TlačPoštaZväčšiZmenši

331/2015 Z. z.

16.1. 2016, 15:48 |  najpravo.sk

Dôvodová správa

A.  Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014  Z. z.  o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bol vypracovaný na základe požiadavky Združenia miest a obcí Slovenska a vyhodnotenia poznatkov z doterajšej aplikačnej praxe k zákonu č. 58/2014. Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom sa predkladá do legislatívneho procesu ako iniciatívny návrh.

Cieľom návrhu zákona je predovšetkým ustanoviť možnosť obciam vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktorými upravia používanie pyrotechnických výrobkov kategórie 2, 3, T1 a P1 na území obce.

Materiál ďalej obsahuje niektoré legislatívno-technické úpravy a spresnenia, ako aj nové označovanie a zaraďovanie pyrotechnických výrobkov patriacich do zábavnej pyrotechniky v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.

Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani žiadne sociálne vplyvy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, ako aj s právnymi aktmi EÚ.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 15. decembra 2015.

 

B.   Osobitná časť

 

K čl. I.

 

K bodu  1

Je potrebné zosúladiť znenie zákona s Nariadením vlády č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu, ktoré nadobudlo účinnosť od 01. 07. 2015, v ktorom sa zavádza nové označenie  a zaraďovanie pyrotechnických výrobkov patriacich do zábavnej pyrotechniky kategórie F1 až F4. Pre uvedené kategórie by sa nemohli uplatniť doterajšie pravidlá na zaobchádzanie s pyrotechnickými výrobkami.

K bodom  2 a 3

V súčasnom znení § 42 sa oprávnenie na výkon činností uvedených v § 41 viaže na oprávnenú osobu, ktorej definícia v ustanovení § 3 ods.3 si vyžaduje splnenie dvoch podmienok a to v prvom rade, aby žiadateľ bol podnikateľom v zmysle príslušných predpisov a druhá, aby mal povolenie podľa tohto zákona.

Stanovením oprávnenej osoby ako žiadateľa, ako bolo pôvodne zadefinované, sa doposiaľ znemožnilo podať žiadosť o povolenie podľa týchto ustanovení  novým záujemcom o túto činnosť. Navrhovaným znením sa odstraňuje zjavná diskriminácia všetkých žiadateľov, ktorí nie sú oprávnenou osobou.

K bodu  4            

V § 41 sa nenachádza odsek 1, preto nemá veta za bodkočiarkou zmysel.

K bodu  5

Navrhuje sa spresniť, že aj právnická osoba, ktorá chce vykonávať trhacie práce, musí mať živnostenské oprávnenie, ako to vyplýva z prílohy 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

K bodu 6

Navrhuje sa obciam a mestám v súlade s požiadavkami ZMOS možnosť regulovať používanie  pyrotechnických výrobkov kategórie 2, 3, P1 a T1 v územnom obvode obce alebo v určitých jeho častiach. Návrh predstavuje územnú resp. priestorovú reguláciu ich použitia, ktorou sa môžu vymedziť územia, kde je bez ohľadu na čas obmedzené alebo zakázané používať uvedené pyrotechnické výrobky, môže ísť napríklad o frekventované koridory pohybu chodcov (napr. námestia, vlakové autobusové stanice, oddychové zóny, záhradkárske osady, oblasti slúžiace predovšetkým na bývanie obyvateľov - sídliská, prípadne možný zákaz používania pyrotechniky na celom území).

Aplikačná prax ukázala, že nie každý používateľ pyrotechnického výrobku si vie obstarať súhlas všetkých vlastníkov (resp. spoluvlastníkov) všetkých chránených objektov v ktorých ochrannom pásme hodlá použiť výrobky kategórie 2, 3, P1 a T1, na miestach a v čase miestne obvyklom, tak ako bolo vymedzené v doterajšej úprave.

 

Zároveň sa  vytvára priestor pre organizátorov tradičných osláv a spoločensko-kultúrnych podujatí, ktoré tradične obsahujú aj použitie pyrotechnických výrobkov kategórie 2, 3, P1 a T1, riešiť priebeh týchto osláv a uvedených podujatí všeobecne záväzným nariadením a nebude  musieť obstarávať množstvo súhlasov od dotknutých vlastníkov. Vlastníci zároveň majú priestor zaujať svoj postoj v procese prípravy a schvaľovania všeobecne záväzných nariadení miest a obcí.

K bodu 7

Vypustenie odseku 3 z ustanovenia § 53 sa navrhuje s ohľadom na navrhovanú zmenu ustanovenia § 53 odsek 2, podľa ktorej podmienky používania pyrotechnických výrobkov na území miest a obcí budú upravované konkrétnym zákazom alebo určitými druhmi obmedzení vo forme všeobecne záväzného nariadenia miest a obcí.

K bodu  8 až 10

Návrh vyplýva zo zmeny ustanovenia § 42, oprávnený na podanie žiadosti nesmie byť diskriminovaný tým, že musí mať už štatút oprávnenej osoby podľa dikcie § 3 ods.3, čo znamená, že by bol už podnikateľom a už by mal mať povolenie, o ktoré ešte len žiada.

K čl. II.

Navrhuje  sa úprava zákona č. 455/1991 Zb. s ohľadom na potrebu novej viazanej živnosti v skupine 214 pod poradovým číslom 49m tak, aby sa osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami podľa § 31 ods. 5 zákona spolu pyrotechnickým oprávnením skupiny „E“ vzťahovalo na skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície v tom prípade, ak sa jedná iba o podnikanie v tejto oblasti.

 

K čl. III.

Navrhuje sa termín účinnosti zákona.

 

 

 

V Bratislave 26. augusta 2015

 

 

 

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Vazil Hudák v. r.

minister hospodárstva Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 376
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: