Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zadržanie osvedčenia o evidencii

Marcel Ružarovský • 18.9. 2015, 16:20

Jedným z oprávnení, ktoré má príslušník Policajného zboru k dispozícií v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, je oprávnenie zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom.

Nasledujúce riadky sú venované najmä podmienkam, kedy je tak policajt oprávnený urobiť a ako má pri výkone tohto oprávnenia postupovať.

Dôvody, kedy je policajt oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I (čipová karta) alebo časť II (špeciálny papier vo formáte A4):

 • a) vozidlo je nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky

Za vozidlo nespôsobilé na cestnú premávku sa považuje napríklad vozidlo, ktoré poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru, nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách, nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha a ďalšie prípady ustanovené v § 21 ods. 2 s výnimkou písmena l) a odsek 3 písmená a) a b) zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach prevádzky vozidiel“).

Osvedčenie o evidencii

Čo sa rozumie technickou nespôsobilosťou vozidla nájdeme v § 17 vyhlášky č. 464/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku napríklad vtedy, ak výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený, koleso nie je dostatočne pripevnené, prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm, niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť cestnej premávky chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo a i. Výpočet v § 17 ods. 2 však nie je konečný a možno sem subsumovať aj iné prípady, ktoré môžu bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla alebo ktoré môžu byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky či životného prostredia.

Vyradenie vozidla z cestnej premávky rozoznávame dočasné a trvalé. Vozidlo musí byť dočasne vyradené z cestnej premávky, ak je nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo je neplatné osvedčenie o evidencii časť I, časť II alebo technické osvedčenie, a to do času, kým sa neodstránia zistené vady, alebo ak o to požiada prevádzkovateľ vozidla (pri vozidlách nepodliehajúcich evidencii vozidiel). Ak sa tieto vady neodstránia, vozidlo musí byť rozhodnutím okresného úradu trvalo vyradené z cestnej premávky (ďalšie prípady trvalého vyradenia sú uvedené v § 24b zákona o podmienkach prevádzky vozidiel).

Vyradiť vozidlo z evidencie možno na žiadosť vlastníka, držiteľa vozidla, osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo na návrh príslušného orgánu. Žiadosť sa podáva na orgáne Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje. Od 1.1.2014 existuje v našom právnom poriadku aj inštitút dočasného vyradenia vozidla, a to na žiadosť vlastníka, držiteľa vozidla alebo osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, najviac na 20 rokov.

 • b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole

Vodič vozidla preukazuje, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole Osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou kontrolnou nálepkou pri dohľade polície nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Lehoty technických kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel sú ustanovené vo vyhláške č. 578/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v znení neskorších predpisov.

Preukázanie toho, že vozidlo bolo podrobené emisnej kontrole sa preukazuje Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou kontrolnou nálepkou.

 • c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať
 • d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné

Osvedčenie o evidencii časť I a časť II sa považujú za verejné listiny. Pri neoprávnenom zásahu do týchto dokladov môže byť naplnená skutková podstata trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny podľa § 352 Trestného zákona (ak sa podstatne pozmení ich obsah v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo sa použijú ako pravé, alebo si ich páchateľ nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé), za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na tri roky. Preto, ak má policajt podozrenie z takého zásahu, je oprávnený tieto doklady zadržať.

Osvedčenie o evidencii časť I je neplatné, ak

 1. sú v ňom neoprávnene vykonané zmeny,
 2. záznamy v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
 3. je poškodené tak, že údaje v ňom uvedené sú nečitateľné,
 4. bolo zničené, stratené alebo ukradnuté,
 5. bolo vozidlo ukradnuté,
 6. osvedčenie o evidencii časť II je neplatné.

Podľa bodov 1 – 5 je neplatné aj osvedčenie o evidencii časť II.

 • e) pominul účel, na ktorý bolo vydané

Osvedčenie o evidencii časť I a časť II je aj evidenčným dokladom k vozidlu, ktorým sa preukazuje prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. Preto ak sa vozidlo z evidencii vozidiel vyradí, možno podľa môjho názoru hovoriť o pominutí účelu, na ktorý bolo osvedčenie o evidencii vydané.

 • f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade so zákonom o cestnej premávke

Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej čitateľnosť alebo identifikáciu.

Na tabuľke s evidenčným číslom ani v jej blízkosti na vozidle nesmú byť umiestnené nijaké nápisy ani označenia, ktoré by bránili riadnej čitateľnosti evidenčného čísla.

 • g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti

Potvrdenie o poistení zodpovednosti je jedným z dokladov, ktoré je povinný mať vodič tuzemského motorového vozidla pri sebe. Na výzvu príslušníka polície je povinný ho predložiť. V prípade, že ho vodič motorového vozidla nepredloží, hrozí mu nielen zadržanie osvedčenia o evidencii, ale aj pokuta do výšky 50 eur v blokovom konaní (100 eur v správnom konaní), pretože vodič poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o cestnej premávke, čím sa dopúšťa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle § 22 ods. 1 písm. l) zákona o priestupkoch.

 • h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest
 • i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu podľa § 51 zákona o cestnej premávke

Najväčšie prípustné rozmery a hmotnosti vozidiel a jazdných súprav sú upravené v prílohe č. 1 nariadenia vlády č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav v znení nariadenia vlády č. 439/2013 Z.z.. Ak vozidlo alebo jazdná súprava tieto rozmery presahuje alebo prekračuje najväčšie prípustné hmotnosti, môže sa používať v premávke na pozemných komunikáciách len na základe povolenia na zvláštne užívanie. Povolenie vydáva cestný správny orgán (okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja – funkčne príslušným je odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) so súhlasom dopravného inšpektorátu.

Medzi podmienky prepravy nákladu patrí napríklad riadne upevnenie, rozloženie a umiestnenie nákladu tak, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval a nepoškodzoval cestu a jej okolie, nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla atď. Sypký materiál musí byť vždy zakrytý tak, aby sa zabránilo jeho vysypávaniu na cestu počas jazdy. Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť prepravovaných zvierat ani bezpečnosť cestnej premávky.

 • j) vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu o organizácii pracovného času v doprave

Osobitným predpisom je zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ak vodič vozidla poruší povinnosti, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu priestupkov vymenovaných v § 38 tohto zákona (napr. nečerpá alebo nedodrží prestávku v práci), je to dôvodom na zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II.

 • k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Úhrada diaľničnej známky sa preukazuje platnou dvojdielnou nálepkou, ktorej jedna časť s vyznačením doby platnosti je nalepená celou plochou na prednom skle vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy a druhú časť tvorí oddeliteľný kontrolný kupón. Na oddeliteľnom kontrolnom kupóne musí byť v čase užívania vymedzených úsekov ciest vyznačený údaj o evidenčnom čísle vozidla, ktoré má vozidlo alebo všetky vozidlá jazdnej súpravy. Vodič vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý používa vymedzený úsek ciest, je povinný na požiadanie predložiť príslušníkovi Policajného zboru oddeliteľný kontrolný kupón.

Vodič teda preukazuje úhradu diaľničnej známky nálepkou na prednom skle a súčasne aj oddeliteľným kontrolným kupónom. Ak jedna z týchto častí chýba (alebo obe), považuje sa užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vodičom vozidla za úžívanie bez úhrady diaľničnej známky. Týmto konaním sa vodič vozidla dopustí priestupku podľa § 10 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov, za ktorý horzí pokuta v blokovom konaní od 50 eur do 200 eur a v správnom konaní od 100 eur do 500 eur.

 • l) bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín

Pre túto skutočnosť je relevantný zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Zamestnanci orgánov úradnej kontroly potravín vykonávajúci úradné kontroly potravín sú oprávnení na základe skutočností zistených úradnou kontrolou potravín ukladať na mieste opatrenia. Jedným z opatrení je aj nariadenie zničenia potravín na náklady prevádzkovateľa. Ak bolo takéto nariadenie uložené, môže sa prevádzkovateľovi zakázať jazda vozidlom do splnenia nariadeného opatrenia alebo nariadiť jazda vozidlom do určeného cieľa na splnenie nariadeného opatrenia.

Za vyššie uvedených podmienok je policajt oprávnený zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom (ďalej len „TEČ“).

Postup polície

O zadržaní osvedčenia o evidencii časť I, časť II, a TEČ policajt vydá potvrdenie. V ňom môže (ale nemusí) povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takouto jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Premávka môže byť ohrozená napríklad vtedy, ak vodič vedie vozidlo, ktoré poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru, prípadne vtedy, ak koleso nie je dostatočne pripevnené a i. V týchto prípadoch by ďalšia jazda nemusela byť povolená.

Naopak, v prípade zadržania osvedčenia o evidencii podľa písmena k), teda ak vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, by sa ďalšia jazda povoliť mohla, nakoľko sa tým neohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Samozrejme, závisí to od úvahy policajta.

TEČ sa zadrží tak, že policajt vyzve vodiča, aby ju z vozidla demontoval. Ak túto výzvu neuposlúchne, demontuje ju policajt.

Zadržané doklady spolu s TEČ policajt bezodkladne odovzdá orgánu Policajného zboru.

Ak pominú dôvody zadržania (napr. vozidlo sa podrobí technickej alebo emisnej kontrole do 60 dní, vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel sa do tejto evidencie prihlási), orgán PZ na žiadosť prevádzkovateľa vozidla vráti osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II a aj TEČ, ak bola zadržaná.

Pri zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II podľa hore uvedeného písmena a) alebo b) musia dôvody, pre ktoré bolo zadržané, pominúť do 60 dní od jeho zadržania. Ak sa tak nestane, vec sa postúpi okresnému úradu, ktorý rozhodne o vyradení vozidla z cestnej premávky.

Policajt je oprávnený z dôvodov uvedených v písmenách a), c), d), e), g), h), i), j) a k) zadržať technické osvedčenie. O jeho zadržaní vydá potvrdenie, v ktorom môže povoliť ďalšiu jazdu vozidlom najviac na 15 dní, ak takouto jazdou nebude ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zadržané technické osvedčenie odovzdá okresnému úradu.

Postup prevádzkovateľa vozidla

Prevádzkovateľ môže na základe žiadosti požiadať o vrátenie osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II a TEČ, ak pominú dôvody zadržania.

Ak bolo osvedčenie o evidencii alebo TEČ zadržané podľa písmena a), b), c), f) a g), prevádzkovateľ môže požiadať o vydanie nového osvedčenia o evidencii a TEČ, ak pominuli dôvody zadržania.

Žiadosť možno podať na orgáne PZ, ktorý vozidlo eviduje, alebo na inom orgáne PZ, na ktorom si prevádzkovateľ podá žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii. Prevádzkovateľ je povinný pri žiadosti o vydanie nového osvedčenia o evidencii predložiť potvrdenie, ktoré bolo vydané policajtom pri zadržaní.

Autor článku:
Bc. Marcel Ružarovský

Ilustračné foto: MV SR a najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2438

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: