Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Náhrada trov exekúcie v prípade konkurzu na povinného

Admin 3 • 13.4. 2011, 13:04

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do legislatívneho procesu novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá má okrem iného meniť aj Občiansky súdny poriadok, Exekučný poriadok a Zákon o sídlach a obvodoch súdov, pričom účinnosť tohto predpisu sa navrhuje od 1. januára 2012.

Exekučný poriadok plánuje ministerstvo novelizovať v dvoch bodoch.

  • Prvým je odstránenie problémov pri priznávaní dane z pridanej hodnoty z náhrad určených podľa Exekučného poriadku a
  • druhým je stanovenie osoby, ktorá bude znášať trovy exekúcie v prípade, ak bol na majetok povinného vyhlásený konkurz.

Daň z pridanej hodnoty a náhrady exekútora

Za výkon exekučnej činnosti podľa Exekučného poriadku patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Zákon však v súčasnosti stanovuje, že ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa o daň z pridanej hodnoty len jeho odmena. Otázka teda znie, či môže exekútor zvyšovať o daň z pridanej hodnoty aj náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. Keďže neexistuje žiaden dôvod pre to, aby tak urobiť nemohol, novela má reagovať na túto pretrvávajúcu výkladovú nejasnosť. Navrhovaným znením sa má dosiahnuť, aby sa o výšku dane z pridanej hodnoty zvyšovali aj náhrady, ktoré súdnemu exekútorovi patria podľa Exekučného poriadku. Ako uvádza ministerstvo v dôvodovej správe, uvedenou zmenou sa súčasne dosiahne vecné zjednotenie právnej úpravy režimu dane z pridanej hodnoty vo vzťahu k náhradám súdnych exekútorov podľa Exekučného poriadku s právnou úpravou náhrad iných regulovaných právnických profesií.

Vyhlásenie konkurzu na majetok povinného a náhrada trov exekúcie

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ustanovuje, že na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa vyhlásením konkurzu zastavujú.

Ako skonštatoval Najvyšší súd SR v rozhodnutí 3 Cdo 104/2008, aj v prípade exekúcie zastavenej zo zákona vyhlásením konkurzu je povinnosťou súdu rozhodnúť o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie.

Judikatúra k danému problému je zaujímavá. Ústavný súd SR v uznesení III. ÚS 432/08-16 uviedol, že exekútor má vždy právo na náhradu skutočných výdavkov, ktoré mu vznikli s výkonom exekučnej činnosti, a odmenu za úkony, ktoré už vykonal, teda trovy, ktoré mu už výkonom exekučnej činnosti vznikli. Nič na tom nemení ani zastavenie exekučného konania v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok osoby, proti ktorej sa exekúcia vedie. Keďže v zásade platí, že trovy exekučného konania znáša povinný, exekútorovi vzniká proti povinnému pohľadávka. Vyhlásením konkurzu už exekútor nemá možnosť si pohľadávku uspokojiť v exekučnom konaní podľa § 200 ods. 2 Exekučného poriadku. Jeho pohľadávka nadobúda charakter pohľadávky konkurznej, ktorú musí exekútor prihlásiť do konkurzu. Tento výklad zákonných ustanovení všeobecného súdu je podľa názoru ústavného súdu ústavne konformný.

Novela rieši ďalší z pálčivých problémov, a to otázku, kto má v takomto prípade znášať trovy exekúcie.

Novelou Exekučného poriadku sa má zaviesť (do § 203 ods. 3 Exekučného poriadku) taká úprava, podľa ktorej ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz, nevyhnutné trovy exekúcie znáša oprávnený a súd bez zbytočného odkladu na návrh exekútora rozhodne o ich výške.

Hlbšia analýza novely

Ak máte záujem si podrobnejšie preštudovať návrh novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá má uvedené zmeny zaviesť, kliknite SEM.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2669

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: