TlačPoštaZväčšiZmenši

Ministerka spravodlivosti predložila do legislatívneho procesu veľkú novelu Trestného zákona

2.12. 2021, 17:32 |  najpravo.sk

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila do medzirezortného pripomienkovania veľkú novelu Trestného zákona. Predložený návrh podľa ministerky znamená prenastavenie ideológie Trestného zákona, ktorý je dnes vo veľkej miere postavený na tom, že vždy je na mieste uloženie trestu odňatia slobody.

„Sme presvedčení, že v tomto sme sa ako spoločnosť už posunuli ďalej a je čas pozrieť sa iným spôsobom aj na sankcie, ktoré sú v trestnom práve. Prichádzame preto s komplexným prehodnotením nastavenia trestných sadzieb podľa princípu „K slabším nech sme miernejší, k silnejším nech sme prísnejší“.“

Novela Trestného zákona obsahuje viacero zásadných zmien, ku ktorým sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení, či už je to podpora pri presadzovaní alternatívnych trestov, ochrana pred šírením dezinformácií, prísnejšie postihovanie environmentálnej trestnej činnosti. Rovnako prináša aj komplexnú úpravu vo vzťahu k drogovým trestným činom. Ale reaguje aj na aktuálnu situáciu, a to zavedením nových trestných činov ako sú napríklad podnecovanie vzbudzujúce nenávisť pre výkon povolania, či šírenie nepravdivej informácie.

Prehľad najpodstatnejších zmien v Trestnom zákone:

 • Komplexná úprava drogových trestných činov, vrátane určovania množstva na účely kvalifikácie skutku a zmiernenie trestnoprávnych dopadov na užívateľov drog

Neprimerané tresty odňatia slobody ukladané užívateľom drog v zmysle platnej úpravy  ministerstvo opätovne viedli k prehodnoteniu nastavenia drogovej trestnej legislatívy. Je potrebné zdôrazniť, že držba akéhokoľvek množstva drogy ostáva naďalej protiprávnym konaním. Teda návrhom nedochádza k dekriminalizácii, či legalizácii drog. Cieľom návrhu je odlíšiť postihovanie užívateľov drog od prísnejšieho postihovania dílerov drog.  

V návrhu zákona sa má odstrániť vágny pojem „pre vlastnú potrebu“ a „obvyklá jednorazová dávka drogy“. Naopak, majú sa ustanoviť presné množstvá drog, od ktorých sa následne odvíja aj trestnosť daného skutku.

Osobitne chce ministerstvo reagovať na najčastejšie páchaný drogový delikt, prechovávanie  marihuany v množstve do 1 gramu, (po novom tzv. nepatrné množstvo marihuany), pri ktorom  by sa už neukladal trest odňatia slobody, ale niektorý z alternatívnych trestov nespojených s odňatím slobody. Účelom návrhu v tejto časti je minimalizovať negatívne dopady na spoločenské uplatnenie spravidla mladistvých prvopáchateľov spôsobené okrem iného aj viacročným zápisom v registri trestov.

 • Rozšírenie osobitného motívu nenávisti voči určitým skupinám obyvateľstva a nový osobitný motív – „Pre výkon zamestnania, povolania alebo funkcie“ a nový trestný čin – „Podnecovanie vzbudzujúce nenávisť“

Reaguje sa na aktuálny nárast útokov voči lekárskemu personálu, učiteľom, bezpečnostným zložkám, novinárom, ale aj zamestnancom podnikov poskytujúcich tovary a služby potrebné pre každodenný život. Medzi osobitné motívy spáchania trestného činu sa má zaradiť aj spáchanie trestného činu pre výkon zamestnania, povolania alebo funkcie. Spáchanie trestného činu z osobitného motívu zvyšuje trestnú sadzbu. Zároveň sa navrhuje aj nový trestný čin, ktorý reaguje na podnecovanie nenávisti a stupňujúce sa útoky, vzhľadom na to, že narastá nebezpečnosť týchto prejavov a môžu vyústiť do niečoho oveľa vážnejšieho.  

 • Úprava trestných činov súvisiacich so šírením dezinformácií, nový trestný čin „Šírenie nepravdivej informácie“

Reaguje sa aj na čoraz väčší počet výroby a šírenia nepravdivých informácií, ktoré sa v tomto období vyrábajú a šíria najmä v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a ktoré sú svojím dopadom spôsobilé ohroziť životy a zdravie ľudí. Navrhuje sa vytvoriť nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie. Trestným činom bude výroba alebo rozširovanie vedome nepravdivej informácie, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu. 

 • Úprava trestného činu znásilnenia

Reaguje sa na požiadavky odbornej verejnosti upraviť koncept trestných činov sexuálneho násilia, aby postihovali sexuálny styk akéhokoľvek druhu, ktorý je vykonaný bez súhlasu zúčastnenej osoby. Navrhovaná úprava je inšpirovaná Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Sexuálny styk by mal za každých okolností prebiehať dobrovoľne.  Súčasný koncept Trestného zákona vyžadujúci použitie priameho násilia alebo hrozby bezprostredným násilím túto požiadavku nenapĺňa.

 • Komplexná úprava alternatívnych trestov ako aj úprava pri ukladaní primeraných obmedzení a povinností

Trestný zákon je v súčasnosti nastavený tak, že v zásade predpokladá uloženie trestu odňatia slobody. Využívanie alternatívnych trestov u nás stále zaostáva. Ministerstvo má za to, že uloženie alternatívneho trestu vytvára v porovnaní s trestom odňatia slobody síce zvýšené nároky na zabezpečenie jeho efektívneho výkonu a kontroly, na druhej strane však vytvára štátu nepochybne adresnejšie možnosti individualizovať ukladaný trest na konkrétneho páchateľa a tým ho viesť efektívnejšie a lacnejšie k jeho náprave.  V  záujme väčšej vymožiteľnosti dodržiavania týchto trestov preto navrhuje zaviesť sankciu za ich nedodržiavanie, ktorou je tzv. náhradný trest odňatia slobody. Súd rovno pri ukladaní alternatívneho trestu, povinností a obmedzení uloží aj náhradný trest odňatia slobody, čím sa zvyšuje aj právna istota odsúdeného, ktorý bude už pri odsúdení vedieť následok nedodržiavania podmienok alternatívneho trestu.

 • ​Lepšia vymožiteľnosť náhrady škody poškodeného  

Ministerstvo mieni nastaviť jasnejšie pravidlá, aby sa poškodený skôr dostal k náhrade škody, ktorá mu bola spôsobená. Poškodený musel častokrát čakať až do posledného dňa skúšobnej doby, či mu podmienečne odsúdený škodu uhradí, a to aj v prípadoch, kde páchateľ mal tieto prostriedky k dispozíciI už skôr. Po novom súd pri ukladaní trestu uloží odsúdenému aj konkrétnu lehotu, v ktorej je povinný nahradiť poškodenému škodu, či zameškané výživné a poškodený tak nebude musieť čakať celú skúšobnú dobu, ktorá je niekoľkoročná, kým mu bude škoda nahradená. Ak odsúdený v podmienke alebo s uloženým alternatívnym trestom túto lehotu nedodrží, pôjde do výkonu trestu.  

 • Zvýšenie hranice malej škody na 500 € a pomerne aj ostatných rozsahov škody

Uvedená zmena bola požiadavkou od asi všetkých subjektov, ktoré ministerstvo v súvislosti s prípravou novely Trestného zákona oslovilo, či už to bola Generálna prokuratúra, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská advokátska komora, Najvyšší súd SR,... Od prijatia Trestného zákona v roku 2005 sa fakticky výška škody nemenila. Nezohľadňovala infláciu, ani ekonomický vývoj v krajine. Od výšky škody sa pritom odvíja trestnosť spáchaného trestného činu, a teda aj uložený trest. Prvýkrát od prijatia Trestného zákona ministerstvo plánuje zvýšiť hranicu malej škody z pôvodných 266 € na 500 €, čo stále nedosahuje ani minimálnu mzdu. Plánuje sa tiež zaviesť nová kategória škody - škoda  mimoriadne veľkého rozsahu, ktorej hranica je najmenej 1 000 000 €, ktorá nachádza svoje využitie najmä pri daňových trestných činoch a trestných činoch proti životnému prostrediu, ktoré sú nezriedka páchané v tomto rozsahu. Súčasne sa pri väčšine daňových trestných činoch hranica trestnosti posúva na hodnotu väčšej škody, aby sa zbytočne nekriminalizovali malí a strední podnikatelia v prípadoch, kde je postačujúci postih daňového úradu.

 • Trestný čin nekalej likvidácie nahradiť trestným činom „Nekalé korporátne praktiky“

Doterajšia úprava bola neefektívna, preto sa navrhujú zmeny, ktoré umožnia účinne postihovať konania spočívajúce v špekulatívnom prevode obchodných podielov v obchodných spoločnostiach na tzv. „biele kone“ alebo ich ustanovenia do štatutárnych orgánov obchodných spoločností.

 • Rozsiahla úprava daňových trestných činov, sprísnenie podmienok pre uplatnenie účinnej ľútosti

Jednou z podstatných zmien v tejto časti je, že sa má skrátiť čas, dokedy možno využiť tzv. účinnú ľútosť a dodatočne zaplatiť splatnú daň, jej príslušenstvo alebo poistné, a to na 60 dní od právoplatnosti vznesenia obvinenia. Má sa tak skoncovať s nežiadúcim javom, že k zaplateniu dochádza páchateľom špekulatívne až potom, čo prebehne celé nákladné a náročné vyšetrovanie s jasným záverom preukázania spáchania trestného činu. Navrhovanou zmenou sa sleduje aj šetrenie prostriedkov štátu a kapacít orgánov činných v trestnom konaní. Účinnú ľútosť bude zároveň po novom možné uplatniť len do výšky škody nepresahujúcej 250-tis. €. Pri páchaní daňovej trestnej činnosti budú páchatelia automaticky vystavení trestnému stíhaniu bez možnosti zániku trestnosti uplatnením účinnej ľútosti. Účinnú ľútosť nebude možné uplatniť ani v prípadoch, ak ju už využili v minulosti, alebo boli za takéto konanie odsúdení.

 • Prepracovanie skutkových podstát trestných činov proti životnému prostrediu, ich jednotné naviazanie na rozsah trestného činu, úprava definície takéhoto rozsahu trestného činu a posun hranice trestnosti na väčšiu škodu

Pri trestných činoch proti životnému prostrediu sa má výrazne zvýšiť trestná sadzba hlavne tam, kde je následkom vplyv na životné prostredie, pretože poškodenie životného prostredia má citeľné negatívne dopady na zdravie širokej skupiny ľudí. Návrhom zákona zároveň dochádza k prehodnoteniu a precizovaniu viacerých skutkových podstát trestných činov proti životnému prostrediu.

 • Úprava trestných činov korupcie

Ministerstvo v návrhu upravuje skutkovú podstatu trestného činu korupcie tak, aby bola v praxi aplikovateľná na všetky korupčné prípady a nedochádzalo k poburujúcim a nežiadúcim únikom spravodlivosti len pre niektoré problematické pojmy alebo znaky, ktoré súčasné znenie obsahuje. Sprísniť sa má zároveň volebná korupcia a upraviť aj jej formulácia, keďže prax ukázala, že skutková podstata nepokrýva veľmi časté a závažné prípady, kedy niekto zoberie úplatok vo vyššej sume za to, že vybaví, aby väčšie množstvo osôb volilo určitého kandidáta. To znamená, že zoberie úplatok za to, že nie on, ale iné osoby budú určitým spôsobom voliť. Preto skutkovú podstatu uvedeného trestného činu ministerstvo dopĺňa o prípady, kedy niekto žiada, alebo príjme úplatok za to, že zabezpečí, aby iné osoby určitým spôsobom volili, či hlasovali.

 • Vyberajú sa skutkové podstaty, pri ktorých súd nebude môcť uložiť trest odňatia slobody

Návrhom zákona sa upúšťa od trestu odňatia slobody ako univerzálneho trestu a za vybrané trestné činy bude môcť súd ukladať iba tresty nespojené s odňatím slobody (napr. držba marihuany v nepatrnom množstve, ohováranie).

 • Zvýšenie trestných sadzieb pri vybraných trestných činoch

Pri vybraných trestných činoch sa navrhuje s ohľadom na ich spoločenské dopady zvýšiť trestné sadzby (napr. Zavinený úpadok, Poškodzovanie veriteľa, Zvýhodňovanie veriteľa, Poškodzovanie a znehodnocovanie národnej kultúrnej pamiatky, Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, Volebná korupcia, Násilie proti skupine obyvateľov, Nebezpečné vyhrážanie, Nebezpečné prenasledovanie, ublíženie na zdraví na chránenej osobe).

 • Nové trestné činy

Novelou sa majú zaviesť nové trestné činy, napr. Využívanie služieb obete obchodovania s ľuďmi, Výroba a držba prostriedkov určených na prekonanie zabezpečenia, Nekalé korporátne praktiky, Porušovanie ochrany zvierat,  Šírenie inváznych nepôvodných druhov, Poškodzovanie spravodajských záujmov, Porušovanie ochrany oznamovateľa, Podnecovanie vzbudzujúce nenávisť pri výkone povolania, Šírenie nepravdivej informácie, Účasť detí v ozbrojených konfliktoch.

 • ​Dosah na právoplatne odsúdených

Nakoľko návrhom dochádza aj k výrazným zmenám Trestného zákona, ktoré majú vplyv na samotnú právnu kvalifikáciu trestného činu ako zločinu či prečinu, či na trestnú sadzbu, navrhuje sa všeobecný rýchly a jednoduchý mechanizmus, ktorý by tieto zmeny zohľadňoval aj u právoplatne odsúdených osôb.

„Sme toho názoru, že neskoršia zmena zákona, ktorá je priaznivejšia pre odsúdených, nemá vytvárať dualizmus postihovania tých istých konaní v závislosti od toho, či boli odsúdení pred účinnosťou novely alebo po jej účinnosti. Obzvlášť citeľné by to bolo napr. v prípadoch mladých ľudí pristihnutých s malým množstvom marihuany, ktorí by po účinnosti novely mohli byť potrestaní aj trestom nespojeným s odňatím slobody, ale odsúdení pred účinnosťou novely by zostali „sedieť“ dlhé tresty, ktoré presahujú často sedem aj desať rokov.“ uviedlo ministerstvo

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júna 2022.

Vyjadrenie Slovenskej advokátskej komory k novele trestných kódexov

Vyjadrenie SAK prinášame v plnom znení:

„Rozumieme potrebe v tejto mimoriadnej situácii zasiahnuť proti porušovateľom opatrení a prípadne aj proti tým, ktorí napríklad útočia na zdravotníkov či policajtov. Upozorňujeme však na to, že trestné právo má byť využívané ako posledná možnosť (ultima ratio) a vynucovať dodržiavanie opatrení by mal štát predovšetkým prostredníctvom správneho práva, nie trestného.

Na Slovenskej advokátskej komore sme s prekvapením sledovali tlačovú konferenciu a rozsah pripravenej novely. Je pravdou, že začiatkom tohto roka bol ministerstvom ohlásený vznik pracovnej komisie pre novelizáciu trestných kódexov, kam komora nominovala svojho zástupcu. Na základe jej vzniku v marci Slovenská advokátska komora vypracovala podklady - návrhy na zmenu zákonných ustanovení v paragrafovom znení v snahe o racionalizáciu trestného práva. Navrhovali sme viacero úprav, ktoré by napríklad umožňovali širšie použitie alternatívnych trestov a ďalších nástrojov restoratívnej justície, zmenu definície malej škody a mnoho ďalších ustanovení.

Na túto našu iniciatívu sme nedostali žiadnu odpoveď, zároveň komisia ani raz nezasadla a na ministerstvo nebol v tejto veci ani raz prizvaný ktokoľvek z komory na rokovanie.

Napriek deklarovaniu ministerstva spravodlivosti a ministerky samotnej, že komunikácia medzi zástupcami justície vrátane SAK a ministerstvom bude iná ako doteraz, nestalo sa tak.

Aj napriek tomu, že predstavený návrh sme prvýkrát videli až v čase tlačovej konferencie a jeho prípravu nepokladáme za štandardnú, nechceme kritizovať návrh ako celok. Návrh určite prináša aj viacero dobrých zmien a ministerstvo si v ňom osvojilo napríklad aj náš návrh na úpravu výšky malej škody. Po podrobnom preštudovaní navrhovanej novely ako celku k nemu komora zaujme stanovisko a taktiež zašle pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania.“

Zdroj: TS MS SR, TS SAK
Ilustračné foto: najprávo.sk

Celý návrh Trestného zákona v MPK je dostupný na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 72
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Ochrana osobnosti a diskusia o veciach verejného záujmu

Ak sa žaloba o ochranu osobnosti týka tvrdenia, ktoré sa týka verejného záujmu a je súčasťou demokratickej diskusie, tak je potrebné v ...

Špecifikácia plnomocenstva udeleného advokátovi v dovolacom konaní

Plnomocenstvo udelené advokátovi, hoci nie je špecifikované na dovolacie konanie, ale výslovne sa v ňom uvádza, že splnomocniteľ zmocňuje ...

Základné právo na právnu pomoc, odpustenie zmeškania lehoty, dovolanie

Pokiaľ zákonodarca vyžaduje na podanie dovolania povinné právne zastúpenie a zabezpečuje pre prípad nemajetnosti potenciálneho dovolateľa ...

Ochrana slabšieho v pracovnom práve, zisťovanie „procesnej pravdy“ v konaní

Aj napriek ústavnej zásade voľného hodnotenia dôkazov nemôže všeobecný súd bez náležitého odôvodnenia „uveriť“ a stotožniť sa s ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 12/2021

Bulletin slovenskej advokácie 12/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2021

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2021

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2021

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2021

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Súkromné právo 6/2021

Súkromné právo 6/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 6/2021

Zo súdnej praxe 6/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: