TlačPoštaZväčšiZmenši

318/2012 Z. z.

29.1. 2013, 16:58 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov

A. Všeobecná časť

Hlavnou prioritou platného zákona o ovzduší je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia na celom území Slovenskej republiky, ktorá na základe súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani životné prostredie. K dosiahnutiu tohto cieľa zákon vytvára všetky dostupné nástroje vedúce k obmedzovaniu a k znižovaniu množstiev emisií a k zlepšovaniu kvality ovzdušia. K týmto nástrojom patrí aj ustanovenie národných emisných stropov pre vybrané znečisťujúce látky, ktorých cieľom je obmedziť emisie acidifikačných a eutrofizačných znečisťujúcich látok a prekurzorov ozónu za účelom zlepšenia zdravia obyvateľstva a ochrany životného prostredia nielen v Slovenskej republike, ale aj na území členských štátov Európskej únie.

Predkladaný návrh zákona dopĺňa ustanovenia o národných emisných stropoch zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES o národných emisných stropoch pre určité znečisťujúce látky tak, aby spolu s vyhláškou MŽP SR č. 131/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov bola zabezpečená úplná transpozícia predmetnej smernice.

Ďalším nástrojom pre zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia je aj účinná eliminácia znečisťovania ovzdušia spôsobovaného priemyselnými činnosťami, ktorá je riešená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na princípoch prevencie a kontroly. Do tejto smernice sú zlúčené ustanovenia doterajších smerníc 78/176/EHS o odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého, 82/883/EHS o postupoch pre dozor a monitorovanie životného prostredia zasiahnutého odpadom z výroby oxidu titaničitého, 92/112/EHS o postupoch harmonizácie programov postupného znižovania a konečného odstránenia znečisťovania spôsobovaného odpadom z výroby oxidu titaničitého, 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach, 2000/76/ES o spaľovaní odpadov, 2001/80/ES o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení a 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktoré sú väčšinou podstatne a prepracované. Vybrané časti tejto smernice, týkajúce sa najvýznamnejších zdrojov znečisťovania ovzdušia, ako sú veľké spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, sa preberajú týmto návrhom zákona.

Ďalšie zmeny navrhované týmto zákonom sa týkajú doplnení, spresnení a úprav doterajších ustanovení zákona, ktoré vyplynuli z poznatkov získaných pri ich uplatňovaní.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými právnymi predpismi.

Návrh zákona je v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä s protokolmi vydanými k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

Dopady návrhu zákona sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.

B. Osobitná časť

K Čl. I.

K bodu č. 1

Doterajší § 1 sa dopĺňa novým odsekom, ktorý upravuje predmet zákona tak, že z jeho režimu vylučuje znečisťovanie ovzdušia spôsobované vnikaním rádioaktívnych látok. Táto úprava je v súlade so smernicou 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách, ktorá sa rovnako nevzťahuje na rádioaktívne látky a rádioaktívne odpady.

K bodu č. 2

Vložením nového odkazu 1 a poznámky pod čiarou k tomuto odkazu sa pôvodný odkaz 1 a k nemu zodpovedajúca poznámka pod čiarou označujú ako 1a.

K bodu č. 3

Upravuje sa znenie poznámky pod čiarou k odkazu 2 tak, že uvádza správne ustanovenie definujúce rádioaktívnu látku.

K bodu č. 4

Dopĺňa sa v súlade so smernicou 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách definícia zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.

K bodu č. 5

Formulačná úprava ustanovenia v súlade so znením smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

K bodu č. 6

Dopĺňajú sa definície spaľovacieho zariadenia a paliva - transpozícia smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

K bodu č. 7

Členenie stacionárnych zdrojov na nové a jestvujúce sa nahrádza členením zariadení týchto zdrojov na nové a jestvujúce a ich ďalším členením na jednotlivé druhy podľa uplatňovania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, čo zodpovedá členeniu a požiadavkám smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

K bodu č. 8

Podľa upraveného znenia § 3 ods. 3 sa upravuje aj znenie § 3 ods. 5.

K bodu č. 9

Ustanovenie o emisných limitoch, technických požiadavkách a podmienkach prevádzkovania sa dopĺňa v tom zmysle, že uvedené kritériá ustanovené vo vykonávacích predpisoch predstavujú minimálne požiadavky na ochranu ovzdušia, čo je v súlade s princípmi smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

K bodu č. 10

Ide o doplnenie ustanovenia, ktoré súvisí s transpozíciou smernice 2001/81/ES o národných emisných stropoch pre určité znečisťujúce látky.

K bodu č. 11

Ide o doplnenie zákona o ďalšie ustanovenia týkajúce sa národných emisných stropov, ktoré doteraz neboli prevzaté a vyplývajú zo smernice 2001/81/ES o národných emisných stropoch pre určité znečisťujúce látky.

K bodu č. 12

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so znením § 4 ods. 9.

K bodu č. 13

Ide o spresnenie individuálnych správnych aktov, v rámci ktorých sa môžu sprísňovať emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

K bodu č. 14

V novom znení § 14 odsekov 1 až 4 sú vykonané spresňujúce formulačné úpravy doterajších odsekov 1 až 4 súvisiace aj s preberanou definíciou paliva zo smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách a zároveň sa dopĺňa aj definícia podstatnej zmeny z tejto smernice. V § 14 odseku 3 sa formálne doplnila povinnosť podnikateľom, ktorý vyrábajú, dovážajú a predávajú palivá týkajúca sa preukazovania kvality palív. Táto povinnosť je však týmito podnikateľmi už vykonávaná podľa doterajšieho zákona a jeho vykonávacej vyhlášky (§ 7 vyhlášky MPŽPRR SR č. 262/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách). V § 14 ods. 4 sa dopĺňa povinnosť výrobcom a dovozcom výrobkov s obsahom organických rozpúšťadiel na požiadanie poskytovať technickú dokumentáciu výrobku, ktorú sú uvedené subjekty povinné vypracovať podľa doterajšieho zákona.

K bodu č. 15

Zo znenia ustanovenia sa vypustila nadbytočná požiadavka na regulovaný výrobok.

K bodu č. 16

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zmenami § 26 ods. 3.

K bodu č. 17

Vypúšťa sa legislatívna skratka, ktorá je už zavedená v novelizačnom bode 14 .

K bodu č. 18

Rovnako ako je v doterajšom zákone upravená povinnosť pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia sa formálne upravuje aj povinnosť podnikateľom, ktorí vyrábajú, dovážajú a predávajú palivá a regulované výrobky týkajúca sa kontroly označovania, evidencie a kvality uvedených výrobkov, predkladania potrebných podkladov a poskytovania potrebného množstvo paliva alebo regulovaného výrobku na kontrolu ich kvality inšpekcii na náklady kontrolovaných subjektov. Táto povinnosť je v doterajšom zákone upravená, ale len v ustanoveniach týkajúcich sa pôsobnosti inšpekcie.

K bodu č. 19

Upravujú sa a spresňujú formulácie niektorých doterajších ustanovení § 15 ods. 1 a dopĺňajú sa nové povinnosti niektorým prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia vyplývajúce z preberanej smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách, ktoré sú uvedené v písmenách v) až ab). Väčšina nových povinností prevádzkovateľov zdrojov sa týka mimoriadnych situácií, kedy nie je zabezpečená prevádzka zdroja podľa určených a ustanovených požiadaviek. Ak sa prevádzkovatelia zdrojov rozhodnú uplatňovať niektorú z výnimiek, ktoré umožňujú ustanovené prechodné opatrenia, potom budú povinní plniť, monitorovať a preukazovať podmienky vyplývajúce z týchto prechodných opatrení.

K bodu č. 20

Ustanovujú sa prechodné opatrenia pre spaľovacie zariadenia so súhrnným menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, ktoré vyplývajú z transponovanej smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Tieto opatrenia umožnia prevádzkovateľom spaľovacích zariadení, spĺňajúcich ustanovené podmienky, uplatňovať si vo vymedzenom období výnimky zo sprísnených emisných limitov, ktoré budú platiť od roku 2016. Súčasne sa ustanovuje, ktorým správnym orgánom sa predkladajú žiadostí na uplatňovanie prechodných opatrení a v akých lehotách. Povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľom z uplatňovania prechodných opatrení sa musia v ustanovených lehotách zapracovať do integrovaných povolení. Ministerstvu životného prostredia SR sa zveruje vypracovanie prechodného národného programu, ktorý sa predkladá Európskej komisii na posúdenie.

K bodu č. 21

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sa dopĺňajú o povinnosť dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania. Ide pri vybraných malých zdrojoch napr. o povinnosť používať regulované výrobky a pod. Ďalej je doplnená povinnosť podrobiť sa preskúmaniu podmienok povolenia zdroja, tak ako je to pri veľkých a stredných zdrojoch. Aj podmienky na prevádzku malých zdrojov môžu byť novými predpismi alebo možnosťami používania najlepších dostupných techník menené a preto musia mať príslušné orgány ochrany ovzdušia možnosť zmeniť pôvodné povolenia.

K bodu č. 22

Ide o spresnenie individuálnych správnych aktov, v rámci ktorých sa môžu odsúhlasovať podmienky na prevádzku stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia.

K bodu č. 23

Požiadavky, na ktoré sa vyžaduje súhlas, sa rozširujú o súhlas na technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a ustanovenie sa aj formulačne upravuje.

K bodu č. 24

Vo vykonávacích predpisoch k zákonu o ovzduší sa vyskytuje viacero prípadov, kedy zdroj nemá ustanovený emisný limit pre známu znečisťujúcu látku a jeho určenie sa zveruje príslušnému orgánu ochrany ovzdušia. Škodlivosť tejto znečisťujúcej látky je však orgánom ochrany ovzdušia známa nakoľko emisné limity tejto znečisťujúcej látky sú pre niektoré iné zdroje ustanovené. V takýchto prípadoch nie je potrebné prerokovávať s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva požiadavky na obmedzovanie emisií tejto znečisťujúcej látky. V tomto zmysle sa upravuje predmetné ustanovenie.

K bodu č. 25

V texte ustanovenia sa dopĺňa odkaz, ktorým sa identifikuje zoznam nebezpečných odpadov.

K bodu č. 26

Ide o doplnenie podmienok povolenia na prevádzku spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v súlade so smernicou 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Keďže predmetný súhlas zlučuje aj podmienky a požiadavky orgánov štátnej vodnej správy a orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve ustanovenie sa upravuje doplnením určenia výnimiek aj pre emisné limity do vôd.

K bodu č. 27

Ide taktiež o doplnenie podmienok povolenia na prevádzku spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v súlade so smernicou 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Keďže predmetný súhlas zlučuje aj podmienky a požiadavky orgánov štátnej vodnej správy a orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve ustanovenie sa upravuje doplnením požiadaviek aj na emisné limity a iné požiadavky na odpadové vody.

K bodu č. 28

Rovnako ako v bodoch 24 a 25 ide o doplnenie podmienok povolenia na prevádzku spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v súlade so smernicou 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

K bodu č. 29

Povolenie ďalšej prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktoré sa vydáva po preskúmaní podmienok prevádzky už v minulosti povolených zdrojov bude rozhodnutím v správnom konaní a nie súhlasom potrebným na povolenie zdroja. V tomto zmysle sa upravuje predmetné ustanovenie.

K bodu č. 30

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačným bodom 29.

K bodu č. 31

Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačným bodom 29.

K bodu č. 32

V ustanovení sa zavádza legislatívna skratka „osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek"

K bodu č. 33

Ide o legislatívno-technické zjednotenie pojmu s pojmom „oprávnená technická činnosť" podľa § 20 ods. 1.

K bodu č. 34

Podľa doterajšieho ustanovenia sa v takomto prípade vyžadovalo doručenie stanoviska národného notifikačného orgánu. Uvedené nie je postačujúco kompatibilné so zákonom č. 505/2009 Z. z., podľa ktorého sa na činnosť mimo rozsahu flexibilnej akreditácie musí vykonať riadna akreditácia rozšíreného rozsahu a vydať príslušné osvedčenie o akreditácii. Keďže prípady jednotlivých povolení v špecifikovaných prípadoch rieši už § 21 zákona, uvedené sa rieši už zavedeným spôsobom.

K bodu č. 35

Ide o opravu omylu. Oznamovanie zmeny podľa § 20 ods. 7 písm. m) sa vzťahuje na osvedčenie o akreditácii, ktoré vydá iný akreditačný orgán ako Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu č. 36

Dopĺňa sa forma predkladania správy, protokolu, certifikátu a pod.

K bodu č. 37

Ide o zosúladenie pojmov s akreditačnými predpismi.

K bodu č. 38

Dopĺňa sa možnosť elektronického podpisu správ protokolov a iných dokladov o výsledkoch oprávnenej technickej činnosti.

K bodu č. 39

Ide o zosúladenie ustanovenia s akreditačnými predpismi.

K bodu č. 40

Ide o formulačné spresnenie, keďže notifikačné požiadavky sa vzťahujú nielen na oprávnené meranie, ale na všetky oprávnené technické činnosti.

K bodu č. 41

Pre jednoznačnosť sa v písmenách a) až g) ustanovuje, ktoré požiadavky a povinnosti sa nevzťahujú na stáleho subdodávateľa. V písmene a) je výnimka z požiadavky na osvedčenie o akreditácii, ak to ISO a CEN normy a technické špecifikácie nevyžadujú. Keďže subdodávateľ nevykonáva odbery vzoriek, nezabezpečuje komplexné plánovanie oprávnených technických činností a ani neposkytuje upozornenia a názory na súlad/nesúlad, resp. zhodu/nezhodu konečného výsledku s požiadavkami zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, nie je potrebné ani osvedčovanie spôsobilosti zodpovednej osoby subdodávateľa podľa § 20 ods. 3 písm. d) a ods. 4 zákona. Zodpovednej osobe stáleho subdodávateľa sa nevydáva osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, ktoré je podmienkou vydania živnostenského oprávnenia na ohlasovanú živnosť, nie je ani aktuálna požiadavka na ohlasovanú živnosť, čo je riešené v písmene c). Pre úplnosť je doplnené, že ak sú subdodávky vykonávané ako podnikateľská činnosť, požiadavky živnostenského zákona a ostatných predpisov, ktoré umožňujú činnosť rozpočtových a/alebo príspevkových organizácií a škôl tým nie sú dotknuté. V písmene d) sú explicitne uvedené tie zásady výkonu oprávnenej technickej činnosti, ktoré pre subdodávateľa nie sú vecne relevantné. V písmene e) je výnimka z vyhotovovania protokolu o výsledku subdodávky v štátnom jazyku SR. Keďže „celková" správa slúži na úradný účel, v takomto prípade musí byť k nej priložený úradný preklad. V písmene f) osobitné povinné finančné krytie subdodávateľa nie je potrebné z dôvodu, že finančné krytie zodpovednosti za celý výsledok oprávnenej technickej činnosti vo vzťahu k prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia má oprávnená osoba. V poslednom písmene g) je ustanovené, že nie je potrebná osobitná registrácia subdodávateľa do informačného systému.

K bodu č. 42

Dopĺňa sa názov evidencie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a smernicou 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách vyžadovaný register spaľovacích zariadení s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac.

K bodu č. 43

MŽP SR ako notifikačný orgán bude plniť povinnosti vyplývajúce z transponovaných smerníc, ktoré budú ustanovené vykonávacím predpisom.

K bodu č. 44

Dopĺňa sa pôsobnosť inšpekcie o ďalšiu možnosť kontroly emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

K bodu č. 45

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novelizačným bodom 29.

K bodu č. 46

Pôsobnosť inšpekcie týkajúcej sa vydávania stanovísk v rámci konaní o povoľovaní zdrojov znečisťovania ovzdušia sa dopĺňa o stanoviská k určovaniu výnimiek z podmienok prevádzky zdrojov.

K bodu č. 47

Vzhľadom na znenie § 8 ods. 3 zákona o ovzduší sa z tohto ustanovenia vypúšťa odsúhlasovanie umiestnenia monitorovacích staníc krajským úradov životného prostredia.

K bodu č. 48

V súvislosti s formulačnou úpravou § 15 ods. 1 písm. f) a g) vyplývajúcou zo smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách sa upravuje aj formulácia dôvodu pre obmedzenie alebo zastavenie zdroja.

K bodu č. 49

Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia sa dopĺňa o individuálne správne akty, v ktorých sa môžu určovať podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia.

K bodu č. 50

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou vykonanou novelizačným bodom č. 8.

K bodu č. 51

Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia sa dopĺňa o schvaľovanie technického výpočtu údajov o dodržaní emisných limitov, technických podmienok a podmienok prevádzkovania čo súvisí s novelizačným bodom č. 23.

K bodu č. 52

Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia sa dopĺňa o individuálne správne akty, v ktorých sa môžu určovať emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia.

K bodu č. 53

Dopĺňa sa pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia o povinnosť ročne zverejňovať zoznamy stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá. Požiadavka vyplýva z preberanej smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

K bodu č. 54

Konkretizujú sa konania, na ktoré sa vzťahujú uvedené povinnosti obvodného úradu životného prostredia.

K bodu č. 55

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novelizačným bodom 29.

K bodu č. 56

Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia o určovaní výnimiek sa dopĺňa v súlade so smernicou 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách o určovanie výnimiek z z monitorovania údajov a určovania času trvania výnimiek.

K bodu č. 57

Formulačná úprava pôsobnosti obvodného úradu životného prostredia.

K bodu č. 58

Vypúšťa sa neaktuálna pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia súvisiaca s prechodnými ustanoveniami.

K bodu č. 59

Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia sa upravuje na možnosť konkretizácie platnosti ustanovených všeobecných emisných limitov. Táto konkretizácia nemusí byť vykonaná na všetkých veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania ovzdušia.

K bodu č. 60

Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia sa upravuje na možnosť konkretizácie platnosti ustanovených technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Táto konkretizácia nemusí byť vykonaná na všetkých veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania ovzdušia.

K bodu č. 61

Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia sa dopĺňa o povinnosť sprístupňovať verejnosti povolenia predmetných zdrojov znečisťovania ovzdušia, čo vyplýva z požiadaviek smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

K bodu č. 62

Odborný štátny dozor inšpekcie sa upravuje tak, aby kontrole podliehali všetky opatrenia, požiadavky a podmienky na ochranu ovzdušia určené pre prevádzku zdrojov znečisťovania ovzdušia orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

K bodu č. 63

Rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom bode sa upravuje štátny dozor úradov životného prostredia.

K bodu č. 64

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s navrhovanými zmenami a doplneniami § 14 až § 16 zákona o ovzduší.

K bodu č. 65

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s navrhovanými zmenami § 25 a § 26 zákona o ovzduší.

K bodu č. 66

Doplnenie ustanovenia o súhlasy, v ktorých sú rovnako určované emisné limity a podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia.

K bodu č. 67

Legislatívno-technické úpravy súvisiace s navrhovanými zmenami a doplneniami § 17 a § 26 zákona o ovzduší a spresnenie konaní obvodného úradu životného prostredia zlúčených do integrovaného povoľovania.

K bodu č. 68

Prechodné ustanovenia k novým úpravám zákona týkajúce sa predĺženia platnosti doterajších oprávnení odborne spôsobilým osobám, ktoré vykonávajú merania na účel preukázania dodržania ustanovenej prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár o dva roky.

K bodu č. 69

Zmena zmocňovacieho ustanovenia vyplývajúca zo zmien a doplnení zákona o ovzduší a v súvislosti s transpozíciou smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

K bodu č. 70

Legislatívno-technická a formulačná úprava ustanovenia.

K bodu č. 71

Zmocňovacie ustanovenie sa dopĺňa o úpravu obsahu a rozsahu informácií a správ podávaných notifikačným orgánom Komisii a úpravu rozsahu, náležitostí a spôsobu oznamovania údajov do Národného emisného informačného systému.

K bodu č. 72

Zmocňovacie ustanovenie sa dopĺňa o určenie lehôt pre monitorovanie.

K bodu č. 73

V predchádzajúcom legislatívnom procese neboli postačujúco zjednotené pojmy so zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na viacerých miestach zákona o ovzduší je uvedený pojem „osvedčenie o notifikácii". Uvedenou zmenou sa zjednocuje pojem v celom zákone o ovzduší a taktiež sa zlaďuje s pojmom „osvedčenie o akreditácii" (§ 20 ods. 3 písm. a) zákona o ovzduší).

K bodu č. 74

Pojem technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania sa v celom zákone okrem zrušovacieho ustanovenia nahrádzajú pojmom technické požiadavky a podmienky prevádzkovania.

K bodu č. 75

Nahradenie pojmu internetová stránka pojmom webové sídlo.

K bodu č. 76

Ide o legislatívno-technické zjednotenie pojmu s pojmom „oprávnená technická činnosť" podľa § 20 ods. 1.

K bodu č. 77

Okrem zladenia pojmu „oprávnené meranie" s pojmom „oprávnená technická činnosť", ako v ostatných bodoch prílohy č. 3, sa odkazom na § 15 ods. 1 písm. r) zákona zjednodušuje, v ktorých prípadoch sa vybrané údaje o danej činnosti oznamujú inšpekcii a kedy poverenej organizácii.

K bodu č. 78

Ide o prípady, ak by bolo vopred zrejmé, že výsledok danej oprávnenej technickej činnosti je na úradné účely neplatný a činnosť by bola vykonaná márne. V porovnaní s doterajším predpisom sa vypúšťa požiadavka na nevykonanie činnosti, ak prevádzkovateľ neoznámil vopred jej vykonanie príslušnému orgánu podľa nového znenia § 15 ods. 1 písm. r) zákona, alebo ak nevydal písomné vyhlásenie o zhode prevádzky objektu oprávnenej technickej činnosti so súhlasom/povolením, predpismi a s dokumentáciou.

K bodu č. 79

Ide o legislatívno-technické odstránenie súčasného chybného odkazu na § 20 ods. 18 Správne je na § 20 ods. 16.

K bodu č. 80

Do zoznamu preberaných právnych aktov sa dopĺňa návrhom zákona preberaná smernica.

K bodu č. 81

Do zoznamu preberaných právnych aktov sa dopĺňa návrhom zákona preberaná smernica.

K Čl. II.

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. októbra 2012.

V Bratislave 6. júla 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Peter Žiga v. r.

Minister životného prostredia

Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (tlač 138) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 115 z 24. júla 2012 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (tlač 138) na prerokovanie týmto výborom:

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 65 zo 4. septembra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 34 zo 4. septembra 2012 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:

K čl. I

1. V bode 11 (§ 4 ods. 5) sa za slovo „štartu" vkladá slovo „lietadiel"

Legislatívno-technická pripomienka z dôvodu precizovania textu.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

2. V bode 11. v § 4 ods. 6 sa na konci vety nad slovo „predpisom" umiestňuje odkaz 5a).

Navrhuje sa spresnenie textu a vloženie konkrétneho odkazu na osobitný predpis.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

3. 13. bod znie:

„13. V § 10 ods. 1 sa slová „a 9" nahrádzajú slovami „a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 alebo požadovať vo vyjadreniach podľa § 31 ods. 8.".

Legislatívna úprava textu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

4. V bode 20. v § 15a ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „na základe písomnej žiadosti ich prevádzkovateľa".

Podávanie žiadostí o zaradenie do prechodného národného programu sa uskutočnilo už v júli tohto roku na základe výzvy MŽP SR a tento je v súčasnosti vo finálnom štádiu spracovania. Z uvedeného dôvodu je súčasné znenie § 15a návrhu zákona už neaktuálne a je potrebné ho zmeniť tak, aby v ňom podávanie žiadostí do prechodného národného programu už nefigurovalo.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

5. V bode 20. v § 15a ods. 1 písm. a) sa slová „žiadosť o zaradenie sa predkladá ministerstvu do 30. októbra 2012 spolu s programom znižovania emisií zo spaľovacieho zariadenia, ktorým" nahrádzajú slovami „spaľovacie zariadenie sa zaradí do prechodného národného programu, ak spĺňa ustanovené podmienky a jeho prevádzkovateľ".

Podávanie žiadostí o zaradenie do prechodného národného programu sa uskutočnilo už v júli tohto roku na základe výzvy MŽP SR a tento je v súčasnosti vo finálnom štádiu spracovania. Z uvedeného dôvodu je súčasné znenie § 15a návrhu zákona už neaktuálne a je potrebné ho zmeniť tak, aby v ňom podávanie žiadostí do prechodného národného programu už nefigurovalo.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

6. V bode 20. v § 15a ods. 1 písm. b) sa slová „žiadosť o zaradenie sa predkladá" nahrádzajú slovami „prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia predkladá žiadosť o zaradenie".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

7. V bode 20. v § 15a ods. 1 písm. c) sa slová „žiadosť o zaradenie sa predkladá" nahrádzajú slovami „prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia predkladá žiadosť o zaradenie".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

8. V bode 20. v § 15a ods. 2 sa slovo „žiadosti" nahrádza slovom „zaradenia".

Podávanie žiadostí o zaradenie do prechodného národného programu sa uskutočnilo už v júli tohto roku na základe výzvy MŽP SR a tento je v súčasnosti vo finálnom štádiu spracovania. Z uvedeného dôvodu je súčasné znenie § 15a návrhu zákona už neaktuálne a je potrebné ho zmeniť tak, aby v ňom podávanie žiadostí do prechodného národného programu už nefigurovalo.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

9. V bode 20. v § 15a ods. 3 sa za slová „odseku 1" vkladajú slová „písm. b) a c)".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

10. Bod 30. znie:

„30. V § 18 ods. 10 sa slová „súhlasy podľa odsekov 1 a 9" nahrádzajú slovami „súhlas podľa odseku 1 a rozhodnutie podľa odseku 9" a za slovo „súhlasu" sa vkladajú slová „a rozhodnutia".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

K čl. II

11. V čl. II sa slová „1. októbra" nahrádzajú slovami „1. novembra" .

V tejto súvislosti sa vykonajú zmeny aj v bode 20. § 15a ods. 1 písm. a), bode 68. v nadpise § 32a.

Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu a dodržania požiadaviek a lehôt stanovených Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 až 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].

Ústavnoprávny Výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Gestorský výbor odporúča schváliť

V.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:

O bodoch spoločnej správy č. 1 až 11 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

VI.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (tlač 138) schváliť s pripomienkami.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (tlač 138) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 41 z 11. septembra 2012.

V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Mikuláš H u b a v. r.

predseda výboru 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 926
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Prednosť skutočnej vôle účastníkov zmluvy pred jej formálnym vyjadrením

Ústavný súd ČR vo svojom náleze vyslovil porušenie zákona v prípade, keď súdy formálne posudzovali zmluvu len podľa obsahu bez ...

JUDIKATÚRA: Kritéria pre posúdenie striedavej starostlivosti a odôvodnenie rozhodnutia

Ústavný súd ČR sa vo svojom rozsudku vyjadril k tomu, čo všetko by mali súdy zohľadňovať pri striedavej starostlivosti.

JUDIKATÚRA: Odmietnutie poskytnutia informácie pre zneužitie práva

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k možnosti odmietnutia sprístupniť informáciu z dôvodu zneužitia práva na informácie.

JUDIKATÚRA: Právo na informácie vs. kapacitné možnosti správneho orgánu

Môže správny orgán odmietnuť vyhovieť žiadosti o sprístupnenie informácie z dôvodu nedostatku kapacitných možností na poskytnutie ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 3/2022

Súkromné právo 3/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: