 a 14

Je potrebné ustanoviť, aby sa preukazovanie podmienky, viazalo nie na predchádzajúce tri finančné roky, ale na predchádzajúce tri účtovné obdobia, keďže zákon o investičnej pomoci nedefinuje pojem „finančný rok“. Splnenie týchto podmienok sa preukazuje z účtovnej evidencie, resp. účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie.

K bodu 12

Upravuje sa podmienka minimálneho počtu nových pracovných miest pre investičný zámer týkajúci sa technologických centier (30 nových pracovných miest), nakoľko z aplikačnej praxe vyplynulo, že technologické centrá si vyžadujú skôr značnú investíciu do obstarania majetku a realizácia technologického centra má vysokú pridanú hodnotu na hospodárstvo SR aj v prípade vytvorenia nižšie počtu pracovných miest ako je všeobecná podmienka minimálneho vytvorenia nových pracovných miest.

K bodu 15

Zosúladenie s aktuálnym znením zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení                           a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinným od 1. januára 2015.

K bodu 16

Ustanovenie mení a dopĺňa predloženie príloh k investičnému zámeru. Ide o doplnenie formuláru investičnej pomoci, na ktorý sa odkazuje v § 18 ods. 2 a ktorého vzor ustanovuje všeobecne záväzný predpis. Ďalej ide o doplnenie záväzného vyhlásenia v súvislosti s nepremiestňovaním ukončenej činnosti, vyplývajúci z ustanovení nariadenia (EÚ)                      č. 651/2014.

Právna úprava mení obsahovú stránku vyhlásenia vzťahujúceho sa na začatie prác, a to v súvislosti s nevydaním potvrdenia, pričom začatie prác sa viaže na podanie investičného zámeru.

K investičnému zámeru sa prikladajú doklady preukazujúce, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľom môže byť aj zahraničná osoba, zahraničná osoba túto povinnosť nebude mať, nakoľko podstatným faktorom je, že prijímateľ pomoci nie je daňovým dlžníkom ani dlžníkom na sociálnom alebo zdravotnom poistení.

K bodom 17, 18, 20, 21

Zmena právnej úpravy § 10 až 12 sa týka zefektívnenia konania o poskytnutie investičnej pomoci a ide predovšetkým o skrátenie lehôt. Zároveň sa odstraňuje povinnosť vydávať potvrdenie o splnení podmienok, na ktoré bola doposiaľ naviazaná oprávnenosť vynakladania oprávnených nákladov. Žiadateľ je oprávnený začať práce na investičnom zámere už podaním investičného zámeru, čo je v súlade s nariadením (EÚ) č. 651/2014, pričom súčasná právna úprava bola sprísnením a v dôsledku toho v porovnaní s inými štátmi menej konkurencieschopná.                                                                                            

K bodom 19 a 24

Legislatívno-technická úprava v súlade s nariadením (EÚ) č. 651/2014.

K bodu 22

Zmena právnej úpravy súvisiaca so zrýchlením procesu schvaľovania investičnej pomoci. Právna úprava príloh k žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci nadväzuje na prílohy predkladané k investičnému zámeru podľa § 9 ods. 1 a 2.

K bodu 23

Zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o schválení investičnej pomoci súvisí so zrýchlením konania o investičnej pomoci a nadväzuje na skrátenie lehôt podľa § 10 až 12.

K bodom 25 a 27

Legislatívno-technická úprava v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ.

K bodom 26 a 28

Vzhľadom na definíciu dátumu poskytnutia pomoci podľa článku 2 bod 28 nariadenia (EÚ)        č. 651/2014, právna úprava konkretizuje deň poskytnutia pomoci podľa slovenského právneho poriadku, a to dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení investičnej pomoci za účelom predchádzania pochybností, čo sa považuje za nárok na poskytnutie pomoci.

K bodu 29

Doplnenie dôvodu výmeny pokazeného zaradenia v súlade s článkom 14 bod 5 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.

K bodu 30

Navrhovaná právna úprava pozostáva z dvoch zmien. Popri odchýlke do 15 % nevynaloženia plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie majetku sa zavádza odchýlka do 10% nevytvorenia plánovaného počtu nových pracovných miest, a to z dôvodu vysokého stupňa premenlivosti celkovej ekonomickej situácie. Pri vytváraní trojročných až päťročných podnikateľských plánoch, aj pri vynaložení maximálneho úsilia zachovať konzervatívne plány môžu nastať nepredvídané okolnosti trhu v dôsledku, ktorých dôjde k radikálnym zmenám projektov, pričom realizácia investície nie je ohrozená, investícia sa v danom regióne realizuje, avšak je ovplyvnená nepredpokladanými okolnosťami. 

Vzhľadom na početné aplikačné problémy súvisiace s posudzovaním pojmu „zásadná zmena vlastníckej štruktúry“, spresňuje sa význam tzv. zakázanej zmeny súvisiacej so zmenou vlastníckej štruktúry u prijímateľa pomoci. Predmetným ustanovením sa predchádza obmedzovaniu zmien vlastníckych štruktúr, ktoré neohrozujú hospodársku súťaž a predstavujú vnútroskupinové reštrukturalizácie.

K bodu 31

Zmena právnej úpravy týkajúca sa posunutia termínu na predkladanie pravidelných ročných správ z januára na apríl predovšetkým z dôvodu početného množstva žiadostí o posunutie termínu po lehote na podanie daňového priznania.

K bodu 32 

Navrhovaná právna úprava spresňuje posudzovanie zmien týkajúcich sa investičného zámeru, na ktorý bola schválená investičná pomoc, a to s prihliadnutím na schválenú intenzitu investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci ako aj vplyvu na počet nových pracovných miest, ktoré sa v konaní o schválení investičnej pomoci posudzovali ako plánovaný počet nových pracovných miest a na plánovaný počet nových pracovných miest sa prihliadalo pri predkladaní návrhu na poskytnutie investičnej pomoci na rokovanie vlády SR alebo pri vydávaní rozhodnutia príslušným ministerstvom.

K bodu 33

Právna úprava zavádza povinnosť zverejňovať rozhodnutia o schválení investičnej pomoci                    za účelom zvyšovania transparentnosti  a zvyšovania úrovne informovanosti verejnosti. Navrhované znenie ďalej mení možnosti foriem pomoci pri opakovanej investičnej pomoci, odstraňujú sa obmedzenia pri poskytovaní pomoci tomu istému prijímateľovi alebo prijímateľovi, ktorý je spriaznenou osobou.

K bodu 34

Navrhované znenie prechodných ustanovení zabezpečí plynulý proces schvaľovania investičnej pomoci, ktorý bol začatý pred platnosťou a účinnosťou navrhovaného zákona, počas platnosti nariadenia (EÚ) č. 651/2014, avšak neskončený pred účinnosťou navrhovaného zákona.

K Čl. II

Článkom II predloženého návrhu zákona sa vzhľadom na navrhovanú právnu úpravu mení a dopĺňa zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ                     je oprávnený začať práce na investičnom zámere už podaním investičného zámeru, čo je v súlade s nariadením (EÚ) č. 651/2014, pričom súčasná právna úprava bola sprísnením a v dôsledku toho v porovnaní s inými štátmi menej konkurencieschopná.

K Čl. III

Ustanovuje sa účinnosť zákona od 1. apríla 2015.

 

 

Bratislava  7. januára 2015

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Pavol Pavlis v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 671
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Obmedzená sloboda prejavu za reprodukciu tzv. čierneho vtipu v zábavnom televíznom programe

Čierny humor si veľa krát vyberá za „obeť“ svojich vtipov témy, ktoré narážajú na isté mantinely dané spoločnosťou. Takýmito ...

Interpretácia § 56 ods. 5 Exekučného poriadku v znení do 31. marca 2017

Ak ale možno zo všetkých krajským súdom vyzdvihnutých súvislostí usudzovať, že cieľom citovanej právnej úpravy bolo poskytnutie ...

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Za ľudí podporuje za šéfa GP J. Hrivnáka, J. Šantu a T. Honzahttps://www.teraz.sk/slovensko/za-ludi-podporuje-za-sefa-gp-j-hriv/511320-clanok.html

Stranu títo kandidáti podľa Remišovej presvedčili ich prácou, životným príbehom a tiež ...

Reforme súdnictva sa bude plénum venovať vo štvrtokhttps://www.teraz.sk/slovensko/reforme-sudnictva-sa-bude-plenum-venov/511309-clanok.html

Šeliga pri právomoci ÚS rozhodovať o ústavnosti hovorí o kompromise, po ktorom by všetci ...

Národná ochrana označenia pôvodu výrobkov by sa mala obmedziťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/nrsr-narodna-ochrana-oznacenia-povo/511250-clanok.html

Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o označeniach pôvodu výrobkov a ...

Novela rozširuje okruh skutkových podstát neprimeraných podmienokhttps://www.teraz.sk/ekonomika/novela-rozsiruje-okruh-skutkovych-pods/511332-clanok.html

Podľa MPRV je národná legislatíva obsahom v zásade prísnejšia, avšak eurosmernica umožňuje ...

Združenie sudcov Slovenska kritizuje návrh reformy súdnej mapyhttps://www.teraz.sk/slovensko/zdruzenia-sudcov-slovenska-vycita-ref/511114-clanok.html

Tvrdenie, že odvolacie súdy v Košiciach a Bratislave, a tiež takzvané rozdrobené súdy čelia ...

O postupe pri voľbe šéfa GP rozhodne koaličná radahttps://www.teraz.sk/slovensko/o-postupe-pri-volbe-sefa-gp-rozhodne/511040-clanok.html

V koalícii stále nie je dohoda na jednom spoločnom kandidátovi pri voľbe šéfa Generálnej ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Bulletin slovenskej advokácie 11/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: