TlačPoštaZväčšiZmenši

130/2015 Z. z.

12.8. 2015, 20:52 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA


A. Všeobecná časť


Predmetným návrhom zákona sa upravuje základný právny predpis v oblasti účtovníctva a to zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).
 
Zákon o účtovníctve upravuje účtovníctvo všetkých typov účtovných jednotiek v nadväznosti na sekundárnu legislatívu Európskej únie. Zámerom novely zákona o účtovníctve je prijatie legislatívnych opatrení zameraných na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami.  

Predmetom novely zákona o účtovníctve je
•    subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami budú povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu
•    účtovné jednotky, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu uvedú vo výročnej správe aj opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňujú vo svojich správnych, riadiacich a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov
•    veľké účtovné jednotky, ktoré sú obchodnými spoločnosťami a subjekty  verejného záujmu , ktoré  pôsobia v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov budú povinné zostavovať a zverejňovať ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci
•    upravujú sa podmienky pre vznik povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku
•    vypúšťa sa oceňovanie reprodukčnou obstarávacou cenou, upravujú sa podmienky pre oceňovanie majetku a záväzkov reálnou hodnotou a dopĺňa sa odpisovanie goodwillu
•    nadväzne na výsledky III. fázy hodnotenia OECD Slovenskej republiky sa dopĺňa pokuta za nevedenie účtovníctva  alebo vedenie účtovníctva v rozpore s týmto zákonom, ak neexistuje možnosť dať účtovnej jednotke pokutu z celkovej vykázanej sumy majetku.
       

Predmetným návrhom zákona sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Doplnením zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov sa upravuje požiadavka  odberateľov kontrolných známok, pričom sa umožňuje flexibilne reagovať na potreby odberateľov kontrolných známok tak, že bude možné dohodnúť aj iný termín prevzatia kontrolných známok v tlačiarni.
Predmetom novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je úprava tržieb prijatých bezhotovostne.

Z dôvodu požiadavky spresnenia v rámci legislatívno – technickej úpravy sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti a bude mať nepatrný negatívny vplyv na podnikateľské prostredie veľkých účtovných jednotiek.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
 
Dôvodová správa – osobitná časť
K článku I

K bodu 1 (§ 2 ods. 4)

V nadväznosti na transpozíciu definícií vymedzených v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ sú zákonom ustanovené definície podielovej účasti na účely ocenenia cenných papierov a podielov metódou vlastného imania podľa § 27. Pre podielovú účasť smernica vyžaduje aspoň 20 % podiel na základnom imaní, ktorý zakladá trvalú väzbu s účtovnou jednotkou. Účtovná jednotka má podiel s úmyslom trvalého prepojenia s účtovnou jednotkou, aby jej prinášal majetkový alebo iný prospech a tým prispel k činnosti účtovnej jednotky.

K bodu 2 (§ 2 ods. 10)

V § 2 v odseku 10 sa ustanovuje začlenenie do veľkostných skupín tých účtovných jednotiek, u ktorých sa nedá identifikovať splnenie veľkostných podmienok podľa § 2 ods. 5 až 8 zákona. Zákon doplnením priamo určuje postup účtovnej jednotky pri začlenení sa do veľkostnej skupiny, ktorý podľa ustanovení do novely zákona vyplýval len nepriamo. Účtovná jednotka, ktorá priamo nespĺňa podmienky zatriedenia sa do veľkostnej skupiny, zatriedi sa ako malá účtovná jednotka.  V nadväznosti na trvanie likvidácie alebo konkurzu sa ustanovuje, že účtovná jednotka počas týchto období sa začlení do veľkostnej skupiny, v ktorej bola pred vstupom do likvidácie alebo konkurzu.
 
K bodu 3 (§ 3 ods. 8)

Ustanovením sa reaguje na problematické vykonávanie eliminačných operácií pre účely zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe, v prípade, ak účtovná jednotka nezostavuje individuálnu účtovnú závierku za kalendárny rok.

K bodu 4 (§ 6 ods. 4)

Zákonom sa precizujú základné pojmy ako je vymedzenie skupiny účtovných jednotiek, pre ktorú zákon naďalej používa pojem konsolidovaný celok z dôvodu zaužívania tohto pojmu v praxi a iných právnych predpisoch. Vymedzenie a obsahová náplň skupiny, materskej účtovnej jednotky ako aj dcérskej účtovnej jednotky sú prijaté v súlade so  smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ a taktiež podľa IFRS/EÚ. Základné povinnosti účtovnej jednotky vo vzťahu ku konsolidovanej účtovnej závierke za konsolidovaný celok (skupinu) sú obsiahnuté v § 22.

K bodu 5 (§ 9 ods. 2)

Údaje z účtovných závierok subjektov verejnej správy sú predmetom centralizácie a následne tvoria databázu údajov pre výpočet schodku a dlhu verejnej správy. Podstatným predpokladom pre centralizáciu údajov je účtovanie v jednej účtovnej sústave, a to konkrétne v sústave podvojného účtovníctva.
K bodu 7 a 8 (§ 17 ods. 5 a ods. 8)

Obsah všeobecných náležitostí uvedený v § 17 ods. 2 požaduje povinne pripojiť podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky. V priebehu roka 2014 sa zmenili vzory účtovných závierok tak, že všetky výkazy – súčasti účtovnej závierky tvoria jeden celok a nepripájajú sa k nim podpisy osobitne. Každá zostavená účtovná závierka musí byť podpísaná osobou ustanovenou v § 17 ods. 2 písm. g) zákona.  Samotný deň zostavenia účtovnej závierky si určuje účtovná jednotka, vo svojich vnútorných predpisoch. Do dňa zostavenia účtovnej závierky  sa zohľadňujú všetky informácie, týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovná závierka.

K bodu 9 (§ 18 ods. 4)

Predmetným ustanovením sa vymedzuje rozsah informácií poskytovaných vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje, ak povinnosť zostaviť individuálnu účtovnú závierku v priebehu účtovného obdobia ustanovuje osobitný predpis a zostavuje sa najmä, ak činnosť účtovnej jednotky je obmedzená, napríklad v konkurze alebo v likvidácii. V ostatných prípadoch sa priebežná účtovná závierka zostavuje, ak sa z dôvodu vecného účelu sledujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia k určitému dátumu. Navrhuje sa vykazovať údaje vo výkaze ziskov a strát za obdobie od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

K bodu 11 (§ 20 ods. 2)

Nadväzne na transpozíciu kapitoly 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ sa rozširuje obsah výročnej správy pre vybrané účtovné jednotky o osobitnú časť, ktorá sa zaoberá vykazovaním informácií o platbách orgánom verejnej moci.

K bodom 10 a  12  (§ 20 ods. 1 a § 20 ods. 3)

Článok 34 ods. 1 písm. b) Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ vyžaduje, aby audítor vyjadril názor, či výročná správa je v súlade s účtovnou závierkou, vyjadril názor na vybrané informácie vo výročnej správe a v prípade, ak audítor zistí na základe poznatkov o účtovnej jednotke významné nesprávnosti vo výročnej správe, musí uviesť charakter každej takejto významnej nesprávnosti.  

K bodu 13 (§ 20 ods. 6)

Precizuje sa ustanovenie vo výročnej správe, podľa ktorého účtovná jednotka uvádza opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke.

K bodu 14 (§ 20 ods. 9 až 15)

V súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ subjekty verejného záujmu, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov uvádzajú vo výročnej správe ďalšie nefinančné informácie, ktoré popisujú prístup účtovnej jednotky k oblastiam ako sú životné prostredie, zamestnanosť, sociálna oblasť, dodržiavanie ľudských práv, boj proti korupcii a úplatkárstvu, pre ktoré je zavedená skratka „oblasť spoločenskej zodpovednosti“. Obsahová náplň týchto informácií je prevzatá zo smernice. Účtovné jednotky, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu budú navyše zverejňovať opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňujú vo svojich správnych, riadiacich a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov, ciele takejto politiky, spôsob akým sa vykonáva a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období. Pre konsolidovanú výročnú správu platia tieto ustanovenia primerane. Subjekt verejného záujmu môže pri uvádzaní nefinančných informácií vychádzať aj z rámca Európskej únie alebo iného medzinárodného rámca upravujúceho nefinančné informácie, pričom musí presne uviesť podľa akého postupoval. Môže ísť napríklad o schému pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), iniciatívu OSN s názvom Global Compact, hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv, ktorými sa vykonáva rámec OSN „chrániť, rešpektovať a naprávať“, usmernenie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné spoločnosti, normu Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO 26000, tripartitné vyhlásenie Medzinárodnej organizácie práce o zásadách týkajúcich sa nadnárodných spoločností a sociálnej politiky, globálnu iniciatívu pre podávanie správ alebo iné uznávané medzinárodné rámce.

K bodu 15 (§ 20a a 20b)

V súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ čl. 41 až 46 veľké účtovné jednotky, ktoré sú obchodnou spoločnosťou a pôsobia v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov zostavujú a zverejňujú ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci. V správe osobitne uvedú platby podľa druhov a podľa štátov, ktorých hodnota je vyššia ako 100 000 €. Ak správu o platbách orgánom verejnej moci zostavuje materská účtovná jednotka a do svojej správy zahrnie aj platby za svoje dcérske účtovné jednotky, nemusia tieto jednotky zostavovať osobitnú správu.

K bodom 16 až 25 (§ 22)

V predmetnom návrhu sa transponujú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ týkajúce sa konsolidovanej účtovnej závierky. Predmetom je prijatie povinných ustanovení smernice týkajúcich sa vymedzenia povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky. V súlade s ustanoveniami smernice konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje podľa metód stanovených podľa IFRS/EÚ. Predmetom návrhu je tiež prijatie smernicou vymedzených podmienok na oslobodenie materskej účtovnej jednotky od zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky. Oslobodenie sa týka oslobodenia z dôvodu nedosahovania veľkostných podmienok ako aj oslobodenia na medzistupni skupiny.

K bodu 26 (§ 22a)

Novelizovaným znením § 22a sa upravuje rozsah typov účtovných jednotiek zahrnovaných do jednotlivých úrovní konsolidácie vo verejnej správe, a to na základe doterajších poznatkov z aplikačnej praxe, s cieľom zjednodušiť proces konsolidácie.
K bodu 27 (§ 22b)

Ustanovuje sa rámcový obsah výročnej správy a ustanovenia z rôznych častí doterajšieho znenia zákona o účtovníctve týkajúce sa výročných správ vo verejnej správe, sa sústreďujú do tohto ustanovenia.

K bodu 28 (§ 23a)

Dopĺňa sa povinnosť mať schválenú účtovnú závierku uloženú v registri účtovných závierok do jedného roka odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Týmto ustanovením sa transponuje čl. 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ.

K bodu 29 (§ 23c)

Upresňuje sa znenie § 23c ods. 5 tak, aby ak nie je dokument uložený, mohol prevádzkovateľ registra poskytnúť žiadateľovi informáciu, že požadovaný dokument nie je uložený v registri.

K bodom 30 až 35 (§ 25 ods. 1, ods. 6 a ods.8)

Pri prvotnom ocenení majetku smernica zrušila možnosť oceňovania reprodukčnou obstarávacou cenou. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ ako jednu z navrhovaných foriem miesto reprodukčnej obstarávacej ceny umožňuje ocenenie reálnou hodnotou. Ako jedna z možností na ocenenie majetku reálnou hodnotou sa navrhuje ocenenie oceňovacím modelom, pričom v § 27 sa rozširuje súbor použiteľných oceňovacích modelov. Tu sa preferuje výdavkový oceňovací model, ktorý môže fungovať podobne, ako postup pri ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou.  Dopĺňa sa do § 25 ods. 8, ktorý ustanovuje možnosť, aby cenné papiere a podiely určené na predaj (používa sa tiež odborný výraz krátkodobé realizovateľné cenné papiera a podiely) sa mohli prvotne  a tiež ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka oceniť reálnou hodnotou podľa § 27. V prípade, ak sa pri prvotnom ocenení nepoužije reálna hodnota, nie je možné tieto cenné papiere a podiely oceniť reálnou hodnotou ani ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (§ 27 ods. 10).

V bodoch 31 a 32 v nadväznosti na úpravu § 27 sa dávajú do súladu ustanovenia, ktoré sa odvolávajú na § 27.

V súlade s čl. 2 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ sa definuje ocenenie obstarávacou cenou.

K bodu 36 (§ 27)

Na novo sa ustanovuje znenie § 27. Dôvodom je ustanoviť ocenenie reálnou hodnotou tak, aby ju bolo možné vždy získať a aby nebolo potrebné v niektorom účtovnom období oceniť jednotlivý majetok obstarávacou cenou iba z dôvodu, že reálna hodnota nie je k dispozícii. Použitie obstarávacej ceny vytváralo časový rad nekonzistentných ocenení toho istého jednotlivého majetku, keďže obstarávacia cena na rozdiel od reálnej hodnoty obsahuje okrem kúpnej ceny aj ďalšie výdavky na obstaranie jednotlivej položky majetku a vracia ocenenie do okamihu prvotného ocenenia jednotlivej majetkovej položky, čo je v rozpore s účelom precenenia majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Predchádzajúce znenie umožňovalo použiť 10 dní starú cenu, ktorá je aproximáciou trhovej ceny ku dňu ocenenia iba v prípade, ak trh v danom čase bolo málo premenlivý.

Na ten účel sa ustanovuje používanie oceňovacích modelov vhodných na odhad reálnej hodnoty. Podľa kvality ocenenia, ktorá sa od nich očakáva sú rozdelené do dvoch úrovní, úroveň modelov využívajúcich informácie prevažne z operácií na aktívnych trhoch a úroveň modelov využívajúcich informácie prevažne z operácií na iných ako aktívnych trhoch. Podľa druhu metódy odhadu ocenenia sú rozdelené do troch tried podľa hlavného prístupu, ktorý model používa, trhového prístupu, výdavkového prístupu a príjmového prístupu. Účtovná jednotka si model môže vytvoriť sama, vychádzajúc z odbornej literatúry popisujúcej modelovanú vec, zo svojich poznatkov o modelovanej veci a zo zásad matematického modelovania, najmä z ustanovenia premenných, ktoré zásadne ovplyvňujú modelované správanie predmetného javu alebo veci a z ustanovenia miery zjednodušenia modelovanej reality v modeli, ktorá je primeraná cieľu modelu. Alebo si môže oceňovací model zakúpiť, napríklad od poradenskej firmy.

Zložitosť modelu by mala zodpovedať zložitosti majetku, ktorého ocenenie odhaduje. Napríklad pre ocenenie opcií sa používajú pomerne zložité opčné modely, ako napríklad Black-Sholes-Merton model alebo binomický model. Pre ocenenie majetku nájdeného pri inventarizácii stačí použiť jednoduchý model vytvorený na základe výdavkového  prístupu. To znamená kúpnu cenu najvýhodnejšej kúpy z hľadiska oceňujúcej účtovnej jednotky (vzdialenosť k predajcovi, parametre produktu najviac sa blížiace oceňovanému produktu) upravenú o mieru opotrebenia produktu.

V prípade, že žiadny z modelov nie je vhodné použiť pre ocenenie konkrétnej položky majetku, použije sa posudok znalca.

Ďalej sa ustanovuje postup pre ocenenie podielov metódou vlastného imania v individuálnej účtovnej závierke a to s rozhodujúcim vplyvom a s podielovou účasťou.

K bodu 37 (§ 28 ods. 4)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ požaduje obmedzenie doby odpisovania goodwillu a aktivovaných nákladov na vývoj v prípade, ak sa ich životnosť nedá spoľahlivo oceniť. V takomto prípade sa vymedzený nehmotný majetok musí odpísať do piatich rokov od obstarania.

K bodu 6, 38, 39 a 40 (§ 11 a § 38)

Výsledkom plenárneho zasadnutia Pracovnej skupiny OECD proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a III. fázy hodnotenia OECD Slovenskej republiky bolo, že po poslednej zmene § 38, kde sa pokuty za účtovníctvo znížili, prestala Slovenská republika spĺňať čl. 8 Dohovoru o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných transakciách a sankcie za chybné účtovníctvo nie sú účinné, primerané a odradzujúce. Nadväzne na tieto závery sa dopĺňa do zákona o účtovníctve pokuta za nevedenie účtovníctva alebo vedenie účtovníctva v rozpore s týmto zákonom, ak neexistuje možnosť dať účtovnej jednotke pokutu z celkovej vykázanej sumy majetku a súčasne sa prepracovalo znenie § 11 ods. 3 tak, aby lepšie vystihoval obsah dohovoru.

K bodu 41

Ustanovujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. júlu 2015 a k 1. januáru 2016.

K bodu 42

Týmto zákonom sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ a smernica Rady 2014/102/EÚ.


K článku II (zákon č. 106/2004 Z. z.)

K § 9b ods. 7

V súvislosti s požiadavkou odberateľov kontrolných známok, ako aj z dôvodu efektívnejšieho postupu pri vydávaní kontrolných známok, sa navrhuje umožniť prevzatie kontrolných známok z tlačiarne aj v lehote, ktorá je dlhšia ako desať dní po dni pripísania finančných prostriedkov na bankový účet oznámený colným úradom, a to ak túto požiadavku uvedie odberateľ kontrolných známok v informačnom systéme na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok.


K článku III (zákon č. 289/2008 Z. z.)

K bodu 1 (§ 2 písm. i)

Z dôvodu legislatívnej techniky sa z § 3 ods. 2 navrhuje vypustiť písm. c), ktorým bolo upravené, že používanie elektronickej registračnej pokladnice sa nevzťahuje na tržby prijaté bezhotovostne, t. j. platby uskutočnené, napr. platobnými príkazmi v banke, prostredníctvom internetbankingu.
Vzhľadom na túto skutočnosť sa predmetná úprava navrhuje presunúť do § 2 písm. i), v ktorom sa definuje tržba.

K bodu 2 [§ 3 ods. 2 písm. c)]

Nadväzne na bod 1, v ktorom sa navrhuje doplniť, že na bezhotovostné platby sa nevzťahuje používanie elektronickej registračnej pokladnice, je potrebné túto skutočnosť z § 3 ods. 2 vypustiť.

K bodu 3 (§ 7a ods. 3)

S prihliadnutím na to, že u právnickej osoby je identifikačným údajom  sídlo, navrhuje sa predmetné ustanovenie v tomto smere spresniť.

K bodu 4 (Príloha č. 3)

Ide o sprecizovanie prílohy č. 3 nadväzne na  § 7 ods. 1 písm. a) štvrtý bod zákona, podľa ktorého je podnikateľ povinný uviesť v knihe elektronickej registračnej pokladnice aj daňové identifikačné číslo servisnej organizácie.


K článku IV (zákon č. 563/2009 Z. z.)

Ide o legislatívno-technickú úpravu.  V nadväznosti na § 55 ods. 6 a 7 sa spresňuje znenie § 79 ods. 8.


K článku V (zákon č. 530/2011 Z. z.)

K § 53 ods. 7

V nadväznosti na doterajšie požiadavky odberateľov kontrolných známok, ako aj z dôvodu operatívnejšieho prístupu pri vydávaní kontrolných známok sa umožňuje prevziať kontrolné známky z tlačiarne aj v lehote, ktorá je dlhšia ako desať dní po dni pripísania finančných prostriedkov na bankový účet oznámený colným úradom,  ak túto požiadavku uvedie odberateľ kontrolných známok v informačnom systéme na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok.


K čl. VI

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 1, 3 až 5, 9 až 13, 15 až 37 a § 39m v bode 41, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a čl. I bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 18. februára 2015.Robert F i c o, v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
 

Peter K a ž i m í r, v.r.
podpredseda vlády
a minister financií Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 403
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Súdna rada schválila presun sudcu na ŠTS a sudkyne na NS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-schvalila-presun-sudcu-na-/503325-clanok.html

Zasadnutie Súdnej rady sa uskutočnilo formou videokonferencie.

Rodičovská dovolenka ako v Česku? Vláda chystá zmenyhttps://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/566929-rodicovsky-prispevok-ako-v-cesku-vlada-chysta-zmeny/

Rodičovská dovolenka by aj na Slovensku mohla byť v dĺžke podľa výberu.

Šanta: Kováčik má jedinú miestenku - do väzeniahttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566850-santa-kovacik-ma-jedinu-miestenku-do-vazenia/

O funkciu generálneho prokurátora sa uchádza aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján ...

Notárska komora pripravuje bezplatné online konzultáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/europsky-den-justicie-prinesie-bezpla/502976-clanok.html

Dni otvorených dverí notárstva v Európe každoročne organizuje Rada notárstiev Európskej ...

MV SR: Návštevy klientskych centier sú možné v dohodnutých termínochhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-klientskych-centier-su-mozn/502969-clanok.html

Rezort vnútra zdôrazňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na ...

Baránik: Slovenská prokuratúra je v morálnom rozkladehttps://www.teraz.sk/slovensko/baranik-slovenska-prokuratura-je-v-m/502931-clanok.html

Je zrejmé, že slovenská prokuratúra je v morálnom rozklade a napriek tomu je stále ...

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

PoUtStŠtPiSoNe
: