Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
Predplatné
Sobota, 15. jún 2024 | meniny má Vít , zajtra Blanka
TlačPoštaZväčšiZmenši

20 zmien, ktoré majú pomôcť zefektívneniu súdov a vymožiteľnosti práva

najpravo.sk • 26.4. 2016, 19:04

„Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, uskutočnených 5. marca 2016, občania vyjadrili podporu programu, ktorý je založený na spoločensko-politickej stabilite, sociálnom dialógu, štrukturálnych reformách a systémových zmenách v relevantných oblastiach spoločnosti. Na základe získaného mandátu vzišla koaličná vláda vymenovaná v súlade s ústavnými postupmi Slovenskej republiky.“ uvádza sa v úvode Programového vyhlásenia vlády, ktoré dnes schválila vláda na svojom zasadnutí. Pozrime sa bližšie, čo si vláda naplánovala v rezorte spravodlivosti.

  • Zvýšenie efektívnosti súdnictva

Súdna moc musí byť vykonávaná efektívne. Za tým účelom sa vláda legislatívnymi, organizačnými a inými opatreniami bude usilovať o nastavenie efektívneho riadenia výkonu súdnictva, správu súdov a fungovanie procesov vykonávaných súdmi, a to pri rozumnom vynakladaní zdrojov tak, aby súdnictvo v primeranej lehote poskytovalo ochranu práv a právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb. Vláda považuje za účinný nástroj zefektívnenia činnosti súdov aj podporu administratívneho aparátu súdov, ktorý tvorí nevyhnutné zázemie pre každodennú činnosť sudcov.

  • Vymáhateľnosť práva ako predpoklad fungujúceho podnikateľského sektora

V súčinnosti s ostatnými zložkami štátnej moci  prijme vláda opatrenia na zlepšenie vymáhateľnosti práva ako jednej z hlavných predpokladov fungujúceho hospodárstva, podnikateľského sektoru nevynímajúc a spoločnosti ako takej. Vláda vychádza z toho, že vymáhateľnosť práva je nielen otázkou rozhodovacej činnosti súdov, ale všetkých zložiek štátnej moci, ktoré participujú pri napĺňaní práva na súdnu a inú právnu ochranu a rovnako je vo všeobecnosti odrazom aj celkovej úcty k právu. Pôjde najmä o odstránenie prieťahov v konaní, ktoré majú bezprostredný vplyv na vymáhateľnosť práva.

Uvedené ciele mieni vláda naplniť nasledujúcimi opatreniami:

Odstránenie prípravného vzdelávania pre nejustičných záujemcov o funkciu sudcu

Otvorené výberové konania na funkciu sudcu predstavujú podľa vlády model, ktorý umožňuje uchádzať sa o funkciu sudcu aj právnikom, ktorí spĺňajú zákonné predpoklady na funkciu sudcu a nepôsobia priamo v justícii. Prípravné vzdelávanie sudcu, ktoré je predpokladom toho, aby sa právnik, ktorý nepracuje v justícii, uchádzal o funkciu sudcu, predstavuje podľa vlády bariéru záujmu uchádzať sa o túto funkciu pre právnikov nepôsobiacich v justícii. Vláda zmení právnu úpravu tak, aby sa prípravné vzdelávania týkalo len tých uchádzačov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní na funkciu sudcu.

Zmeny vo výbere nových sudcov

Výber sudcu by zároveň mal prebiehať pod verejnou kontrolou. Pre objektívnosť výberových konaní vláda zváži váhu subjektívneho hodnotenia (ústny pohovor ako súčasť výberového konania), vytvorí jednotný hodnotiaci hárok pre hodnotenie ústneho pohovoru, zavedie zastúpenie osoby z mimojustičného prostredia vo výberovej komisii (z radov osôb, ktoré pôsobia v sektore vysokých škôl, právnických profesií či mimovládneho sektora), vláda navrhne zvýšiť počet kandidátov v databáze členov výberovej komisie za Národnú radu SR, perspektívne navrhne zmeniť zloženie výberovej komisie tak, aby polovicu členov tvorili osoby z mimojustičného prostredia a polovicu sudcovia, a zvážiť možnosť videozáznamu z ústneho pohovoru výberového konania. Len reálna možnosť verejnej kontroly môže vytvoriť priestor pre objektívny výber kandidátov na sudcu. Vláda zavedie rovnakú úroveň verejnej kontroly vo výberových konaniach tak na predsedov súdov, ako aj na sudcov.

Hodnotenie práce sudcov

Pravidelné hodnotenie práce sudcov, zavedené od roku 2012, je potrebné vyhodnotiť a dopracovať, aby plnilo svoju funkciu. Práca sudcu sa má hodnotiť komplexne, preto každý sudca má byť raz za päť rokov podrobený komplexnému hodnoteniu. "Dnes hodnotenie sudcov vykonávajú kolegovia, výsledky nie sú verejne známe." konštatuje vláda. Je preto podľa nej potrebné dopracovať hodnotenie – najmä pokiaľ ide o hodnotiteľov. Vláda zváži vytvorenie tzv. hodnotiacich senátov, ktoré budú tvoriť sudcovia, ktorí sa budú venovať len tejto činnosti. Pre zvýšenie verejnej kontroly vláda zmení právnu úpravu tak, aby sa výsledky hodnotenia sudcov zverejňovali.

Prístup k súdnym rozhodnutiam

V rámci verejnej kontroly justície vláda prehodnotí realizáciu zverejňovania súdnych rozhodnutí a zverejňovania hodnotení sudcov z hľadiska ich prehľadnosti a zľahčenia možnosti ďalšej analýzy, pričom do vyhodnotenia súčasného stavu zapojí verejnosť. Rovnaký prístup vláda zaujme pri prehodnotení zverejňovania výsledkov disciplinárnych konaní proti sudcom.

V oblasti otvoreného vládnutia v justícii vláda prijme opatrenia na zabezpečenie prístupu k súdnym rozhodnutiam, prístupným výsledkom hodnotenia sudcov, disciplinárnym rozhodnutiam všetkých právnických povolaní, prístup k databázam takým spôsobom, aby tieto boli ľahko dohľadateľné a podľa možnosti boli prístupné aj vo forme metadát.

S cieľom zabezpečenia plynulého priebehu konaní pred disciplinárnymi senátmi vo veciach disciplinárnych konaní proti sudcom vláda po konzultácii so Súdnou radou a Najvyšším súdom SR prijme legislatívne opatrenie, ktoré určí jednoznačný orgán dohľadu nad plynulosťou týchto konaní pri zachovaní zloženia disciplinárnych senátov.

Predsedovia súdov nebudú môcť byť členmi Súdnej rady SR

Súdna rada je primárne orgánom sudcovskej legitimity. Po oddelení pozícií predsedu Súdnej rady a predsedu Najvyššieho súdu vláda navrhne spresniť nezlučiteľnosti pozície predsedu súdu a člena Súdnej rady v súlade s rozhodnutím Ústavného súdu, pretože predseda súdu je súčasťou správy a riadenia sudcov a z tohto titulu podlieha riadiacej právomoci ministra. Vláda bude presadzovať, aby nominanti politických mocí (prezidenta, parlamentu a vlády) neboli sudcovia, a tým sa eliminovalo apriórne podozrievanie sudcov nominovaných do tejto pozície politickou mocou zo spriaznenosti s tou-ktorou politickou stranou. Maximálna úroveň transparentnosti činnosti Súdnej rady je podmienkou verejnej kontroly.

Zrušenie zdieľania priestorov ministerstva a najvyššieho súdu

S cieľom vytvoriť podmienky pre reálne vnímanie nezávislosti súdnej moci od výkonnej moci vláda vytvorí podmienky pre zrušenie zdieľania priestorov MS SR s Najvyšším súdom SR

Zvýšenie verejnej kontroly prokuratúry

Vláda bude vo vzťahu k prokuratúre vychádzať z európskych štandardov týkajúcich sa nezávislosti súdneho systému v časti prokuratúra schválených Európskou komisiou na presadzovanie demokracie pomocou práva (Benátska komisia). V súlade s týmito štandardami bude vláda podporovať zvyšovanie verejnej kontroly prokuratúry a pri výbere prokurátorov kontrolu verejnosti tohto procesu prostredníctvom odborného prvku mimo rámca prokuratúry.

Zvýšenie osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov

Vláda navrhne prijatie opatrení na zvýšenie osobnej zodpovednosti sudcov za ich preukázané subjektívne zlyhania. Za tým účelom vláda najmä prijme opatrenia na dôsledné, rýchle a efektívne uplatňovanie disciplinárnej zodpovednosti sudcov.

Presun pôsobnosti v oblasti vedenia obchodného registra, zmeny exekučného konania, mediácia

Vláda s cieľom vytvoriť podmienky pre rozhodovanie sporov prehodnotí rozsah činností, ktoré dnes vykonávajú súdy, a ktoré nemajú povahu rozhodovania sporov, teda nepatria podľa Ústavy do obligatórnej pôsobnosti súdov. Ide najmä o:

  • presun pôsobnosti v oblasti vedenia Obchodného registra na iný subjekt poverený výkonom verejnej moci,
  • zásadnú zmenu procesných pravidiel exekučného konania tak, aby súdy v týchto konaniach rozhodovali len spory a v prípade právoplatného a vykonateľného rozhodnutia sa na exekúciu nevyžadovalo poverenie súdu. 
  • Vláda zváži zlepšenie podmienok pre vykonávanie mediácie pre niektoré druhy sporov. Vláda rovnako prehodnotí agendu rozhodovania v ďalších veciach.

Súd pre platobné rozkazy

Vláda s cieľom zásadne zvýšiť vymáhateľnosť pohľadávok, najmä z faktúr, vytvorí podmienky na to, aby sa zásadne urýchlili konania na súdoch, a to s využitím špecializácie a elektronizácie procesov, vrátane prehodnotenia podaných opravných prostriedkov proti nim a vymáhania nezaplatených súdnych poplatkov a elektronického doručovania (súd pre platobné rozkazy, exekučný súd).

Zmeny v určovaní výšky trov exekúcie

Vláda pripraví novú komplexnú právnu úpravu exekučných konaní s cieľom zefektívniť vymáhanie pohľadávok pre veriteľov a zároveň poskytnúť základným právam dlžníka primeranú ochranu. Na tieto účely vláda v novej právnej úprave ustanoví jednoznačný spôsob a rozsah určovania výšky trov exekúcie a zavedie procesné pravidlá umožňujúce rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov.

Sudcovia nebudú zaťažovaní rozhodovaním vo veciach, v ktorých môže rozhodovať vyšší súdny úradník

Vláda na základe analýzy prehodnotí doterajšiu úpravu rozhodovacej činnosti medzi sudcov a vyšších súdnych úradníkov tak, aby sudcovia neboli zaťažení rozhodovaním vo veciach, v ktorých môže rozhodovať vyšší súdny úradník.

Dátové schránky, formuláre pre začatie konania pred súdom

Vláda prehodnotí aktuálnu elektronizáciu doručovania súdnych písomností a urobí opatrenia na zavedenie povinných dátových schránok pre vybrané povolania a právnické osoby ako súčasť využitia elektronizácie justície s cieľom zefektívnenia systému a zrýchlenia súdnych konaní. Urýchlenie prác na elektronizácii justície môže podľa vlády nielen zefektívniť prácu súdu, ale aj zefektívniť komunikáciu medzi súdom a účastníkmi konania (elektronický súdny spis). Navrhuje sa tiež zavedenie elektronických registrov – najmä registra exekučných konaní a konkurzných konaní. Vláda rozšíri štandardizované formuláre pre začatie konaní pred súdmi.

Vláda bude podporovať alternatívne riešenie sporov vytvorením podmienok pre špecializáciu obchodnej arbitráže v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Zvýšenie špecializácie sudcov

Za účelom zrýchlenia súdneho konania, ako aj zvýšenia kvality rozhodovacej činnosti súdov, vláda na základe analýzy pripraví návrh opatrení vrátane opatrení na úrovni malých súdov na vytvorenie podmienok na zvýšenie špecializácie sudcov so zameraním na úroveň prvostupňových všeobecných súdov pri zachovaní náhodného prideľovania súdnych prípadov.

Stabilizácia personálneho obsadenia súdov a zákon o justičnej štátnej službe

Vláda prijme opatrenia na transparentnosť rozhodovania o personálnom obsadení súdov, stabilizáciu personálneho obsadenia súdov, najmä preťažených súdov, a vytvorenie podmienok na obligatórny mechanizmus doplnenia stavu vrátane zefektívnenia obsadzovania voľných miest sudcov a stabilizácie podporného aparátu sudcu a to tak, aby boli dodržané princípy rozhodovania zákonným sudcom. S cieľom stabilizácie personálneho obsadenia súdov vláda pripraví zákon o justičnej štátnej službe s jasným vymedzením kompetencií zložiek tohto aparátu.

Revízia rekodifikácie občianskeho procesu a rekodifikácia súkromného práva

Vláda bude vyhodnocovať účinky nových procesných pravidiel a na základe ich vyhodnotenia prijme nevyhnutné opatrenia.

Vláda si uvedomuje potrebu prijatia nového Občianskeho zákonníka ako základu moderného súkromného práva, a bude preto pokračovať na rekodifikačných prácach pri širokom zapojení odbornej verejnosti a v koordinácii s aplikáciou nových procesných pravidiel.

Zodpovednosť voči profesiám povereným výkonom verejnej moci

Exekútori, notári, advokáti, správcovia, mediátori, znalci, tlmočníci a prekladatelia predstavujú významný prvok realizácie práva na súdnu ochranu. Vláda vytvorí predpoklady na riadny, efektívny a zodpovedný výkon ich činnosti za súčasného zabezpečenia ich primeraného odmeňovania. Vláda zavedie prvky verejnej kontroly v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči profesiám, ktoré sú poverené výkonom verejnej moci.

Zmeny v osobných bankrotoch a iné zmeny v práve obchodných spoločností

Vláda bude riešiť možnosti skvalitnenia konkurzov, reštrukturalizácií a likvidácií s cieľom poskytnúť primeranú ochranu poctivých veriteľov, ako aj zvýšením osobnej zodpovednosti štatutárov a spoločníkov. Vláda vytvorí funkčnejšie pravidlá pre konkurzy fyzických osôb, nepodnikateľov (tzv. osobné bankroty).

Vláda v záujme ochrany najmä malých a stredných podnikateľov, ako aj s cieľom bojovať proti daňovým podvodom vytvorí podmienky na potieranie nečestných praktík pri likvidáciách a fúziách obchodných spoločností.

Vláda bude podporovať alternatívne riešenie sporov vytvorením podmienok pre špecializáciu obchodnej arbitráže v jednotlivých oblastiach hospodárstva.

Verejné registre (nielen) pre podnikateľov

Vláda bude podporovať zavádzanie a funkčné prepojenie verejných registrov týkajúcich sa podnikateľského sektora (napríklad register partnerov verejného sektora, register úpadcov, register exekúcií) s cieľom zvýšiť transparentnosť podnikateľského prostredia a poskytnúť nielen podnikateľom relevantné informácie o subjektoch vstupujúcich do zmluvných a iných právnych vzťahov a v obchodnoprávnych vzťahoch bude presadzovať zavádzanie moderných trendov.

Zmeny v právnej pomoci pre osoby v materiálnej núdzi

Vláda prehodnotí aktuálne nastavenie kritérií pre prístup k právnej pomoci z hľadiska možností jeho ďalšieho rozšírenia, pričom osobitne sa bude zaoberať aj otázkou prístupu obetí trestných činov k právnej pomoci.

Centrum právnej pomoci na základe prehodnotenia príslušnej právnej úpravy bude napĺňať aj úlohu prevencie pred eskalovanými právnymi problémami prostredníctvom programov zameraných na osvetu práva v oblastiach, v ktorých poskytuje právnu pomoc, najmä prostredníctvom call centra, kvalitného informačného webového priestoru a prostredníctvom kontaktných miest centra.

Vláda prijme opatrenia zamerané na personálnu stabilizáciu a následné zlepšenie personálnych kapacít a celkových podmienok výkonu práce vrátane materiálno-technických v Centre právnej pomoci, a to s ohľadom na enormný nárast agendy Centra právnej pomoci a predpoklad jej ďalšieho rozširovania.

Zdroj: Vláda SR
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3566

Nový príspevok

rovnosť

Pani ministerka by sa mala zamyslieť nad tým, že prečo chce do justície púšťať ľudí z iných profesií, keď iné profesie zavreli definitívne dvere pred ľuďmi z justície. Pani ministerka sa musí vyjadriť k tomu, prečo advokátska komora vôbec neuznáva prax vyššieho súdneho úradníka a prečo sa 5 ročnou koncipientskou praxou snaží odradiť kohokoľvek dostať sa do advokácie. Navrhujem z dôvodu rovnosti príležitostí preto 5 ročnú prípravnú prax pre každého advokáta, ktorý sa chce dostať do justície. Samozrejme v riadnom štátnozamestnaneckom pomere so zákazom podnikať.

kanel | 28.04.2016 17:27
PoUtStŠtPiSoNe
: