TlačPoštaZväčšiZmenši

408/2015 Z. z.

16.1. 2016, 19:43 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

 

Cieľom predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov je predovšetkým ustanovenie mechanizmu, ktorým sa zabezpečí zohľadnenie celej doby výkonu zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, a to zvýšením zákonom ustanovenej „základnej“ sumy osobitného príspevku baníkom za obdobie  zamestnania prevyšujúce minimálnu dobu  zamestnania potrebnú na vznik nároku na osobitný príspevok v „základnej“ výške. V navrhovanom zvýšení,  ktorého vzorce sú upravené v prílohe k návrhu zákona, sa výhodnejšie zohľadňuje obdobie zamestnania presahujúce minimálnu dobu potrebnú na vznik nároku na osobitný príspevok vykonávané vo vybraných  zamestnaniach (rubač, lámač, razič alebo hĺbič) v porovnaní s ostatnými zamestnaniami v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

 

Zároveň sa navrhuje  zavedenie každoročnej valorizácie sumy osobitného príspevku baníkom  v závislosti od indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s predpismi Európskej únie.

Dôvodová správa

 

 

B. Osobitná časť

 

K článku  I.

 

K bodu 1 (§ 2)

 

Navrhuje sa nové znenie § 2, ktorý upravuje podmienky vzniku nároku na osobitný príspevok baníkom (ďalej len „osobitný príspevok“).

 

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa v odseku 2 nemení minimálna doba zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky v trvaní 15 rokov, upúšťa sa však od toho, aby celé uvedené obdobie vykonával oprávnený prácu ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič a postačuje minimálna doba v trvaní 10 rokov zamestnania v týchto vybraných zamestnaniach (rubač, lámač, razič alebo hĺbič). 

Keďže nárok na priznanie osobitného príspevku (ďalej len „osobitný príspevok“) vzniká oprávneným osobám až dovŕšením veku 55 rokov, navrhuje sa  v odseku 2 a 3 upustenie od podmienky trvania zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky pri dovŕšení 50 rokov veku.

Vzhľadom k tomu, že osobitný príspevok nepatrí, ak oprávnený na jeho priznanie vykonáva prácu v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky (§ 3 ods. 1 písm. a)), upravujú sa v tejto súvislosti a tiež v súvislosti s novonavrhovanou právnou úpravou zvyšovania osobitného príspevku; ktorá zohľadňuje aj obdobie zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky prekračujúce minimálnu dobu potrebnú na vznik nároku na osobitný príspevok (§ 5 ods. 4); aj podmienky nároku na osobitný príspevok uvedené v odseku 2 a 3 vypustením slov „prestala túto prácu vykonávať“. 

 Vypustenie odseku 4 sa navrhuje z dôvodu nadbytočnosti v nadväznosti na upustenie od podmienky trvania zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky pri dosiahnutí 50 rokov veku.

Zmenou v  odseku 4 (pôvodný odsek 5), ktorý upravuje podmienky nároku na osobitný príspevok v prípade uskutočňovania útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky,  sa odstraňuje nelogická a irelevantná podmienka nového zamestnania po skončení zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky z dôvodov útlmu.  Podľa doterajšej právnej úpravy zamestnanec, ktorý nesplnil podmienku nového zamestnania bezprostredne po skončení zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu, nemá nárok na priznanie osobitného príspevku.

 

 

K bodu 1 (§ 3) a k bodu 8

 

V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa v odseku 1 nanovo upravuje zamedzenie súbehu osobitného príspevku, ktoré sa rozširuje o súbeh osobitného príspevku s opakujúcimi sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu alebo opakujúcej sa dávky, ktorá je považovaná za dávku výsluhového zabezpečenia a o súbeh s obdobnými dávkami alebo plneniami z cudziny.  Spresňuje sa, že osobitný príspevok nepatrí, ak oprávnený vykonáva zamestnanie v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky a tiež sa v nadväznosti na novú právnu úpravu v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov spresňuje, že osobitný príspevok nepatrí dovŕšením dôchodkového veku (namiesto 62 rokov veku).

 

V nadväznosti na zmeny v § 3 sa upravuje aj ustanovenie  § 5 ods. 12 riešiace súbeh osobitného príspevku s inou dávkou, ktorej výška je nižšia ako výška osobitného príspevku.

 

Nové ustanovenie § 3 ods. 2 rieši zamedzenie súbehu osobitného príspevku s dávkami podľa § 3 ods. 1 aj v prípadoch, ak sú tieto priznané spätne za obdobie, v ktorom oprávnený poberal osobitný príspevok.

 

 

K bodu 2 (§ 4)

 

            Vypustenie odseku 2 sa navrhuje z dôvodu nadbytočnosti.

 

 

K bodu 3

            Legislatívno-technická úprava.

 

K bodu  4 a k prílohe

 

            Navrhuje sa zohľadnenie celej doby výkonu zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, a to zvýšením sumy osobitného príspevku podľa § 5 ods. 2 a 3 za obdobie  zamestnania prevyšujúce minimálnu dobu potrebnú na vznik nároku na osobitný príspevok v „základnej“ výške 350 eur. V uvedenom zvýšení,  ktorého vzorce sú upravené v navrhovanej prílohe k zákonu, sa výhodnejšie zohľadňuje obdobie zamestnania presahujúce minimálnu dobu potrebnú na vznik nároku na osobitný príspevok vykonávané vo vybraných zamestnaniach (rubač, lámač, razič alebo hĺbič) v porovnaní s ostatnými zamestnaniami v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky. (Napríklad za 365 dní v zamestnaní ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič patrí suma zvýšenia rovnajúca sa jednej pätnástine z 350 eur a za 365 dní v ostaných zamestnaniach so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky patrí suma zvýšenia rovnajúca sa jednej dvadsatine z 350 eur.)

 

Navrhované zvýšenie osobitného príspevku by malo zároveň prispieť k tomu, aby  skúsení baníci zotrvali aj po splnení minimálnych podmienok nároku na osobitný príspevok podľa § 2 ods. 2 a 3 v zamestnaní so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky. Zvýšenie osobitného príspevku sa z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti nevykonáva, ak počet hodnotených dní nepresahuje 90 dní. Suma, o ktorú bol osobitný príspevok zvýšený, sa zlučuje s osobitným príspevkom.

 

K bodu  5

 

Legislatívno-technická úprava.

 

 

 

K bodu  6

 

Úprava nadväzuje na odstránenie nelogickej podmienky nového zamestnania po skončení zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky z dôvodu útlmového programu (§ 2 ods. 4).

 

K bodu  7 

 

            V  § 5 ods. 11 sa  navrhuje zavedenie každoročnej valorizácie sumy osobitného príspevku  v závislosti od indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

 

K bodu  9

 

            Zmena sa navrhuje v nadväznosti na zavedenie meny euro.

 

K bodu  10

 

            Upravujú sa podmienky súbehu nároku na osobitný príspevok v prípade jeho nároku v rozdielnych výškach tak,  že patrí iba jedna dávka, a to najvyššia.   

 

 

K bodom 11 a 12

 

            Navrhované znenie § 6 ods. 2 a 3 určuje povinnosti organizácie, u ktorej sa žiadosťou uplatňuje nárok na osobitný príspevok, a to aj na prípady zvýšenia osobitného príspevku podľa § 5 ods. 4, ktoré sa bude vykonávať na žiadosť oprávneného.

 

            V § 6 nový odsek 4 rozširuje povinnosti organizácie  zabezpečiť zvýšenie osobitného príspevku podľa § 5 ods. 4 pre novopriznávané príspevky, ak sú organizácii známe skutočnosti preukazujúce oprávnenosť nároku.

 

V § 6 nové odseky 5 a 6 rozširujú povinnosti organizácie zabezpečiť bez žiadosti každoročnú valorizáciu (§ 5 ods. 11) pre každý novopriznaný ako aj vyplácaný osobitný príspevok a zaslať oznámenie oprávnenému o výške valorizovaného osobitného príspevku, pričom oznámenie podľa odseku 6 bude organizácia zasielať aj v prípade, ak index medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy bude vo výške 1.

 

K bodom  13 až 17

 

            Navrhovanou zmenou § 11 ods. 2  sa zjednocuje premlčacia doba splátok osobitného príspevku so všeobecnou trojročnou premlčacou dobou, ako u ostatných dávok. 

 

V § 11 ods. 3 sa navrhuje umožniť oprávneným uplatniť si nárok spätne, najviac  za obdobie troch rokov pred podaním žiadosti.

 

            Vzhľadom na novú právnu úpravu v § 3 ods. 2 sa v § 13 ods. 1 dopĺňa povinnosť poberateľa osobitného príspevku vrátiť príspevok  alebo jeho časť aj v prípadoch podľa § 3 ods. 2.

 

            V § 13 ods. 2 sa ukladá povinnosť dotknutým orgánom verejnej správy poskytovať  organizácii potrebnú súčinnosť na účely poskytovania osobitného príspevku.

 

 

K bodu 18

 

            Navrhované doplnenie znenia ustanovenia § 14  umožňuje súdnu ochranu oprávneným aj v prípade zvýšenia osobitného príspevku podľa § 5 ods. 4.

 

 

K bodu 19 (prechodné ustanovenie)

 

            V odseku 1 sa navrhuje úprava, ktorou sa zachová nárok na osobitný príspevok aj osobám, ktorým tento nárok vznikol podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2009; tejto skupine poberateľov nárok na osobitný príspevok nezaniká ani po 31. decembri 2015, ak podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2016 nárok na osobitný príspevok nevzniká.

 

Organizácia je povinná zabezpečiť prepočet výšky osobitného príspevku podľa novej právnej úpravy (§ 5 ods. 4) poskytovaného podľa doterajšej právnej úpravy, a to bez žiadosti, ak oprávnenosť nároku preukazuje písomná dokumentácia, ktorú má organizácia k dispozícii. Sumu, ktorá tvorí rozdiel medzi výškou poskytnutých splátok osobitného príspevku podľa doterajšej právnej úpravy a výškou splátok patriacich podľa novej právnej úpravy za obdobie od účinnosti novej právnej úpravy, organizácia vyplatí poberateľovi jednorazovo najneskôr do 30. apríla 2016.

 

K článku  II.

 

Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje termín účinnosti návrhu zákona na 1. január 2016.

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 417
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Lehotský: Podoba majetkových priznaní funkcionárov by sa mala zmeniťhttps://www.teraz.sk/slovensko/lehotsky-podoba-majetkovych-priznani/510811-clanok.html

Majetkové priznania v súčasnosti kontroluje výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

Jazda pod vplyvom alkoholu vlani dominovala trestným činom v dopravehttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-jazda-pod-vplyvom-alkoholu-vlani-op/510793-clanok.html

Počet vodičov, ktorí sa dopustili tohto trestného činu, bol dokonca vyšší ako v roku 2018.

Novela zákona o štátnom občianstve by sa mohla predložiť v roku 2021https://www.teraz.sk/slovensko/mv-novela-zakona-o-statnom-obcianst/510768-clanok.html

Novelu zákona o štátnom občianstve by mohol rezort vnútra predložiť na rokovanie vlády ...

Sčítanie obyvateľov by mohlo priniesť aj rozšírenie jazykových práv pre národnostné menšiny, myslí si Bukovszkyhttps://www.webnoviny.sk/scitanie-obyvatelov-by-mohlo-priniest-aj-rozsirenie-jazykovych-prav-pre-narodnostne-mensiny-mysli-si-bukovszky/

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Lászlo Bukovszky očakáva po zverejnení ...

M. Kolíková diskutovala s poslancami EP o reforme justíciehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-diskutovala-s-poslancami-e/510669-clanok.html

V súvislosti s bojom Slovenska proti korupcii a praniu špinavých peňazí Kolíková zástupcom ...

Biró: Zadržanie Dušana K. je tragédiou pre celú prokuratúruhttps://www.teraz.sk/slovensko/biro-zadrzanie-dusana-k-je-tragedi/510581-clanok.html

Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: