TlačPoštaZväčšiZmenši

Čaká nás ďalšia novela Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy

29.5. 2017, 19:36 |  najpravo.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. Účinnosť právnej úpravy sa navrhuje v zásade od 1. júla 2017, čo zodpovedá účinnosti zákonnej úpravy, ktorá sa vykonáva. Viaceré zákonné zmeny, na ktoré sa vyhláška odvoláva nájdete TU.

Návrh vyhlášky upravuje pri označovaní súdnych rozhodnutí používanie európskeho identifikátoru judikatúry (ECLI), detailnejšie upravuje vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí súdov vrátane používania ECLI v doložke právoplatnosti a vykonateľnosti, vydávanie tzv. ďalšieho rovnopisu súdneho rozhodnutia a zároveň reaguje na niektoré nedostatky platnej právnej úpravy.

Poďme sa pozrieť na niektoré zmeny podrobnejšie

Prístup k zvukovému záznamu zo súdneho pojednávania

Prístup k zvukovému záznamu zo súdneho pojednávania, bez ohľadu na to, či ide o pojednávanie v civilných veciach alebo o hlavné pojednávanie prípadne verejné zasadnutie v trestnom konaní nie je podmienené u účastníkov konania alebo strán v konaní súhlasom sudcu (predsedu senátu). Právo na prístup k súdnemu spisu vo svojej veci je súčasťou práva každého na prerokovanie veci v jeho prítomnosti a práva vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom, a preto jeho realizácia nemôže byť podmieňovaná súhlasom sudcu. To platí aj pre zvukový záznam z pojednávania vyhotovený podľa § 61a Trestného poriadku, § 98 Civilného sporového poriadku a § 117 Správneho súdneho poriadku. Ak strana v konaní alebo účastník konania požiadajú o vyhotovenie kópie záznamu, súd im ju vydá v režime štandardného sprístupňovania informácií so súdneho spisu (k tomu pozri § 69 Trestného poriadku, § 97 Civilného sporového poriadku, § 81 Správneho súdneho poriadku), prípadne na tento účel možno využiť vzdialený prístup k elektronickému súdnemu spisu (modul ESS).

ECLI

ECLI je jednotný identifikátor, ktorý má rovnaký rozpoznateľný formát pre všetky členské štáty a súdy Európskej únie. Pozostáva z týchto piatich povinných častí: označenie „ECLI“, aby bolo jasné, že ide o európsky identifikátor judikatúry, kód štátu, kód súdu, ktorý vydal rozhodnutie, rok, v ktorom bol vynesený rozsudok a poradové číslo obsahujúce až do 25 alfanumerických znakov vo formáte, ktorý určuje každý členský štát samostatne. ECLI bude do súdneho rozhodnutia dopĺňané (generované) automatizovaným spôsobom pri použití aplikácie Súdny manažment, resp. modulu určeného pre tvorbu rozhodnutia. 

Navrhované zmeny tiež zohľadňujú už existujúcu funkcionalitu aplikácie Súdny manažment a formálno-právne ako obligatórnu náležitosť každého rozsudku a v spojení s § 60 ods. 2 každého rozhodnutia súdu, európsky identifikátor judikatúry s cieľom jednak zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu rozhodnutia súdu, čo perspektívne umožní jednoduchšie vyhľadávanie zverejňovaných súdnych rozhodnutí, a zároveň zabezpečí realizáciu zákonnej požiadavky, t.j. zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu rozhodnutia súdu, ktorého právoplatnosť alebo vykonateľnosť sa vyznačuje prostredníctvom doložky právoplatnosti alebo vykonateľnosti; obe doložky budú obsahovať taktiež tento identifikátor.

Doložka právoplatnosti

Doložka právoplatnosti sa bude vyhotovovať ako samostatný elektronický úradný dokument, a to v rámci aplikácie Súdny manažment. Takto vyhotovený dokument bude obsahovať okrem iného aj ECLI a bude autorizovaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou súdu. Doložka právoplatnosti sa následne spolu s rozhodnutím (t.j. v jednej správe) doručí do elektronickej schránky účastníka konania, t.j. volí sa v tomto prípade proaktívny prístup nečakajúc na žiadosť o vyznačenie právoplatnosti zo strany účastníka konania.

Vydávanie ďalších rovnopisov rozhodnutí súdu

Podľa doterajšej právnej zákonnej úpravy vyplývajúcej zo zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov vyplývalo, že súd vydával po zaplatení súdneho poplatku tzv. ďalší rovnopis rozhodnutia súdu, teda rovnopis „nad rámec“ rovnopisu doručeného účastníkom konania alebo stranám v konaní v rámci rozhodovacej činnosti súdu. Doplnením zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k celkovej zmene filozofie vydávania ďalších rovnopisov rozhodnutí súdu, a to tak, že pod tento inštitút bude od 1. júla 2017 zahrnuté vydávanie aj rovnopisov v inej podobe ako je v súdnom spise evidovaný prvopis rozhodnutia súdu. To znamená, že ak bol prvopis vyhotovený v listinnej podobe (t.j. pred 1. novembrom 2016), tak vydať ďalší rovnopis bude možné v listinnej podobe, ale aj v elektronickej podobe. Ak bol prvopis vyhotovený v elektronickej podobe (t.j. po 1. novembri 2016), tak vydať rovnopis bude možné v elektronickej podobe, ale aj v listinnej podobe. Zákon o súdoch zároveň zaviedol úpravu, podľa ktorej v prípade vydávania ďalšieho rovnopisu v inej podobe v akej je evidovaný v súdnom spise prvopis rozhodnutia nebude v režime zaručenej konverzie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Dátum 1. november 2016 je v prechádzajúcom texte použití práve v kontexte zákon o e-Governmente, keďže 1. novembra 2016 uplynulo prechodné obdobie, kedy orgány verejnej moci nemuseli aplikovať povinnosti vyplývajúce zo zákona o e-Governmente – počnúc týmto dátumom súdy vyhotovujú svoje rozhodnutia ako elektronické úradné dokumenty, ak je daná pôsobnosť zákona o e-Governmente. V praxi to bude znamenať nasledovné situácie:

  • 1. Súd vyhotovil pred 1. novembrom 2016 rozsudok v listinnej podobe a účastníkovi konania doručil rovnopis rozsudku v listinnej podobe. Účastník konania má možnosť požiadať súd o vydanie ďalšieho rovnopisu tohto rozsudku v elektronickej podobe napr. na účel získania exekučného titulu v elektronickej podobe. Súd po zaplatení súdneho poplatku vydá ďalší rovnopis rozsudku v elektronickej podobe tak, že naskenuje prvopis rozsudku uložený v súdnom spise spolu s doložkou, ktorou súd potvrdí, že vyhotovený rovnopis zodpovedá prvopisu uloženému v súdnom spise a takto vytvorený elektronický dokument autorizuje kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorej sa pripojí časová pečiatka. Takto vyhotovený elektronický rovnopis sa doručí účastníkovi konania do jeho elektronickej schránky.
  • 2. Súd vyhotovil po 1. novembri 2016 rozsudok v elektronickej podobe a účastníkovi konania ho doručil do elektronickej schránky aktivovanej na doručovanie. Účastník konania má možnosť požiadať súd o vydanie ďalšieho rovnopisu tohto rozsudku v listinnej podobe. Súd po zaplatení súdneho poplatku vydá ďalší rovnopis rozsudku v listinnej podobe tak, že vytlačí prvopis rozhodnutia súdu a pripojí k nemu doložku o autorizácii podľa § 61 ods. 2, prípadne poverený zamestnanec podpíše na takto vytlačenom rozsudku doložku „Za správnosť vyhotovenia“. Takto vyhotovený rovnopis sa doručí účastníkovi konania v listinnej podobe prípadne sa mu vydá v informačnom centre súdu.

Vydávanie ďalších rovnopisov je spoplatnené podľa novelizovanej položky 28 sadzobníka súdnych poplatkov vo výške 10 eur za ďalší rovnopis, a to bez ohľadu na počet strán rovnopisu. Súdny poplatok sa vyberá bez ohľadu na to, či sa vydáva ďalší rovnopis v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. To znamená, že súdnemu poplatku podlieha nie len vydanie ďalšieho rovnopisu, ktoré je spojené so zmenou podoby rozhodnutia (elektronická podoba → listinná podoba, listinná podoba → elektronická podoba), ale aj vydanie ďalšieho rovnopisu, s ktorým nie spojená zmena podoby rozhodnutia (elektronická podoba → elektronická podoba, listinná podoba → listinná podoba).

Zákonná úprava nevylučuje, aby účastník konania využil inštitút zaručenej konverzie a nechal si previesť rovnopis rozhodnutia súdu, ktorým disponuje do inej podoby napríklad u advokáta alebo notára. Z tejto úpravy však vyplýva, že súdy budú postupovať v intenciách inštitútu vydania ďalšieho rovnopisu namiesto inštitútu zaručenej konverzie. 

20 eurová pokuta za nedoručenie podania do elektronickej schránky od 1. 1. 2018

Ustanovenie zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch, ktoré má byť novelizované od 1. júla 2017 zákonom z 10. mája 2017,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza všeobecnú povinnosť pre orgány verejnej moci, advokátov, súdnych exekútorov, notárov a správcov v konaní pred súdom doručovať ich podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, ktorej sú majiteľom s výnimkou situácie, kedy súd požiada o predloženie určitej listiny (napr. kúpnej zmluvy ako dôkazu) a pre predkladanie administratívneho spisu alebo iného spisu. Súdnym konaním v tomto prípade treba rozumieť podľa ministerstva akékoľvek konanie pred súdom, či už trestné konanie (orgány činné v trestnom konaní), civilné konanie, konkurzné konanie, exekučné konanie atď. Porušenie povinnosti doručovať podania do elektronickej schránky súdu bude mať od 1. januára 2018 za následok vyrubenie súdneho poplatku podľa položky 20a sadzobníka súdnych poplatkov vo výške 20 eur za každé podanie, pričom personálne oslobodenie od súdnych poplatkov sa neaplikuje. Ministerstvo spravodlivosti konštatuje, že uvedené platí najmä pre orgány verejnej moci (napr. prokurátora, ktorý podá žalobu v listinnej podobe, ministerstvo, ktorá podá vyjadrenie k žalobe v listinnej podobe, kolízneho opatrovníka, ktorý podá opravný prostriedok v listinnej podobe atď.). Porušenie povinnosti doručovať podania do elektronickej schránky treba rozumieť podanie v listinnej podobe alebo elektronické podanie doručené súdu inak ako do jeho elektronickej schránky (napr. emailom).

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a zákonný sudca

Návrh na zrušenie a na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa od účinnosti zákona presúva zo súdneho registra Pc do súdneho registra C.

Viac k zmenám si prečítajte TU.

Zdroj: slov-lex
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1922
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka napadla na Ústavnom súde zákon o verejnom zdravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-pre-sporne-ustanoven/502489-clanok.html

Tento krok prezidentka avizovala už pri podpise novely zákona.

Prezidentka si myslí, že Dušan K. by mal po obvinení rezignovaťhttps://www.teraz.sk/slovensko/brief-prezidentka-si-mysli-ze-dusan/502464-clanok.html

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že obvinenie špeciálneho prokurátora Dušana K. z ...

Rada prokurátorov vyjadruje znepokojenie nad konaním Dušana K.https://www.teraz.sk/slovensko/rada-prokuratorov-vyjadruje-znepokojeni/502468-clanok.html

Rada prokurátorov považuje trestné stíhanie za súčasť očistného procesu, ktorý v rámci ...

Prezidentka predĺžila výkon funkcie 6 sudcom nad 65 rokov, 14 odvolalahttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-predlzila-vykon-funkcie-6/502446-clanok.html

Súdna rada SR schválila na septembrovom zasadnutí návrh na odvolanie 82 sudcov, ktorí dosiahli ...

Zákaz vychádzania platí aj pre súdne pojednávania, ministerstvo ich odporúča zrušiť či odročiťhttps://www.webnoviny.sk/zakaz-vychadzania-plati-aj-pre-sudne-pojednavania-ministerstvo-ich-odporuca-zrusit-ci-odrocit/

Výnimka zo zákazu vychádzania a obmedzenia pohybu neplatí pre súdne pojednávania, verejné ...

Zadržanému Kováčikovi pozastavili výkon funkcie, prokurátori ho vyzvali k rezignáciihttps://www.webnoviny.sk/zadrzanemu-prokuratorovi-kovacikovi-pozastavili-vykon-funkcie-urad-si-docasne-preberie-biro/

Generálna prokuratúra SR potvrdila pozastavenie funkcie prokurátora obvinenému špeciálnemu ...

Nové časopisy

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: