TlačPoštaZväčšiZmenši

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

16.1. 2014, 16:52 |  JUDr. Pavol Kollár, advokát

Právne je problematika voľby prezidenta Slovenskej republiky upravená v prvom oddieli šiestej hlavy zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR (ďalej len „Ústava SR") v znení neskorších predpisov s názvom výkonná moc a to v článkoch 101 – 107.

Spôsob voľby prezidenta SR upravuje zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 46/1999 Z.z.").

Len dve funkčné obdobia

Súčasnému prezidentovi Gašparovičovi sa skončí funkčné obdobie ako prezidentovi dňa 15. júna 2014. Prezident Gašparovič už tretí krát nemohol kandidovať na prezidenta SR, pretože v zmysle článku 103 ods. 2 Ústavy SR tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Paška v zmysle článku 103 ods. 3 Ústavy SR musel ako predseda NR SR vyhlásiť voľbu prezidenta tak, aby sa prvé kolo volieb prezidenta uskutočnilo najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta Gašparoviča. V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. predseda NR SR vyhlasuje voľbu prezidenta najneskôr 55 dní pred dňom jej konania a toto vyhlásenie sa uverejňuje v Zbierke zákonov SR. Predseda NR SR Paška vyhlásil prvé kolo prezidentských volieb na deň 15.03.2014 a druhé kolo na deň 29.03.2014 v čase od 07:00 do 22:00 hod.

Volí sa v jeden deň

Voľba prezidenta sa koná v jeden deň na celom území Slovenskej republiky. Právo voliť prezidenta SR majú občania Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť poslancov do NR SR a to v priamych voľbách s tajným hlasovaní na obdobie piatich rokov. Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z.z. právo voliť prezidenta SR majú občania, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa prezidentské voľby konajú na celom území SR a pre celé územie SR, môžu občania požiadať obec, v ktorej majú hlásený trvalý pobyt, aby im vydala voličský preukaz, ktorý umožňuje občanovi vykonať voľbu na ktoromkoľvek volebnom okrsku v rámci Slovenskej republiky.

Kto môže byť prezidentom?

Za prezidenta SR možno v súlade s článkom 103 ods. 1 Ústavy SR zvoliť každého občana SR, ktorý je voliteľný za poslanca NR SR a v deň voľby prezidenta dosiahol vek 40 rokov. Návrh na kandidáta na funkciu prezidenta musí v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. obsahovať meno, priezvisko, akademický titul, vek, rodné číslo, povolanie, adresu trvalého pobytu a vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou za prezidenta SR a že spĺňa všetky ústavné a zákonné podmienky na zvolenie za prezidenta SR. Kandidátov na prezidenta SR buď navrhuje najmenej 15 poslancov NR SR alebo občania SR na základe petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi SR, pričom takéto návrhy sa odovzdávajú predsedovi NR SR najneskôr 21 dní od vyhlásenia prezidentských volieb.

Trvanie predvolebnej kampane

Prezidentská predvolebná kampaň sa v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. začína 15 dní a končí 48 hodín pred začiatkom voľby prezidenta SR, pričom pod kampaňou sa rozumie aj inzercia alebo reklama prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, hromadných informačných prostriedkov, veľkoplošných nosičov, plagátov a iných nosičov informácií.

Zaujímavosťou je, že podľa § 15 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z.z. je zakázané vedenie prezidentskej kampane mimo času uvedeného v predchádzajúcej vete. Každý kandidát na funkciu prezidenta môže v súlade s § 16 zákona č. 46/1999 Z.z. počas kampane pred voľbou vynaložiť finančné prostriedky na svoju propagáciu celkovo vo výške 132.775,- EUR vrátane DPH.

Dary sú dovolené

Kandidáti na funkciu prezidenta sú oprávnení získavať dary a iné bezodplatné plnenia na podporu svojej kandidatúry od fyzických osôb s trvalým pobytom v Slovenskej republike, od právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike a od politických strán a hnutí, ktoré sú registrované v Slovenskej republike.

Každý kandidát na funkciu prezidenta je v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. povinný viesť evidenciu o všetkých daroch, ktoré dostal na svoju propagáciu a o ich darcoch a písomne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky celkovú sumu finančných prostriedkov, ktoré získal na svoju propagáciu a celkovú sumu finančných prostriedkov, ktoré vynaložil na svoju propagáciu.

Priebeh volieb

Všetci kandidáti na funkciu prezidenta sa uvedú na hlasovací lístok a to v abecednom poradí s uvedením priezviska, mena, akademického titulu, veku, povolania a obce trvalého pobytu. Označenie na hlasovacom lístku prebieha tak, že občan SR urobí pri svojom vybranom kandidátovi značku „X" v rámčeku umiestnenom pred priezviskom vybraného kandidáta na prezidenta. Následne sa hlasovací lístok vloží do obálky a vhodí do volebnej schránky.

Za prezidenta je v súlade s článkom 101 ods. 4 Ústavy SR zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak nenastane tento prípad, koná sa do 14 dní druhé kolo prezidentských volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti na prezidenta, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole je za prezidenta zvolený kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov od voličov.

Okamih ujatia sa funkcie

Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta zložením sľubu pred NR SR a do rúk predsedu Ústavného súdu SR v deň, keď funkčné obdobie končí predchádzajúcemu prezidentovi SR.

Podľa článku 103 ods. 5 Ústavy SR prezident SR nesmie vykonávať inú platenú funkciu, povolanie alebo podnikateľskú činnosť a nesmie byť členom orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť. O dodržaní Ústavy SR a zákonov počas volieb prezidenta rozhoduje Ústavný súd SR.

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

 • 1. BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec
 • 2. BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava
 • 3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava
 • 4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava
 • 5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár - kardiochirurg, Bratislava
 • 6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Nitra
 • 7. JURIŠTA Ján, PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
 • 8. KISKA Andrej, Ing., 50 r., manažér, Poprad
 • 9. KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava
 • 10. MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spoločnosti, Košice
 • 11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškolský pedagóg - vedec, Bratislava
 • 12. MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Poprad
 • 13. OSUSKÝ Peter, MUDr., CSc., 60 r., lekár, pedagóg, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 • 14. PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 • 15. ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská Sobota, Rimavská Sobota 

Autor: JUDr. Pavol Kollár, advokát
Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
www.judrkollar.sk

Ilustračné foto a podnadpisy: najprávo.sk
Zoznam kandidátov: Ministerstvo vnútra SR

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 979
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Do 28. februára má byť dočasne pozastavené plynutie súdnych lehôthttps://www.teraz.sk/slovensko/do-28-februara-ma-byt-docasne-pozas/520564-clanok.html

Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania ...

Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazákahttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-nesuhlasi-s-kritikou-sudcov-na-adr/520491-clanok.html

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-zvolila-clenov-hodnotiacich-komisii-ich-volba-padla-na-emeritnych-sudcov/

Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií ...

Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazákahttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-s-novou-sudnou-mapou-nesuhlasia-ale-nemaju-ani-doveru-v-mazaka/

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v ...

Ministerka Kolíková predĺži pripomienkovanie zákona o reforme súdnej mapyhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predlzi-pripomienkovanie-zakona-o-reforme-sudnej-mapy/

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na ...

Via Iuris ohodnotila kandidátov na špeciálneho prokurátora, možný problém vidí len v Lipšicovihttps://www.webnoviny.sk/via-iuris-ohodnotila-kandidatov-na-specialneho-prokuratora-mozny-problem-vidi-len-v-lipsicovi/

Všetci štyria uchádzači o post špeciálneho prokurátora majú osobnostné predpoklady na to, ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: