TlačPoštaZväčšiZmenši

406/2015 Z. z.

16.1. 2016, 19:40 |  najpravo.sk

D ô v o d o v á   s p r á v a

 

 

 

A. Všeobecná časť

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície znení v neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.

 

Účelom návrhu zákona je najmä vytvoriť legislatívne podmienky na zvýšenie transparentnosti pri obsadzovaní vybraných vrcholových funkcií na ministerstve vnútra a v Policajnom zbore zavedením výberového konania.

 

K zvýšeniu transparentnosti prispeje aj zrušenie možnosti odvolávať z funkcie nadriadeného príslušníka Policajného zboru bez uvedenia dôvodu.

 

Návrhom zákona sa vytvárajú legislatívne podmienky na aktualizovanie štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov pomaturitného kvalifikačného štúdia v stredných odborných školách Policajného zboru poskytujúcich policajné vzdelanie; účelom je zvýšenie pripravenosti absolventov policajného vzdelania na výkon štátnej služby.

 

Kvalitný výkon štátnej služby policajta má zabezpečiť aj zvýšenie vekovej hranice na prijatie do služobného pomeru z doterajších 18 na 21 rokov, garantujúce vyššiu vyspelosť uchádzača o náročné povolanie policajta.

 

V súvislosti s ukladaním disciplinárnych opatrení sa návrhom zákona ustanovuje len jedna objektívna dvojročná lehota; dĺžka tejto lehoty sa zosúlaďuje s lehotou v priestupkovom konaní.

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

 

Návrh zákona nezakladá vplyvy na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

 

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1 (§ 7 ods. 7)

 

Navrhovanou úpravou sa vytvárajú legislatívne podmienky na aktualizovanie štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov pomaturitného kvalifikačného štúdia v stredných odborných školách Policajného zboru poskytujúcich policajné vzdelanie.

Cieľom tejto úpravy je nielen zvýšiť celkovú úroveň odbornej pripravenosti absolventov denného štúdia a podiel ich praktických zručností, ale súčasne počas denného štúdia aj preverovať ich osobnostné predpoklady na výkon štátnej služby v Policajnom zbore.

 

Návrh zákona ustanovuje, že príslušníci Policajného zboru v prípravnej štátnej službe v rámci denného štúdia na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania absolvujú základný policajný výcvik, teoreticko-praktickú prípravu,  odborný výcvik a odbornú prax.

Základný policajný výcvik sa realizuje v ucelenom nepretržitom časovom období v osobitnom internátnom režime, počas ktorého poslucháči sú 24 hodín sedem dní v týždni k dispozícii na výcvik.

Táto povinnosť sa nebude vzťahovať na opätovne prijatých policajtov, ktorí už boli zaradení v stálej štátnej službe podľa tohto zákona a u ktorých možno už predpokladať také osobnostné kvality, ktoré nie je potrebné preverovať v rámci osobitného režimu.

Podrobnosti o dennom štúdiu na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania, najmä o dĺžke a spôsobe absolvovania základného policajného výcviku, teoreticko-praktickej prípravy, odborného výcviku a odbornej praxe určí interný predpis.

 

K bodu 2 (§ 14 ods. 1)

 

Návrh na zmenu je potrebný z dôvodu neprimeranej úrovne osobnostných predpokladov u 18-ročných uchádzačov o prijatie do služobného pomeru.

Od posunutia veku na 21 rokov možno očakávať naplnenie predpokladu primeranej vyspelosti uchádzača o výkon štátnej služby policajta.

Svedčia o tom aj skúsenosti z aplikácie niektorých iných zákonov, ktoré už explicitne ustanovujú vek 21 rokov ako predpoklad na získanie určitých oprávnení, napríklad zákon o strelných zbraniach a strelive, zákon o cestnej premávke.

 

K bodu 3 (§ 33 ods. 1)

Platné znenie zákona sa upravuje vo väzbe na navrhované znenie § 33a ods. 3, podľa ktorého môže ministerstvo určiť nielen kvalifikačné predpoklady na funkciu, ktorá je predmetom výberového konania, ale môže tiež určiť odbornú prax, ktorú musel uchádzač o túto funkciu už absolvovať.

 

 

 

K bodom 4 a 5 (§ 33 ods. 4 a 5)

Z platného zákona sa vypúšťa právomoc na odvolanie z funkcie nadriadeného bez uvedenia dôvodu, čím sa napĺňa zásada transparentnosti a právnej istoty.

V nadväznosti na vypustenie odseku 4 z platného zákona sa súčasne upravuje znenie pôvodného odseku 5.

 

K bodu 6 (§ 33a)

 

V záujme zvýšenia transparentnosti a objektívnosti pri obsadzovaní vrcholových funkcií v Policajnom zbore a na ministerstve vnútra sa  zavádza výberové konanie ako nový inštitút; ustanovuje sa jeho účel a postupnosť pri jeho organizovaní.

Do výberového konania sa bude môcť prihlásiť každý príslušník Policajného zboru spĺňajúci kvalifikačné predpoklady na funkciu a odbornú prax, ktorú ministerstvo určí ako podmienku na výkon funkcie, čím sa vytvárajú legislatívne podmienky na prístup k uvedeným funkciám a zabezpečuje možnosť kariérneho postupu pre záujemcov.

Ustanovuje sa spôsob vyhlasovania výberového konania, obsahové náležitosti oznámenia o vyhlásení výberového konania, vrátane poučenia o následkoch nedodržania časových a iných podmienok výberového konania (nezaradenie do výberového konania). Súčasne sa ustanovuje poriadková lehota na doručenie pozvánky na samotné výberové konanie.

 

K bodu 7 (§ 33b)

 

Ustanovuje sa spôsob kreovania výberovej komisie tak, aby bola garantovaná transparentnosť, odbornosť a verejnosť výberového konania.

Zásady transparentnosti, odbornosti a verejnosti sa vzťahujú na celé výberové konanie, vrátane zverejňovania zápisnice o priebehu výberového konania.

Podrobnosti o výberovom konaní a výberovej komisii podľa § 33a a 33b, najmä o postupe vo výberovom konaní, vyhodnotení výsledkov výberového konania, spôsobe vytvorenia výberovej komisie a jej zložení, môže ustanoviť interný predpis.

 

K bodu 8 (§ 35 ods. 2)

 

Právomoc ministra na prevedenie alebo preloženie na inú funkciu aj bez uvedenia dôvodu sa navrhuje vypustiť, pretože tento inštitút vyvoláva problémy tak z pohľadu súdnej praxe, ako aj z pohľadu jeho transparentnosti.

 

K bodu 8 (§ 40 ods. 6)

 

Navrhuje sa nahradiť doterajšiu úpravu, podľa ktorej policajt zaradený do zálohy pre študujúcich policajtov sa po vyňatí z tejto zálohy mohol ustanoviť na určitý limitovaný čas (najviac na 12 mesiacov) do funkcie na útvar určený ministrom.

Podľa návrhu zákona sa policajt po vyňatí zo zálohy pre študujúcich policajtov zaradí do funkcie, do ktorej bol ustanovený pri prijatí do služobného pomeru alebo v súlade s potrebami Policajného zboru. Účelom tejto zmeny je legislatívne zabezpečiť, aby sa policajt po získaní policajného vzdelania vrátil predovšetkým na svoj pôvodný útvar a do funkcie, do ktorej bol ustanovený pred zaradením do zálohy pre študujúcich policajtov; toto pravidlo môže byť prelomené iba v prípade plnenia potrieb Policajného zboru

K bodu 9 (§ 57)

 

Doterajšie lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia sa nahrádzajú jednou dvojročnou lehotou, ktorá umožní objektívne zistenie skutočného stavu veci, rovnako ako u priestupkov. Aplikačnou praxou bolo preukázané, že súčasná subjektívna lehota nepostačuje na objektívne zistenie skutočného stavu veci, vyhotovenie kvalifikovaného rozhodnutia a jeho vyhlásenie, resp. doručenie. O to viac, že aj v disciplinárnom konaní je potrebné zadovážiť si podklady (dôkazy, vyjadrenia, posudky) na konečné rozhodnutie vo veci a zákon v tejto súvislosti nepozná napríklad inštitút prerušenia konania.

 

K bodu 10 (§ 104 ods. 5)

 

V nadväznosti na úpravu uvedenú v bode 1 (§ 7 ods. 7) sa precizujú platové podmienky príslušníka Policajného zboru v prípravnej službe počas denného štúdia na plnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania.

 

K bodom 11 a 12 (§ 109 ods. 4 písm. a) a § 113 ods. 3)

 

Legislatívna úprava vyvolaná znením bodu 6, ktorým sa vypúšťa § 35 ods. 2 z platného zákona.

 

K bodu 13 (§ 192 ods. 5)

 

Predlžuje sa subjektívna lehota pri prepustení policajta zo služobného pomeru z dôvodov uvedených v § 192 ods. 1 písm. d) až g) platného zákona z dvoch na šesť mesiacov. Vzhľadom na to, že ide o také dôvody prepustenia, ktoré policajt sám zavinil, je potrebné vykonať dokazovanie a ostatné procesné úkony obzvlášť dôsledne. V rámci tejto prekluzívnej lehoty sa musí rozhodnutie o prepustení policajtovi aj doručiť, na čo v súčasnosti ustanovená subjektívna lehota nie vždy postačuje. Od predlženia subjektívnej lehoty možno preto očakávať, že prispeje k prehĺbeniu právnej istoty dotknutých strán.

 

K bodu 14 (§ 287i)

 

V prechodnom ustanovení sa v súvislosti so zavedením výberového konania ukladá služobnému úradu povinnosť vyhlásiť výberové konanie na funkcie uvedené 33a ods. 1 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.

Občanovi, ktorý podal žiadosť o prijatie do štátnej služby pred účinnosťou tohto zákona a služobný úrad na jej základe už začal prijímacie konanie a v tomto konaní riadne pokračuje aj po účinnosti tohto zákona, sa v prechodnom ustanovení garantuje, že podmienka veku sa považuje za splnenú, pretože sa posudzuje podľa doterajších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

K čl. II

 

Účinnosť sa navrhuje od 1. decembra 2015.

 

 

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 26. augusta 2015.

 

 

Robert Fico v. r.

 

predseda vlády

Slovenskej republiky

 

Robert Kaliňák v. r.

 

podpredseda vlády a minister vnútra

Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 454
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: Ako sa delí po rozvode a ako po smrti?https://uzitocna.pravda.sk/ako-vybavit/clanok/566543-bezpodielove-spoluvlastnictvo-manzelov-zavazi-kto-sa-on-akou-mierou-zasluzil/

BSM. Skratka, ktorá vás možno zaujíma pri svadbe a určite pri rozvode.

Kollár v súvislosti so zadržaním D. Kováčika: NAKA má rozviazané rukyhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-naka-ma-rozviazane-ruky-tvrdi/502196-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) má rozviazané ruky, keď niekto páchal trestnú činnosť, ...

UK nesúhlasí s oklieštením akademických práv a slobôdhttps://www.teraz.sk/slovensko/uk-nesuhlasi-s-okliestenim-akademick/502044-clanok.html

Akademický senát Univerzity Komenského a vedenie UK vyzývajú kompetentné orgány na zásadnú ...

Ministerku Kolíkovú nepotešilo zadržanie Kováčika, prehlbuje to nedôveru v prokuratúruhttps://www.webnoviny.sk/ministerku-kolikovu-nepotesilo-zadrzanie-kovacika-prehlbuje-to-nedoveru-v-prokuraturu/

Informácia o zadržaní špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ministerku spravodlivosti ...

VIDEO: NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčikahttps://www.teraz.sk/slovensko/naka-mala-zadrzat-specialneho-prokur/502030-clanok.html

Národná kriminálna agentúra (NAKA) mala zadržať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Kandidátmi na členov disciplinárnych senátov sú Hasíková a Slamka, schválil ich parlamenthttps://www.webnoviny.sk/kandidatmi-na-clenov-disciplinarnych-senatov-su-hasikova-a-slamka-schvalil-ich-parlament/

Oboch kandidátov dnes schválil parlament.

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: