TlačPoštaZväčšiZmenši

Pripravujú sa zmeny prokurátorských zákonov

8.6. 2020, 19:05 |  najpravo.sk

Generálna prokuratúra SR zverejnila predbežnú informáciu o pripravovanom zákone, ktorý by mal meniť:

 • zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 153/2001 Z. z.),
 • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 120/1993 Z. z.),
 • zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 350/1996 Z. z.) a
 • zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 154/2001 Z. z.).

Návrh zákona vypracovala participatívnym spôsobom štrnásťčlenná expertná pracovná skupina vymenovaná generálnym prokurátorom v auguste 2019 zložená zo zástupcov orgánov, ktoré sú súčasťou výkonnej moci (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti), súdnej moci (Súdna rada Slovenskej republiky), tretieho sektora (zástupkyne VIA IURIS), zástupcov Rady prokuratúry Slovenskej republiky a generálnej prokuratúry.

Základné ciele právnej úpravy:

Cieľom predloženého návrhu zákona je splnenie legislatívnych úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 (časť 4.2 Prokuratúra), ku ktorému sa v celom rozsahu prihlásila v roku 2018 aj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Cieľom navrhovanej zmeny právnej úpravy v zákone č. 153/2001 Z. z. je rozšíriť okruh kvalifikovaných subjektov a inštitúcií oprávnených podať návrh kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. Zároveň sa zavádza možnosť, aby do procesu voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora boli predložení aj traja kandidáti na základe výsledku hlasovania prokurátorov na zhromaždeniach prokurátorov.

Cieľom navrhovanej zmeny právnej úpravy v zákone č. 120/1993 Z. z. je primerané zosúladenie výšky platu a funkčného príplatku generálneho prokurátora Slovenskej republiky s výškou platov a funkčných príplatkov vedúcich prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ako aj najvyšších funkcionárov iných štátnych orgánov. Analogicky sa navrhuje úprava platu a funkčného príplatku predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Cieľom navrhovanej zmeny právnej úpravy v zákone č. 350/1996 Z. z. je upraviť proces voľby kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora, ako aj proces voľby špeciálneho prokurátora obdobným spôsobom, ako pri voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Cieľom navrhovanej zmeny právnej úpravy v zákone č. 154/2001 Z. z. je zavedenie ďalších prvkov na posilnenie transparentnosti výberových konaní, disciplinárnych konaní, hodnotenia prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry, najmä zavedením externého člena z databázy vytvorenej Súdnou radou Slovenskej republiky do všetkých komisií, zverejňovaním odlišného stanoviska a ďalších podkladov a informácií k jednotlivým procesom.

Upravuje sa obsah prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry smerom k špecializácii, praktickým a sociálnym zručnostiam. Zavádza sa inštitút skrátenej adaptačnej praxe pre právnych čakateľov prokuratúry, ktorí už skôr úspešne zložili odbornú justičnú skúšku alebo inú odbornú právnickú skúšku.

Taktiež sa navrhuje úprava systému odmeňovania predsedov disciplinárnych komisií a členov disciplinárnych komisií tak, aby to bolo primerané náročnosti tejto agendy a zodpovednosti za jej riadne vybavovanie.

Zhodnotenie súčasného stavu

Podľa doterajšej právnej úpravy mohol kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora predložiť výlučne poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, čo v minulosti opakovane viedlo k nežiadanej politizácii procesu voľby generálneho prokurátora, ako aj k politizácii kandidátov, keďže návrh musel vždy predložiť poslanec - predstaviteľ politickej strany.

Rovnako následné postupy a rozhodnutia generálneho prokurátora boli verejnosťou vnímané cez prizmu jeho spájania s politickými stranami, ktoré sa podieľali na jeho zvolení. Generálny prokurátor má byť nestranný a nezávislý od politických subjektov a ich vplyvov. Je potrebné budovať právny systém tak, aby sa nastavením jeho pravidiel zabezpečila nielen subjektívna, ale aj objektívna nestrannosť a nezávislosť generálneho prokurátora od politickej moci. V súlade s teóriou zdania je dôležité nielen to, aby generálny prokurátor bol nestranný a nezávislý, ale aj to, aby sa tak aj navonok javil pri posúdení jeho osoby na základe jeho profesionálnej minulosti, spôsobu navrhnutia a voľby.

V súlade s legislatívnymi úlohami Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 sa preto navrhuje rozšírenie okruhu subjektov, ktoré budú oprávnené navrhnúť kandidáta na funkciu generálneho prokurátora.

Doterajší proces voľby kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora v Národnej rade Slovenskej republiky bude upravený obdobne, ako pri kandidátoch na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Rovnako bude proces voľby upravený aj pri voľbe špeciálneho prokurátora.

Platové pomery vedúcich prokurátorov okrem generálneho prokurátora sú upravené v zákone č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zatiaľ čo platové pomery generálneho prokurátora Slovenskej republiky sú upravené zákone č. 120/1993 Z. z., čo spôsobilo neprimerané disproporcie v ohodnotení vedúcich prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorí v dôsledku funkčného príplatku dosahujú vyšší príjem ako generálny prokurátor Slovenskej republiky, čo sa javí ako neprimerané. Základný plat generálneho prokurátora sa navrhuje na úrovni predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Obdobným spôsobom sa koncepčne navrhujú upraviť platy a príplatky predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Príplatok za disciplinárne konanie bol doplnený do právnej úpravy zákonom č. 242/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2020 na úrovni disciplinárnych senátov súdov (člen 44,26 eura mesačne a predseda 66,39 eura mesačne), ktorá bola zavedená ešte v roku 2014 (zákonom č. 195/2014 Z. z.) a dnes nepôsobí motivačne, keďže pre prokurátorov, ale i sudcov predstavuje výkon funkcie v disciplinárnej komisii náročnú agendu, ktorá je mimo rámca ich bežného výkonu funkcie (prokurátori pôsobiaci v disciplinárnych komisiách nemajú žiadne úľavy v nimi vybavovanej prokurátorskej agende).

Podľa doterajšej právnej úpravy výberové konania, disciplinárne konania a hodnotenia prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry prebiehali bez prítomnosti externého člena v komisiách. Členmi komisií boli výlučne prokurátori.

Odlišné stanovisko bolo upravené doposiaľ iba pri členovi odvolacej disciplinárnej komisie tak, že sa doručuje rovnako ako rozhodnutie odvolacej disciplinárnej komisie bez jeho zverejňovania.

Do výberového konania na funkciu právneho čakateľa prokuratúry sa nemohla prihlásiť osoba, ktorá už skôr úspešne zložila odbornú justičnú skúšku alebo inú odbornú právnickú skúšku, čím bol prístup k verejnej funkcii prokurátora pre tieto osoby značne obmedzený. Tento diskriminačný prvok sa navrhovanou zmenou právnej úpravy odstraňuje.

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov a návrhov v súlade so základnými cieľmi.

 • Kontaktné údaje:       
 • Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
 • odbor legislatívy a ústavného práva
 • Štúrova 2
 • 812 85  Bratislava  1
 • ludmila.dugovicova@genpro.gov.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: jún 2020

Zdroj: slov-lex.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 57
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Rozhodnutie sudcu v prípade, ak zákon zveruje rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi

Iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, keď zákon ukladá rozhodovanie vyššiemu súdnemu úradníkovi, nemôže ...

Nárok na zaplatenie zmluvného úroku po zosplatnení úveru, kumulácia s úrokom z omeškania

V prípade vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru veriteľovi náleží úrok z istiny vo výške, akú by pri riadnom plnení povinností dlžník ...

Nekalá súťaž, neopodstatnené oznámenie prevádzkovateľovi sociálnej siete

Ak súťažiteľ neopodstatnene oznámi prevádzkovateľovi komunikačného kanálu na internete (prevádzkovateľovi siete Facebook), že iný ...

Použitie profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete

V prípade použitia profilovej fotografie užívateľa sociálnej siete Facebook nemožno bez ďalšieho vyvodzovať konkludentný súhlas s jej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kandidáta na sudcu Súdneho dvora EÚ by mohli voliť v septembrihttps://www.teraz.sk/slovensko/kandidata-na-sudcu-sudneho-dvora-eu-b/478248-clanok.html

Predseda súdnej rady Ján Mazák chce podľa nej otvoriť proces výberu kandidátov na tieto posty ...

O post ústavného sudcu sa uchádzajú L.Juszkó, M.Matulník a D.Krošlákhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-o-post-ustavneho-sudcu-sa-uchad/478154-clanok.html

Poslanci majú zvoliť dvoch kandidátov, z ktorých má prezidentka Zuzana Čaputová vymenovať ...

Zverejnili dátum výberu nového šéfa špecializovaného trestného súdu, posledné slovo bude mať ministerka Kolíkováhttps://www.webnoviny.sk/zverejnili-datum-vyberu-noveho-sefa-specializovaneho-trestneho-sudu-posledne-slova-ma-kolikova/

Výberové konanie, z ktorého má vzísť nový predseda Špecializovaného trestného súdu ...

Ministerka Kolíková predstaví reformný ústavný zákon v justíciihttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predstavi-reformny-ustavny-zakon-v-justicii/

Reformný ústavný zákon v justícii by chcelo ministerstvo spravodlivosti predstaviť a uviesť ...

Prezidentka Z. Čaputová doteraz udelila milosť v šiestich prípadochPrezidentka Z. Čaputová doteraz udelila milosť v šiestich prípadoch

Počas prvého roka v úrade prišlo prezidentke SR Zuzane Čaputovej 1543 žiadostí o milosť, z ...

J. Šikuta: Personálny stav sudcov na NS SR je historicky najnižšíhttps://www.teraz.sk/slovensko/jsikuta-personalny-stav-sudcov-na-ns/477942-clanok.html

Z 80 sudcov chýba takmer štvrtina. Najviac postihnutými je správne a občianskoprávne ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Bulletin slovenskej advokácie 5/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Bulletin slovenskej advokácie 4/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Právny obzor 3/2020

Právny obzor 3/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: