Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

223/2011 Z. z.

Edmund Horváth • 7.8. 2011, 22:35

Dôvodová správa + spoločná správa výborov NR SR

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona"), sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

Účelom návrhu zákona je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (ďalej len „smernica 2009/52/ES") a smernicu Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (ďalej len „smernica 2009/50/ES").

Smernica 2009/52/ES zakazuje zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín (občanov štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie), ktorí sa neoprávnene (bez príslušného dokladu oprávňujúceho na pobyt) zdržiavajú na území členských štátov, s cieľom účinnejšie bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Transpozícia smernice 2009/52/ES sa má v súlade s termínom stanoveným v jej čl. 17 ods. 1 vykonať s účinnosťou najneskôr 20. júla 2011.

Nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie v Slovenskej republike upravuje zákon č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní"). Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a sankcie podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v súčasnosti vykonáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie") a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad") podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti") a inšpektoráty práce podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce").

Návrhom zákona sa v článku I mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní z hľadiska všeobecného zákazu nelegálneho zamestnávania v rozsahu ustanovenom smernicou 2009/52/ES. Doplňujú sa osoby, na ktoré sa rozširuje doterajší zákaz nelegálneho zamestnávania, a to na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky.

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou kompetencie ústredia a úradu v oblasti kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania prechádzajú na inšpektoráty práce, pričom nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov. Prejednávanie priestupkov tiež prechádza do pôsobnosti inšpektorátu práce.

V súvislosti s prechodom kompetencií na inšpektoráty práce priestupkové konanie o porušení zákazu nelegálnej práce a konanie o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania začaté pred 20. júlom 2011 ústredím a úradom, ktoré nebolo právoplatne ukončené, postúpi orgán, ktorý konanie začal, bezodkladne príslušnému inšpektorátu práce a upovedomí o tom účastníka konania.

S cieľom zlepšenia účinnosti kontrol nelegálneho zamestnávania sa predpokladá ich vykonávanie predovšetkým v tých odvetviach hospodárskej činnosti, v ktorých sa nelegálne zamestnávanie vyskytuje najčastejšie. Zároveň sa ustanovuje povinnosť Národného inšpektorátu práce v stanovenom termíne poskytovať vymedzené informácie Európskej komisii.

Ustanovuje sa povinnosť pre osobu, ktorá porušila zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky zaplatiť okrem pokuty aj ďalšie taxatívne ustanovené dodatočné platby (dlžná mzda, platby v sume rovnajúcej sa dani zo mzdy, poistnému na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, náklady na doručenie dlžnej mzdy).

Navrhuje sa, aby zodpovednosť za zaplatenie administratívnej pokuty a niektorých dodatočných platieb ustanovených v návrhu zákona za nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky, ak ich nezaplatí zamestnávateľ týchto osôb, mohla prejsť aj na ďalšie vymedzené osoby podieľajúce sa na predmetnej dodávke práce, tovaru a poskytovaní služieb. Pri prechode zodpovednosti za zaplatenie pokuty alebo dodatočnej platby sa bude postupovať v súlade s osobitnými právnymi úpravami.

S cieľom naplnenia ustanovení smernice 2009/52/ES sa upravujú v článkoch III až X aj ďalšie súvisiace zákony.

V článku III sa v zákone č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov vypúšťa ustanovenie, ktoré upravuje zákaz poskytovania štátnej pomoci. Doterajšia právna úprava zákona o štátnej pomoci v oblasti požiadaviek na poskytnutie dotácie v prípade neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania a požiadaviek na splnenie podmienok poskytnutia dotácie preukázaním potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania príslušnému inšpektorátu práce sa stane predmetom právnej úpravy zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (článok VIII).

V článku IV sa v zákone č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje povinnosť hradenia nákladov súvisiacich s administratívnym vyhostením cudzinca, ktorý bol nelegálne zamestnaný; povinnosť úhrady bude mať v prvom rade jeho nelegálny zamestnávateľ.

V článku V sa v zákone č. 453/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s navrhovanými zmenami v čl. I vypúšťa z kompetencie úradov prejednávať priestupky podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

V článku VI sa v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhuje, aby Sociálna poisťovňa neuložila pokutu za porušenie povinnosti ustanovenej zákonom o sociálnom poistení, ak už bola uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu.

V článku VII sa v zákone o službách zamestnanosti, so zreteľom na úpravy navrhnuté v čl. I tohto návrhu zákona a na smernicu 2009/52/ES, navrhuje upraviť

- pôsobnosť ústredia a úradu vo vzťahu k vypusteniu kompetencie vykonávať kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, k výkonu kontroly dodržiavania povinností podľa tohto zákona a k vedeniu evidencií o štátnych príslušníkoch tretích krajín,

- povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny,

- kritériá na ukladanie pokút za porušenie zákona o službách zamestnanosti.

V článku VIII sa ustanovuje požiadavka na poskytnutie dotácie v prípade neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania v predchádzajúcich troch rokoch a požiadavka na splnenie podmienok poskytnutia dotácie preukázaním potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania príslušnému inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace.

V článku IX sa v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania jednoznačne vymedzuje ako závažné porušenie odborných povinností, čím sa vylučuje možnosť účasti na verejnom obstarávaní.

V článku X sa v zákone o inšpekcii práce vykonávajú legislatívno-technické úpravy, navrhuje sa doplnenie počtu nelegálne zamestnaných fyzických osôb, ako kritéria na ukladanie pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania a kompetencie inšpektorátu práce sa navrhujú zosúladiť s § 31 a 58 zákona o službách zamestnanosti.

V čl. XI sa navrhuje, aby právna úprava nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania bola vyhlásená v úplnom znení vzhľadom na vykonané zmeny a doplnenia.

V čl. II, IV a VII sa transponuje smernica 2009/50/ES, ktorá upravuje vydávanie modrých kariet. Modrá karta je určená pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín a má slúžiť na uľahčenie ich pobytu v rámci Európskej únie.

Čl. II (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) zavádza správne poplatky za vydanie a obnovenie modrej karty, ktorých výška je rovnaká ako pri prechodnom pobyte na účel zamestnania.

V čl. IV sa v zákone o pobyte cudzincov upravujú podmienky vydávania, obnovovania a odnímania modrej karty. Modrá karta sa bude udeľovať na tri roky.

V čl. VII sa v zákone o službách zamestnanosti sa upravujú kompetencie ústredia a úradu vo vzťahu k vydávaniu potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účely vydávania modrej karty, právne postavenie držiteľa modrej karty na účely tohto zákona a povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní držiteľa modrej karty.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Navrhovaná zákonná úprava je v súlade s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude mať finančný vplyv na verejné financie a na podnikateľské prostredie. Hodnotenie vplyvov je uvedené v doložke vybraných vplyvov.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Navrhovanou úpravou sa rozširuje predmet úpravy zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní o povinnosti kontrolného orgánu.

K bodu 2

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 3

Pojem cudzinec, vymedzený zákonom č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov") doteraz používaný v právnej úprave nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa nahrádza novým vymedzením tohto subjektu ako štátneho príslušníka tretej krajiny, čím sa zabezpečí kompatibilita s pojmami používanými právom Európskej únie. V tejto spojitosti sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 3.

K bodu 4

Navrhuje sa z vymedzenia pojmu nelegálna práca vypustiť definovanie nelegálnej práce ako závislej práce fyzickej osoby, ktorá je uchádzačom o zamestnanie a nesplnila oznamovaciu povinnosť podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti"). Nesplnenie oznamovacej povinnosti je naďalej predmetom zákona o službách zamestnanosti.

K bodu 5

Podľa navrhovanej úpravy nelegálnym zamestnávaním je nesplnenie oznamovacej povinnosti voči Sociálnej poisťovní do dňa začatia kontroly inšpektorátom práce.

K bodu 6

Pojem cudzinec doteraz používaný v právnej úprave nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa nahrádza novým vymedzením tohto subjektu v nadväznosti na zmenu v § 2 ods. 1 písm. b) (novelizačný bod 3).

K bodu 7

V súlade s čl. 2 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (ďalej len „smernica 2009/52/ES") a v nadväznosti na navrhované vykonávanie kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania inšpektorátom práce sa nahrádza pôvodné znenie § 2 ods. 5 novým znením, v ktorom sa definuje nelegálne zamestnávanie ako zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republike v rozpore so zákonom o pobyte cudzincov a zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle") a ktorý vykonáva závislú prácu.

K bodu 8

Navrhovanou úpravou, v súlade s čl. 3 ods. 1 v spojitosti s čl. 2 písm. c) a e) smernice 2009/52/ES, zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín má platiť ako pre právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, tak aj pre nepodnikajúcu fyzickú osobu, ktorá zamestnáva fyzické osoby výkonom závislej práce podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce. V praxi pôjde o práce na súkromné účely v prospech nepodnikajúcej fyzickej osoby, napr. v domácnosti tejto nepodnikajúcej fyzickej osoby sa nelegálne zamestnávaní štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí nemajú oprávnenie na pobyt v Slovenskej republike podieľajú na vedení a zabezpečovaní chodu domácnosti.

K bodu 9

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa aktualizuje poznámka pod čiarou k odkazu 8b.

K bodu 10

Navrhovaná úprava súvisí s návrhom podľa bodu 8.

K bodu 11

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa predmetný nadpis bude vzťahovať na § 5 a nový § 5a.

K bodu 12

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania bude vykonávať inšpektorát práce, pričom nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov. Zároveň sa ustanovujú pre fyzickú osobu povinnosti predložiť inšpektorovi práce pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania požadovaný doklad, ako aj odôvodniť svoju prítomnosť na pracovisku. Ďalej sa ustanovuje povinnosť právnickej osoby a fyzickej osoby, ktorá zamestnáva štátneho príslušníka tretej krajiny predložiť kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov a zákona o azyle.

K bodu 13

V súlade s čl. 14 smernice 2009/52/ES sa pre inšpektorát práce ustanovuje povinnosť pravidelne posudzovať riziko nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a identifikovať tie rizikové odvetvia ekonomických činnosti, v ktorých sa sústreďuje nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky. Národnému inšpektorátu práce sa ustanovuje informačná povinnosť voči Európskej komisii.

Predmetom posudzovania rizika nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 5 vykonávaného inšpektorátom práce bude hodnotenie rizika výskytu nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky, a to v jednotlivých odvetviach, najmä v tých, kde sa predpokladá najväčší výskyt takého nelegálneho zamestnávania. Národný inšpektorát práce môže usmerniť toto posudzovanie rizika v súlade so svojou kompetenciou podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005

Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce"), a to aj vzhľadom na jeho informačnú povinnosť ustanovenú v tomto bode v § 5a ods. 3 navrhovanej úpravy.

K bodu 14

Návrhom sa vypúšťa z poznámky pod čiarou k odkazu 13 zákon o službách zamestnanosti, poznámka sa spresňuje odkazom na konkrétne ustanovenia, dopĺňa sa ďalším predpisom, ktorý upravuje postih za nelegálne zamestnávanie a zároveň sa aktualizuje.

K bodu 15

Pokuta za nelegálnu prácu ustanovená v už neplatnej mene sa aktualizuje na platnú menu euro.

K bodu 16

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa vzhľadom na návrh v bode 12 navrhuje aby priestupky prejednával inšpektorát práce.

K bodu 17

Ustanovuje sa ďalšia povinnosť pre právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá nelegálne zamestnávala štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, aby okrem uloženej pokuty za nelegálne zamestnávanie, zaplatila aj ďalšie dodatočné platby podľa článku 6 smernice 2009/52/ES - dlžnú mzdu, náklady na doručenie dlžnej mzdy a dodatočnú platbu v sume rovnajúcej sa dani z príjmu, poistnému na sociálne poistenie a poistnému na zdravotné poistenie.

Ustanovuje sa fikcia dĺžky trvania pracovnoprávneho vzťahu a dohodnutej mzdy v prípade, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nelegálne zamestnávala štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky ani nelegálne zamestnaný štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky nebudú vedieť preukázať dĺžku trvania nelegálneho zamestnávania alebo dohodnutú mzdu.

V súlade s čl. 4 ods. 3 smernice 2009/52/ES sa upravuje výnimka zo zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, ak bol predložený sfalšovaný doklad o pobyte na území Slovenskej republiky.

V súlade s čl. 8 smernice 2009/52/ES sa ustanovuje prechod zodpovednosti zaplatiť pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky a dlžnú mzdu vrátane nákladov na jej doručenie na iné zákonom vymedzené osoby, ak povinná právnická osoba alebo fyzická osoba nezaplatila ustanovenú pokutu alebo dodatočné platby.

V navrhovanom § 7c sa ustanovuje informačná povinnosť inšpektorátu práce voči štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky a ktorý bol nelegálne zamestnaný o jeho práve podať sťažnosť na zamestnávateľa, ak mu nezaplatil dohodnutú mzdu a uplatniť si nárok na dohodnutú dlžnú mzdu a o jeho práve na doručenie dlžnej mzdy do krajiny, do ktorej sa vrátil alebo bol administratívne vyhostený, na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie. Ustanovuje sa, že právnická osoba (napr. nadácie, občianske združenia), ktorej predmetom činnosti je ochrana práv a záujmov štátnych príslušníkov tretích krajín, môže zastupovať tohto štátneho príslušníka tretej krajiny v občianskom konaní vo veci ochrany jeho práv a záujmov.

V súvislosti s prechodom kompetencií na inšpektoráty práce sa navrhuje prechodné ustanovenie, podľa ktorého priestupkové konanie o porušení zákazu nelegálnej práce a konanie o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania začaté pred 20. júlom 2011 Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie") a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad"), ktoré nebolo právoplatne ukončené, postúpi orgán, ktorý konanie začal, bezodkladne príslušnému inšpektorátu práce a upovedomí o tom účastníka konania. V konaní začatom pred 20. júlom 2011, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 19. júla 2011.

K bodu 18

Dopĺňa sa transpozičná príloha o preberaný právny akt Európskej únie.

K čl. II

Navrhujú sa nové správne poplatky vzhľadom na zavedenie možnosti udeliť nový druh povolenia na prechodný pobyt – modrá karta Európskej únie. Výška týchto poplatkov korešponduje so súčasnou výškou poplatku za udelenie, resp. obnovenie povolenia na prechodný pobyt na účel zamestnania.

K čl. III

Doterajšia právna úprava zákona č. č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci"), týkajúca sa podmienky jej neposkytnutia v prípade porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania sa vypúšťa. V oblasti požiadaviek na poskytnutie dotácie v prípade neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania a požiadaviek na splnenie podmienok poskytnutia dotácie preukázaním potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania príslušného inšpektorátu práce sa navrhuje premietnuť do právnej úpravy zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách") (článok VIII).

K čl. IV

K bodom 1 až 6, 8, 9, 13 až 15, 24

Novelou zákona o pobyte cudzincov sa transponuje smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (ďalej len „smernica 2009/50/ES") a smernica 2009/52/ES.

Účelom transpozície smernice 2009/50/ES je stanovenie podmienok vstupu a pobytu cudzincov, ktorí sú držiteľmi modrej karty vydanej členským štátom EÚ, na územie tohto členského štátu a pobytu dlhšieho ako tri mesiace na území tohto členského štátu na účely vysokokvalifikovaného zamestnania, ako aj ich rodinných príslušníkov a podmienok vstupu a pobytu cudzincov, ktorí sú držiteľmi modrej karty a ich rodinných príslušníkov v iných členských štátoch ako v členskom štáte, ktorý modrú kartu vydal. Cieľom je podpora prijímania a mobility vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú držiteľmi modrej karty a upravenie ich právneho postavenia na území Slovenskej republiky. Prechodný pobyt - modrá karta Európskej únie je v osobitných ustanoveniach tohto zákona, nakoľko vydaním modrej karty umožňujeme cudzincovi zdržiavať sa a pracovať na území Slovenskej republiky, ako aj z dôvodu, že má odlišné podmienky od povolenia prechodný pobyt.

Žiadateľ musí byť vopred prijatý na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu v EÚ a mať príslušnú vyššiu odbornú kvalifikáciu, ako aj mať pracovnú zmluvu, alebo písomný prísľub zamestnávateľa. Pracovná zmluva žiadateľa mu musí zaručovať príjem minimálne 1,5 násobku aktuálnej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok. To znamená, že tento príjem nesmie byť nižší ako príjem pracovníka na porovnateľnej pracovnej pozícii v danej členskej krajine EÚ.

Modrá karta sa udeľuje na tri roky alebo ak pracovný pomer trvá kratšie ako tri roky, udeľuje sa na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní.

Zároveň sa definuje vysokokvalifikované zamestnanie ako zamestnanie, na výkon ktorého sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia. Vyššia odborná kvalifikácia sa definuje ako kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní alebo dokladom o vykonaní viac ako päťročnej odbornej praxe v príslušnej oblasti, ktorá je na úrovni porovnateľnej s vysokoškolským vzdelaním, ktorý bol vydaný v súlade so zákonom č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.. Taktiež sa ustanovujú doklady, ktoré je žiadateľ o vydanie modrej karty povinný k žiadosti predložiť. Ak cudzinec odovzdal ako jeden z dokladov potvrdzujúcich účel pobytu písomný prísľub zamestnávateľa, je povinný odovzdať pracovnú zmluvu s predpísanými náležitosťami do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte.

Prijímanie vysokokvalifikovaných pracovníkov je uľahčené v rámci zrýchleného postupu do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom policajný útvar je oprávnený túto lehotu, vo zvlášť zložitých prípadoch, predĺžiť najviac o 30 dní. Žiadosť o vydanie modrej karty si cudzinec môže podať aj na policajnom útvare.

Ak policajný útvar rozhodne v prospech žiadateľa, vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o vydanie modrej karty a vydá žiadateľovi doklad o pobyte, v ktorom je uvedený názov „Modrá karta EÚ" a v poznámke sa uvedie príslušnú oblasť, na ktorú má cudzinec vyššiu odbornú kvalifikáciu.

Novela zákona rieši aj mobilitu vysokokvalifikovaných zamestnancov – držiteľov modrej karty v rámci členských krajín Európskej únie. Cudzinec, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej iným členským štátom EÚ, má povinnosť podať si žiadosť o vydanie modrej karty na policajnom útvare do 30 dní po vstupe na územie Slovenskej republiky. Zároveň sa tomuto žiadateľovi priznáva právo na prístup k zamestnaniu za podmienok stanovených v zákone o službách zamestnanosti, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o vydaní modrej karty. Ak žiadateľovi o vydanie modrej karty uplynie počas konania o vydanie modrej karty platnosť modrej karty vydanej iným členským štátom EÚ, zdržiava sa na území Slovenskej republiky legálne až do právoplatného rozhodnutia o žiadosti o vydanie modrej karty. Ak policajný útvar zamietne držiteľovi modrej karty vydanej iným členským štátom EÚ žiadosť o vydanie modrej karty, takýto cudzinec bude mať povinnosť vycestovať do členského štátu, ktorý cudzincovi modrú kartu vydal, a to v lehote najneskôr do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Transpozíciou smernice 2009/50/ES sa zároveň ukladá policajnému útvaru písomne informovať o vydaní modrej karty štát Európskej únie, ktorý ako posledný vydal cudzincovi modrú kartu. Rovnako aj v prípade, ak zamietne žiadosť o vydanie modrej karty informuje o tejto skutočnosti členský štát EÚ, ktorý ako posledný vydal cudzincovi modrú kartu.

Nové ustanovenia obsahujú aj podmienky na zamietnutie žiadosti o obnovenie modrej karty, odňatie modrej karty alebo zánik modrej karty.

K bodu 7

Dopĺňa sa okruh cudzincov, ktorým možno udeliť ďalšie povolenie (povolenie na trvalý pobyt na neobmedzený čas) – v súlade s čl. 16 smernice 2009/50/ES bude možné tento druh pobytu udeliť aj tomu cudzincovi, ktorý je minimálne päť rokov držiteľom modrej karty vydanej akýmkoľvek iným členským štátom EÚ, pokiaľ je aspoň dva roky držiteľom modrej karty vydanej v SR.

K bodom 10 až 12, 16 až 23

V súlade so smernicou 2009/52/ES sa zavádza ustanovenie týkajúce sa udelenia tolerovaného pobytu, ktoré ustanovuje, že policajný útvar na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní môže udeliť tolerovaný pobyt cudzincovi, ktorý bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok alebo nelegálne zamestnanému maloletému, ak je prítomnosť cudzinca na území Slovenskej republiky nevyhnutná na účely trestného konania. Tolerovaný pobyt sa udelí na žiadosť príslušného orgánu činného v trestnom konaní na 180 dní a opakovane sa môže predlžovať až do skončenia trestného konania alebo do času vyplatenia dlžnej sumy odmeny za prácu, ktorú vykonal. Zákon ukladá orgánu činnému v trestnom konaní alebo osobe poverenej ministerstvom vnútra povinnosť oboznámiť cudzinca s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú.

Taktiež sa v súlade so smernicou 2009/52/ES upravuje úhrada nákladov spojených s administratívnym vyhostením. Oproti súčasnému stavu sa vylučuje kategória cudzincov, ktorí boli nelegálne zamestnaní z povinnosti uhrádzať tieto náklady; túto povinnosť na seba preberá v prvom rade ten, kto ich nelegálne zamestnával. Ak tieto náklady neuhradí ten, kto cudzinca nelegálne zamestnal, preberá na seba túto zodpovednosť ten, kto nelegálne zamestnanie sprostredkoval. Ak ani sprostredkovateľ nelegálneho zamestnania neuhradí tieto náklady, prechádza táto povinnosť na toho, komu nelegálny zamestnávateľ dodáva prácu, tovar alebo poskytuje služby, a ak nemožno ani od tejto osoby vymôcť náklady spojené s administratívnym vyhostením, uhradí ich ten, kto sa sprostredkovane podieľa na dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby; zodpovednosť u týchto osôb sa uplatní len vtedy, ak o nelegálnom zamestnávaní vedel ten, kto v mene týchto osôb podpísal zmluvu.

K bodom 25 až 27

Ide o úpravy spojené so zmenou textu transpozičného odkazu a nadpisu transpozičnej prílohy. Transpozičná príloha sa dopĺňa o smernicu 2009/50/ES a smernicu 2009/52/ES.

K čl. V

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa z kompetencie úradov prejednávať priestupky nelegálnej práce.

K čl. VI

Navrhovaná úprava ustanovuje, že Sociálna poisťovňa neuloží pokutu za porušenie oznamovacej povinnosti, ak bola kontrolovanému subjektu už uložená pokuta inšpektorátom práce za nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu.

K čl. VII

K bodu 1

Návrhom sa na účely zákona o službách zamestnanosti vymedzuje pojem štátny príslušník tretej krajiny v súlade so smernicou 2009/50/ES.

K bodom 2 a 9

Nadväzne na § 31 ods. 5 písm. d) návrhu novely zákona o pobyte cudzincov (čl. IV) sa v § 12 novým písmenom o) dopĺňa nová kompetencia ústredia vydávať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, štátnym príslušníkom tretej krajiny.

V tejto súvislosti sa v § 13 ods. 3 písm. c) navrhuje doplniť kompetencia úradu poskytovať ústrediu informácie na účely vydávania potvrdení o možnosti obsadenia pracovného miesta podľa § 12 písm. o).

K bodu 3

V § 12 písm. p) sa upravuje pôsobnosť ústredia, ktorému sa vyníma pôsobnosť kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie vo vzťahu k návrhu v bode 11 čl. I, v zmysle ktorého túto kontrolu bude vykonávať inšpektorát práce. Zároveň sa ústrediu navrhuje povinnosť zistené prípady porušenia povinností podľa § 21 ods. 2 oznamovať príslušnému inšpektorátu práce a útvaru Policajného zboru. Ústredie si naďalej bude plniť úlohu kontrolného orgánu vo vzťahu k plneniu povinností podľa zákona o službách zamestnanosti a jeho vykonávacích predpisov.

K bodom 4 a 5

Nové znenie písmena x) v § 12 upravuje povinnosti ústredia v oblasti vedenia evidencií o vykonávaní zamestnania občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR.

Zároveň sa navrhuje vypustiť písmeno ab). Táto kompetencia bola z dôvodu prehľadnosti presunutá do písmena x).

K bodom 6 až 8

Návrhom na doplnenie písmena f) v § 13 ods. 1 sa spresňuje kompetencia úradu vo veci prejednávania priestupkov, ktoré úradu vyplývajú z § 68b.

Vypustenie písmena g) v § 13 ods. 1 sa navrhuje nadväzne na vyňatie kompetencie ústredia kontrolovať nelegálne zamestnávanie a nelegálnu prácu. V tejto súvislosti sa vypúšťajú aj poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a.

V § 13 ods. 1 písm. r) sa upravuje pôsobnosť úradu, ktorému sa vyníma pôsobnosť kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie vo vzťahu k návrhu v bode 11 čl. I, v zmysle ktorého túto kontrolu bude vykonávať inšpektorát práce. Zároveň sa úradu navrhuje povinnosť zistené prípady porušenia povinností podľa § 21 ods. 2 oznamovať príslušnému inšpektorátu práce a útvaru Policajného zboru. Úrad si naďalej bude plniť úlohu kontrolného orgánu vo vzťahu k plneniu povinností podľa zákona o službách zamestnanosti a jeho vykonávacích predpisov.

K bodom 10 až 12

Návrhom v § 13 ods. 3 písm. d) a e) sa upravujú povinnosti úradu v oblasti vedenia evidencií o vykonávaní zamestnania občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR.

K bodu 13

Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s prečíslovaním odkazov.

K bodu 14

Návrhom nového znenia odseku 1 v § 21 sa upravuje, že rovnaké právne postavenie ako občan SR na účely zákona o službách zamestnanosti má aj štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bola udelená modrá karta. Zároveň sa spresňujú citácie poznámok pod čiarou k príslušným odkazom v súvislosti s navrhovanými zmenami v návrhu novely zákona o pobyte cudzincov (čl. IV).

K bodu 15

V návrhu nového § 21a sa upravujú podmienky pre vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta.

Odsek 1 upravuje spôsob podania žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta, ktorú si štátny príslušník tretej krajiny môže podať sám alebo prostredníctvom budúceho zamestnávateľa.

Odsek 2, v súlade s čl. 7 smernice 2009/50/ES a § 31 návrhu novely zákona o pobyte cudzincov (čl. IV) upravuje prílohy, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta, a to pracovná zmluva na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu a doklad potvrdzujúci vyššiu odbornú kvalifikáciu, na účely posúdenia, či ide o vysokokvalifikované zamestnanie. Obsahové náležitosti predmetných dokumentov upravuje § 31 ods. 5 a 6 návrhu novely zákona o pobyte cudzincov (čl. IV).

V súlade s čl. 8 ods. 2 smernice 2009/50/ES sa v odseku 3 upravuje, že ústredie môže potvrdenie vydať, ak pracovné miesto, ktoré by malo byť obsadené štátnym príslušníkom tretej krajiny, nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Na základe dokladu potvrdzujúcom vyššiu odbornú kvalifikáciu, ktorý štátny príslušník tretej krajiny prikladá k žiadosti o vydanie potvrdenia, ústredie v potvrdení zároveň uvedie, či dosiahnutá kvalifikácia štátneho príslušníka tretej krajiny zodpovedá požiadavkám na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania (odsek 4).

K bodom 16 až 19 a 21

Ide o legislatívno-technické úpravy v súvislosti s prečíslovaním odkazov a nadväzne na úpravy v novelizačných bodoch 14 a 23.

K bodu 20

Návrhom v § 23 ods. 1 písm. f) sa rozširujú dôvody zániku platnosti povolenia na zamestnanie. Ide o prípady, ak štátny príslušník tretej krajiny s platným povolením na zamestnanie požiada o vydanie modrej karty. V prípade vydania modrej karty zaniká platnosť povolenia na zamestnanie.

K bodu 22

Navrhuje sa vypustiť odseky 7 až 9 z § 23, pretože povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín bude upravovať osobitný § 23a.

K bodu 23

V novom § 23a sa navrhujú upraviť povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín.

V odseku 1 sa v súlade s čl. 4 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2009/52/ES upravujú povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny, a to vyžadovať od štátneho príslušníka tretej krajiny pred jeho prijatím do zamestnania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov alebo zákona o azyle a kópiu uvedených dokladov uchovávať najmenej počas trvania zamestnania.

V odseku 2 (pôvodný odsek 8 v § 23) je upravená povinnosť zamestnávateľa písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania občana EÚ. Zároveň sa v súlade s čl. 4 ods. 1 písm. c) smernice 2009/52/ES rozširuje povinnosť zamestnávateľa písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania každého štátneho príslušníka tretej krajiny, nielen toho, ktorý nepotrebuje povolenie na zamestnanie.

V odseku 3 (pôvodný odsek 9 v § 23) je upravená povinnosť zamestnávateľa informovať úrad o nenastúpení štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, alebo predčasného skočenia zamestnania.

Obdobne ako v odseku 3, odsek 4 ustanovuje povinnosť zamestnávateľovi oznámiť úradu skutočnosť, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bola udelená modrá karta, nenastúpil do zamestnania alebo jeho zamestnanie sa skončilo pred uplynutím obdobia trvania pracovného pomeru dohodnutého v pracovnej zmluve. V takom prípade môže byť, v súlade s čl. 9 Smernice 2009/50/ES, modrá karta štátnemu príslušníkovi tretej krajiny odňatá.

Odsek 5 upravuje povinnosti zamestnávateľa pôvodne definované v § 23 ods. 7.

K bodu 24

Úpravou v písmene c) v § 31 ods. 3 a písmene c) v § 58 ods. 15 sa navrhuje upraviť, že podnety na pozastavenie alebo zrušenie činnosti agentúry dočasného zamestnávania alebo agentúry podporovaného zamestnávania môže podať príslušný inšpektorát práce, nakoľko ten vykonáva kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

K bodu 25

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, útvar Policajného zboru a inšpektorát práce získavajú z informačného systému ústredia a úradu informácie, ktoré sú potrebné na plnenie úloh v rozsahu ich pôsobnosti. Ide napr. o informácie o vydaných, zaniknutých, zrušených alebo predĺžených povoleniach na zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín a informácie o začatí zamestnania a skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.

K bodu 26

Vypustenie odsekov 4 a 5 v § 68 sa navrhuje nadväzne na vypustenie kompetencie ústredia a úradu kontrolovať nelegálne zamestnávanie a nelegálnu prácu.

K bodom 27 a 28

Nadväzne na vypustenie kompetencie ústredia a úradu, kontrolovať nelegálne zamestnávanie a nelegálnu prácu, sa navrhuje nové znenie odseku 1 v § 68a, podľa ktorého ústredie a úrady budú ukladať pokuty len za porušenie povinností podľa zákona o službách zamestnanosti.

V § 68a ods. 2 sa navrhuje rozšírenie kritérií, na základe ktorých ústredie a úrad určujú výšku pokuty podľa ods. 1, a to vo vzťahu k opakovanému zisteniu toho istého nedostatku.

V súlade s novým odsekom 1 sa navrhuje úprava v odseku 4, v zmysle ktorého sa jednoznačne stanovuje, že ak zistením porušenia povinností podľa zákona o službách zamestnanosti došlo aj k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktorý už bola kontrolovanému subjektu uložená pokuta podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, nebude tomuto subjektu udelená pokuta aj podľa § 68a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti.

K bodu 29

Ide o legislatívno-technickú úpravu v § 70 ods. 1.

K bodu 30

Ide o úpravu terminológie v § 70 ods. 10.

K bodu 31

Doplnením nového § 72s sa upravujú prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 20. júla 2011 v súvislosti s právoplatne neukončenými konaniami vo veci ukladania pokút za nelegálne zamestnávanie a nelegálnu prácu.

K bodu 32

V súvislosti s transpozíciou smernice 2009/50/ES a smernice 2009/52/ES sa v bodoch 8 a 9 dopĺňa Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie, ktorý tvorí prílohu k tomuto zákonu.

Zároveň sa v bode 7 dopĺňa do uvedeného zoznamu aj Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu v oblasti neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti (Ú. v. EÚ, L 376, 27. 12. 2006), ktorá bola do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2010 a ktorým sa v čl. XX novelizoval aj zákon č. 5/2004 Z. z.

K bodu 33

Ustanovuje sa, že slovo „cudzinec" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „štátny príslušník tretej krajiny" v príslušnom tvare.

K čl. VIII

K bodu 1

Upresňuje sa požiadavka na poskytnutie dotácie v prípade neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania v predchádzajúcich troch rokoch.

K bodu 2

Ustanovuje sa požiadavka na splnenie podmienok poskytnutia dotácie preukázaním potvrdenia príslušného inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania nie starším ako tri mesiace.

K bodu 3

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 4

Novým ustanovením sa ukladajú povinnosti právnickej osobe a fyzickej osobe, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu, vrátiť dotáciu poskytnutú v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného inšpektorátu práce o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

K bodom 5 a 6

Dopĺňa sa transpozičný odkaz a transpozičná príloha preberajúca právny akt Európskej únie.

K čl. IX

K bodu 1

Navrhuje sa, aby sa ustanovenie o závažnom porušení odborných povinností na účely verejného obstarávania doplnilo tak, že sa ním rozumie aj porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta. V tejto spojitosti sa dopĺňa poznámka pod čiarou k odkazu 9aa na ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálne práci a nelegálnom zamestnávaní").

K bodu 2

Príloha č. 7 sa dopĺňa smernicou 2009/52/ES.

K čl. X

K bodu 1

V spojitosti s povinnosťami Národného inšpektorátu práce podľa § 5a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa doplňuje poznámka pod čiarou k odkazu 15aa.

K bodu 2

V spojitosti s aktuálnym právnym stavom sa mení a dopĺňa poznámka pod čiarou k odkazu 18.

K bodu 3

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa navrhuje ustanoviť povinnosť inšpektorátu práce oznamovať ústrediu, príslušnému úradu, Sociálnej poisťovni a príslušnému daňovému úradu nielen zistené prípady nelegálneho zamestnávania ale aj skutočnosti ktoré sú obsahom protokolu a ktoré inšpektor zistil pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Ak ide o štátneho príslušníka krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou alebo o osobu bez štátnej príslušnosti, má túto povinnosť aj voči útvaru Policajného zboru.

K bodu 4

Ustanovuje sa, že inšpektorát práce vydáva na požiadanie na účely poskytnutia preukázania splnenia podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov potvrdenie o tom, že nebolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

K bodu 5

V nadväznosti na zmeny v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa ustanovujú inšpektorátu práce nové kompetencie a to rozhodovať o uložení dodatočnej platby v zmysle § 7a ods. 1 písm. b) zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a plniť ďalšie povinnosti podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

K bodu 6

Návrhom sa upravuje odkaz a s ním súvisiaca poznámka pod čiarou.

K bodu 7

Ide o legislatívno–technickú úpravu.

K bodu 8

Navrhuje sa nová kompetencia inšpektorátu práce ustanovená v § 31 ods. 3 a § 58 ods. 15 zákona o službách zamestnanosti podať návrh na pozastavenie alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania alebo povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania v prípade, že zistí porušenie pracovnoprávnych predpisov alebo predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

K bodu 9

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 10

Ustanovuje sa povinnosť, aby pri porušení zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania, protokol o výsledku inšpekcie práce obsahoval aj čas, kedy bolo porušenie zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania zistené, preukázanú dohodnutú mzdu a preukázanú dobu trvania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

K bodu 11

V súlade s čl. 5 ods. 2 písm. a) smernice 2009/52/ES sa ustanovuje povinnosť inšpektorátu práce prihliadať pri určovaní výšky pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania popri iných kritériách ustanovených v § 19 ods. 5 zákona o inšpekcii práce aj na počet nelegálne zamestnaných fyzických osôb podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní zistených v kontrolovanom subjekte.

K bodu 12

Ide o legislatívno-technickú úpravu.

K bodu 13

Nahrádza sa citácia v poznámke pod čiarou.

K bodu 14

Doterajšie označenie predpisov Európskej únie sa nahrádza aktuálnym.

K bodu 15

Návrhom sa mení názov prílohy.

K bodu 16

Príloha sa dopĺňa bodom 3, smernicou 2009/52/ES.

K čl. XI

Navrhuje sa, aby predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 125/2006 Z. z., zákonom č. 52/2010 Z. z. a týmto zákonom.

K čl. XII

Navrhuje sa deň, kedy tento zákon nadobudne účinnosť. Podľa čl. 17 ods. 1 smernice 2009/52/ES príslušné právne predpisy majú nadobudnúť účinnosť najneskôr 20. júla 2011.

Bratislava 20. apríla 2011

Iveta Radičová v.r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Jozef Mihál v.r.

podpredseda vlády a minister práce,

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

S p o l o č n á s p r á v a

výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 335) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005

Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 335) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (ďalej len „ gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republikyI.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 435 z 19. mája 2011 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky

Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu,

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.

II.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

III.

Návrh zákona odporučili schváliť:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 237 z 15. júna 2011,

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením

č. 192 zo 14. júna 2011,

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením č. 159 zo 16. júna 2011,

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením

č. 74 z 21. júna 2011,

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 62a z 27. júna 2011.

IV.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali prijali tieto návrhy:

1. V čl. I novelizačný bod 12 znie:

„12. § 5 znie:

㤠5

(1) Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú tieto kontrolné orgány:

a) inšpektorát práce,

b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a

c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

(2) Kontrolou podľa odseku 1 nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov.10) Kontrolné orgány sú povinné spolupracovať a poskytovať si potrebné informácie v rozsahu svojej pôsobnosti. Orgán vykonávajúci kontrolu podľa osobitného predpisu je povinný spolupracovať s kontrolným orgánom a poskytovať mu informácie v rozsahu svojej pôsobnosti na účely kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a plnenia povinností podľa osobitného predpisu.10a)

(3) Právnická osoba a fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu poskytovať informácie v rozsahu svojej pôsobnosti, poskytovať doklady, vyjadrenia a ďalšie písomnosti potrebné na zabezpečenie prípravy kontroly, výkonu kontroly a plnenia povinností podľa osobitného predpisu;10a) ak ide o právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá zamestnáva štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinná predložiť kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu.8)

(4) Fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

a) preukázať totožnosť,

b) predložiť doklad, ktorý obsahuje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,11)

c) odôvodniť prítomnosť na pracovisku.

(5) Fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny, je okrem povinností podľa odseku 4 povinná predložiť kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt.

(6) Na výmenu informácií súvisiacich s kontrolou nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a plnením povinností podľa osobitného predpisu10a) sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.12)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 12 písm. ad) a § 13 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2011 Z .z.

§ 7 ods. 3 písm. q) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2011 Z .z. ".".

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. V čl. I novelizačnom bode 13 v § 5a ods. 1 a 2 sa slová „Inšpektorát práce" nahrádzajú slovami „Kontrolný orgán" a odsek 3 znie:

„(3) Národný inšpektorát práce predkladá Európskej komisii každoročne do 1. júla informácie za predchádzajúci kalendárny rok o počte kontrol v jednotlivých rizikových odvetviach, percentuálnom podiele kontrolovaných subjektov z počtu zamestnávateľov v každom rizikovom odvetví a výsledkoch kontrol vykonaných v jednotlivých rizikových odvetviach. Kontrolné orgány poskytujú Národnému inšpektorátu práce každoročne do 31. marca informácie v rozsahu podľa prvej vety.".

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. V čl. I novelizačný bod 14 znie:

„14. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) Napríklad § 68a ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8a ods. 4 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 26 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 232/2008 Z. z., § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.".".

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. V čl. I novelizačný bod 16 znie:

„16. V § 7 odsek 3 znie:

„(3) Priestupky prejednávajú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a inšpektorát práce.".".

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

5. V čl. I novelizačnom bode 17 v úvodnej vete sa slová „§ 7a až 7e" nahrádzajú slovami „§ 7a až 7d", v § 7c ods. 1 sa slová „Inšpektor práce" nahrádzajú slovami „Kontrolný orgán" a vypúšťa sa § 7d.

Doterajší § 7e sa označuje ako § 7d.

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

6. V čl. IV 14. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 17c sa v okrúhlej zátvorke na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa slová „Ú. v. ES L 157, 15.6.2002".

Ide o doplnenie uvádzania miesta uverejnenia právne záväzného aktu jednotným zaužívaným spôsobom.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

7. Vypúšťa sa článok V.

Doterajšie články sa primerane prečíslujú.

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

8. V čl. V sa slová „ písmeno f)" nahrádzajú slovami „písmeno g)" a slová „Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f)" sa nahrádzajú slovami „Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

V nadväznosti na prijatie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 282 čl. III) je potrebné predmetné ustanovenie prečíslovať.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča neschváliť.

9. V čl. VI poznámka pod čiarou k odkazu 102aa znie:

„102aa) Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

10. V čl. VII sa za novelizačný bod 1 vkladá nový novelizačný bod 2, ktorý znie:

„2. V § 12 písm. m) sa nad slovom „predpisu" odkaz 18 nahrádza odkazom 17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 233 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".".

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

11. V čl. VII novelizačný bod 2 a novelizačný bod 3 znejú:

„2. V § 12 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:

„o) vydávať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,18) (ďalej len „potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta") štátnym príslušníkom tretej krajiny,".

Doterajšie písmená o) až ac) sa označujú ako písmená p) až ad).

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18) § 30 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2011 Z. z.".

3. V § 12 písmeno p) znie:

„p) kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu;18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o nelegálne zamestnávaného štátneho príslušníka tretej krajiny aj útvaru Policajného zboru,".

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.".".

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

12. V čl. VII novelizačný bod 5 znie:

„5. V § 12 písmeno ab) znie:

„ab) prejednávať priestupky podľa osobitného predpisu,18a)".".

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

13. V čl. VII sa za novelizačný bod 5 vkladajú nové novelizačné body 6 a 7, ktoré znejú:

„6. V § 12 sa za písmeno ac) vkladá nové písmeno ad), ktoré znie:

„ad) rozhodovať o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18b)".

Doterajšie písmeno ad) sa označuje ako písmeno ae).

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

„18b) § 7a ods. 1 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. .../2011 Z. z.".

7. V § 13 ods. 1 písm. e) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:

„5. uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18b)".

Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.".

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

14. V čl. VII novelizačné body 6 až 8 znejú:

„6. V § 13 ods. 1 písm. f) sa za slovo „podľa" vkladajú slová „§ 68b a".

7. V § 13 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) plniť povinnosti podľa osobitného predpisu,18a)".

Doterajšie písmená g) až ah) sa označujú ako písmená h) až ai).

8. V § 13 ods. 1 písm. t) sa slová „cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu," nahrádzajú slovami „nelegálne zamestnávaného štátneho príslušníka tretej krajiny".".

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

15. V čl. VII sa za bod 24 vkladajú nové body 25 až 28, ktoré znejú:

,,25. V § 50j ods. 3 písmeno d) znie :

„d) právnická osoba, ktorá je správcom odvodňovacích systémov.".

26. V § 50j sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

27. V § 50j ods. 7 sa slová „odseku 9" nahrádzajú slovami „odseku 8".

28. V § 50j ods. 8 sa slová „odseku 8" nahrádzajú slovami „odseku 7".".

Ďalšie body sa následne prečíslujú.

Navrhovanou úpravou v § 50j ods. 3 písm. d) zákona sa rozširuje okruh subjektov, ktoré môžu požiadať o príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie, o právnické osoby – správcov odvodňovacích systémov, ktoré nie sú založené štátom.

Zároveň sa v § 50j navrhuje vypustiť odsek 6, ktorý upravuje podmienku pri poskytovaní tohto príspevku postupovať v rozsahu a za podmienok podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis.

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú príslušné a oprávnené vykonávať výlučne subjekty ustanovené v § 36 ods. písm. a) zákona o ochrane pred povodňami. Napriek tomu, že sa jedná o pomoc poskytnutú z verejných zdrojov subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť, táto pomoc nepredstavuje zvýhodnenie pre dané subjekty v porovnaní s ostatnými subjektmi a v rámci realizácie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami nehrozí riziko narušenia súťaže a ovplyvnenia obchodu medzi členskými štátmi EÚ. V takom prípade sa nejedná o štátnu pomoc a na tieto subjekty pri realizácii takýchto opatrení sa nevzťahuje nariadenie de minimis.

V § 50j ods. 7 a 8 ide o legislatívno-technické úpravy.

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

16. V čl. VII novelizačné body 26 a 27 znejú:

„26. V § 68 ods. 5 sa slová „ktorá je podnikateľom a" nahrádzajú slovom „ktorý".

27. V § 68a odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ústredie a úrad uložia pokutu

a) zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 33 193,91 eura, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe za nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu18a) od výšky 2 000 eur do 200 000 eur.

(2) Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov, opakované zistenie toho istého nedostatku a ak ide o uloženie pokuty podľa odseku 1 písm. b) aj na počet nelegálne zamestnaných fyzických osôb.".".

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

17. V čl. VII sa vypúšťa novelizačný bod 28.

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

18. V čl. VII novelizačný bod 29 znie:

„29. V § 70 ods. 1 sa slová „písm. l), s) a ab)" nahrádzajú slovami „písm. l), t), ac) a ad)".".

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

19. V čl. VII sa za bod 29 vkladá nový bod 30, ktorý znie:

„30. V § 70 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Ak poskytnutie príspevku podľa tohto zákona predstavuje pomoc podľa osobitného predpisu,63aa) pri poskytovaní príspevku sa postupuje v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu.63ab)".

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 63aa a 63ab znejú:

„63aa) Čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).

63ab) Napr. nariadenie (ES) č. 1998/2006, nariadenie (ES) č. 800/2008.".".

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

V súvislosti s navrhovanou úpravou v § 50j sa v spoločných ustanoveniach § 70 navrhuje zakotviť ustanovenie upravujúce všeobecnú povinnosť pri poskytovaní príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti, ktoré predstavujú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ, postupovať v rozsahu a za podmienok podľa európskych právnych predpisov.

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

20. V čl. VII bode 30 sa slová „ods. 10" nahrádzajú slovami „ods. 11".

Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou navrhovanou v bode 19.

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

21. V čl. VII sa vypúšťa novelizačný bod 31.

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

22. V čl. VII 32 bode návrhu

- sa v prvom bode prílohy v okrúhlej zátvorke na konci vkladá bodkočiarka a slová: „Ú. v. ES L 359, 19.12.1986".

- druhý bod prílohy znie: „Smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 206, 29.7.1991)."

- v treťom bode prílohy v okrúhlej zátvorke sa na konci vkladá bodkočiarka a slová: „Ú. v. ES L 18, 21.1.1997".

- vo štvrtom bode prílohy v okrúhlej zátvorke sa na konci vkladá bodkočiarka a slová: „Ú. v. ES L 180, 19.7.2000"

- v piatom bode prílohy v okrúhlej zátvorke sa na konci vkladá bodkočiarka a slová: „Ú. v. ES L 303, 2.12.2000".

Ide o doplnenie uvádzania miesta uverejnenia právne záväzného ak jednotným spôsobom a opravu názvu v zmysle oficiálneho znenia.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

23. V čl. VIII novelizačnom bode 4 v § 8a ods. 11 sa vypúšťajú slová „príslušného inšpektorátu práce".

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

24. V čl. IX druhom bode úvodná veta znie: „V prílohe č. 7 sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:"

Navrhovaný bod 7 sa označí ako bod 8.

Doterajší bod 8 sa označí ako bod 9.

Vzhľadom na prijatie zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 283 čl. III) a zákona o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 265 čl. IV) je potrebné jednotlivé body prílohy č. 7 následne prečíslovať.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

25. V čl. X piatom bode úvodná veta znie: „V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:".

Písmeno q) sa označí ako písmeno r) a písmeno r) sa označí ako písmeno s).

V nadväznosti na prijatie zákona o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 265 čl. V) je potrebné v § 7 ods. 3 upraviť sled písmen v abecednom poradí.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

26. V čl. X novelizačný bod 12 znie:

„12. V § 21 ods. 2 sa slová „§ 7 ods. 3 písm. d), e) a i), ods. 7 písm. b) a ods. 8" nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 3 písm. d), e), i) a q), ods. 8 písm. b) a ods. 9".".

Tento bod pozmeňovacieho návrhu si vyžaduje skutočnosť, že zabezpečenie efektívneho výkonu kontroly nelegálnej práce môže byť realizované už na základe existujúcich legislatívnych opatrení. Existenciu viacerých oprávnených subjektov, ktoré majú za účelom takejto kontroly aktívne pôsobiť považujeme za lepší stav, než situáciu, že kontrolu môže vykonávať len jeden subjekt.

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

27. V čl. X sa vypúšťajú body 14 a 15.

Nasledujúci bod sa prečísluje.

Navrhované body je potrebné vypustiť, pretože predmetná problematika je už upravená v schválenom zákone o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 265 čl. V ).

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

28. V čl. X v 16. bode úvodná veta znie: „V prílohe sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:".

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 4.

Vzhľadom na prijatie zákona o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 265 čl. V) je potrebné jednotlivé body prílohy následne prečíslovať.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Výbor NR SR pre sociálne veci

Gestorský výbor odporúča schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 odsek 4 písmeno f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

s c h v á l i ť .

VI.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v štvrtej časti tejto spoločnej správy nasledovne:

- spoločne o bodoch 1 až 7, 9 až 28 so stanoviskom gestorského výboru schváliť,

- bod 8 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.

Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Zoltána Horvátha na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 78 z 27. júna 2011.

Bratislava 27. júna 2011

Július B r o c k a v. r.

predseda výboru 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1295

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: