TlačPoštaZväčšiZmenši

249/2011 Z. z.

8.8. 2011, 06:25 |  Edmund Horváth

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecná časť

Predkladaným návrhom zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (ďalej len „smernica").

Cieľom Európskej únie je znižovať nehodovosť na pozemných komunikáciách k čomu má prispieť aj vyššie uvedená smernica.

V súlade so smernicou boli stanovené postupy, ktoré by mali byť významným nástrojom na zlepšenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry. Výsledkom by malo byť vykonávanie posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie v začiatočnej fáze plánovania výstavby novej pozemnej komunikácie alebo podstatnej zmeny existujúcej komunikácie, vykonávanie bezpečnostného auditu v každej etape projektovania až po uvedenie novej pozemnej komunikácie alebo podstatnej zmeny existujúcej komunikácie do užívania a vykonávanie pravidelných inšpekcií na pozemných komunikáciách, ktoré sú už v prevádzke.

Vykonanie činností uvedených vyššie bude povinný zabezpečiť na vlastné náklady vlastník alebo správca pozemných komunikácií zaradených v TEN- T sieti. Vlastníci a správcovia ostatných ciest majú samozrejme možnosť vykonávať uvedené činností na pozemných komunikáciách vo svojom vlastníctve a v správe podľa vlastného uváženia a potreby.

Posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie, bezpečnostný audit a inšpekciu je v zmysle novely zákona oprávnená vykonávať odborne spôsobilá osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Výkon činnosti bezpečnostného audítora nesúvisí a je nezávislá od činností vykonávaných podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky ako aj s právom Európskej únie.

Vplyvy predkladaného návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a sociálne vplyvy sú uvedené v Doložke vybraných vplyvov.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

právneho predpisu s právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Návrh zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskej únie

- v primárnom

• v čl. 91 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie

- v sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009)

• v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry,

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia:

• do 19. decembra 2010

b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov:

• do 19. decembra 2010

c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:

• výzva (formálne oznámenie) Európskej komisie - porušenia č. 2011/0350 - 0360

d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti – čiastočná transpozícia.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – čiastočná transpozícia.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov – čiastočná transpozícia.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:

a) čiastočný

6. Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - gestor

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – spolugestor

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín začatia a ukončenia PPK: 14.01.2011 do 20.01.2011

A.2. Vplyvy:

Pozitívne* Žiadne* Negatívne*

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

X

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? X X

3, Sociálne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

-sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť X

4. Vplyvy na životné prostredie X

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti X

* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.

A.3. Poznámky

Legislatívna rada vlády SR na svojom rokovaní dňa 8.marca 2011 odporučila upraviť problematiku v samostatnom zákone. Ide o návrh zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z pohľadu jednotlivých vplyvov sa nič nemení.

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

MH SR – bez pripomienok

MŽP SR – bez pripomienok

MPSVR SR – bez pripomienok

MF SR – pre oblasť informatizácie spoločnosti - bez pripomienok

MF SR – pre oblasť rozpočtu – pripomienky zapracované

Osobitná časť

Čl. I

K § 1

Navrhovaný zákon upravuje riadenie bezpečnosti pozemných komunikácií, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete, čím sa myslí posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemných komunikácií, audit bezpečnosti pozemných komunikácií, inšpekcia na mieste.

K § 2

Návrh zákona definuje posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie, povinnosti správcu pozemnej komunikácie zabezpečiť vykonanie posudzovania vplyvu a náležitosti správy vypracovávanej bezpečnostným audítorom. Cieľom posudzovania vplyvu je zamerať sa pri projektovaní pozemnej komunikácie vo zvýšenej miere na bezpečnosť navrhovanej trasy, na bezpečnostné prvky a odporučiť prijatie opravných opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie, s ktorými sa stavebník pozemnej komunikácie buď stotožní a zapracuje do projektovej dokumentácie alebo odôvodní ich zamietnutie. Následne cestný správny orgán zhodnotí v odôvodnenom stanovisku, či postup stavebníka pozemnej komunikácie je alebo bol v súlade s požiadavkou zvyšovania bezpečnosti pozemných komunikácií.

K § 3

Návrh zákona definuje bezpečnostný audit, štádia kedy je stavebník pozemnej komunikácie ho povinný zabezpečiť a náležitosti správy vypracovávanej bezpečnostným audítorom. Rovnako ako pri posudzovaní vplyvu cieľom bezpečnostného auditu je zamerať sa pri projektovaní pozemnej komunikácie vo zvýšenej miere na bezpečnostné prvky odhaliť nebezpečné prvky a odporučiť prijatie opravných opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie, s ktorými sa stavebník pozemnej komunikácie buď stotožní a zapracuje do projektovej dokumentácie alebo aplikuje na stavbe pred jej dokončením alebo odôvodní ich zamietnutie. Následne špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní alebo v kolaudačnom konaní zhodnotí, či postup stavebníka pozemnej komunikácie je alebo bol v súlade s požiadavkou zvyšovania bezpečnosti pozemných komunikácií.

K § 4

Ustanovenie zákona ukladá správcom TEN-T siete povinnosti na úseku ciest, ktoré sú v prevádzke, definuje klasifikáciu kritických nehodových lokalít a inšpekciu. Do značnej miery sa tieto činnosti už dlhodobo vykonávajú a to nielen na TEN-T sieti. Cieľom bolo zosúladiť vykonávané činnosti s požiadavkami smernice. Štatistiky z údajov z evidencie dopravných nehôd, ktoré poskytuje Policajný zbor SR je základným východiskom pri hľadaní príčin vzniku dopravných nehôd. Na základe toho sa spracuje zoznam kritických nehodových lokalít a navrhnú sa po vykonaní inšpekcie na mieste opatrenia na zlepšenie bezpečnosti. Klasifikácia nehodových lokalít predstavuje dôležitý a nevyhnutný podklad na kvalifikované zostavovanie investičného plánu ako aj plánu opráv a údržby pozemných komunikácií. Je potvrdené, že správne navrhnuté a vykonané opatrenia znižujú príčiny vzniku dopravných nehôd. Vykonanie opatrení na zvýšenie bezpečnosti je však v plnej miere závislé od množstva finančných prostriedkov určených jednotlivým správcom pozemných komunikácií.

K § 5 a 6

V ustanoveniach sa špecifikujú oprávnenia a požiadavky kladené na odborne spôsobilú osobu oprávnenú vykonávať posudzovanie vplyvu, bezpečnostný audit alebo inšpekciu. Je to fyzická osoba zapísaná v zozname audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v návrhu zákona. Na činnosť bezpečnostného audítora zo súčasného pohľadu budú odborne pripravení najmä odborníci z okruhu autorizovaných stavebných inžinierov, pretože ide o osoby, ktoré sa navrhovaným predmetom činnosti bezpečnostného audítora zaoberajú ako spracovatelia projektovej dokumentácie, vykonávatelia vedenia uskutočňovania stavby alebo v prípade výkonu inšpekcie aj znalci, ktorí majú bohaté skúsenosti v oblasti dopravných nehôd. Malo by ísť o osobu, ktorá preukázala svoje znalosti problematiky a má dostatočnú prax na to, aby kvalifikovane posúdila projektovú dokumentáciu a aj samotnú stavbu a našla rizikové prvky navrhovanej výstavy z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky alebo príčiny dopravných nehôd na existujúcich pozemných komunikáciách.

Bezpečnostný audítor vykonáva tieto činnosti za odplatu na základe zmluvy so stavebníkom, alebo so správcom pozemných komunikácií a to buď ako slobodné povolanie alebo v mene a na zodpovednosť právnickej alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ.

Zoznam bezpečnostných audítorov vedie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

K § 7

Ustanovenie určuje údaje, ktoré sa zapisujú do zoznamu bezpečnostných audítorov a zároveň sa upravujú jednotlivé dôvody vyčiarknutia bezpečnostného audítora zo zoznamu.

K § 8

Ustanovenie špecifikuje zameranie odbornej prípravy bezpečnostných audítorov, ktorá končí preverením vedomostí a zručností odbornou skúškou. Uchádzač spĺňajúci podmienky vzdelania a praxe je povinný absolvovať odbornú prípravu a zložiť skúšku, ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť. Podrobnosti o odbornej príprave týchto osôb upraví vykonávací predpis.

K § 9

Na zabezpečenie kvality vzdelávania v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií sa ustanovuje podmienka získania akreditácie vzdelávacích inštitúcií podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a a doplnení niektorých zákonov, ktoré by mali zabezpečovať odbornú prípravu bezpečnostných audítorov.

K § 10

Bezpečnostný audítor pri výkone činnosti používa úradnú pečiatku a osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Bezpečnostný audítor je povinný viesť evidenciu a umožniť do nej nahliadať a musí byť poistený zo zodpovednosti za prípadné škody.

Ustanovenie má taktiež vylúčiť konflikt záujmov, ktorý by mohol viesť bezpečnostného audítora k predpojatosti, preto je jednoznačne určené, v ktorých prípadoch bezpečnostný audítor nesmie činnosť vykonávať.

K § 11

Návrh zákona ustanovuje skutkové podstaty priestupkov a výšku, ktorú za ich spáchanie je možné uložiť.

K § 12

Návrh zákona ustanovuje skutkové podstaty správnych deliktov a výšku, ktorú za ich spáchanie je možné uložiť.

K § 13

Návrh zákona ustanovuje všeobecné použitie správneho poriadku.

K § 14

Ustanovením sa upravuje splnomocňovacie ustanovenie.

K § 15

Ustanovuje sa transpozičná príloha.

Čl. II

K bodu 1

Úprava súvisí s aktualizáciou pojmov.

K bodu 2

Úprava ustanovenia súvisí so zabezpečením súladu používaných pojmov „zastavané územie" a „súvislé zastavané územie" so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nakoľko zákon č. 135/1961 Zb. nesprávne používa legislatívnu skratku zavedenú v § 11 ods. 5 stavebného zákona.

K bodu 3

Úhrada za užívanie miestnych komunikácií bola upravená v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Novelou zákona však došlo k zrušeniu miestnej dane za dočasné parkovanie motorových vozidiel ako súčasti miestnej dane za zabratie verejného priestranstva. Danou zmenou tak mestá a obce stratili možnosť účinným spôsobom regulovať statickú dopravu na svojom území. Mestám a obciam vznikajú problémy pri spoplatňovaní parkovania na ich území v miestach, kde to samospráva považuje za potrebné, resp. vhodné.

K bodu 4

Návrh zákona presnejšie špecifikuje povinnosť správcov pozemných komunikácií TEN-T siete v oblasti zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

K bodu 5

Územné plány obce sa obstarávajú, spracúvajú, prerokúvajú a schvaľujú podľa postupu uvedeného v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Niektoré obce opomenú upovedomiť cestné správne orgány a správcov pozemných komunikácií o zmene alebo doplnku územného plánu obce a dať im možnosť sa vyjadriť, pričom nerešpektujú ochranné pásma pozemných komunikácii.

Následne v praxi vzniká problém a nejednotnosť medzi cestnými správnymi orgánmi, správcami pozemných komunikácií a obcami pri posúdení územia určeného na súvislé zastavanie a ochrannými pásmami pozemných komunikácií najmä, ak táto zmena nebola ešte vykonaná v katastrálnych mapách.

K bodu 6

Navrhované znenie zákona ustanovuje, že vydanie povolení vo veciach činností v ochranných pásmach pozemných komunikácií je podmienené súhlasom príslušného útvaru Policajného zboru, resp. priamo Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona NRSR č. 171/1993 o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov Policajný zbor dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení. Podľa § 11 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii a činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je Ministerstvo vnútra SR ústredným orgánom štátnej správy pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vzhľadom na to je nevyhnutné, aby Policajný zbor, resp. ministerstvo vnútra, neboli v rozhodovaní o organizácii dopravy pri povoľovaní výnimky alebo obmedzenia z činnosti v cestných ochranných pásmach a tvorbe dopravného prostredia v postavení subjektov, ktoré nemôžu dôsledne presadzovať záujmy ochrany života a zdravia občanov - účastníkov cestnej premávky tak, ako im to ukladá zákon.

K bodu 7

Návrh zákona dopĺňa povinnosť investora stavby pozemnej komunikácie majetkovoprávne vyporiadať pozemky dotknuté vyvolanými úpravami v prospech vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia alebo iného diela a zároveň ukladá povinnosť vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi vedenia alebo iného diela takýto pozemok prevziať okrem prípadov keď sa napr. pozemok nachádza pod pozemnou komunikáciou a v prospech vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia alebo iného diela je zriadené vecné bremeno prípadne je uzavretá nájomná zmluva.

K bodu 8

Uvedeným sa má zabezpečiť súlad používaných pojmov „zastavané územie" a „súvislé zastavané územie" so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nakoľko zákon č. 135/1961 Zb. nesprávne používa legislatívnu skratku zavedenú v § 11 ods. 5 stavebného zákona.

Čl. III

Ustanovením sa určuje, že výkon činnosti bezpečnostného audítora sa nepovažuje za živnosť.

Čl. IV

Ustanovením sa dopĺňa okruh subjektov, ktorým sa poskytujú informácie z evidencie dopravných nehôd o vlastníkov a správcov pozemných komunikácií, nakoľko nová právna úprava im ukladá vykonávať klasifikáciu kritických nehodových lokalít a inšpekciu.

Čl. V:

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. augusta 2011.

Bratislava 28.apríla 2011

Iveta Radičová

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Ján Figeľ

1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 769
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a naliehavý právny záujem (§ 137 CSP)

V niektorých prípadoch hmotné právo (osobitný predpis) pripúšťa žaloby o určenie právnej skutočnosti, ktorou je neplatnosť (prípadne ...

Náležitosti námietky zaujatosti

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a ...

Dobromyseľnosť držiteľa ako predpoklad vydržania; poctivý spôsob nadobudnutia veci

Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie ...

Čiastková dohoda o vyporiadaní majetku v BSM a vyporiadanie BSM súdom

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa musí týkať všetkého majetku existujúceho ku dňu jeho zániku. Pokiaľ došlo medzi ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Š. Holý: Zmeny v stavebnom zákone nie sú len o potrebách ZMOS-uhttps://www.teraz.sk/slovensko/s-holy-zmeny-v-stavebnom-zakone-nie/586489-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Nový zákon má napríklad ukončiť toxickú prax dodatočnej legalizácie čiernych stavieb.

Odborový zväz justície nesúhlasí ani s tretím návrhom súdnej mapyhttps://www.teraz.sk/slovensko/justicia-odborari-nesuhlasia-ani-s-t/586462-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwSpr%25C3%25A1vy%253BSpr%25C3%25A1vy%253BSlovensko

Odborári tvrdia, že v rozporovom konaní k druhému návrhu súdnej mapy neboli akceptované ...

Súdna rada: Okresný sú Bratislava I trpí nedostatkom sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-okresny-sud-bratislava-i/586425-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwSpr%25C3%25A1vy%253BSpr%25C3%25A1vy%253BtopArticle

Členka Súdnej rady Marcela Kosová je presvedčená, že nestačí naplniť tabuľkové miesta ...

Remišová: Od GP čakáme spravodlivý prístup ku všetkým kauzámhttps://www.teraz.sk/slovensko/remisova-od-generalnej-prokuratury/586368-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Veronika Remišová reagovala na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý dal preveriť ...

Súdna rada navrhuje na vymenovanie za sudcu ŠTS M. Cisarikahttps://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-navrhla-na-vymenovanie-za-su/586400-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Súdna rada navrhla na vymenovanie za sudcu ŠTS v Pezinku prokurátora M. Cisarika

NSS SR: O dve voľné miesta sudcov sa uchádzajú štyria kandidátihttps://www.teraz.sk/slovensko/nss-sr-o-dve-volne-miesta-sudcov-sa-u/586204-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Uchádzač, ktorý nie je sudcom, absolvuje výberové konanie z písomnej časti. Tá sa skladá z ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 9/2021

Bulletin slovenskej advokácie 9/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2021

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 5/2021

Právny obzor 5/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: