TlačPoštaZväčšiZmenši

331/2015 Z. z.

16.1. 2016, 15:48 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A.  Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014  Z. z.  o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bol vypracovaný na základe požiadavky Združenia miest a obcí Slovenska a vyhodnotenia poznatkov z doterajšej aplikačnej praxe k zákonu č. 58/2014. Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom sa predkladá do legislatívneho procesu ako iniciatívny návrh.

Cieľom návrhu zákona je predovšetkým ustanoviť možnosť obciam vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktorými upravia používanie pyrotechnických výrobkov kategórie 2, 3, T1 a P1 na území obce.

Materiál ďalej obsahuje niektoré legislatívno-technické úpravy a spresnenia, ako aj nové označovanie a zaraďovanie pyrotechnických výrobkov patriacich do zábavnej pyrotechniky v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.

Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani žiadne sociálne vplyvy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, ako aj s právnymi aktmi EÚ.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 15. decembra 2015.

 

B.   Osobitná časť

 

K čl. I.

 

K bodu  1

Je potrebné zosúladiť znenie zákona s Nariadením vlády č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu, ktoré nadobudlo účinnosť od 01. 07. 2015, v ktorom sa zavádza nové označenie  a zaraďovanie pyrotechnických výrobkov patriacich do zábavnej pyrotechniky kategórie F1 až F4. Pre uvedené kategórie by sa nemohli uplatniť doterajšie pravidlá na zaobchádzanie s pyrotechnickými výrobkami.

K bodom  2 a 3

V súčasnom znení § 42 sa oprávnenie na výkon činností uvedených v § 41 viaže na oprávnenú osobu, ktorej definícia v ustanovení § 3 ods.3 si vyžaduje splnenie dvoch podmienok a to v prvom rade, aby žiadateľ bol podnikateľom v zmysle príslušných predpisov a druhá, aby mal povolenie podľa tohto zákona.

Stanovením oprávnenej osoby ako žiadateľa, ako bolo pôvodne zadefinované, sa doposiaľ znemožnilo podať žiadosť o povolenie podľa týchto ustanovení  novým záujemcom o túto činnosť. Navrhovaným znením sa odstraňuje zjavná diskriminácia všetkých žiadateľov, ktorí nie sú oprávnenou osobou.

K bodu  4            

V § 41 sa nenachádza odsek 1, preto nemá veta za bodkočiarkou zmysel.

K bodu  5

Navrhuje sa spresniť, že aj právnická osoba, ktorá chce vykonávať trhacie práce, musí mať živnostenské oprávnenie, ako to vyplýva z prílohy 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

K bodu 6

Navrhuje sa obciam a mestám v súlade s požiadavkami ZMOS možnosť regulovať používanie  pyrotechnických výrobkov kategórie 2, 3, P1 a T1 v územnom obvode obce alebo v určitých jeho častiach. Návrh predstavuje územnú resp. priestorovú reguláciu ich použitia, ktorou sa môžu vymedziť územia, kde je bez ohľadu na čas obmedzené alebo zakázané používať uvedené pyrotechnické výrobky, môže ísť napríklad o frekventované koridory pohybu chodcov (napr. námestia, vlakové autobusové stanice, oddychové zóny, záhradkárske osady, oblasti slúžiace predovšetkým na bývanie obyvateľov - sídliská, prípadne možný zákaz používania pyrotechniky na celom území).

Aplikačná prax ukázala, že nie každý používateľ pyrotechnického výrobku si vie obstarať súhlas všetkých vlastníkov (resp. spoluvlastníkov) všetkých chránených objektov v ktorých ochrannom pásme hodlá použiť výrobky kategórie 2, 3, P1 a T1, na miestach a v čase miestne obvyklom, tak ako bolo vymedzené v doterajšej úprave.

 

Zároveň sa  vytvára priestor pre organizátorov tradičných osláv a spoločensko-kultúrnych podujatí, ktoré tradične obsahujú aj použitie pyrotechnických výrobkov kategórie 2, 3, P1 a T1, riešiť priebeh týchto osláv a uvedených podujatí všeobecne záväzným nariadením a nebude  musieť obstarávať množstvo súhlasov od dotknutých vlastníkov. Vlastníci zároveň majú priestor zaujať svoj postoj v procese prípravy a schvaľovania všeobecne záväzných nariadení miest a obcí.

K bodu 7

Vypustenie odseku 3 z ustanovenia § 53 sa navrhuje s ohľadom na navrhovanú zmenu ustanovenia § 53 odsek 2, podľa ktorej podmienky používania pyrotechnických výrobkov na území miest a obcí budú upravované konkrétnym zákazom alebo určitými druhmi obmedzení vo forme všeobecne záväzného nariadenia miest a obcí.

K bodu  8 až 10

Návrh vyplýva zo zmeny ustanovenia § 42, oprávnený na podanie žiadosti nesmie byť diskriminovaný tým, že musí mať už štatút oprávnenej osoby podľa dikcie § 3 ods.3, čo znamená, že by bol už podnikateľom a už by mal mať povolenie, o ktoré ešte len žiada.

K čl. II.

Navrhuje  sa úprava zákona č. 455/1991 Zb. s ohľadom na potrebu novej viazanej živnosti v skupine 214 pod poradovým číslom 49m tak, aby sa osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami podľa § 31 ods. 5 zákona spolu pyrotechnickým oprávnením skupiny „E“ vzťahovalo na skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície v tom prípade, ak sa jedná iba o podnikanie v tejto oblasti.

 

K čl. III.

Navrhuje sa termín účinnosti zákona.

 

 

 

V Bratislave 26. augusta 2015

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Vazil Hudák v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 414
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

MARTIN RIBÁR: Pohľad z oboch strán mreží na nadužívanie kolúznej väzby a inštitútu kajúcnika v trestných konaniachhttp://www.pravnelisty.sk/clanky/a918-pohlad-z-oboch-stran-mrezi-na-naduzivanie-koluznej-vazby-a-institutu-kajucnika-v-trestnych-konaniach

V člán­ku čer­pám zo svo­jich dl­ho­do­bých osob­ných skú­se­nos­tí a ...

Do 28. februára má byť dočasne pozastavené plynutie súdnych lehôthttps://www.teraz.sk/slovensko/do-28-februara-ma-byt-docasne-pozas/520564-clanok.html

Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania ...

Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazákahttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-nesuhlasi-s-kritikou-sudcov-na-adr/520491-clanok.html

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-zvolila-clenov-hodnotiacich-komisii-ich-volba-padla-na-emeritnych-sudcov/

Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií ...

Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazákahttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-s-novou-sudnou-mapou-nesuhlasia-ale-nemaju-ani-doveru-v-mazaka/

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v ...

Ministerka Kolíková predĺži pripomienkovanie zákona o reforme súdnej mapyhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predlzi-pripomienkovanie-zakona-o-reforme-sudnej-mapy/

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: