Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

186/2009 Z. z.

Edmund Horváth • 22.4. 2011, 21:44

Dôvodová správa + Spoločná správa výborov

Všeobecná časť

Návrh zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len návrh zákona") predkladá Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 1. augusta 2007 č. 624/2007, ktorým bola schválená Koncepcia ochrany spotrebiteľa v oblasti finančných služieb, zabezpečenia finančného vzdelávania a regulácie sprostredkovateľskej činnosti a poradenskej činnosti na finančnom trhu (ďalej len „koncepcia").

Cieľom tejto právnej úpravy je odstrániť rozdielnosť právnej úpravy finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, ktorá existuje v právnych predpisoch pre jednotlivé sektory finančného trhu a zároveň pokryť tie oblasti trhu, ktoré neboli regulované vôbec. Kde je to však nevyhnutné a odôvodnené špecifickými podmienkami konkrétnej oblasti finančného trhu alebo odôvodnené existenciou právnej úpravy v súlade s právom Európskych spoločenstiev sú prvky osobitnej právnej úpravy v navrhovanej právnej úprave zachované.

Vykonávanie činností spojených so sprostredkovaním finančných nástrojov a služieb a poskytovaním finančného poradenstva je v súčasnosti upravené osobitnými zákonmi pre oblasť poistenia a zaistenia, investičných služieb a doplnkového dôchodkového sporenia, pričom do konca roka 2006 bola činnosť sprostredkovateľov osobitne upravená tiež v oblasti starobného dôchodkového sporenia.

Nová právna úprava zabezpečí porovnateľnú ochranu spotrebiteľa pri vstupe do zmluvných vzťahov na základe ktorých sú mu poskytované finančné služby. Na základe zhodnotenia súčasnej právnej úpravy sprostredkovania a odborného poradenstva vo vybraných oblastiach finančného trhu v súlade s uznesením vlády SR č. 624/2007 sa vytvorí právny rámec pre spoločnú reguláciu finančného sprostredkovania a finančného poradenstva na slovenskom finančnom trhu. Nová právna úprava zohľadňuje pozitívne prvky a skúsenosti z doterajšej právnej úpravy a výkonu dohľadu nad činnosťou sprostredkovateľov, najmä v oblasti poisťovníctva a investičných služieb.

Nakoľko cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečenie ekvivalentnej ochrany spotrebiteľa pri vstupe do zmluvných vzťahov, na základe ktorých sú poskytované finančné služby, navrhovaná právna úprava má dosah na celý finančný trh a určuje spoločné princípy ochrany spotrebiteľa vo všetkých oblastiach finančného trhu.

Návrh zákona upravuje finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo. Napriek tomu, že obsah týchto činností sa v mnohom prekrýva, účel, pre ktorý sa tieto činnosti vykonávajú sa výrazne líši. Cieľom finančného sprostredkovania je zabezpečiť distribúciu finančných služieb klientom, s poskytovaním informácií, analýz, odborných stanovísk a odporúčaní, týkajúcich sa ponúkaných finančných služieb.

Naopak, finančné poradenstvo sa vykonáva za účelom poskytnutia informácií, odborných stanovísk alebo osobných odporúčaní spotrebiteľovi, dostatočných na to, aby mohol vykonať zodpovedné rozhodnutie o vstupe do zmluvného vzťahu s finančnou inštitúciou. Zároveň tieto informácie, analýzy, odborné stanoviská alebo osobné odporúčania nevychádzajú z obmedzenej ponuky finančných služieb.

Účelom návrhu zákona je zabezpečenie primeranej ochrany klientov, najmä tých, ktorí sú ovplyvniteľní a zraniteľní a ich vedomosti a znalosti o fungovaní finančného trhu nie sú dostatočné na to, aby mohli prijímať kvalifikované, racionálne a nezávislé rozhodnutia. Na druhej strane nie je cieľom návrhu zákona zabezpečovať ochranu osobám, ktoré túto ochranu z objektívnych dôvodov nepotrebujú a preto na základe uvedeného sú v návrhu zákona klienti kategorizovaní na profesionálnych a neprofesionálnych.

V návrhu zákona sa vymedzujú osoby, ktoré môžu vykonávať sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť a zároveň sa zavádza ich jednotný register, ktorý vedie Národná banka Slovenska. Jednotná registrácia umožní klientom jednoducho si overiť, či osoba disponuje požadovaným povolením.

Návrh zákona ďalej ustanovuje predmet a rozsah dohľadu nad činnosťou finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, ktorý je v kompetencii Národnej banky Slovenska. Zámerom tohto zákona je zabezpečiť účinnosť dohľadu a vymožiteľnosť ustanovení tohto zákona.

Hlavným zámerom návrhu zákona je teda vymedziť postupy a pravidlá činnosti finančného sprostredkovateľa a finančného poradcu tak, aby sa minimalizovalo riziko, že sprostredkovaná finančná služba by bola pre danú osobu nevhodná alebo nezodpovedajúca jej finančným alebo osobným možnostiam a aby existujúce pravidlá pre finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo boli v čo najväčšej možnej miere zjednotené na spoločnú platformu.

Súčasne navrhovaná nová právna úprava vyvolá potrebu opätovnej notifikácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS. Do návrhu zákona boli zapracované aj skúsenosti a podnety získané od organizácií zastupujúcich spotrebiteľov a ostatných vecne príslušných inštitúcií.

Návrh zákona nepredpokladá dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, životné prostredie a na zamestnanosť.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona je v súlade s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.

Návrh zákona je súčasťou postupov Slovenskej republiky v rámci zapájania sa do Lisabonského procesu prostredníctvom pridružovania k jednotlivým stratégiám a politikám EÚ.

Návrh zákona schválila vláda Slovenskej republiky dňa 14. januára 2009 s pripomienkami, ktoré boli zapracované do návrhu zákona a na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov.

Osobitná časť

K čl. I

K § 1

V ustanovení sa upravuje predmet navrhovanej právnej úpravy. Predmetom návrhu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona") finančné sprostredkovanie, finančné poradenstvo, vedenie registra osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo a výkon dohľadu nad vykonávaním predmetných činností.

Táto právna úprava explicitne vymedzuje na čo sa návrh zákona nevzťahuje v súlade so smernicami 2002/92/ES a 2004/39/ES.

K § 2

V tomto ustanovení sa definuje finančné sprostredkovanie v jednotlivých sektoroch finančného trhu podľa obsahu vykonávanej činnosti. Finančným sprostredkovaním sa rozumie predkladanie ponúk, smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ďalej je to spolupráca pri správe zmluvy a spolupráca pri vybavovaní nárokov. V ustanovení sa ďalej upravuje finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, v sektore poistenia alebo zaistenia ide predovšetkým o zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika. Ide o zmluvný vzťah osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie s jednou alebo viacerými finančnými inštitúciami a spočíva v ponuke produktov týchto finančných inštitúcií. Z uvedené vyplýva že ide o zmluvný vzťah osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančných inštitúcií.

K § 3

V tomto ustanovení sa definuje finančné poradenstvo v jednotlivých sektoroch finančného trhu. Na rozdiel od finančného sprostredkovania pri finančnom poradenstve ide o poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní klientovi, to znamená že táto činnosť sa vykonáva na základe zmluvného vzťahu osôb vykonávajúcich finančné poradenstvo a klienta. Finančné poradenstvo musí byť poskytované na základe nestrannej analýzy dostatočného počtu finančných služieb dostupných na finančnom trhu.

K § 4

V ustanovení návrhu zákona sa vymedzujú základné pojmy, s ktorými sa v návrhu zákona ďalej pracuje, čím sa zabezpečí jednotný výklad používaných pojmov v záujme odstránenia problémov a nejasností pri ich aplikácii v praxi.

K § 5

Toto ustanovenie definuje klienta, potenciálneho klienta a neprofesionálneho klienta.

Ak profesionálny klient chce, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom, je povinný poskytnúť o tejto skutočnosti písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie či sa vzťahuje na jednu alebo viaceré finančné služby v jednom alebo viacerých sektoroch, Toto vyhlásenie odovzdá finančnému agentovi alebo finančnému poradcovi, ktorý mu písomne potvrdí prijatie a jedno vyhotovenie vráti klientovi.

K § 6

V ustanovení návrhu zákona sa vymedzujú subjekty, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie na zmluvnom základe.

K § 7 až 12

Obsahom právnej úpravy je vykonávanie finančného sprostredkovania na základe písomnej zmluvy, t.j. vykonávania činnosti finančného sprostredkovania samostatným finančným agentom, viazaným finančným agentom, podriadeným finančným agentom a viazaným investičným agentom a vykonávanie finančného poradenstva finančným poradcom. V týchto ustanoveniach sa súčasne upravuje problematika zodpovednosti za dodržiavanie ustanovení návrhu zákona, to znamená, ktorý subjekt je zodpovedný za dodržiavanie ustanovení návrhu zákona.

V ustanovení § 11 sa upravuje vykonávanie činnosť finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorého domovský členský štát nie je Slovenská republika. Finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia môže na území Slovenskej republiky začať vykonávať svoju činnosť v lehote určenej zákonom, kedy bol informovaný príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu, ak tento orgán dohľadu zaslal oznámenie, že chce vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky Národnej banke Slovenska.

K § 13

V tomto ustanovení sa v súlade so smernicami EÚ upravuje register finančných agentov a finančných poradcov, ktorý vedie Národná banka Slovenska. Tento register sa člení na podregistre pre jednotlivé sektory finančných služieb a zoznamy podľa sektorov finančných služieb. Do príslušných registrov sa zapisujú základné údaje o finančných agentoch, finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia a zaistenia a ich zmeny, to znamená evidované údaje, z ktorých niektoré sú uverejnené na internetovej stránke Národnej banky Slovenska, t.j. zverejňované údaje. Národná banka Slovenska rozhoduje o zápise osoby do registra na základe splnenia zákonom ustanovených podmienok.

K § 14

Národná banka Slovenska zapíše viazaného finančného agenta do príslušného zoznamu na návrh finančnej inštitúcie, s ktorou má tento viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu a podriadeného finančného agenta do príslušného zoznamu na návrh samostatného finančného agenta, s ktorým má podriadený finančný agent uzavretú zmluvu. Ak je návrh na zápis neúplný, Národná banka Slovenska ho vráti navrhovateľovi. Národná banka Slovenska zapíše finančného agenta a finančného poradcu do príslušného zoznamu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým im bolo udelené príslušné povolenie na vykonávanie činnosti.

Ustanovenie ďalej upravuje kedy je viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent oprávnený začať vykonávať finančné sprostredkovanie a to odo dňa zápisu do registra. Ak Národná banka Slovenska informuje navrhovateľa, že jemu podriadený subjekt, s ktorým má uzavretú písomnú zmluvu je zapísaný do registra, navrhovateľa bez zbytočného odkladu vydá tomuto subjektu osvedčenie o zápise do registra.

K § 15

Upravuje sa skutočnosť v prípade ak nastanú zmeny v evidovaných údajoch, ustanovuje sa povinnosť navrhovateľa pri postupe podávania návrhu na zmenu zápisu, ako aj postup Národnej banky Slovenska pri vyznačovaní zmien zápisu v registri.

K § 16

Ak nastanú skutočnosti uvedené v tomto ustanovení návrhu zákona je Národná banka Slovenska oprávnená zrušiť zápis v registri príslušných subjektov.

K § 17

V tomto ustanovení ustanovujú údaje, ktoré Národná banka Slovenska eviduje pri zápise do registra u príslušných osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo a taktiež sa zabezpečuje aj verejnosti dostupná evidencia, na základe ktorej si môže klient overiť oprávnenie na vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

K § 18

Na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu sú tieto osoby povinné spĺňať zákonom stanovené podmienky. O udelení povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska na základe žiadosti. Národná banka Slovenska je oprávnená žiadosť o udelenie povolenia činnosti finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu zamietnuť, ak táto žiadosť neobsahuje potrebné zákonné náležitosti.

K § 19

Upravujú sa dôvody zániku povolenia na výkon činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na výkon činnosti finančného poradcu a ustanovuje sa povinnosť pre tieto subjekty bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach, ktoré vedú k zániku povolenia.

K § 20

Toto ustanovenie upravuje finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia vykonávané osobami s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky na území iného členského štátu za dodržania povinnosti informovať o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska. Ustanovenie ďalej upravuje povinnosť Národnej banky Slovenska oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu.

K § 21

Ustanovenie definuje odbornú spôsobilosť pre účely zákona a ustanovuje stupne odbornej spôsobilosti a požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa jednotlivých stupňov. Taktiež sa upravujú požiadavky odbornej spôsobilosti, ktoré musia spĺňať osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o absolvovaní odborného štúdia, na strednej alebo vysokej škole, praxou v jednotlivých sektoroch, zložením odbornej skúšky a absolvovaním osobitného finančného vzdelávania.

K § 22

Vzhľadom na dynamickosť legislatívneho vývoja sa stanovuje povinnosť pre osoby, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, priebežne si dopĺňať odborné vedomosti po skončení štúdia, ako aj v priebehu ďalších rokov. Ďalej sa stanovuje povinnosť pre osoby, ktoré musia spĺňať zákonom stanovený stupeň odbornej spôsobilosti absolvovania overenia odbornej spôsobilosti a to absolvovaním osobitného finančného vzdelávania, vykonaním odbornej skúšky alebo vykonaním odbornej skúšky s certifikátom. Táto povinnosť sa nevzťahuje na finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu, ktorého odbornú spôsobilosť dohliada orgán dohľadu domovského členského štátu..

V ustanovení sa ďalej definuje čo sa rozumie osobitným finančným vzdelávaním, odbornou skúškou a odbornou skúškou s certifikátom.

K § 23

V ustanovení sa upravuje aká osoba sa pre účely zákona považuje za dôveryhodnú a taktiež sa upravuje preukazovanie dôveryhodnosti osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.

K § 24 až 26

Návrh zákona upravuje organizačné požiadavky na vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, to znamená, upraviť organizačnú štruktúru, vzťahy medzi štatutárnym orgánom a zamestnancami, právomoc a zodpovednosť finančného agenta a finančného poradcu tak, aby zabezpečovali bezpečný výkon činnosti a zabraňovali vzniku konfliktu záujmov. V týchto ustanoveniach návrhu zákona sa ďalej upravujú povinnosti, týkajúce sa zodpovednosti vedúceho zamestnanca finančného agenta a finančného poradcu.

Ustanovuje sa povinnosť finančného agenta a finančného poradcu vypracovať a dodržiavať predpisy a postupy preverenia a primerane rýchleho vybavovania sťažností klientov. Finančná inštitúcia musí taktiež dodržiavať stanovený postup pri vedení záznamov o každej sťažnosti týchto klientov a o opatreniach prijatých na riešenie sťažností. Ďalej s ustanovuje obsah takýchto záznamov.

K § 27

Ustanovuje sa povinnosť pre finančného agenta a finančného poradcu v prípade zistenia vzájomného konfliktu záujmov medzi ním, ak ide o fyzickú osobu, štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu a jeho zamestnancami, osobami prepojenými s finančným agentom alebo finančným poradcom vzťahom kontroly, či už priamej alebo nepriamej. Ak sa pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva konfliktu záujmov nemožno vyhnúť, ustanovuje sa povinnosť o tom informovať klienta ešte pred vykonávaním predmetnej činnosti, uprednostniť záujmy klienta a zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.

Toto ustanovenie vymedzuje okruh osôb, ktoré nesmú byť samostatným finančným agentom, viazaným finančným agentom, podriadeným alebo finančným poradcom, štatutárnym orgánom a zamestnancom týchto osôb.

K § 28

Upravujú sa všeobecné pravidlá osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, s odbornou starostlivosťou v záujme klienta. V tomto ustanovení sa ďalej ukladá povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť klientov. Povinnosť mlčanlivosti sú zákonom vymedzené osoby povinné zachovávať aj po skončení pracovného pomeru.

Ustanovuje sa povinnosť pre finančnú inštitúciu preverovať dodržiavanie povinností zo zákona viazaným finančných agentom, s ktorým má uzavretú písomnú zmluvu a povinnosť samostatného finančného agenta preverovať dodržiavania povinností ustanovené týmto zákonom podriadeným finančným agentom, s ktorým má uzavretú písomnú zmluvu. V prípade zistenia nedostatkov sú finančná inštitúcia a samostatný finančný agent povinní prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

K 29

V tomto ustanovení sa ustanovuje povinnosť pre finančnú inštitúciu a samostatného finančného agenta, ako osôb, ktoré dohliada priamo Národná banka Slovenska, využiť všetky prostriedky na kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z návrhu zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov im podriadených osôb, s ktorými majú uzavretú písomnú zmluvu na vykonávanie finančného sprostredkovania. Ich povinnosťou je teda sústavné preverovanie činnosti viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta. V ustanovení sa upravuje čo má byť obsahom zmluvy medzi finančnou inštitúciou a viazaným finančným agentom a zmluvy medzi samostatným finančným agentom a podriadeným finančným agentom. Finančná inštitúcia alebo samostatný finančný agent musia napríklad požadovať nápravu zistených nedostatkov ich v činnosti, môže im zadržať odmenu, znížiť odmenu alebo im ju nevyplatiť ak zistí, že porušením pravidiel činnosti spôsobili klientovi škodu, postup pri plnení týchto povinností musí byť upravený v osobitnom vnútornom predpise.

Ustanovenie ďalej upravuje povinnosť vedúceho zamestnanca finančnej inštitúcie alebo vedúceho zamestnanca samostatného finančného agenta predkladať v zákonom stanovenej lehote správu o plnení povinností finančnej inštitúcie a samostatného finančného agenta Národnej banke Slovenska.

Obsah, členenie a spôsob predkladania tejto správy ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vydaným v Zbierke zákonov.

K § 30

Návrh zákona upravuje povinnosť poistenia za spôsobenie škody spôsobenej pri vykonávaní činnosti finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva finančným agentom a finančným poradcom. Ustanovuje sa výška poistného plnenia a to najmenej 100 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 150 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti. Ak ide o osoby vykonávajúce predmetnú činnosť v sektore poistenia a zaistenia poistná zmluva musí byť platná na území všetkých členských štátov a výška poistného plnenia pre toto poistné krytie musí byť na každú poistnú udalosť najmenej 1 120 200 eur a pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárom roku v prepočte najmenej 1 680 300 eur. Povinnosť poistenia sa vzťahujú aj na viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta, to neplatí ak za nich prevzala zodpovednosť za škodu finančná inštitúcia alebo samostatný finančný agent.

K § 31

V tomto ustanovení sa na účely identifikácie potencionálnych klientov alebo klientov ustanovuje povinnosť pre tieto subjekty poskytnúť osobe vykonávajúcej finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo osobné údaje, identifikačné údaje a taktiež umožniť získavať osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním.

K § 32

Upravuje skutočnosť, že v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania nesmie finančný agent vykonávajúci túto činnosť poskytovať klientovi žiadne výhody finančnej povahy, hmotnej alebo nehmotnej povahy, na ktoré klient nemá nárok. Výnimku tvorí poskytnutie drobných reklamných predmetov. V súvislosti s poskytovaním finančného poradenstva nesmie finančný poradca prijímať peňažné alebo nepeňažné plnenie s výnimkou od svojho klienta. V prípade finančného agenta, v súvislosti s vykonávaním jeho činnosti, musí byť klient presne a zrozumiteľne informovaný o existencii a ak klient o to požiada aj o výške peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent od inej osoby. Existencia akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia nesmie brániť jeho povinnosti konať v záujme klienta. Finančný poradca môže prijímať peňažné alebo nepeňažné plnenie len od svojho klienta.

K § 33 a 34

Vymedzuje sa rozsah informácií zo strany finančného agenta a finančného poradcu vo vzťahu ku klientom; okrem všeobecných informácií by sa mali poskytovať aj špecifické informácie o ponúkaných finančných službách. Osoba vykonávajúca finančné sprostredkovanie je povinná informovať klienta či tieto zmluvy majú výhradnú alebo nevýhradnú povahu a ak klient o to požiada, oznámiť mu obchodné mená týchto subjektov. Ďalej je táto osoba povinná informovať klienta aj o tom, či vykonáva sprostredkovanie na základe zmluvy s jedným subjektom alebo s viacerými, alebo ako finančný poradca. V informáciách poskytovaných klientom sa nesmie používať názov Národná banka Slovenska ani názov iného príslušného orgánu, aby sa nevytváral dojem, že tento orgán podporil alebo schválil produkty alebo sprostredkúvané služby. Pri poskytovaní informácií klientom telefonicky alebo prostredníctvom systému umožňujúcemu diaľkový prístup musí byť zabezpečená verejná prístupnosť údajov finančného agenta o svojom zápise v registri, najmä registračné číslo a deň začatia vykonávania sprostredkovania. Ak sa informácie odvolávajú na konkrétny daňový režim, musí byť uvedené, že tento daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a môže sa zmeniť. Informácie v reklamných dokumentoch musia byť v súlade s ďalšími informáciami, ktoré osoba vykonávajúca finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo poskytuje klientom pri poskytovaní finančných služieb. V ustanovení sa ďalej upravuje posudzovanie klientov a potenciálnych klientov na základe skutočnosti, či klient, ktorý je považovaný za profesionálneho klienta má potrebnú úroveň, skúsenosti a znalosti, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám.

V ustanovení § 34 sa upravuje, že každá reklama a propagácia nesmie znejasńovať dôležité skutočnosti, informácie poskytované klientovi musia byť presné a nesmú zdôrazňovať žiadne výhody finančnej služby a musí im porozumieť väčšina klientov.

K § 35

Ustanovuje sa povinnosť pre finančného agenta a finančného poradcu, ešte pred samotným poskytnutím finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva zisťovať, zaznamenávať požiadavky klienta, jeho skúsenosti s poskytovanou finančnou službou. Na základe takto získaných informácií zistí, či tento klient má potrebnú úroveň skúseností, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám, ktoré súvisia s poskytovanou finančnou službou. Ak finančný agent alebo finančný poradca nezíska potrebné informácie od klienta podľa tohto ustanovenia nesmie klientovi poskytnúť finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.

K § 36

V tomto ustanovení sa upravuje vedenie evidencie, ktorá musí obsahovať všetky dokumenty, ktoré obsahujú práva a povinnosti medzi finančným agentom alebo finančným poradcom a klientom, ako aj podmienky, ktoré musia byť splnené osobou vykonávajúcou finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, ktorá poskytne klientovi finančnú službu. Dokumenty sú povinné osoby uchovávať v lehote určenej zákonom.

Vedenú dokumentáciu sú tieto osoby povinné poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť bez zbytočného odkladu. Dokumentáciu je táto osoba povinná uchovávať na médiu, ktoré umožňuje uchovávanie informácií tak, aby Národná banka Slovenska mohla v budúcnosti tieto informácie použiť v takej forme a spôsobom aby boli zákonom splnené podmienky – jednoduchý spôsob, možnosť zistiť zmeny ap.

V súlade s týmto ustanovením sa ustanovuje povinnosť samostatnému finančnému agentovi a finančnému poradcovi v lehote určenej zákonom predkladať výkaz o o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkaz o vykonávaní finančného poradenstva.

Ak je finančný agent oprávnený inkasovať, za dodržania podmienok ustanovených týmto zákonom, finančné prostriedky nie sú majetkom finančného agenta a musia byť uložené na osobitnom účte finančného agenta a ak sa vyhlási konkurz na majetok tohto agenta, nezahŕňajú sa do konkurznej podstaty.

K § 37

Upravujú sa pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom pri poskytovaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v sektore investičných služieb. Finančný agent v sektore investičných služieb okrem iného nie je oprávnený prijímať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klientov a nemôže sa tak dostať voči svojim klientom do postavenia osoby dlhujúcej peňažné prostriedky alebo cenné papiere.

K § 38

Dohľad nad vykonávaním finančného sprostredkovania samostatným finančným agentom a finančného poradenstva finančným poradcom vykonáva Národná banka Slovenska. V tomto ustanovení sa presne vymedzuje predmet dohľadu a osoby podliehajúce dohľadu Národnej banky Slovenska sú povinné na jej požiadanie v určenej lehote vypracovať a predložiť aktuálne, úplné a pravdivé údaje, ako aj doklady a informácie potrebné pre riadny výkon dohľadu.

Tomuto dohľadu za určitých podmienok podlieha aj finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu. Ustanovuje sa povinnosť Národnej banky Slovenska umožniť vykonať dohľad na mieste príslušnému orgánu domovského členského štátu finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ak ju o to príslušný orgán dohľadu požiada. Ustanovuje sa povinnosť pre Národnú banku Slovenska informovať príslušné orgány dohľadu o uložení opatrenia na nápravu finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ak by toto opatrenie viedlo k zrušeniu zápisu v evidencii, ktorú vedie domovský členský štát. Táto úprava vyplýva zo smernice 2002/92/ES o sprostredkovaní poistenia, kde je stanovená povinnosť vedenia registra pre všetky členské štáty, ktoré uvedenú smernicu transponovali do svojho právneho poriadku.

K § 39

Národná banka Slovenska môže pri zistení nedostatkov v činnosti samostatného finančného agenta a finančného poradcu podľa závažnosti, dĺžky trvania, rozsahu, následkov a povahy týchto nedostatkov uložiť týmto osobám sankcie. Sankcie a opatrenia k náprave umožňujú Národnej banke Slovenska včasný a efektívny zásah pri neplnení podmienok uložených týmto zákonom, najmä v prípade ohrozenia oprávnených záujmov klienta a majú svoje špecifiká, ktoré sa dajú uplatniť len v prípade vykonávania finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

O každej sankcii uloženej finančnému sprostredkovateľovi v sektore poistenia alebo zaistenia so sídlom na území iného ako členského štátu je Národná banka Slovenska povinná informovať o tejto skutočnosti príslušný orgán dohľadu tohto štátu.

K § 40

Notifikačným orgánom v sektore sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia vo vzťahu k orgánom EÚ je Ministerstvo financií SR.

K § 41 a 42

V týchto ustanoveniach sú uvedené prechodné ustavenia k úpravám obsiahnutým v návrhu zákona.

Ustanovenie § 41 v odseku 1 až 3 upravuje kategorizáciu sprostredkovateľov, pričom doterajším predpisom podľa odseku 1 sa rozumie zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V odseku 2 predmetného ustanovenia sa za doterajší predpis považuje zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v odseku 3 sa za doterajší predpis považuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upravuje sa skutočnosť, že povolenia vydané Národnou bankou Slovenska podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia udelené podľa tohto zákona.

Iné ako osoby uvedené, ktoré vykonávajú činnosť na ktorú sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona sú povinné ku dňu účinnosti tohto zákona v určenej lehote podať žiadosť o udelenie povolenia alebo navrhovateľ v tejto lehote je povinný podať návrh na zápis do registra. Ak tieto osoby nepodajú žiadosť o udelenie povolenia v stanovenej lehote nesmú vykonáva finančné sprostredkovania alebo finančné poradenstvo podľa tohto zákona.

V tomto ustanovení sa ďalej upravuje zamietnutie žiadosti Národnou bankou Slovenska ak príslušná osoba nepodala žiadosť o udelenie povolenia včas alebo navrhovateľ nepodal včas návrh na zápis do registra.

Ustanovujú sa lehoty na zosúladenie vykonávania činností podľa tohto zákona týkajúce sa odbornej spôsobilosti základného, stredného, vyššieho a najvyššieho stupňa odbornej spôsobilosti, splnenie povinnosti finančného agenta informovať v stanovenej lehote Národnú banku Slovenska o platných zmluvách s finančnou inštitúciou alebo iným finančným agentom Preukazovanie týchto povinností o uzavretých platných zmluvách Národnej banke Slovenska sa týka aj samostatného finančného agenta a finančnej inštitúcie.

Ustanovuje sa, ak samostatný finančný agent nesplní povinnosť zosúladenia činnosti týkajúcej sa dosiahnutého stupňa odbornej spôsobilosti Národná banka Slovenska mu odoberie povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. Ak finančná inštitúcia a finančný agent nesplnia povinnosť preukázania platných zmlúv s im podriadenými subjektami, Národná banka Slovenska zruší zápis podriadeného finančného agenta alebo viazaného finančného agenta v registri.

Návrh zákona taktiež upravuje postup a lehoty vo väzbe tohto zákona na niektoré ďalšie aspekty ako sú pokuty alebo sankcie, ako aj ďalšie náležitosti nevyhnutné na uplatňovanie požiadaviek podľa tohto zákona.

K 43

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

K § 44

Zrušuje sa

1. zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 70/2008 Z. z.,

2. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 285/2007 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

3. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 8/2002 Z. z. o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie v znení vyhlášky č. 278/2005 Z. z.

4. vyhláška Národnej banky Slovenska č. 100/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia.

K Čl. II až XI

Potreba úpravy zákonov uvedených v týchto článkoch vyplynula zo znenia návrhu zákona uvedeného v Čl. I. Hlavným cieľom týchto úprav je zosúladenie pojmov uvedených v týchto zákonoch s pojmami uvedenými v návrhu zákona v Čl. I.

K Čl. XII

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. januára 2010.

V Bratislave 14. januára 2009

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ján Počiatek v. r.

minister financií Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

IV. volebné obdobie

___________________________________________________________________________

K číslu : 105/2009

885a

S p o l o č n á s p r á v a

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 885) v druhom čítaní (podľa § 78 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

_______________________________________________________________________________

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

I.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1299 z 11. februára 2009 pridelila vládny návrh zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 885) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu

- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky

- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie

Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.

II.

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 885) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

III.

K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť

s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ( uzn. č. 494 zo dňa 8. apríla 2009)

- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ( uzn. č. 581 zo dňa 31.

marca 2009)

2. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť

- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ( uzn. č. 237

zo dňa 1. apríla 2009)

IV.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy :

1. K čl. § 1 ods. 2 písm. a)

V § 1 ods. 2 písm. a) slová „finančného sprostredkovania" nahradiť slovom „činnosti".

Ide o významové precizovanie navrhovaného negatívneho vymedzenia predmetu úpravy. Z kontextu znenia § 1 ods. 1, ako aj z vymedzenia finančného sprostredkovania v § 2 návrhu vyplýva, že o finančné sprostredkovanie ide, ak túto činnosť vykonáva tretia osoba. Ak tú istú činnosť ako sprostredkovateľ vykonáva zamestnanec finančnej inštitúcie (banka, poisťovňa), tak sa nejedná o sprostredkovanie podľa tohto zákona, ale o priame vykonávanie činnosti na základe udeleného povolenia Národnou bankou Slovenska.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

2. K čl. I § 1 ods. 2 písm. b)

V § 1 ods. 2 písm. b) za slová „trvalý pobyt" vložiť čiarku a za slová „a telefónne číslo" vložiť slová „a adresa elektronickej pošty".

Ide o zosúladenie úpravy vymedzenia kontaktných údajov pri fyzickej osobe a právnickej osobe.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

3. K čl. I § 4

§ 4 doplniť písmenom j ), ktoré znie:

„ j) osobou fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona

nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba.".

Návrh zákona v jednotlivých ustanoveniach rešpektuje požiadavku vymedzenia tohto pojmu, ale je potrebné ju normatívne vyjadriť aj v ustanovení o vymedzení pojmov.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

4. K čl. I § 4

§ 4 doplniť písmenom k), ktoré znie:

„k) skupinou s úzkymi väzbami najmenej dve osoby, kde má jedna z osôb na druhej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20%, alebo túto osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo vzťah dvoch alebo viacerých osôb kontrolovaných tou istou osobou.".

Navrhovanou úpravou sa dopĺňa definícia pojmu „skupina s úzkymi väzbami". Tento pojem sa uvádza vo viacerých ustanoveniach vládneho návrhu zákona, pričom nie je dostatočne jasný jeho obsah. Z toho dôvodu je potrebné doplniť jeho definíciu.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

5. K čl. I § 8

V § 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre sektor poistenia alebo zaistenia, v ktorom môže mať viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou životné poistenie a zároveň najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou neživotné poistenie.".

Navrhovaná úprava nadväzuje na úpravu v zákone o poisťovníctve, ktorý rozlišuje od 1. apríla 2000 poisťovne vykonávajúce len životné poistenie alebo poisťovne vykonávajúce len neživotné poistenie. Ide o špecifikum vykonávania finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

6. K čl. I § 13 ods. 1

V § 13 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo ňou poverená právnická osoba". V § 13 ods. 1 sa za doterajšiu prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Národná banka Slovenska môže poveriť vedením registra inú právnickú osobu.".

Navrhovanou úpravou sa upravuje znenie § 13 ods. 1 prvej vety, ktoré umožňuje dvojaký výklad tohto ustanovenia. Navrhované znenie precíznejšie vyjadruje skutočnosť, že register môže viesť Národná banka Slovenska a v prípade, ak je tým poverená, aj iná právnická osoba. Z navrhovaného znenia jednoznačnejšie vyplýva, že vždy sa bude viesť len jeden register.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

7. K čl. I § 15 ods. 6

V § 15 ods. 6 slová „ods. 14" nahradiť slovami „ods. 15".

Ide o nahradenie správneho vnútorného odkazu návrhu zákona, nakoľko inštitút zmeny povolenia je upravený v ust. § 18 ods. 15.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

8. K čl. I § 17 ods. 3 písmená g) a h)

V § 17 ods. 3 písmená g) a h) znejú:

„g) dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na území iných členských štátov, a to pre každý členský štát osobitne a pre životné poistenie a pre neživotné poistenie osobitne,

h) obchodné meno a identifikačné číslo navrhovateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko a rodné číslo navrhovateľa, ak ide o fyzickú osobu, a to pre každý sektor osobitne; ak ide o sektor poistenia alebo zaistenia, tieto údaje sa evidujú pre životné poistenie a pre neživotné poistenie osobitne,".

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, že údaje uvedené v § 17 ods. 3 písm. g) a h) sa evidujú osobitne pre životné poistenie a neživotné poistenie, ak ide o údaje týkajúce sa finančného sprostredkovania v sektore poistenia a zaistenia. Navrhovaná úprava naväzuje na úpravu znenia § 8.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

9. K čl. I § 17 ods. 3

V § 17 ods. 3 písm. k) a v ods. 6 písm. g) slovo „za" nahradiť slovom „pre".

Účelom úpravy je zosúladenie § 17 ods. 3 písm. k) a ods. 6 písm. g) so znením § 17 ods. 1 písm. j) a p ), ods. 3 písm. g), h, ods. 8 písm. j) a n) .

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

10. K čl. I § 17 ods. 4

V § 17 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o sektor poistenia alebo zaistenia, Národná banka Slovenska zverejňuje údaje podľa prvej vety pre životné poistenie a pre neživotné poistenie osobitne.".

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, že údaje týkajúce sa viazaných finančných agentov zverejňuje Národná banka Slovenska v členení na životné poistenie a na neživotné poistenie. Navrhovaná úprava naväzuje na úpravu znenia § 8.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

11. K čl. I § 17 ods. 8

V § 17 ods. 8 písm. e) slová „samostatného finančného agenta" nahradiť slovami „finančného poradcu".

Úprava vyplynula z potreby odstránenia zrejmej nesprávnosti pri vymedzení evidovaných údajov v zozname finančných poradcov.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

12. K čl. I § 18 ods. 14

V § 18 ods. 14 za slová „aj podmienky" vložiť slová „ustanovené týmto zákonom".

Ide o precizovanie navrhovaného znenia § 18 ods. 14, ktorý ustanovuje pri rozhodovaní o vydaní povolenia na vykonávanie činnosti možnosť určiť samostatnému finančnému agentovi a finančnému poradcovi splnenie podmienky ešte pred začatím vykonávania ich činnosti. Vychádzajúc z dikcie odseku 9 a úvodnej vety odseku 2 je zrejmé, že podmienkami, ktorých splnenie je určujúce pre vydanie povolenia podľa tohto zákona, sú len podmienky vymedzené týmto návrhom zákona, čo je potrebné aj právne vyjadriť.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

13. K čl. I § 23 ods. 1 písm. a)

V poznámke pod čiarou k odkazu 28 slová „§ 14" nahradiť slovami „§ 10 až 12".

Navrhované znenie § 23 ustanovuje atribúty osoby, ktorá sa na účely tohto zákona považuje za dôveryhodnú. Splnenie podmienok podľa písm. a) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Tento inštitút upravujú v § 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2007 Z. z..

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

14. K čl. I § 25 ods. 7

V § 25 ods. 7 v úvodnej vete vypustiť slová „a vedúci zamestnanec finančného poradcu".

Navrhovaná úprava rešpektuje skutočnosť, že finančný poradca podľa tohto zákona nevykonáva túto činnosť prostredníctvom podriadených finančných poradcov.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

15. K čl. I § 27

V § 27 ods. 2 písm. a) druhom bode, § 27 ods. 3 druhom bode a § 27 ods. 4 písm. b) bode 1b. vypustiť odkaz 30.

Vzhľadom na doplnenie definície „skupina s úzkymi väzbami" je odkaz na poznámku pod čiarou k odkazu 30 v ustanoveniach § 27 ods. 2 písm. a) druhom bode, § 27 ods. 3 druhom bode a § 27 ods. 4 písm. b) bode 1b. nadbytočný a neopodstatnený a je potrebné ho vypustiť.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

16. K čl. I § 31

V poznámke pod čiarou k odkazu 34 slová „až 33" vypustiť.

Ustanovenia § 28 až 34 Obchodného zákonníka, na ktoré sa pri definovaní identifikačných údajov odkazuje, boli zrušené s účinnosťou od 1. 2. 2004 zákonom č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

17. K čl. I § 42

V § 42 odsek 1 znie:

„(1) Konania začaté a neukončené právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2010 sa

dokončia podľa doterajších predpisov. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1.

januárom 2010, zostávajú zachované.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.

Navrhovaná úprava lepšie vystihuje zámer predkladateľa, aby sa konania začaté a neukončené do dňa nadobudnutia účinnosti vládneho návrhu zákona dokončili podľa doterajších predpisov. Zároveň upravené znenie § 42 ods. 1 neumožňuje rôzny výklad ako tomu bolo v pôvodnom znení § 42 ods. 1. V nadväznosti na túto úpravu sa poznámka pod čiarou k odkazu 45 stala neopodstatnenou a nadbytočnou.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

18. K čl. I § 42

V § 42 ods. 2 vypustiť poslednú vetu.

Poslednú vetu v § 42 ods. 2 je potrebné vypustiť z dôvodu jej nadbytočnosti. Zároveň táto veta bude súčasťou § 42 ods. 1, kde vecne a legislatívne patrí.

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

19. K čl. II

V úvodnej vete čl. II. spojku „a" za slovami „zákona č. 577/2007 Z. z." nahradiť

čiarkou a za slová „zákona č. 112/2008 Z. z." vložiť slová „zákona č. 445/2008 Z. z.

a zákona č. 448/2008 Z. z.".

Ide o legislatívno-technickú úpravu vo väzbe na ďalšie novelizácie zákona č. 455/1991 Z. z.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

20. K doterajšiemu čl. VI

V úvodnej vete doterajšieho čl. VI sa za slovo „sa" vkladajú slová „ mení a ".

Vzhľadom na doplnenie nových bodov do Čl. VI sa navrhuje upraviť znenie úvodnej vety, pretože obsahom tohto článku bude aj zmena niektorých ustanovení zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

21. Nové body

V doterajšom čl. VI sa vkladajú nové body 1 až 3, ktoré znejú:

„1. V § 10 odsek 10 znie:

„(10) Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) správcovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, alebo ak by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, je podmienkou udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu tejto finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej inštitúcie, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.".

Ide o legislatívnotechnickú úpravu vyvolanú úpravou ostatnou novelizáciou (zákon č. 552/2008 Z. z.)

2. V § 21 ods. 6 písm. b) prvom bode sa odkaz 38 nahrádza odkazom 41.

Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu s úpravou vykonanou v súvislosti s odkazom 38 v zákone č. 552/2008 Z. z.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:

„55) § 10 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.".".

Ide o legislatívnotechnickú úpravu z dôvodu zosúladenia znenia poznámky pod čiarou k odkazu 55 s platným znením zákona o cenných papieroch.

Doterajší text sa označuje ako bod 4.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

22. Doterajší článok VII sa vypúšťa.

Doterajšie čl. VIII až XII sa označujú ako čl. VII až XI.

Platné znenie ustanovenia § 37 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty je v súlade s legislatívou Európskej únie upravujúcou daň z pridanej hodnoty. Navrhovanou úpravou tohto znenia by toto ustanovenie nebolo v súlade s legislatívou Európskej únie. Z týchto dôvodov je potrebné doterajší čl. VII vypustiť. V nadväznosti na uvedenú úpravu je potrebné prečíslovať doterajšie čl. VIII až XII.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

23. K čl. X (novooznačený čl. IX)

Za doterajší bod 6 sa vkladá nový bod 7, ktorý znie:

„7. V § 38 ods. 3 sa slová „odseku 4 písm. a), b), c) a f) a odseku 5 písm. a), b), c) a f)" nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. a), b), c), d) a g) a odseku 5 písm. a), b), c), d) a g)".

Doterajšie body 7 až 15 sa označujú ako body 8 až 16.

Ide o zosúladenie rozsahu osôb s osobitným vzťahom k poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne a k pobočke zahraničnej zaisťovne s právnou úpravou v iných segmentoch finančného trhu.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

24. Za čl. XI (novooznačený čl. X) sa vkladajú čl. XI a XII, ktoré znejú:

„Čl. XI

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 792a ods. 2 písmeno j) znie:

„j) poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy vrátane určenia náležitostí a formy oznámenia o odstúpení, spôsobe a mieste doručenia a o označení osoby, ktorej sa toto oznámenie doručuje,".

2. Za § 802 sa vkladá § 802a, ktorý znie:

㤠802a

(1) V prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu môže osoba, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu, najneskôr do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť.

(2) Prejav vôle osoby, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu urobený do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy a smerujúci k jej zrušeniu sa považuje za odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.".

3. V § 803 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak zanikne poistenie odstúpením od zmluvy podľa § 802a, vráti poistiteľ osobe, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsať dní od odstúpenia zaplatené poistné; pritom má právo si od zaplateného poistného odpočítať, čo už plnil. Ak poskytnuté poistné plnenie presahuje výšku zaplateného poistného, vráti osoba, ktorá s poistiteľom uzavrela zmluvu alebo poistený poistiteľovi výšku poistného plnenia, ktorá presahuje zaplatené poistné.".

Navrhovanou úpravou sa zabezpečí dôsledné prebratie čl. 35 bod 1. smernice 2002/83/ES o životnom poistení. Návrh sa predkladá v záujme zvýšenia ochrany spotrebiteľa v oblasti životného poistenia.

Čl. XII

Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 266/2005 Z. z. a zákona č. 8/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa slová „súčasne s" nahrádzajú slovami „alebo predtým, ako spotrebiteľ bude viazaný".

2. V § 4 ods. 1 písm. a) piatom bode sa vypúšťa odkaz 10 a slová „v Slovenskej republike".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

Navrhovanou úpravou sa zabezpečí dôsledne prebratie čl. 3 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES.

3. V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak je so zmluvou na diaľku spojená iná zmluva na diaľku, vzťahujúca sa na služby poskytované dodávateľom alebo inou osobou na základe zmluvy s dodávateľom, takáto iná zmluva sa zrušuje bez zmluvnej pokuty, ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 a 2.".

4. § 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na zmluvy o pôžičke alebo na zmluvy o úvere podľa osobitných zákonov.23aa)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:

„23aa) § 12 ods. 6 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

§ 58 Občianskeho zákonníka.".".

Navrhovanou úpravou sa zabezpečí dôsledne prebratie čl. 6 ods. 7 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES.".

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

25. Doterajší čl. XII sa označuje ako čl. XIII.

Čl. XIII znie:

„Čl. XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až V, čl. VI štvrtého bodu (§ 25a a 25b), čl. VII až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.".

Právne úpravy, ktoré sú predmetom pozmeňujúcich návrhov zákona o kolektívnom investovaní si vzhľadom na svoj charakter vyžadujú čo najskoršiu možnú účinnosť. Označenie článkov zodpovedá doplneniu nových článkov.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Gestorský výbor odporúča schváliť.

26. V prílohe k zákonu - v Zozname preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie sa slová „(Ú. v. EÚ L 145, 30.4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 07)" nahrádzajú slovami „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7; Ú. v. EÚ L 145, 30.4. 2004,)".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

27. V prílohe k zákonu - v Zozname preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev

a Európskej únie sa za slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 04)" vkladajú

slová „;Ú. v. ES L 9, 15.1. 2003".

Legislatívno-technická úprava.

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Ústavnoprávny výbor NR SR

Gestorský výbor odporúča schváliť.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :

O bodoch spoločnej správy č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

V.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 885) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 885) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 885a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 499 z 15. apríla 2009. Výbor určil poslanca Jozefa Ďuračku za spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ho poveril

1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu (§ 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).

Bratislava 15. apríla 2009

Jozef B u r i a n

predseda

Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1431
PoUtStŠtPiSoNe
: