Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Prehľad plánovaných legislatívnych zmien

najpravo.sk • 24.2. 2012, 12:45

Pripravili sme pre vás stručný prehľad legislatívnych návrhov z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Prečítajte si, aké zmeny mieni ministerstvo zaviesť v najbližšej dobe vo svojich vyhláškach a výnosoch.

Zmeny Kancelárskeho poriadku pre exekútorov

Ministerstvo spravodlivosti plánuje novelizovať výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov.

Predpokladom pre riadne vybavovanie vecí súdnymi exekútormi a v neposlednom rade i pre plynulé a bezproblémové rozhodovanie exekučných súdov a plnenie úloh Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri výkone štátneho dohľadu nad činnosťou exekútorov je dôkladná žurnalizácia exekútorských spisov. V záujme dosiahnutia tohto účelu sa mieni zaviesť číslovanie všetkých listov v spise s tým, že písomnosti, ktoré tvoria obsah spisu, sa budú už v priebehu exekučného konania pevne zväzovať s cieľom zabrániť dodatočnému vynímaniu, odstráneniu alebo nahradeniu listín v spise. Ministerstvo mieni stanoviť aj presný obsah spisu. Spis by mal od jeho založenia obsahovať spisový prehľad, prehľad stavu vymáhania pohľadávky, prehľad o náhrade hotových výdavkov a o náhrade za stratu času, návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, exekučný titul a konečné vyúčtovanie exekučného konania.

Zavedením prehľadu o stave vymáhania pohľadávky, prehľadu o náhrade hotových výdavkov a o náhrade za stratu času a konečného vyúčtovanie exekučného konania do každého spisu vo forme tabuliek ministerstvo mieni posilniť kontrolný mechanizmus vo vzťahu k nakladaniu exekútora s peňažnými prostriedkami účastníkov konania.

V navrhovanej právnej úprave sa mení aj koncepcia vyhotovovania a zverejňovania tlačív, ktoré bude súdny exekútor používať pri úkonoch exekučnej činnosti, pričom sa sleduje dosiahnutie väčšej transparentnosti v prístupe k zverejňovaniu tlačív a v konečnom dôsledku aj jednotnosti v ich používaní. Ministerstvo bude v spolupráci so Slovenskou komorou exekútorov (ďalej len „komora") vypracúvať tlačivá, ktoré bude súdny exekútor používať pri výkone exekučnej činnosti a tieto ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.

Priebeh legislatívneho procesu si pozrite TU.

Paušálna suma trov trestného konania

Ak bol obžalovaný právoplatne uznaný za vinného, je povinný nahradiť štátu okrem iného aj paušálnou sumou ostatné trovy, ktoré znáša štát. Ministerstvo pripravilo návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania.

Účelom návrhu predkladanej vyhlášky je ustanoviť paušálnu sumu trov trestného konania s ohľadom na zvýšené náklady štátu preddavkované na realizáciu príslušných úkonov trestného konania. Návrh vyhlášky novým spôsobom určuje výšku paušálnych súm trov trestného konania v závislosti od skutočnosti, či v danom trestnom konaní bol pribratý jeden, alebo dvaja a viac znalcov. Účelom tohto návrhu je vytvorenie mechanizmu, ktorý dôslednejším spôsobom určí paušálnu sumu trov v závislosti od skutočne vynaložených nákladov štátu spojených so znaleckým dokazovaním v rámci trestného konania. Rovnako sa navrhuje osobitne upraviť výšku paušálnej sumy trov trestného konania v prípadoch bezvýsledného dovolania alebo návrhu na obnovu konania.

S ohľadom na zvýšenie nákladov štátu na vykonávanie úkonov trestného konania spojených najmä s medziročnou infláciou sa ustanovuje zvýšenie paušálnej sumy trov trestného konania v prípadoch uvedených pod písmenom

  • z doterajšej sumy 1200 Sk na sumu 60 eur pri vydaní trestného rozkazu,
  • z doterajšej sumy 1800 Sk na sumu 80 eur v prípadoch právoplatného ukončenia trestného stíhania rozsudkom po vykonaní konania o dohode o vine a treste,
  • z doterajšej sumy 2800 Sk na sumu 120 eur v prípadoch meritórneho ukončenia trestného stíhania právoplatným rozsudkom po vykonaní hlavného pojednávania.

Ak bol v trestnom konaní podaný znalecký posudok, zvyšuje sa paušálna suma trov trestného konania podľa § 1 o 150 eur, ak sa pribral jeden znalec alebo o 200 eur, ak sa pribrali dvaja a viacerí znalci.

Priebeh legislatívneho procesu si pozrite TU.

Zníženie administratívnej záťaže pri poskytovaní bezplatnej právnej pomoci

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo aj novelu vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Navrhovaná zmena právnej úpravy reaguje na podnety z aplikačnej praxe Centra právnej pomoci a jej cieľom je predovšetkým zjednodušiť a sprehľadniť formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky č. 544/2005 Z. z.. Zjednodušenie a sprehľadnenie formulára sleduje uľahčenie jeho vypĺňania žiadateľom o právnu pomoc, súčasne však aj zjednodušenie práce Centra právnej pomoci pri rozhodovaní o uplatnených nárokoch na právnu pomoc.

V rovine navrhovaných zmien formulára žiadosti o poskytnutie právnej pomoci pôjde najmä o:

  • reflexiu zmeny koncepcie posudzovania materiálnej núdze v súvislosti s priznaním nároku na dávku a príspevky v hmotnej núdzi - žiadateľ, ktorý preukáže, že sa nachádza v stave hmotnej núdze nebude už vypĺňať časť tlačiva o majetkových a príjmových pomeroch žiadateľa;
  • zníženie administratívnej záťaže dokumentovania majetkových pomerov žiadateľa o právnu pomoc, keď žiadateľ už v prípade čestného vyhlásenia nebude mať povinnosť toto predkladať s notársky osvedčeným podpisom;
  • dosiahnutie väčšej stručnosti a prehľadnosti formulára – napr. v časti príjmových pomerov sa jednotlivé zložky príjmov sústredia v logickej nadväznosti na jednom mieste žiadosti;
  • precizovanie niektorých pojmov – napr. v súvislosti s okruhom spoločne posudzovaných osôb.

Priebeh legislatívneho procesu si pozrite TU.

Vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.

Návrh vyhlášky nadväzuje na novú platformu obchodného registra spravovanú Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, konkrétnejšie zmeny zavedené v systéme „Korvin".

Účelom „nových" vzorov formulárov obchodného registra je automatický prenos údajov priamo obsiahnutých v elektronickom podaní do súdneho systému. Aby bolo možné informácie, resp. údaje obsiahnuté v elektronických podaniach „preklápať" do systému Korvin a ďalej automaticky spracovávať, bolo potrebné vzory týchto formulárov upraviť tak, aby sa tieto webové formuláre mohli ukladať vo formáte „XML". Taktiež sa zaviedli prvky ako kontrola správnosti vyplnenia povinných údajov slúžiaca na zamedzenie chýb pri vypĺňaní formulárov používateľom, vypĺňanie položiek obec (v Slovenskej republike) a štát pre zápis je možné len z číselníkových hodnôt a podobne.

Úpravou sa reaguje na zmeny zavedené v nových vzoroch formulárov pre elektronické podanie, ktoré sú odlišné nie len formou, a to „XML" oproti doterajším „RTF", ale obsahujú aj zmeny oproti vzorom formulárov na podávanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra, návrhov na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra a návrhov na výmaz zapísaných údajov v listinnej podobe, nakoľko v týchto je vypĺňanie položiek „obec" (v Slovenskej republike) a vypĺňanie položiek „štát" možné len z číselníkových hodnôt. Webový formulár bude zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako vzor formulára pre elektronické podanie.

Priebeh legislatívneho procesu si pozrite TU.

Pravidlá určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy

O zmenách vyhlášky 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy sme vás už informovali v našom článku, ktorý si môžete prečítať TU (KLIKNITE).

Priebeh legislatívneho procesu si pozrite TU.

Novela Spravovacieho a kancelárskeho poriadku

O zmenách vyhlášky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy sme vás už informovali v našom článku, ktorý si môžete prečítať TU (KLIKNITE).

Priebeh legislatívneho procesu si pozrite TU.

Zdroj: lt.justice.gov.sk
Ilustračné foto: www.sxc.hu 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2834

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: