TlačPoštaZväčšiZmenši

Ministerstvo predložilo veľkú novelu zákona o dobrovoľných dražbách

30.7. 2019, 18:02 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).

Návrh zákona má tiež novelizovať:

  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
  • Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Ciele zákona deklarované ministerstvom

Základným cieľom právnej úpravy je riešiť statusové otázky postavenia dražobníka, nakoľko je podľa predkladateľa zakotvená pomerne jednoduchá možnosť získania živnosti na výkon činnosti dražobníka ako aj nenáročné podmienky vzdelania a praxe, pričom v prípade pochybení subjekt rýchlo zanikne a vznikne nový, čím sa vyhne sankciám zo strany kontrolných orgánov a pokračuje v organizovaní dražieb aj naďalej.

„V tejto súvislosti je potrebné sprísniť a vylúčiť z dražby účastníkov, u ktorých sa vyskytuje nežiaduca spriaznenosť s osobou dražobníka. Odstraňujú sa výnimky zo zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti a preferuje sa bezhotovostný styk pri prijímaní platieb v rámci procesu dražby na osobitný účet, ktorý je povinný dražobník zriadiť. Prehodnotilo a upravilo sa doručovanie písomností pri organizovaní dražby s odkazom na aktuálne ustanovenia Civilného sporového poriadku, bližšie sa určilo miesto konania dražby, aby sa špekulatívne nekonalo mimo samosprávneho kraja, kde sa vec nachádza s cieľom odradiť záujemcov o dražbu.“ vysvetľuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Vlastný znalecký posudok

Vlastníkom dražených vecí sa umožňuje predložiť vlastný znalecký posudok na hodnotu predmetu dražby, keďže veľké problémy spôsobuje najmä neumožnenie riadnej obhliadky a vyžadovanie revíznych znaleckých posudkov od dražobníka, čo predražuje náklady dražby na úkor vlastníkov.

Prehodnotilo sa aj nastavenie a výška odmeny dražobníka, kde sa na jednej strane horná hranica výšky odmeny dražobníka znižuje, na druhej strane sa mu garantuje odmena, ktorú nie je možné znížiť za účelom dosiahnutia väčšej nezávislosti dražobníka.

Čo by mala priniesť novela Občianskeho zákonníka?

Novelizácia Občianskeho zákonníka obsahuje úpravu výmazu premlčaných záložných práv a zabraňuje obštrukciám pri výkone záložného práva následným zriaďovaním tiarch na zálohu.

„Účinnejšie sa nastavuje kontrola a správne delikty v tejto oblasti, terminologicky spresňujú formulácie, ktoré spôsobovali výkladové problémy a odstraňujú sa problémy, ktoré vznikli v aplikačnej praxi. Súčasná právna úprava vychádzala z potrieb zvýšenia vymožiteľnosti práva a navrhovaná novela nenarúša súkromnoprávny charakter výkonu s možnosťou následnej súdnej ingerencie. Potrebné je však nastavenie vyváženej  ochrany majetkových práv veriteľa a zároveň  aj ochranu práv vlastníka nehnuteľností, t. j. práv, ktoré majú garantovaný rovnaký rozsah ochrany.“ uzatvára ministerstvo.

Viac si prečítajte TU

Zdroj: slov-lex.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 220
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Čo je vlastne zlé na tejto novele

Omnoho radšej by som písal príspevok, ktorým ocením prácu kohokoľvek na kvalitnom legislatívnom materiáli, avšak v tomto prípade to jednoducho nejde. Neviem či ironicky alebo zámerne je novela podľa nadpisu článku označovaná za "veľkú" faktom však je, že nereaguje ani na 20 % reálnych a najvážnejších problémov z aplikačnej praxe a toto považujeme za jedno najväčších negatív tejto navrhovanej právnej úpravy popri zjavne protiústavných ustanoveniach, ktoré by nemali vznikať v inštitúcii, v ktorej pracuje viac právnikov ako na ktoromkoľvek inom ministerstve. Právo na takúto ostrú kritiku mi dáva takmer 17 rokov skúseností, účasť v predchádzajúcej legislatívnej komisii, rozsiahla prednášková činnosť v oblasti dobrovoľných dražieb a fakt, že sa dlhodobo snažíme o výrazné skvalitnenie legislatívy v tejto oblasti. MS SR expresne rýchlo pripravilo návrh zákona (1 mesiac) a niet sa čomu čudovať, že nestihli reálne diskusie s odbornou verejnosťou a nemajú tak žiaľ ani odkiaľ vedieť ako dražby reálne v praxi prebiehajú. Žiaden zákon by nemal vznikať výlučne cez "úradnícku" optiku, pretože sa ľahko stane, že zákon stratí spojenie s realitou. Tak je tomu podľa nás aj v tomto návrhu zákona, ktorý nereflektuje potrebu zvýšenia transparentnosti dražieb v tom najširšom význame slova, od zvýšenia inzercia, zavedenia centrálneho portálu až po kompletnú elektronizáciu procesu. Nejedná sa pritom o vzletné, moderné a prázdne pojmy, ale majú svoj reálny význam v aplikačnej praxi a ich cieľom je zvýšenie cien dosiahnutých vydražením, čo je v konečnom dôsledku nielen v prospech veriteľa ale aj dlžníka, súčasne sťažíme fungovanie a parazitovanie špekulantským skupinám, ktoré nesledujú legitímne cieľe dražby ale rovnako vystavíme dražby omnoho väčšej verejnej kontrole. Žiaľ namiesto toho nás MS SR hádže späť do minulého storočia a snaží sa nám nahovoriť, že úradná tabuľa obce je dostatočný informačný zdroj. Položme si otázku, kto z nás naposledy kedy alebo vôbec niekedy videl úradnú tabuľu obce. Pochybujem, že sa autori tohoto návrhu priznajú, ale myslím, že sú na tom rovnako ako väčšina obyvateľstva, t.j. že úradnú tabuľu v živote nevideli. Elektronizácia je však len jedna z mnohých potrieb aplikačnej praxe a rovnako sa nevyhnutne musí zmeniť aj status právnej istoty vydražiteľa, dĺžka trvania konania, obmedziť možnosti obštrukcií zo strany nepoctivých osôb a pod. Túto novelu nemožno skutočne označiť za veľkú, pretože návrh, ktorý začal vznikať v predchádzajúcej komisii vytvoril nový zákon s kompletnou elektronizáciou a nepriamou novelizáciou asi 5-7 predpisov. Tieto zmeny by sme mohli označiť za veľké. Cieľom tohoto príspevku však nemá byť konfrontácia ale snaha upozorniť zodpovedné osoby, aby otvorili nanovo diskusiu k tomuto zákonu, prizvali zástupcov veriteľov, odbornú verejnosť a spoločne pripravili návrh zákona, ktorý bude kvalitný a bude reflektovať väčšinu problémov aplikačnej praxe vrátane elektronizácie.

 
Peter | 13.08.2019 10:17

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Krádež zvieraťa by mohla byť trestným činom, navrhuje M. Kernhttps://www.teraz.sk/slovensko/kradez-zvierata-by-mohla-byt-trestn/495547-clanok.html

Prezídium policajného zboru SR pripravilo novelu zákona o trestných činoch, ktorá by to ...

Via Iuris: Prezidentka má právo zvážiť odvolanie sudcov nad 65 rokovhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-prezidentka-ma-pravo-zvaz/495614-clanok.html

V minulosti sa o odchádzajúcich sudcoch rozhodovalo jednotlivo.

Pre COVID-19 otvoril Ústavný súd svoje brány verejnosti iba virtuálnehttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-pre-koronavirus-otvoril/495550-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok v rámci piateho ročníka Dňa otvorených dverí otvára svoje ...

Zbrojní průkaz zřejmě zůstane na deset let, po pěti letech má být přezkumhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-o-zbranich-snemovna-vybor-pro-bezpecnost.A200924_112623_domaci_kop

Lidem, kteří mají zbrojní průkaz, zůstane zřejmě na deset let a jeho platnost se jim ...

Matovič: Novela zákona o VŠ by mala byť retroaktívnahttps://www.teraz.sk/slovensko/novela-zakona-o-vs-umoznujuca-odna/495386-clanok.html

Novela zákona o vysokých školách z dielne koaličných poslancov umožňujúca odňať titul by ...

Novela zákona o športe má ukázať vôľu investovať do férového športuhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-novela-zakona-o-sporte-ma-ukaz/495284-clanok.html

Prostredníctvom zvýšenia odbornej úrovne a zjednotenia rozhodovacej praxe by malo opatrenie ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: